Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CIVIL.Executare prin poprire. Calitatea de tert poprit a primariilor pentru unitatile scolare.

(Hotarare nr. 22 din data de 12.03.2014 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Executarea silita | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

Executare prin poprire. Calitatea de tert poprit a primariilor pentru unitatile scolare.
Prin sentinta civila nr. ......din 09.10.2013 pronuntata de Judecatoria Pogoanele  s-a admis cererea formulata de creditoarea S.C. ........ SRL in contradictoriu cu debitoarea SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII .....si tertul poprit COMUNA .............-prin primar.
S-a dispus validarea popririi infiintate prin adresa de infiintare a popririi din data de 07.01.2013 in dosarul executional nr. 606/2012 al executorului judecatoresc........, asupra veniturilor realizate de debitoarea Scoala cu clasele I-VIII......., judetul Buzau, in mainile tertului poprit Comuna........, judetul Buzau, pana la concurenta sumei de 501.267,65 lei, in limita bugetului alocat pentru executarea silita a sumelor datorate de debitoarea Scoala cu clasele I-VIII........, judetul Buzau, in baza titlurilor executorii.
A fost obligat tertul poprit Comuna .......judetul Buzau sa vireze sumele poprite in limita creantei, in contul IBANRO41BREL0002000514060101 deschis la LIBRA BANK - Sucursala Buzau, la dispozitia B.I. Executor Judecatoresc........
Instanta de fond a retinut urmatoartele :
Prin sentinta civila nr. ....../21.03.2012 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. ...../114/2012 (filele 7-8), irevocabila, instanta a admis in parte cererea formulata de creditoarea S.C. .......S.R.L. Buzau, in contradictoriu cu debitoarea Scoala Generala cu clasele I-VIII......., si a obligat debitoarea sa achite creditoarei suma de 485.644,65 lei in 30 de zile de la comunicarea ordonantei de plata si suma de 3.000 lei cheltuieli de judecata.
Creditoarea a formulat cerere de executare silita, inregistrata la B.I.E.J. ..........sub nr. 606/2012 (fila 6).
Prin incheierea nr. ...../21.05.2012 pronuntata in dosarul nr. ......./282/2012 Judecatoria Pogoanele a incuviintat executarea silita impotriva debitoarei, pentru recuperarea creantei de 485.644,65 lei si a cheltuielilor de judecata de 3.000 lei, in baza titlului executoriu sentinta civila nr. 501.267,65 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 105/114/2012.
Din procesul-verbal intocmit de B.I.E.J. ......la data de 14.06.2012, in dosarul de executare nr. 606/2012 (fila 11), s-au stabilit cheltuieli totale de executare silita de 12.623 lei; procesul-verbal reprezinta si el titlu executoriu conform art. 371/7 alin. 4 din Codul de procedura civila.
Prin dispozitia de poprire emisa de B.I.E.J. ........in dosarul nr. 606/2012, la data de 07.01.2013, comunicata tertului poprit Comuna ......la 11.01.2013, s-a dispus infiintarea popririi asupra veniturilor debitoarei Scoala Generala cu clasele I-VIII......., judetul Buzau, pentru acoperirea sumei de 501.267,65 lei.
Intrucat tertul poprit nu si-a indeplinit obligatiile ce ii reveneau, prin prezenta cerere creditoarea a solicitat validarea popririi pentru suma de 501.267,65 lei, potrivit art. 460 din Codul de procedura civila.
Conform art. 452 din Codul de procedura civila, sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.
In cauza, ne aflam intr-o situatie speciala, in care tertul poprit nu apare ca un adevarat debitor al Scolii Generale cu clasele I-VIII......., dar prin intermediul acestuia debitoarea este alimentata cu fonduri de la bugetul statului.
Existand asadar cele trei parti, creditorul, debitorul si tertul poprit, respectiv raporturile juridice specifice popririi, raportul de creanta dintre creditor si debitor, constand in obligatia acestuia din urma de a plati creditorului suma de 501.267,65 lei  (astfel cum rezulta din procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silita si sentinta civila nr. 770/21.03.2012), raportul special dintre debitorul poprit si tertul poprit, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 460 din Codul de procedura civila, instanta a admis cererea asa cum a fost formulata, cu respectarea prevederilor speciale ale O.G. nr. 22/2002.
Astfel, potrivit art. 1 din acest act normativ, creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora sau, dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva, iar conform art. 4, ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia sa dispuna toate masurile ce se impun, inclusiv virari de credite bugetare, in conditiile legii, pentru asigurarea in bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin titluri executorii.
Pentru aceste considerente si in raport de textele legale invocate, instanta a admis cererea creditoarei si a dispus validarea popririi infiintate prin adresa de infiintare a popririi din data de 07.01.2013 in dosarul executional nr. 606/2012 al executorului judecatoresc......, asupra veniturilor realizate de debitoarea Scoala cu clasele I-VIII........., judetul Buzau, in mainile tertului poprit Comuna ........judetul Buzau, pana la concurenta sumei de 501.267,65 lei, in limita bugetului alocat pentru executarea silita a sumelor datorate de debitoarea Scoala cu clasele I-VIII......., judetul Buzau, in baza titlurilor executorii sentinta civila nr. ..........21.03.2012 pronuntata de Tribunalul Buzau - Sectia a II-a Civila in dosarul nr. ...../114/2012, irevocabila, si procesul-verbal intocmit de B.I.E.J. .........la data de 14.06.2012, in dosarul de executare nr. ....../2012.
A obligat tertul poprit Comuna......., judetul Buzau, sa vireze sumele poprite in limita creantei, in contul IBANRO41BREL0002000514060101 deschis la Libra Bank - Sucursala Buzau, la dispozitia B.I.E.J.......
Impotriva sentintei au declarat apel Comuna ......in calitate de tert poprit  si SC ..........SRL  in calitate de creditor.
Apelanta Comuna ........a criticat sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie. A sustinut ca sentinta apelata nu cuprinde in considerentele sale probele care au condus la solutia pronuntata, respectiv nu au fost analizate conditiile legale care trebuiau indeplinite.
De asemenea a aratat ca hotararea primei instante este insuficient motivata si nu mentioneaza considerentele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de tertul poprit.
O alta critica se refera la faptul ca nu au fost respectate disp. art. 452 alin.1 Cod procedura civila, in sensul ca nu exista un raport juridic preexistent intre apelanta tert poprit si debitoarea Scoala generala cu clasele I-VIII ........
A patra critica reprezinta un punct de vedere cu privire la motivul refuzului de plata in sensul ca au existat nereguli constatate in efectuarea lucrarilor asa cum s-a constatat in urma unui control efectuat de catre Curtea de Conturi, respectiv au fost facturate lucrari care nu au fost executate.
Apelanta SC ..........SRL a criticat sentinta pentru nelegalitate in ceea ce priveste faptul ca instanta de fond a facut aplicarea dispozitiile OG nr. 22/2002 atunci cand a validat poprirea asupra veniturilor debitoarei in limita bugetului alocat pentru executarea silita a sumelor datorate de aceasta , fara a pune in discutie aplicabilitatea actului normativ mei susmentionat.
A sustinut apelanta ca prima instanta a facut aplicarea gresita a dispozitiile ordonantei mentionate , deoarece in faza de validare a popririi se procedeaza la indisponibilizarea unor sume de bani in mainile unei a treia persoane , indisponibilizate datorata refuzului debitoarei de a vira sumele poprite . Prin urmare  ne aflam intr-o alta faza a executarii silite deosebita de cea pe care o reglementeaza OG 22/2002. Aceasta ordonanta era aplicabila la momentul in care executorul judecatoresc a pornit executarea silita fata de debitoare, c are este o institutie publica si care ar fi trebuit sa-si aloce buget pentru creantele stabilite prin titluri executorii.
A mai aratat apelanta ca hotararea apelata nu poate avea eficienta juridica si este imposibil de executat datorita conditionarii de existenta in buget a sumelor de bani alocate platii titlurilor executorii.
Un alt motiv de apel se refera la faptul ca instanta de fond nu s-a pronuntat cu privire la cheltuielile de judecata, referitor la plata onorariului de avocat si a taxei de timbru.
Cu privire la apelul declarat de catre tertul poprit Comuna........, tribunalul constata ca acesta este nefondat.
Criticile referitoare la faptul ca hotararea de fond nu cuprinde in considerentele sale probele care au condus instanta la solutia pronuntata ori ca hotararea este insuficient motivata  nu sunt intemeiate.
 Prima instanta a retinut existenta titlului executoriu, respectiv a sentintei civile nr. 770/2012 pronuntata de Tribunalul Buzau prin  care debitoarea Scoala generala cu clasele I- VIII ......a fost obligata sa achite creditoarei SC ......truct SRL suma de 485644,65 lei in 30 de zile de la comunicarea ordonantei de plata.
Creditoarea a formulat cerere de executare silita , care a fost incuviintata de Judecatoria Pogoanele iar Biroul executorului judecatoresc a procedat la intocmirea formelor de executare silita.
Considerentele sentintei apelate fac referire atat la titlul executoriu cat si la formele de executare silita.
De asemenea nu este fondata critica potrivit careia ar fi existat nereguli in executarea lucrarilor de catre creditoare . Aceste nereguli constand in facturarea unor lucrari care nu au fost executare ar fi putut constitui un mijloc de aparare in litigiul declansat la cererea creditoarei prin care a solicitat obligarea debitoarei la plata contravalorii lucrarilor, ori acel litigiu a fost finalizat prin pronuntarea sentintei civile nr. 770/2012 a Tribunalului Buzau.
Este nefondata si critica potrivit careia nu sunt indeplinite cerinte art. 452 alin,1 Cod procedura civila  in sensul ca nu exista niciun raport juridic intre tertul poprit si debitorul urmarit.
Intr-adevar , potrivit art. 452 alin.1 Cod procedura civila , sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani , titlurile de valoare, sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice preexistente.
In consecinta, pentru a se putea dispune infiintarea popririi este necesar ca tertul sa datoreze debitorului urmarit anumite sume de bani ori bunuri incorporale sau pe care i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice  existente.
Debitoarea urmarita  face parte din categoria institutiilor publice care sunt finantate din fonduri publice .
Potrivit art. 101 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 , finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar cuprinde finantarea de baza, finantarea complementara si finantarea suplimentara.
Statul  asigura finantarea de baza care se face in limitele costului standard per elev, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. Aceasta finantare , conform art. 194 alin.2, se asigura din bugetul de stat , din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata, prin bugetele locale pentru cheltuieli salariale, cheltuieli cu pregatirea profesionala, cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor si cheltuieli cu bunuri si servicii.
In conformitate cu art. 105 din aceeasi lege, finantarea complementara asigura cheltuieli de capital , cheltuieli sociale si alte cheltuieli  asociate care nu fac parte din finantarea de baza a unitatilor scolare. Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate anual prin Legea bugetului de stat cu aceasta destinatie, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli : investitii, reparatii capitale, consolidari, subventii pentru internate si cantine, cheltuieli cu bursele elevilor, cheltuieli pentru transportul elevilor si naveta cadrelor didactice, etc.
Asa cum rezulta din dispozitiile legale mai sus mentionate, din bugetele locale se asigura fondurile banesti pentru investitii, reparatii capitale si consolidari la unitatile scolare din invatamantul preuniversitar.
In consecinta unitatile administrativ teritoriale, fiind obligate sa sigure fondurile banesti necesare investitiilor si reparatiilor capitale pot avea calitatea de tert poprit pentru situatiile in care institutiile scolare preuniversitare  nu platesc costul acestor lucrari, situatie care exista in litigiul dedus judecatii.
Astfel, prin sentinta civila nr. 770/21.03.2012 debitoarea Scoala generala cu clasele I-VIII ........si paratul Inspectoratul Scolar Judetean Buzau au fost obligate sa achite creditoarei SC .........SRL suma de 485 644,65 lei reprezentand diferenta contravaloare lucrari de reabilitare.
Asa fiind , in raport de situatie de fapt si dispozitiile legale mentionate, Tribunalul urmeaza sa respinga ca nefondat apelul declarat de catre Comuna ......
Cu privire la apelul declarat de creditoarea SC ..........SRL  Tribunalul constata ca este inadmisibil motivul de apel cat priveste nesolutionarea capatului de cerere privind cheltuielile de judecata .
Potrivit art. 281 ind.2 Cod procedura civila, daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale , se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs impotriva acelei hotarari. Dispozitiile mentionate se aplica si in cazul in care instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducatorilor, interpretilor sau aparatorilor cu privire la drepturile lor.
In conformitate cu art. 281 ind.2/a din acelasi cod, indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor potrivnice sau completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului , ci numai in conditiile art. 281 - 281 ind.2 Cod procedura civila.
Raportat la aceste dispozitii legale , tribunalul constata ca apelul creditoarei este inadmisibil in ceea ce priveste nesolutionarea capatului de cerere privitor la obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata efectuate la prima instanta.
Apelul creditoarei este nefondat cu privire la celelalte critici.
Potrivit art. 460 alin.2 Cod procedura civila, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, instanta va da o hotarare de validare a popririi prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului , in limita creantei, suma datorata debitorului, iar in caz contrar , va hotari desfiintarea popririi. Dupa validarea popririi tertul poprit va proceda la consemnarea sau plata sumei , iar in caz de bnerespectare executarea silita se va face impotriva tertului poprit, pe baza hotaririi de validare ce constitui titlu executoriu.
Din interpretarea judicioasa a acestor dispozitii rezulta ca in cazul validarii popririi tertul poprit devine el insusi debitor al creditorului, in locul debitorului urmarit si in limita sumelor pe care le datoreaza acestuia din urma.
In cauza de fata, tertul poprit este o institutie publica care intra sub incidenta OG nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.
Potrivit art. 1 alin.1 din aceasta ordonanta creantele stabilite prin titlurile executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora sau , dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.
Daca executarea creantei stabilita prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri , institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de plata.
Conform art. 3 din aceeasi ordonanta, in cazul in care institutiile publice nu-si indeplinesc obligatia de plata in termen de 6 luni, creditorul va putea solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila si / sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile in materie .
Prin validarea popririi tertul poprit in cauza a devenit el insusi debitor al creditorului urmaritor si, intrucat are calitatea de institutie publica, ii sunt aplicabile dispozitiile OG nr. 22/2002, cu precizarea ca in masura in care nu respecta obligatiile si termenele de plata prevazute de acest act normativ se poate expuse executarii silite potrivit Codului de procedura civila.
Raportat la considerentele expuse, apelul creditoarei apare ca fiind neintemeiat si sub aspectul criticii mai sus analizate, motiv pentru care Tribunalul il va respinge ca atare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005