Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Dreptul muncii; jurisdictia muncii

(Decizie nr. 145 din data de 10.03.2015 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Desfacerea contractului de munca; Repunere in drepturi | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Externalizarea unui serviciu din cadrul angajatorului nu poate fi o actiune verificata de instanta de judecata atat timp cat aceasta este reala. Desfiintarea postului a fost efectiva pentru ca pe statul de functiuni nu se mai regaseste postul de paznic, iar cauza a fost reala si serioasa pentru ca nu se mai puteau plati salarii din fondurile bugetului de stat si a trebuit gasita solutia de a asigura paza angajatorului.

Decizia civila nr. 145/10.03.2015 a Curtii de Apel Galati

Prin cererea inregistrata sub nr. _ pe rolul Tribunalului Vrancea - Sectia I civila petentul H.M. a contestat decizia de concediere nr. ... a SUSPF, solicitand anularea acesteia, reintegrarea in postul avut anterior si obligarea paratei la plata drepturilor salariale actualizate incepand cu data de 1.04.2014 si pana la reintegrarea sa.
In motivarea in fapt a actiunii, petentul a aratat ca a avut functia de paznic in cadrul UPUSP - SUSPF _, prin decizia contestata dispunandu-se incetarea contractului sau individual de munca urmare desfiintarii postului de paznic, in temeiul art. 65 din Legea 53/2003, in considerarea adresei Ministerului Sanatatii (MS) nr. _, prin care se comunica incetarea finantarii spitalului cu sumele de la bugetul de stat necesare asigurarii fondului de salarii aferent posturilor de paznic UPU a SUSPF. Petentul a invocat nelegalitatea deciziei intrucat nu sunt intrunite conditiile impuse de art. 65 din Codul Muncii privitoarea la existenta unei cauze reale si serioase pentru desfiintarea efectiva a locului de munca, precum si faptul ca, potrivit art. 98 din OMS _, UPU-rile din cadrul spitalelor de urgenta sunt finantate  de la bugetul de stat pentru cheltuielile de personal (_), precum si din veniturile realizate de unitatea sanitara.
Prin intampinare, paratul SUSPF a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand ca prin adresa mentionata de catre petent i-a fost comunicat Ordinul Ministrului Sanatatii nr. _ pentru aprobarea statului de functii al spitalului, pentru aducerea la indeplinirea acestuia drepturile salariale nemaifiind platite din bugetul alocat pentru 5 posturi de paznici inscrisi in statul de functii la structura UPU -SMURD poz. 963-967. Drept urmare, s-a propus desfiintarea celor 5 posturi de paznic din considerente economico-financiare si avandu-se in vedere si faptul ca serviciul de paza la nivelul spitalului este externalizat.
La dosarul cauzei au fost depuse in copie inscrisurile la care s-a facut referire in cerere si in intampinare.
Prin sentinta civila nr. _ Tribunalul Vrancea a respins ca neintemeiata contestatia.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a avut in vedere urmatoarele aspecte de fapt si de drept:
Prin decizia de concediere nr. ... a SUSPF s-a dispus incetarea contractului individual de munca al salariatului H.M. incepand cu data de 01.04.2014, ca urmare a desfiintarii postului de paznic din cadrul UPU SUSPF, in temeiul art. 65 din Legea 53/2003.
In decizie se retine adresa MS _, prin care se comunica incetarea finantarii spitalului cu sumele de la bugetul de stat necesare asigurarii fondului de salarii, aferent posturilor de paznic UPU a SUSPF si nota de fundamentare nr. _ a serviciului R.U.O.N.S si a serviciului financiar contabil prin care se propune desfiintarea posturilor de paznic UPU.
Potrivit acestei note de fundamentare,  la nivelul SUSPF serviciul de paza este externalizat, conform Ordinului MS _ - Anexa 9, personalul de deservire (paznici) utilizandu-se numai pentru unitatile care asigura paza cu personalul propriu.
La dosarul cauzei se regaseste contractul de prestari servicii nr. ... incheiat de catre parata nivelul SUSPF, in calitate de achizitor, cu SC U.S. SRL, in calitate de prestator, cu privire la asigurarea serviciilor de paza si protectie pentru perioada 01.03.2014-31.12.2014, pentru un anumit pret. Potrivit raspunsului la interogatoriu al paratei, plata acestui contract de prestari de servicii se asigura din veniturile realizate de spital in baza contractului cu Casa de Sanatate.
Statul de functii depus de catre parata in copie, in care figureaza cele 5 posturi de paznic de la pozitiile 963-967 cu mentiunea olografa ca nu se platesc din buget UPU, poarta mentiunea valabilitatii la data de 01.09.2013, dar potrivit adresei nr. _ a Directiei Organizare si Politici Salariale a M.S. statul de functii urma a fi intocmit incepand cu data de 01 septembrie 2013, potrivit modelului prevazut in Anexa. Aceasta mentiune, la fel ca si adresa MS _, nu are semnificatia desfiintarii automate a posturilor de paznic, astfel cum s-a procedat in cazul celor 7 posturi vacante de brancardieri, ci inseamna doar ca drepturile salariale nu mai sunt platite din bugetul alocat structurii.
Astfel, potrivit art. 98 din Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. _ UPU si CPU din cadrul spitalelor de urgenta sunt finantate de la bugetul de stat pentru cheltuieli de personal si cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare, precum si din veniturile realizate de unitatea sanitara.
Asadar, indiferent de sustinerile paratei in raspunsul la interogatoriu, plata salariatilor UPU se putea realiza din veniturile unitatii sanitare, altele decat cele provenind de la bugetul de stat, respectiv in baza contractului incheiat cu Casa de Sanatate.
Insa, angajatorul SUSPF are puterea de apreciere a necesitatii desfiintarii acestor posturi, in raport de interesele sale economice concrete.
Astfel, in nota de fundamentare nr. ... se arata ca, urmare a externalizarii serviciului de paza, se propune desfiintarea tuturor celor 5 posturi de paznic din structura UPU-SMURD din considerente economico-financiare. Aceasta propunere a fost urmata de concedierea efectiva a celor 5 angajati ocupanti ai posturilor de paznic, potrivit art. 65 Codul muncii.
Conform acestui text de lege, concedierea trebuie sa fie determinata de desfiintarea efectiva a locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia, cauza fiind reala si serioasa.
Considerentele economico-financiare la care face trimitere angajatorul in nota de fundamentare pentru desfiintarea posturilor nu trebuie neaparat sa constea in dificultati economice pentru a reprezenta o cauza reala si serioasa, ci pot rezulta si din modernizarea sau externalizarea anumitor operatiuni, care sa impuna renuntarea la serviciile unor salariati.
In conditiile in care a fost sistata finantarea celor 5 posturi de la bugetul de stat, iar la nivelul intregii unitati serviciile de paza si protectie erau asigurate in baza unui contract extern, desfiintarea posturilor de paznic a reprezentat o masura administrativa fireasca, fiind inutila mentinerea personalului de paza propriu, indiferent de valoarea redusa a economiei astfel realizate de catre angajator. In ceea ce priveste pretul serviciilor externalizate, instanta nu poate cenzura libertatea contractuala a angajatorului, care este cel mai in masura sa aprecieze calitatea serviciilor oferite si contraprestatia datorata.
Pentru aceste motive s-a considerat ca decizia de concediere a fost emisa cu respectarea intocmai a conditiilor legale, astfel ca a respins contestatia formulata in baza art. 268 lit.a si 78-80 din Codul Muncii.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul H.M., care a criticat solutia primei instante sub urmatoarele aspecte:
- instanta de fond avea obligatia de a analiza contestatia promovata prin prisma motivelor invocate de contestator prin actiune si a motivelor concedierii aratate in decizie, iar nu in raport de alte motive, care nu au fost invocate nici macar de intimat; prin decizia de concediere s-a aratat ca desfiintarea posturilor de paznic se impune ca urmare a incetarii finantarii salariilor de paznic UPU, dar prima instanta face referire la externalizarea serviciului de paza a UPU; desi se retine ca a intervenit o incetare a finantarii paratei cu sumele de la bugetul de stat necesare asigurarii salariilor paznicilor UPU, plata acestora se putea totusi realiza din veniturile proprii ale spitalului, potrivit art. 98 din Ordinul MS nr. _; totodata, s-a retinut in mod gresit ca desfiintarea posturilor nu s-a facut din motive economice, ci ca urmare a externalizarii serviciului de paza UPU, chiar daca aceasta externalizare presupune costuri chiar mai mari;
- au fost incalcate prevederile exprese ale art. 65 C.muncii, in sensul ca desfiintarea locului de munca nu a fost efectiva si nu a avut o cauza reala si serioasa; incetarea finantarii a avut loc in anul 2013, iar nu in anul 2014 (cand s-a desfasurat prezentul litigiu in fata primei instante), iar contestatorul a fost platit ca paznic UPU si in perioada ianuarie-aprilie 2014, ceea ce demonstreaza ca au existat fondurile necesare platii salariilor paznicilor UPU chiar si din alte surse decat cele asigurate din bugetul de stat, respectiv surse proprii ale spitalului; in aceste conditii, se putea ca si dupa luna aprilie 2014 sa se gaseasca fondurile salariale din resursele proprii spitalului necesare mentinerii posturilor de paznic pentru UPU, cu atat mai mult cu cat prin externalizarea serviciilor de paza pentru UPU se fac cheltuieli salariale mult mai mari.
In dovedirea apelului, apelantul nu a solicitat administrarea de noi probatorii.
In drept a invocat disp. art. 65 C.muncii si art. 466 si urm. N.C.proc.civ.
Prin intampinare, intimatul a solicitat respingerea apelului ca nefondat, intrucat a demonstrat ca prin Ordinul MS nr. _  nu a mai fost aprobata finantarea serviciului de paza pentru UPU, iar prin nota de fundamentare nr. ... a aparatului propriu al intimatului s-a retinut expres ca se impune externalizarea acestui serviciu; mai mult decat atat, conform disp. art. 98 din Ordinul MS nr. _, UPU sunt finantate de la bugetul de stat pentru cheltuieli de personal si cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare, si doar celelalte cheltuieli (combustibil, de ex.) pot fi acoperite si din veniturile proprii ale spitalelor. Astfel, in lipsa posibilitatii de a obtine fonduri banesti de la bugetul de stat pentru plata salariilor paznicilor UPU, s-a impus externalizarea acestui serviciu, care astfel putea fi platita din fondurile proprii ale spitalului.
Intimatul a mai aratat ca la data de 10.01.2014 a primit adresa nr. _ a MS, adresa prin care i se aducea la cunostinta ca posturile de paznici UPU nu mai erau finantate din fondurile bugetului de stat, iar salariile au fost platite pana in luna aprilie 2014 deoarece abia atunci au fost finalizate procedurile de concediere si a fost emisa decizia contestata. Astfel, s-a demonstrat ca desfiintarea postului de paznic a fost efectiva si a avut o cauza reala si serioasa, fiind astfel respectate disp. art. 65 C.muncii.
In dovedirea acestei pozitii intimatul a solicitat administrarea probei cu acte, depunand la dosar dispozitia de desfiintare a celor 5 posturi de paznic la UPU, Ordinul MS nr. _ privind statul de functii al intimatului pe anul 2014 si Ordinul MS nr. _ - Anexa NR. 11 privind metodologia de aplicare a normativului de personal.
Analizand intreg materialul probator administrat in cauza prin prisma motivelor de apel, pentru a da eficienta principiului disponibilitatii partilor in procesul civil si a face aplicarea disp. art. 477 N.C.proc.civ., Curtea a apreciat ca apelul nu este fondat si se impune a fi respins, avand in vedere urmatoarele considerente:
In mod corect apelantul a aratat ca analiza actiunii civile se impune in limitele stabilite de reclamant (principiul disponibilitatii partilor in procesul civil) si in raport de apararile partilor, dar din analiza considerentelor sentintei apelate nu rezulta ca aceste aspecte ar fi fost incalcate de prima instanta.
In decizia de concediere se arata expres ca desfiintarea posturilor de paznic in cadrul UPU se datoreaza incetarea finantarii platii salariilor de paznic de la bugetul de stat, conform Ordinului MS nr. _ (adresa nr. _), iar varianta aleasa de angajator pentru a se asigura in continuare serviciul de paza (serviciu platit din alte venituri - extrabugetare) a fost externalizarea serviciului (Nota de fundamentare nr. ... a serviciului RUONS si financiar-contabilitate).
Prin intampinare intimatul a reluat argumentele prezentate si in decizia de concediere, invocand faptul ca a trebuit sa gaseasca o solutie de a asigura serviciul de paza pentru UPU si de a plati acest serviciu din fondurile proprii ale spitalului; aceasta solutie a fost aceea a externalizarii serviciului de paza, agreata si de Ordinul nr. _ al MS.
Faptul ca prin externalizarea serviciului de paza s-ar face cheltuieli mai mari nu inseamna ca masura este nelegala sau ca desfiintarea posturilor nu a fost efectiva si nu a avut o cauza reala si serioasa.
Desfiintarea a fost efectiva pentru ca pe statul de functiuni pe anul 2014 nu se mai regaseste postul de paznic UPU si cauza a fost reala si serioasa pentru ca nu se mai puteau plati salarii din fondurile bugetului de stat si a trebuit gasita solutia de a asigura totusi paza UPU. In aceste conditii, s-a ajuns la situatia de a externaliza serviciul de paza pentru UPU, sumele necesare platii acestui serviciu putand fi astfel asigurate din alte fonduri decat cele de la bugetul de stat.
Faptul ca apelantul-contestator si-a desfasurat activitatea pana la data de 01.04.2014, cand a avut loc concedierea sa efectiva, si acesta a fost platit in aceasta perioada tot din fondurile venite de la bugetul de stat, solicitate anume de spital pe perioada necesara desfasurarii procedurii de concediere, nu conduce la ideea ca desfiintarea postului lui nu a respectat disp. art. 65 C.muncii.
Fata de toate aceste aspecte Curtea a considerat ca prima instanta a pronuntat o hotarare temeinica si legala, ce nu se impune a fi reformata, cu consecinta mentinerii ei si respingerii apelului ca nefondat, in temeiul disp. art. 480 alin. 1 N.C.proc.civ.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca; Repunere in drepturi

Asigurari sociale - Decizie nr. 23 din data de 19.02.2015
Asigurari sociale - Decizie nr. 61 din data de 10.02.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 60 din data de 10.02.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 145 din data de 10.03.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 59 din data de 10.02.2015
Imposibilitatea refuzarii acordarii subventiei cuvenite persoanelor care angajeaza anumite categorii de someri, prevazuta de art. 85 Legea nr. 76/2002, in cazul in care angajatorul indeplineste toate conditiile prevazute de lege - Decizie nr. 128 din data de 20.01.2015
Determinarea instantei competente material sa solutioneze o cerere de chemare in judecata, in situatia in care una din instantele implicate in conflictul de competenta nu a invocat exceptia necompetentei in termenul prevazut de lege. - Sentinta civila nr. 29 din data de 19.01.2015
Consecintele aparitiei unor intarzieri nejustificate in procedura de evaluare de mediu a planurilor si proiectelor, prevazuta de HG 1076/2004. Inlaturarea acestor consecinte prin obligarea autoritatii de mediu la trecerea procedurii intr-o etapa ulterioar - Decizie nr. 233 din data de 28.01.2015
Tranzactii imobiliare. Calitatea de persoana impozabila a vanzatorului. Acte si fapte savarsite de vanzator din care rezulta caracterul de activitate economica al tranzactiilor, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 698 din data de 24.03.2015
achitare pentru savarsirea infractiunii de "braconaj cinegetic", prev. de art. 42 al.1 lit. a, b, i, k, l si al. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006 - Decizie nr. 403 din data de 27.03.2015
Concurs de infractiuni. Aplicarea pedepsei in cazul in care s-au stabilit numai pedepse cu inchisoarea - Decizie nr. 187 din data de 16.02.2015
Alegerea pedepsei. Inchisoare. Alcoolemie 2. - Decizie nr. 377 din data de 24.03.2015
Drept de proprietate. Intindere drept de proprietate potrivit dispozitiilor Legii nr. 10/2001 - Decizie nr. 30 din data de 26.02.2015
Actiunea civila in despagubire intemeiata pe raspunderea civila delictuala. Raportul dintre incetarea sau neinceperea urmaririi penale, pe de o parte, si actiunea civila in despagubire pe de alta parte. - Decizie nr. 31 din data de 02.03.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 646 din data de 21.10.2014
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 628 din data de 14.10.2014
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 627 din data de 14.10.2014
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 566 din data de 01.10.2014
Inaplicabilitatea unui acord de mediere, incuviintat de instanta de judecata, prin care au fost stabilite, de catre angajator in favoarea salariatilor, unele sporuri salariale - Decizie nr. 8260 din data de 28.11.2014
Aplicarea dispozitiilor Legii nr. 550/2002 in ce priveste vanzarea unor spatii aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, in situatia in care solicitantul nu a indeplinit la data aplicarii legii, conditiile privind calitatea de c - Decizie nr. 8031 din data de 10.11.2014