InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R.

(Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Executarea silita | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin  incheierea civila nr. 4/2016 a Judecatoriei Agnita s-a dispus respingerea cererii formulate de executorul judecatoresc A.A. privind pe creditorul Inspectoratul de Stat pentru Control in Transportul Rutier - I.S.C.T.R. ?i pe debitorul  B.B.
Pentru a dispune in modul mai sus aratat, prima instanta a retinut ca executorul judecatoresc  A.A. a solicitat ca, prin incheiere data in camera de consiliu, sa se incuviinteze executarea silita, in oricare din modalita?ile de executare prevazute de lege, in favoarea creditorului Inspectoratul de Stat pentru Control in Transportul Rutier _ I.S.C.T.R. si impotriva debitorului B.B., in baza titlului executoriu reprezentat de procesul verbal de constatare a contraven?iilor ISCTR nr. 1/20014, pentru recuperarea creantei in cuantum de 450 lei reprezentand 30% din cuantumul amenzii aplicate, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare silita care ar putea rezulta in cursul executarii silite.
Prealabil solutionarii cererii, prin raportare la prevederile art. 666 din Codul de procedura civila si la art. 651 din Codul de procedura civila, prima instanta constata ca este competenta general, material si teritorial sa judece prezenta cauza.
Potrivit art. 666 alin. (5) pct. 1 din Codul de procedura civila, „Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca: cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat”.
In prezenta cauza, Biroul Executorului Judecatoresc A.A. a solicitat incuviintarea executarii silite a unei amenzi contraventionale.
Ori, pentru sanctiunea amenzii contraventionale aplicata prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, art. 39 alin. (3) din OG nr. 2/2001 prevede ca „Executarea se face in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale.”
Procedura executarii silite a creantelor fiscale este prevazuta de art. 220 si urm din Legea nr. 207/2015. Art. 220 alin. 2 din lege prevede ca „Organul fiscal care administreaza creante fiscale este abilitat sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita.”
Astfel, retine instanta de fond ca cererea de executare silita este de competenta organului fiscal care administreaza creante fiscale, si nu de competenta Biroului Executorului Judecatoresc A.A.
In consecinta, in baza art. 666 alin. (5) pct. 1 din Codul de procedura civila, prima instanta  respinge cererea de incuviintare a executarii silite.
Impotriva acestei incheieri a declarat apel creditorul Inspectoratul de Stat pentru Control in Transportul Rutier - I.S.C.T.R. prin care a solicitat schimbarea ei in sensul admiterii cererii de incuviintare a executarii silite.
In motivarea apelului se arata ca I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii desemnat sa asigure inspectia si controlul respectarii reglementarilor interne si internationale in domeniul transporturilor rutiere, privind in principal: conditiile de efectuare a activitatilor de transport rutier, a activitatilor conexe transportului rutier si a activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere; siguranta transporturilor rutiere si protectia mediului; starea tehnica a vehiculelor rutiere; masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice si masele totale maxime autorizate; tariful de utilizare si tariful de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.
Prin legea de infiintare, legiuitorul a prevazut in mod expres ca Inspectoratul de Stat pentru Control in Transportul Rutier - I.S.C.T.R se finanteaza din venituri proprii, respectiv „prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare, un procent de 30% din sumele incasate in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale se face venit in contul institutiei noastre."
Din interpretarea textului de lege anterior mentionat rezulta fara dubiu de interpretare ca procentul de 30%, care se face venit la Bugetul ISCTR, este exceptat de la prevederile art.8 alin. (3) si (4) din O.G. nr. 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora „Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale si amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetele locale. "
Prin procesul-verbal de constatare a contraventiilor seria ISCTR nr. 1 intocmit in 2014 debitorul B.B. a fost sanctionat cu amenda care se achita astfel:
- suma de 450 de lei reprezentand 30% din cuantumul amenzii sau in termen de 48 de ore suma de 225 de lei in contul institutiei apelante si
- suma de 1050 de lei reprezentand 70% din cuantumul amenzii sau in termen de 48 de ore suma de 525 de lei in contul venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale beneficiar Bugetul de Stat.
Sanctiunile aplicate in temeiul aplicarii art. 61 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, a art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a art. 8 alin. 1) din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania si a art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala se fac venit integral la Bugetul de Stat. Aceste acte normative reprezinta exceptia de la regula instituita in art. 3 lit. c) din O.G. nr. 26/2011 privind infiin?area Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier cu modificarile si completarile ulterioare.
Ori prin procesul-verbal de constatare a contraventiilor seria ISCTR nr. 1 intocmit in 2014 debitorul A.A. a fost sanctionat in temeiul actului normativ O.G. nr. 37/2007; act ce nu face parte din seria actelor normative exceptate de art. 3 lit. c) din O.G. nr. 26/2011 privind infiin?area Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere ca art. 3 lit. c din O.G. nr. 26/2011 privind infiin?area Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier cu modificarile si completarile ulterioare deroga de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din O.G. nr. 2/2001,  privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare a fortiori rezulta ca dispozitiile art. 3 lit. c reprezinta o norma de exceptie, iar procentul de 30% ce revine institutiei creditoare nu poate fi recuperat de catre Bugetul de Stat.
Astfel, art. 8 alin. 3 si 4 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare reprezinta regula generala, iar normele instituite de catre legiuitor pentru institutia apelanta reprezinta regula speciala in virtutea principiului „Specialia generalibus derogand.
In atare situatie, intr-o interpretare logica a dispozitiilor legale in vigoare si a principiului „Specialia generalibus derogand” rezulta inaplicabilitatea dispozitiilor art. 39 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca instituie o regula generala si nu una speciala.
Ad absurdum rezulta in mod indubitabil ca nu se pot aplica reguli generale, acolo unde legiuitorul reglementeaza in mod expres o norma derogatorie (speciala).
Totodata, din actul sanctionator rezulta ca exista doi creditori, respectiv Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (beneficiar al procentului de 30%) si Bugetul de Stat (beneficiar al procentului de 70%).
Singurul raport juridic care se creeaza intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Inspectoratul de Stat pentru Control in Transportul Rutier consta in obligativitatea inspectorilor institutiei de a transmite procesele-verbale de constatare a contraventiilor in termen de 90 de zile de la comunicarea acestora catre contravenient potrivit art. 226 alin. 7 din Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare in vederea recuperarii procentului de 70%.
Legiuitorul precizeaza in mod expres in cadrul art. 1475 din Codul Civil ca plata trebuie facuta creditorului.
Legiuitorul naste in sarcina partilor drepturi ti obligatii, iar debitorul are interesul de a se libera de datorie, motiv pentru care nu poate invoca ca plata efectuata integral in contul Bugetului de Stat stinge debitul pe care B.B. il are fata de apelant.
In conditiile in care plata a fost facuta unei alte persoane decat cele mentionate la art. 1.475 este valabila doar daca:
1. plata a fost ratificata de catre creditor
2. cel care a primit plata devine ulterior titularul creantei
3. a fost facuta celui care a pretins plata in baza unei chitante liberatorii semnate de catre creditor.
Ori in speta dedusa judecatii nu este indeplinita nicio conditie din cele trei, iar plata facuta in alte conditii decat cele mentionate stinge obligatia numai in masura in care aceasta profita creditorului, respectiv institutiei apelante, care se finanteaza din venituri proprii.
Ca regula s-a retinut ca oricine poate plati, dar nu oricine poate si primi plata.
Prin dispozitiile Codului civil legiuitorul stabileste ca plata trebuie facuta creditorului, titularul dreptului de creanta fiind singurul indrepta?it sa primeasca plata in mod direct.
Totodata, se mentioneaza ca titlul de creanta fiscala este actul juridic prin care se stabileste si se individualizeaza, fie de catre organele fiscale, fie de catre contribuabil, marimea unei obligatii fiscale (impozite, taxe, contributii, amenzi etc.), pe fiecare contribuabil, pentru o materie impozabila, pe o perioada de timp.
Titlul de creanta fiscala da nastere:
1) unui drept al statului, numit creanta fiscala, de a incasa sumele de bani pe care contribuabilul le datoreaza bugetului de stat sub forma de impozite, taxe,contribu?ii,etc
2) unei obligatii a contribuabilului, numita obligatie fiscala, de a le plati, la termenul legal si in cuantumul stabilit, impozitele, taxele, contributiile datorate.
Obligatia stabilita in favoarea creditorului nu este o creanta fiscala, intrucat procentul de 30% se face venit la bugetul institutiei  apelante fiind exceptat de legiuitor de la aplicarea art. 8 alin. (3) si (4) din O.G. nr. 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si este firesc ca nici dispozitiile privind executarea instituite de textul aceluiasi act normativ sa nu  fie aplicabile.
Apelul este intemeiat si va fi admis potrivit celor ce vor urma:
Prin procesul-verbal de constatare a contraventiilor seria ISCTR nr. 1 intocmit in 2014, debitorul B.B. a fost sanctionat in temeiul art. 8 alin. (3)  pct. 19 si art. 9 alin (1) lit. e) din O.G. nr. 37/2007 cu amenda in suma de 450 de lei reprezentand 30% din cuantumul amenzii si cu amenda in suma de 1050 de lei reprezentand 70% din cuantumul amenzii.
Creditoarea apelanta este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii ce are buget propriu, finantandu-se din venituri proprii, astfel cum rezulta din dispozitiile art. din Ordonanta Guvernului nr. 26/31 august 2011, privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, prin art. 3 din actul normativ mai sus aratat, se prevede expres ca I.S.C.T.R. este finantat din venituri proprii, iar la lit. c) se reglementeaza ca bugetul acestui organism se constituie, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si dintr-un procent de 30% din sumele incasate in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale, altele decat sumele incasate in urma aplicarii art. 61 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Suma de 450 de lei pentru care se solicita incuviintarea executarii silite, care reprezinta procentul de 30% din sumele incasate in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale nu este destinata constituirii bugetului statului, astfel incat ea nu reprezinta o creanta bugetara, ci o creanta a I.S.C.T.R., ce se face venit la bugetul propriu, diferit de cel al statului,  asa incat nu sunt aplicabile executarii silite dispozitiile 220 si urm, din Legea nr. 207/2015, astfel cum a retinut instanta de fond.
In aceste conditii, pentru ca executarea silita nu se realizeaza potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din OG 2/2001 deoarece suma supusa executarii nu se face venit nici la bugetul local si nici la bugetul de stat, ea este supusa normelor de drept comun in materie, respectiv Codului de procedura civila.
Potrivit art. 632, alin. (1) din Codul de procedura civila, ,,Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu’’.
Art. 37  din OG 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, prevede ca procesul-verbal de contraventie definitiv constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
De asemenea, cu referire la dispozitiile art. 663 din Codul de procedura civila, instanta evalueaza caracterul cert, lichid si exigibil al creantei pentru care se solicita incuviintarea executarii silite.
Astfel, analizand titlul executoriu, Tribunalul retine ca suma la a carei executare se tinde constituie o creanta certa, intrucat existenta ei rezulta din insusi titlul executoriu, lichida, deoarece titlul executoriu contine elemente care permit stabilirea obiectului creantei si exigibila,, urmand a considera ca indeplinita si aceasta conditie impusa de lege.
Incuviintarea executarii silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate, astfel cum prevede art. 666 alin. (4)  din Codul de procedura civila, asa cum a fost modificat prin OUG 1/2016.
Prin urmare, cererea de incuviintare executare silita indreptata impotriva debitorului B.B. pentru recuperarea creantei in cuantum de 450 de lei, in baza titlului executoriu reprezentat de procesul-verbal de constatare a contraventiilor seria ISCTR nr. 1 intocmit in 2014 este intemeiata.
Fata de cele mai sus aratate, potrivit dispozitiilor art. 480 din Codul de procedura civila, urmeaza ca incheierea atacata sa fie schimbata, ca urmare a admiterii apelului cu consecinta admiterii cererii de incuviintare a executarii silite formulate de executorul judecatoresc A.A. privind pe creditorul Inspectoratul de Stat pentru Control in Transportul Rutier - I.S.C.T.R. ?i pe debitorul  B.B. la care se vor adauga si cheltuielile de executare, in toate formele prevazute de lege.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015