InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017

(Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Salarizare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca in data de …, sub dosar nr. … s-a inregistrat la aceasta instanta ac?iunea formulata de reclamantul A. in numele si pentru membrii de sindicat …impotriva paratei Scoala … prin care s-a solicitat sa se dispuna obligarea acesteia din urma :
- la calcularea si plata diferentelor de drepturi salariale care se cuvin personalului didactic si didactic auxiliar incepand cu luna ianuarie 2017, reprezentand diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite, conform legii, ca urmare a calcularii acestor sporuri si indemnizatii prin raportare la salariul de baza majorat din luna ianuarie 2017;
- la plata acestor diferente salariale actualizate in functie de coeficientul de inflatie pana la data efectiva a platii, precum si la plata dobanzii legale aferente acestor drepturilor banesti, pentru aceeasi perioada;
- calculul si plata sporurilor si indemnizatiilor ce se calculeaza ca procent din salariul de baza in raport de salariul majorat de la 1 ianuarie 2017, pana la data la care membrii de sindicat nu vor mai indeplini conditiile legale pentru acordarea acestora, ca urmare a modificarii legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile ulterioare.
In motivarea in fapt se arata in esen?a ca incepand cu data de 01.01.2017, salariile de baza ale personalului didactic au fost majorate, in medie cu 15%, respectiv, conform anexei la H.G. nr. 38/2017. Cu toate acestea, in mod gresit unitatea de invatamant parata a calculat sporurile si celelalte indemnizatii ce se cuvin membrilor de sindicat-personal didactic si didactic auxiliar - pentru luna ianuarie 2017, in raport de salariul de baza din luna decembrie 2016 si nu in raport de salariul de baza majorat incepand cu luna ianuarie 2017, ceea ce a prejudiciat grav drepturile salariale ale acestora.
Faptul ca membrii de sindicat, reclamanti in prezentul dosar, au incasat aceste drepturi salariale diminuate semnificativ prin gresita calculare a sporurilor si indemnizatiilor ce li se cuvin in raport de salariul de baza, nu reprezinta o renuntare a salariatului la drepturile salariale cuvenite, avand in vedere dispozitiile exprese ale art. 170 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia: „Acceptarea fara rezerve a unei parti din drepturile salariate sau semnarea actelor de plata in astfel de situatii nu poate avea semnificatia unei renuntari din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin in integralitatea lor, potrivit dispozitiilor legale sau contractuale.
Potrivit art. unic alin. (2) din H.G. nr. 38/2017, salariile de baza majorate in medie cu 15%, care se cuvin personalului didactic (de predare, didactic auxiliar, de conducere, de indrumare si control) din invatamantul preuniversitar, incepand cu luna ianuarie 2017, sunt prevazute in anexa la aceasta hotarare de Guvern.
Se mai arata ca Ordonanta de urgenta nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, care a intrat in vigoare la 22.12.2016, continea dispozitii speciale in ceea ce priveste salarizarea personalului didactic, respectiv, la art. 1 alin. (5) conform caruia: (5) in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste metodologia de stabilire a drepturilor de natura salariata."
Ulterior, la data de 24.12.2016, a intrat in vigoare Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, lege care modifica dispozitiile art. 33 din O.U.G. nr. 57/2015 si prevede la art. unic pct. 10, ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de baza ale personalului din invatamant aferente lunii decembrie 2016, se majoreaza, in medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si aprobate prin hotarare a Guvernului.
In raport de ansamblul reglementarilor legale mai sus mentionate este evident faptul ca, legiuitorul a dorit sa aplice, incepand cu 1 ianuarie 2017 salarizarea personalului didactic din invatamant sa se realizeze in baza O.U.G. nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Desi, incepand cu data de 01.01.2017, salariile de baza ale personalului didactic au fost majorate, conform anexei la H.G. nr. 38/2017, in mod gresit unitatea de invatamant parata a calculat sporurile si celelalte indemnizatii ce se cuvin membrilor de sindicat pentru luna ianuarie 2017, in raport de salariul de baza din luna decembrie 2016 si nu in raport de salariul de baza aferent lunii ianuarie (asa cum rezulta si din adeverinta eliberata de unitatea de invatamant parata), ceea ce a prejudiciat grav drepturile salariale ale acestora.
Practic, prin calcularea sporurilor si indemnizatiilor ce se calculeaza in raport de salariul de baza prin raportare la salariul de baza aferent lunii decembrie 2016, salariile incasate de reclamantii - membri de sindicat au fost mult mai mici decat cele care li se cuveneau prin calcularea acestor sporuri si indemnizatii in raport de salariul de baza majorat incepand cu luna ianuarie 2017.
Referitor la capatul de cerere privind calculul si plata sporurilor si indemnizatiilor ce se calculeaza ca procent din salariul de baza in raport de salariul majorat de la 1 ianuarie 2017, pana la data la care membrii de sindicat nu vor mai indeplini conditiile legale pentru acordarea acestora, ca urmare a modificarii legislatiei in vigoare, se arata in mod constant in literatura de specialitate, una dintre trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca este ca acesta este un contract cu executare succesiva, prestatiile reciproce si corelative pe care le presupune contractul individual de munca fiind posibil de realizat numai in timp si nu uno ictu. Conform art. 34 alin. (2) din Codul de procedura civila: „Se poate, de asemenea, cere, inainte de termen, executarea la termen a obligatiei de intretinere sau a altei prestatii periodice".
Cum munca este esalonata in timp si salariul cuvenit (contraprestatia ce se cuvine acestuia ca urmare a muncii prestate) este o prestatie periodica, motiv pentru care apreciaza ca sunt indeplinite conditiile art. 34 alin. (2) din Codul de procedura civila, iar parata poate fi obligata la calculul si plata sporurilor si indemnizatiilor ce se calculeaza ca procent din salariul de baza in raport de salariul majorat de la 1 ianuarie 2017, pana la data la care membrii de sindicat nu vor mai indeplini conditiile legale pentru acordarea acestora, ca urmare a modificarii legislatiei in vigoare.
In drept, art. 194 coroborate cu cele ale art. 148 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile ulterioare, art. 3 si art. 34 din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, articol unic al OUG nr. 12/2017 si H.G. nr. 38/2017.
In proba?iune s-au depus la dosar urmatoarele inscrisuri: imputernicire data de membrii de sindicat in vederea promovarii prezentei actiuni; adeverinta emisa de unitatea de invatamant.
Parata Scoala …, prin intampinarea depusa, a solicitat respingerea actiunii ca nefondata si neintemeiata. Arata ca unitatea a respectat intocmai prevederile legale, neexistand posibilitatea de a fi gresit modul de stabilire a salariilor angajatilor, acesta  realizandu-se prin programul de salarizare EDUSAL pus la dispozitia unitatilor de invatamant de Ministerul Educatiei, program actualizat automat cu toate actele normative in vigoare privind salarizarea personalului din invatamant. Considera ca in aceste conditii institutia a procedat in mod corect si a aplicat intocmai dispozitiile legale in vigoare privind modul de calcul al salariilor si sporurilor angajatilor unitatii. Arata de asemenea ca s-au aplicat intocmai prevederile art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fondurile publice, prorogarea unor termene precum si unele masuri financiar bugetare.
In drept sunt invocate O.U.G. 57/2015, H.G. 38/2017, O.U.G. nr. 99/2016 si O.U.G. nr. 9/2017.
Analizand actele ?i lucrarile dosarului instan?a a re?inut in fapt urmatoarele :
Din Adeverin?a nr. … emisa de Scoala … rezulta ca membrii de sindicat … au calitatea de personal didactic de predare ?i didactic auxiliar in cadrul unitatii de invatamant, respectiv sunt personal din inva?amant preuniversitar astfel incat ii sunt aplicabile dispozi?iile art. 3 ind. 4 alin. 3 din OUG nr. 57/2015.
Potrivit art. 3 indice 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 ,,Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de baza ale personalului din invatamant, aferente lunii decembrie 2016, care se regasesc in anexa nr. 21 la prezenta ordonanta de urgenta, se majoreaza in medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si aprobate prin hotarare a Guvernului.,,
In aplicarea acestor dispozi?ii legale angajatorul a procedat la majorarea salariului de baza incepand cu luna ianuarie 2017, avand in vedere ?i dispozi?iile H.G. nr. 38/2017,  ca sporurile ?i celelalte indemniza?ii care li se cuvin fiind calculate ca procent din salariul de baza aferent lunii decembrie 2016.
Prin legile succesive de salarizare legiuitorul a in?eles sa faca o aplicare distincta ?i etapizata a dispozi?iilor legale privind salarizarea unitara.
O.U.G. nr. 57/2015 reglementeaza distinct cuantumul salariului de baza ?i cuantumul sporurilor in dispozi?iile art. 1 alin. 1 ?i respectiv art. 1 alin. 2 astfel: „(1) In anul 2016, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia lunara bruta de incadrare, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.”
Art. 2 din OUG nr. 57/2015 prevede ca ,, (1) In anul 2016, pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile ulterioare, in ceea ce priveste metodologia de stabilire a drepturilor de natura salariala.
(2) Incepand cu luna ianuarie 2016, cuantumul brut al salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, cu modificarile ulterioare, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul prevazut la alin. (2) beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.”
Potrivit art. 1 alin. 1, 2 , 5 din  O.U.G. nr. 99/2016 ,,(1) In perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2016 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2016, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(5) In perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste metodologia de stabilire a drepturilor de natura salariala.”
H.G. nr. 38//2017 prevede:,, (1) Incepand cu luna ianuarie 2017, salariile de baza ale personalului din invatamant, prevazute in anexa nr. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza in medie cu 15%.
(2) Salariile de baza majorate conform alin. (1) sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.”
Reclaman?ii sus?in nelegalitatea ?i netemeinicia actului de salarizare motivat de faptul ca nu s-a procedat la o majorare a sporurilor, indemniza?iilor, grada?iilor, sumelor compensatorii care, dupa caz, nu au fost incluse in salariul de baza raportat la salariul brut majorat incepand cu data de 01.01.2017, insa acest ra?ionament nu poate fi validat de catre instan?a cata vreme, prin voin?a legiuitorului modul de stabilire al salariului de baza ?i al sporurilor , indemniza?iilor, compensa?iilor este supus unor dispozi?ii legale diferite, iar prin O.U.G. nr. 99/2016 legiuitorul a in?eles sa men?ina cuantumul sporurilor, indemniza?iilor, compensa?iilor ?i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemniza?ia bruta de incadrare la acela?i nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2016.
Dispozi?iile art. 33 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2015 au prevazut majorarea salariului de baza fara a face referire ?i la sporuri, iar OUG nr. 99/2016 este act normativ ulterior OUG nr. 57/2015 care reglementeaza cadrul general al salarizarii personalului platit din fondurile publice ?i nu a in?eles sa faca vreo derogare in ceea ce prive?te sporurile acordate in anul 2017  personalului din inva?amant.
De asemenea, prin Decizia nr.  41/04.06.2018 ICCJ –Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept  a stabilit ca:,,In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 33  si art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 1 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 152/2017, incepand cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor si indemnizatiilor prevazute pentru personalul din invatamant se determina prin raportare la salariul de baza acordat in luna decembrie 2016, fara a include majorarea prevazuta de art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015.”
Pentru aceste considerente, instan?a urmeaza sa respinga ac?iunea formulata de reclamantul A.  in numele si pentru membrii de sindicat … in contradictoriu cu parata Scoala
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Salarizare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Acordarea sporului de salariu aferent titlului ?tiin?ific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a Inaltei Curti. - Hotarare nr. 963 din data de 05.04.2017
egalizare salarii - Hotarare nr. 41 din data de 17.01.2018
Drepturi salariale. Pretentii. - Sentinta civila nr. 748 din data de 27.09.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. 734 din data de 25.09.2017