InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Dreptul muncii; jurisdictia muncii; asigurari sociale

(Decizie nr. 259 din data de 11.04.2014 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale; Pensii | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Conform art. 59  din  Legea nr. 263/2010 "nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare."
De asemenea, potrivit art. 44 din HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii "Reducerea prevazuta la art. 59 din lege se aplica nevazatorilor care fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap emis inconditiile legii, care va contine obligatoriu urmatoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum si mentiunea ca certificatul a fost emis in vederea aplicarii art. 59 din lege."
Atata timp cat nici art. 59  din Legea pensiilor publice nr. 263/2010 si nici art.  44 din Normele de aplicare aprobate prin HG nr. 257/2011 nu fac nicio limitare notiunii de "nevazator", interpretarea acestei  notiuni prin Ordinul nr. 762 /1992 din 31.08.2007 al Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii (nevazator cu grad de acuitate zero) nu poate constitui un motiv de revizuire a pensiei pentru nerespectarea art. 59 pentru ca  ordinul respectiv nu poate adauga la lege.

                                                    Decizia civila nr. 259/11.04.2014 a Curtii de Apel Galati

Prin sentinta civila nr. 2109/06.11.2013 Tribunalul Gala?i a respins cererea formulata de reclamantul T. P. in contradictoriu cu parata CJP GALATI, ca nefondata.
Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati, reclamantul T.P. a solicitat instantei, in contradictoriu cu parata CJP GALATI, prin reprezentant legal, anularea deciziei nr.613/15.03.2013 si a deciziei nr.180740/14.02.2013, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii acestora, cu reluarea platii de invaliditate la zi si cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii, a aratat ca prin decizia nr.180740/07.11.2011 si certificatul de incadrare in grad de handicap nr. _/25.05.2011 s-a constatat ca are un handicap nerevizuibil in forma accentuata, capacitatea de munca pierduta in totalitate, fara a necesita insotitor cu handicapul dobandit din 11.07.1986.
A aratat ca ulterior prin deciziile contestate s-a dispus abuziv incetarea pensiei de invaliditate si recuperarea sumei de 13.539 lei.
In dovedirea pretentiilor, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri.
Legal citata, parata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.
A invederat ca, petentul a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III prin decizia nr. _/27.09.2002 emisa in baza Legii 19/2000, si in baza deciziei medicale de incadrare in grad de handicap accentuat nr_./11.09.2002 cu termen de revizuire 11.03.2003.
A mai aratat ca ulterior s-a dispus schimbarea gradului de invaliditate de la gradul III la gradul II.
A mai aratat ca in baza certificatului de incadrare in grad de handicap nr_/25.05.2011, handicap in forma accentuata si in aplicarea art.59 din Legea 263/2010 s-a emis decizia _/07.11.2011 de trecere de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.
Ulterior s-a constatat ca petentul potrivit OMMFES 762/2007 nu se incadreaza in conditiile legii in grad de handicap grav, nevazator cu grad de acuitate zero pentru a beneficia de pensie de invaliditate sens in care potrivit art.107 din L.263/2010 s-a dispus emiterea deciziei de revizuire contestata si respectiv a deciziei de recuperare.
In drept, a invocat disp. Legii 263/2010,OMMFES 762/2007 si a solicitat judecarea cauzei in lipsa conform art.223 alin.3 din N.C. pr.civ.
In aparare, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri.
Instanta a incuviintat si a administrat in cauza proba cu inscrisuri.
Analizand ansamblul probator administrat in cauza, instanta a  retinut  urmatoarele:
Reclamantul T. a solicitat instantei, in contradictoriu cu parata CJP GALATI, prin reprezentant legal, anularea deciziei nr.613/15.03.2013 si a deciziei nr.180740/14.02.2013, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii acestora, cu reluarea platii de invaliditate la zi si cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
Prin decizia nr.180740/07.11.2011 si certificatul de incadrare in grad de handicap nr.2565/25.05.2011 s-a constatat ca petentul are un handicap nerevizuibil in forma accentuata, capacitatea de munca pierduta in totalitate, fara a necesita insotitor cu handicapul dobandit din 11.07.1986.
Acesta a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III prin decizia nr.180740/27.09.2002 emisa in baza Legii19/2000, si in baza deciziei medicale de incadrare in grad de handicap accentuat nr.3312/11.09.2002 cu termen de revizuire 11.03.2003.
In baza certificatului de incadrare in grad de handicap nr.2565/25.05.2011, handicap in forma accentuata si in aplicarea art.59 din L.263/2010 s-a emis decizia 180740/07.11.2011 de trecere de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.
Conform OMMFES 762/2007 petentul nu se incadreaza in conditiile legii in grad de handicap grav, nevazator cu grad de acuitate zero, pentru a beneficia de pensie de invaliditate sens in care potrivit art.107 din L.263/2010 s-a dispus emiterea deciziei de revizuire contestata si respectiv a deciziei de recuperare.
Fata de aceste considerente, instanta a respins  cererea reclamantului ca nefondata.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul T.P. 
In motivarea apelului reclamantul a reiterat sustinerile din  prima instanta  aratand ca prin  decizia  nr. 180740/7.11.2011 si certificatul de incadrare in grad de handicap  nr. _/25.05.2011 s-a constatat ca are un handicap nerevizuibil  in forma accentuata, capacitatea de munca pierduta in totalitate   fara a  necesita insotitor, handicap dobandit la data de 11.07.1986.
Totodata a mai sustinut ca prin deciziile contestate  s-a dispus in mod abuziv  incetarea  pensiei de invaliditate si recuperarea  sumei de 13.539 lei.
Ca in anul 2002  i s-a stabilit  dreptul la pensie de invaliditate pentru care s-a eliberat decizia  nr. 180740/7.11.2011  in care s-a stabilit si aspectul nerevizuirii.
La momentul  anularii deciziei nr. 180740/7.11.2011 nu s-a respectat procedura de revizuire medical, ceea ce atrage  implicit nulitatea acestei decizii precum si a deciziei de debit  613/15.03.2013.
In acest sens avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperarea a Capacitatii de Munca este obligatoriu si definitive, iar CJP era obligata sa solutioneze in termen de 45 zile    contestatia formulata impotriva deciziei asupra capacitatii de munca  nr. 180740/14.02.2013.
 Practic, parata a revocat pensia de invaliditate si a dispus incetarea platii drepturilor de pensie inainte de a solutiona  contestatia reclamantului si anterior emiterii  avizului Institutului National de Expertiza Medicala.
In drept, reclamantul apelant a invocat art. 282  si urm. din Codul de procedura civila.
Intimata, prin intampinarea formulata a solicitat respingerea  apelului ca nefondat  deoarece potrivit  Ordinului MMFES nr. 762/2007  pentru aprobarea criteriilor  medico-psihosociale  pe baza carora se  stabileste  incadrarea in grad de handicap, nevazator, este persoana  cu acuitate zero dar incadrarea in grad  de handicap grav, in grad de handicap accentuat, asa cum apare  in certificatul de incadrare in grad de handicap al reclamantului.
 Parata a prezentat  istoricul bolii reclamantului in sensul ca in anul 2002 acesta  s-a inscris la pensie de invaliditate  grad III prin emiterea deciziei  nr. 180740/27.09.2002 in baza Legii nr. 19/2000 si in baza deciziei medicale  asupra capacitatii  de munca nr.3312/11.09.2002 emisa de CEM I Galati  cu termen de revizuire   11.03.2003, ulterior  schimbandu-i-se gradul  de invaliditate de la III la II.
Cu cererea  inregistrata sub nr. 25669/14.06.2011 reclamantul   a solicitat  acordarea pensiei  de limita de varsta in baza certificatului  de incadrare in grad de  handicap accentuat  nr. 2565/25.05.2011 emis de Comisia de evaluare a persoanelor  cu handicap  pentru adulti  ca potential beneficiar al art. 59 din Legea nr. 263/2010.
 Avand in vedere  stagiul  total de cotizare realizat de reclamant de  22 ani 1 luna si 25 de zile,  era realizata conditia  stagiului ceruta de lege astfel ca prin decizia nr. 180740/07.11.2011 in baza art. 59 din Legea nr. 263/2010  s-a facut trecerea  eronata de la  pensia de invaliditate  la pensia  de limita de varsta. In urma unei verificari ulterioare a dosarelor s-a observat ca  certificatul  de incadrare in grad de handicap accentuat nr. 2565/25.05.2011  contine mentiunea gradului de handicap accentuat, iar prin Ordinul nr. 762/2007  al MMFES  pentru  aprobarea criteriilor  medico-psihosociale pe baza carora  se stabileste incadrarea in grad de handicap, nevazator este  persoana cu acuitate vizuala  zero, dar incadrata in grad de handicap grav, nu in grad de handicap accentuat. Astfel, reclamantul a beneficiat in mod nelegal de pensie de invaliditate  pentru perioada 01.07.2011-28.02.2013, motiv pentru care, in conformitate cu art. 107 din Legea nr. 263/2010 s-a emis decizia de debit nr. _/2013.
A mai sustinut parata ca reclamantul  a contestat deciziile  nr. _/14.02.2013  sens in care Comisia Centrala  de contestatii  din cadrul CNPP Bucuresti a constatat ca deciziile   privind incetarea platii pensiei pentru limita de varsta,  precum  si suspendarea  platii pensiei  de invaliditate  emise de CJP Galati sunt corecte.
Pentru aceste motive a solicitat respingerea apelului reclamantului.
Curtea, analizand sentinta apelata  prin prisma motivelor de apel invocate de reclamant, dar si prin prisma caracterului devolutiv al acestei cai de atac asa cum este  prev. de art. 476 alin. 1 c.pr.civ. a apreciat ca apelul declarat este fondat pentru urmatoarele considerente:
 Din petitul actiunii rezulta ca aceasta are doua capete de cerere:
- Contestatia impotriva deciziei  nr. 180740/14.02.2013 si
- Contestatia impotriva  deciziei nr. 613/15.03.2013 
Contestatia impotriva deciziei nr. 180740/ 14.02.2013
Este de precizat ca din actele dosarului rezulta ca  in cauza au fost emise doua decizii cu acest numar  si data, astfel:
1. Decizia  nr. 180740/14.02.2013  privind  acordarea  pensiei de invaliditate  si care  a avut ca obiect revizuirea  deciziei nr. 180740/07.11.2011.
In motivare acestei decizii  s-a mentionat "ca in baza art. 107  din Legea nr. 263/2010 s-a revizuit  decizia nr. 180740/07.11.2011  privind acordarea  pensiei pentru limita de varsta   pentru persoane cu handicap, intrucat nu sunt indeplinite  prevederile art. 59  din Legea nr. 263/2010, in sensul ca potrivit  Criteriilor  medico - psihosociale  aprobate prin  Ordinul 762/1992  din 31.08.2007 al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerului Sanatatii Publice, nevazator este  persoana cu deficiente  vizuale grave incadrata in handicap grav.
Din analiza  certificatului  de handicap  nr. _/25.11.2011 s-a constatat ca reclamantul este incadrat cu handicap accentuat.
Drepturile necuvenite se recupereaza  in temeiul art. 107   alin. 2 din Legea nr. 263/2010."
2. Decizia nr.180740/14.02.2013  privind suspendarea  platii pensiei si/sau a indemnizatiei pentru insotitor.
Din continutul acestei decizii rezulta ca in baza art. 78 alin. 1,2,3 si 4  si art. 114 alin. 1 lit. c si k  din Legea nr. 263/2010  in baza borderoului  nr. 9/3.10.2011 "incepand cu  01.10.2011  plata pensiei se suspenda ca urmare a neprezentarii la revizuirea medicala obligatorie conf. art. 106  din HG 257/2011."
Ambele decizii au fost date cu drept de contestatie in  30 de zile de la comunicare la Comisia  de contestatii conform art. 149 din Legea nr. 263/2010.
3. Reclamantul a formulat contestatie la Comisia  Centrala de Contestatii  sub nr. 9724 din 12.03.2013  care insa nu a fost solutionata pana la  introducerea actiunii de fata.
4. Prin hotararea nr. 4938 din 10.06.2013, Comisia Centrala de Contestatii din cadrul CNPP  a   respins contestatia  reclamantului  impotriva  deciziei nr. 180740/14.02.2013  emisa de CJP Galati, ca neintemeiata.
In acest context, Curtea constata ca reclamantul a respectat procedura  prevazuta de art. 149 din Legea nr. 263/2010 si ca instanta de fond a fost corect sesizata cu  contestatia impotriva deciziilor   nr.180740/14.02.2013 emisa de CJP Galati.
Verificand legalitatea si temeinicia acestor decizii nr. 180740/14.02.2013 Curtea constata ca  acestea   sunt in neconcordanta cu  dispozitiile legale invocate chiar in cuprinsul lor, precum si cu situatia de fapt asa cum a fost  aratata de  ambele parti:
1. In ceea ce priveste decizia  nr. 180740/14.02.2013  privind  acordarea  pensiei de
invaliditate  si care  a avut ca obiect revizuirea  deciziei nr. 180740/07.11.2011,rezulta urmatoarele:
Din actele  dosarului rezulta ca prin decizia nr.180740 din 07.11.2011, reclamantului  i s-a acordat pensia de  limita  de varsta  pentru persoane cu handicap  in suma de 741 lei cu incepere de la data de  01.07.2011, conform art. 59  din Legea nr. 263/2010, prin trecerea de la invaliditate la  pensia pentru limita de varsta.
Potrivit acestui text "nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare."
De asemenea, potrivit art. 44 din HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
"Reducerea prevazuta la art. 59 din lege se aplica nevazatorilor care fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap emis in conditiile legii, care va contine obligatoriu urmatoarele elemente:  data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum si mentiunea ca certificatul a fost emis in vederea aplicarii art. 59 din lege."
Asadar, orice decizie de pensionare pentru limita de varsta a persoanelor cu handicap, inclusiv a nevazatorilor, se face in temeiul unui certificat de incadrare in grad de handicap care contine urmatoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum si mentiunea ca certificatul a fost emis in vederea aplicarii art. 59 din Legea nr. 263/2010.
Casele de pensii emit o decizie in baza unui document emis la randul sau de catre autoritatea competenta in evaluare si incadrare in grad de handicap.
In consecinta, casele de pensii urmeaza a da eficienta certificatelor de incadrare in grad de handicap pentru aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 si nu a stabili legalitatea acestora.
In cauza, din certificatul de incadrare in grad de handicap  nr. _/25.05.2011 emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu  handicap pentru adulti din cadrul Consiliului Judetean Galati in baza Legii nr. 448/2006, rezulta ca    reclamantul a fost incadrat de comisia  de evaluare a persoanelor  adulte,  cu handicap accentuat  pe perioada  permanenta, nerevizuibil,  data dobandirii handicapului fiind  11 iulie 1986,  iar certificatul poarta  mentiunea  "potential beneficiar al Legii nr. 263/2010 art. 59."
Asadar, in raport de  acest certificat  ce a stat la baza emiterii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, in mod  gresit s-a sustinut de catre CJP prin decizia de revizuire, ca in cauza nu au fost respectate prevederile art. 59 din Legea nr. 263/2010.
  Nici art. 59 din Legea pensiilor publice si nici art. 44 din Normele de  aplicare a acestei legi   nu fac vreo diferentiere sub aspectul gradului de handicap, ci mai degraba sub aspectul tipului de handicap, respectiv, intre vizual si restul celorlalte tipuri de handicap. Si nici una dintre aceste norme juridice nu da o definitie notiunii de nevazator.
In consecinta, atata timp cat nici art. 59  din legea pensiilor publice si nici art.  44 din Normele de aplicare  aprobate prin HG nr. 257/2011 nu fac  nici o limitare notiunii de "nevazator", interpretarea acestei  notiuni prin Ordinul nr. 762 /1992 din 31.08.2007 al Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii  nu poate constitui un motiv de revizuire a pensiei pentru nerespectarea art. 59 pentru ca  ordinul respectiv nu poate adauga la lege.
Pentru aceste considerente, Curtea apreciaza ca decizia de revizuire nr. 180740/14.02.2013 este  data cu interpretarea gresita al legii.
2. In ceea ce priveste decizia nr. 180740/14.02.2013, de suspendare a platii pensiei, Curtea constata urmatoarele:
Prin decizia respectiva s-a dispus suspendarea platii pensiei cu incepere de la 01.10.2011,  cu motivarea ca reclamantul nu s-a prezentat la  revizuirea medicala  obligatory, conform art.106  din HG. nr. 257/2011.
Potrivit acestui text de lege "deciziile ramase definitive pot fi revizuite de catre medicii experti ai asigurarilor sociale care le-au emis, la sesizarea partii interesate sau a organelor de control ale CNPP".
Acest text de lege insa, contrazice motivarea in fapt a deciziei de suspendare deoarece textul invocat  reglementeaza calea  revizuirii medicale  dupa ramanerea definitiva a unei decizii, de catre  medicii experti  care au emis-o, la sesizarea partii interesate sau a organelor de control ale casei  si nicidecum  nu reglementeaza obligativitatea prezentarii la revizuirea medicala obligatorie.
 Decizia de suspendare a mai fost intemeiata si pe dispozitiile art. 78  alin. 1, 2, 3, 4 din Legea 263/2010. Conform acestuia:
"(1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, in functie de afectiune, la intervale cuprinse intre un an si 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile centrale de expertiza medico-militara.
(2) Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asigurarilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz: a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate; b) incadrarea in alt grad de invaliditate; c) redobandirea capacitatii de munca.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii."
Curtea apreciaza ca si aceste dispozitii legale au fost invocate  gresit  in cauza, pentru urmatoarele considerente:
In primul rand, Curtea apreciaza ca art. 78 din legea pensiilor publice nu se aplica reclamantului  deoarece  textul  se refera la   pensionarii de invaliditate, iar reclamantul,  din data de 07.11.2011  conform decizie nr. 180740,  a trecut din  pensionar de invaliditate in pensionar  la limita de varsta si nu mai  opera fata de acesta dispozitiile acestui  text   privind obligativitatea prezentarii la revizuirea periodica medical, fiind incidente dispozitiile art. 79 alin.1 din aceeasi lege conform carora:
"(1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
b) au implinit varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege;"
 In al doilea rand, chiar daca art. 78 s-ar interpreta in sensul aplicarii si  situatiei reclamantului, Curtea constata ca  nici prin decizia  de suspendare si nici printr-un alt act de la dosarul de fond nu  s-a aratat care a fost  termenul  stabilit de medicul expert pentru a se prezenta la  revizuirea medicala si pe care reclamantul l-a incalcat.
Este drept ca in apel reprezentantul paratei a depus pentru prima data decizia asupra capacitatii de munca nr. _ din 16.09.2010  emisa de Oficiul de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca Galati, prin care s-a constatat diagnosticul clinic al acestuia, precum si diagnosticul  functional-deficienta vizuala accentuate, si capacitatea  de munca pierduta in totalitate  fiind incadrat in gradul II de invaliditate cu termen de revizuire 20.09.2011.
Insa  din alin. 4 al art. 78 rezulta ca  doar neprezentarea din motive  imputabile pensionarului la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei.
In cauza parata, desi a depus in apel decizia  _/16.09.2010 nu a facut dovada ca i-a si  comunicat-o reclamantului   in  conditiile in care, chiar  in continutul acesteia  s-a  facut  mentiunea ca  a fost emisa pe  baza  actelor   din dosarul medical (deci nu prin expertizarea  reclamantului), iar acesta nu a facut  nici o referire la decizie  nici in fata instantei de judecata  si nici  in contestatia adresata Comisiei Centrale  de Contestatii  dovada ca nu a avut cunostinta de  acest act.
Mai mult decat atat, desi  prin decizia _/16.09.2010 se stabilea un termen de revizuire la 20.09.2011 ulterior acestui termen, respectiv la data de 07.11.2011, Casa de Pensii  nu i-a aplicat  sanctiunea suspendarii pensiei de invaliditate pentru neprezentarea la revizuirea medicala, ci dimpotriva i-a dat eficienta  schimband-o  in pensie pentru limita de varsta  conform art. 82 din legea pensiilor care  stabileste  ca " la data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta."
In acest context nu poate fi aplicata reclamantului   suspendarea platii pensiei  pentru ca nu se poate retine culpa  acestuia in neprezentarea la revizia medicala.
 In al treilea rand,  in cauza nu sunt incidente  nici  prevederile alin.2 si 3 din art. 78   din legea pensiilor  publice invocate in  decizia de suspendare a platii pensiei, deoarece  aceste texte  stabilesc   ca dupa fiecare  revizuire medicala medicul expert al asigurarilor sociale stabileste dupa caz, fie mentinerea aceluiasi grad, fie  incadrarea in alt   grad sau redobandirea capacitatii de munca, iar dreptul la pensie de invaliditate  se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale.
In cauza insa nu a avut loc o astfel de  revizuire medicala  a reclamantului  in  baza careia sa se constate una dintre situatiile invederate de alin.2.
Pe de alta parte, efectele unei astfel de revizuiri  medicale, in sensul modificarii sau incetarii pensiei de invaliditate, se produc incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale si nu retroactiv cu 3 ani in urma asa cum s-a dispus prin decizia  contestata.
In concluzie, fata de aceste considerente analizate mai sus curtea apreciaza ca fiind intemeiata contestatia reclamantului impotriva deciziilor  nr. 180740/14.02.2013 emise de  Casa Judeteana de Pensii Galati.
Contestatia impotriva deciziei nr. 613/15.03.2013 privind recuperarea  sumelor  incasate necuvenit  cu titlu de prestatii de asigurari sociale
Din continutul acesteia rezulta ca avand in vedere referatul serviciului Plati Prestatii  nr. 567/13.03.2013  rezulta ca in perioada 01.07.2011-28.02.2013 s-au platit  si incasat  necuvenit cu titlu de pensie de asigurari  sociale in suma totala de 13.539 lei,  plata necuvenita fiind  generata de neprezentarea la revizuirea medicala  periodica la termenul stabilit.
In baza art. 179  din Legea nr. 263/2010  s-a dispus   constituirea in sarcina   reclamantului beneficiar   a debitului in suma de 13.539 lei  urmand a se recupera conform art.  181 din aceeasi lege.
Potrivit art. 179 :
"(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
(2) In cazul prestatiilor de asigurari sociale, altele decat pensiile, recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale.
3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum si casele de pensii sectoriale recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la alin. (2).
(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(5) Debitele reprezentand contributii de asigurari sociale sau prestatii de asigurari sociale mai mici de 10 lei nu se urmaresc.
(6) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
(7) Sumele cu titlu de contributii de asigurari sociale, ramase nerecuperate de pe urma asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedati, nu se mai urmaresc".
Curtea constata insa din actele dosarului ca  sumele  nu au fost incasate de reclamant in mod necuvenit, ci in baza  unor decizii  emise de casa judeteana de pensii.
Astfel, reclamantul era beneficiarul unei pensii de invaliditate nr.180740 /28.noiembrie 2007, iar din data de 07.11.2011 acesta a  beneficiat de pensie pentru limita de varsta conform deciziei nr. 10740/07.11.2011.
In nici una dintre aceste decizii si nici  in decizia nr. 613/2013 nu s-a facut vreo referire la vreun termen  stabilit de vreun medic expert  pentru prezentarea la  revizuirea medicala.
Mai mult decat atat, conform art. 78 din Legea nr. 263/2010 revizuirea medicala obligatorie    se impunea doar  beneficiarului unei pensii de invaliditate, statut pe care reclamantul l-a avut doar in perioada 01.07-01.10.2011 si nicidecum pe tot intervalul  01.07.2011-01.02.2013 cat i s-a imputat.
Desi in continutul deciziei nr. 613 /2013 nu s-a facut nicio referire, din actele dosarului si din sustinerea paratei reiese ca decizia de debit a avut la baza  decizia de revizuire  nr. 180740/14.02.2013   si prin care  s-a dispus ca drepturile necuvenite sa fie  recuperate in baza art. 107 alin. 2 din Legea nr. 263/2010. 
Potrivit acestui  text al art. 107:
"(1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor".
Insa, Curtea , in cadrul analizei contestatiei impotriva acestei decizii de revizuire a constatat  ca decizia este  nelegala  si ca efect  se impune a se constata ca si  decizia de debit nr. 613/2013  este nelegala.
In concluzie, in conformitate cu art.480  Noul Cod procedura civila  Curtea a admis apelul declarat  de reclamant, a schimbat sentin?a in sensul ca a admis contestatia formulata  impotriva deciziilor nr. 613/15.03.2013 si nr. 180740/14.02.2013  emise de parata  cu consecinta repunerii reclamantului  in situatia anterioara  emiterii acestora, precum si cu exonerarea de la plata  debitului.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale; Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
RECURS. LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE - RESPINGEREA SOLICITARII DE CALCULARE A PUNCTAJULUI MEDIU ANUAL PRIN RAPORTARE LA STAGIUL COMPLET REALIZAT SI NU LA STAGIUL COMPLET STANDARD DE COTIZARE. POSIBILITATEA SUSTINERII UNEI ALTE VECHIMI IN MUNCA DECAT ... - Decizie nr. 642 din data de 10.06.2009
DREPTUL MUNCII. PENSIE MAGISTRAT. REACTUALIZARE - Decizie nr. 600 din data de 25.05.2009
Litigiu de asigurari sociale avand ca obiect recalcularea drepturilor de pensie nascute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000. - Decizie nr. 535 R din data de 02.02.2010
Litigiu privind drepturi de asigurari sociale. Nerespectarea obligatiei legale potrivit careia cererea de pensionare si actele doveditoare se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului - Decizie nr. 1713 R din data de 14.04.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
RECURS. LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE - RESPINGEREA SOLICITARII DE CALCULARE A PUNCTAJULUI MEDIU ANUAL PRIN RAPORTARE LA STAGIUL COMPLET REALIZAT SI NU LA STAGIUL COMPLET STANDARD DE COTIZARE. POSIBILITATEA SUSTINERII UNEI ALTE VECHIMI IN MUNCA DECAT ... - Decizie nr. 642 din data de 10.06.2009
DREPTUL MUNCII. PENSIE MAGISTRAT. REACTUALIZARE - Decizie nr. 600 din data de 25.05.2009
Recalcularea pensiei de serviciu raportat la dispozitiile Lg. 119/2010 - Sentinta civila nr. 2537 din data de 22.12.2010
Recalculare pensie pentru munca depusa si limita de varsta ;aplicarea dispozitiilor art. 78.2 din Legea 19/ 2000 - Sentinta civila nr. 1723 din data de 08.09.2010
Contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale-contestatie decizie debit. - Sentinta civila nr. 4509 din data de 03.10.2013
Data de la care are loc recalcularea pensiei de urmas conform Legii nr.303/2004 si O.U.G nr.100/2007 - Decizie nr. 389 din data de 04.05.2010
Asigurari sociale - Decizie nr. 23 din data de 19.02.2015
Asigurari sociale - Decizie nr. 61 din data de 10.02.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 60 din data de 10.02.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 145 din data de 10.03.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 59 din data de 10.02.2015
Imposibilitatea refuzarii acordarii subventiei cuvenite persoanelor care angajeaza anumite categorii de someri, prevazuta de art. 85 Legea nr. 76/2002, in cazul in care angajatorul indeplineste toate conditiile prevazute de lege - Decizie nr. 128 din data de 20.01.2015
Determinarea instantei competente material sa solutioneze o cerere de chemare in judecata, in situatia in care una din instantele implicate in conflictul de competenta nu a invocat exceptia necompetentei in termenul prevazut de lege. - Sentinta civila nr. 29 din data de 19.01.2015
Consecintele aparitiei unor intarzieri nejustificate in procedura de evaluare de mediu a planurilor si proiectelor, prevazuta de HG 1076/2004. Inlaturarea acestor consecinte prin obligarea autoritatii de mediu la trecerea procedurii intr-o etapa ulterioar - Decizie nr. 233 din data de 28.01.2015