InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

SOCIETATI COMERCIALE

(Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

INSTANTA


Deliberand asupra cauzei de fata re?ine urmatoarele:
Prin ac?iunea in contencios administrativ inregistrata pe rolul Tribunalului Sibiu sub nr ____/___/_____ la data de 20.01.2017 reclamanta SC ____________ S.A., in  contradictoriu cu parata CAMERA DE CONTURI SIBIU reprezentata prin CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, a solicitat anularea  incheierii nr. __/__________ prin care a fost solutionata contestatia formulata de impotriva Deciziei nr. __/__________ si anularea in parte a Deciziei nr. __/__________, respectiv anularea masurii prevazuta la Pct.I lit.b din aceasta decizie.
In motivare s-a aratat, in esenta, ca, contractul de asociere in participatiune  nr. __/__________ a fost incheiat intre reclamanta ?i SC  _____________ SRL pentru o perioada de 5 ani,  fiind valabil pana la data de _________, ca reclamanta  a intrat in asociere cu un teren in suprafata de 173,7 mp, proprietatea Orasului _________, pe care il detinem in concesiune de la proprietar, iar SC _________ SRL cu o constructie „Chiosc si terasa", proprietatea sa, evaluata la suma de ________ lei (echivalentul, la data respectiva, a _______ Euro),  ca, inca de la semnarea contractului de asociere in participatiune, asociatul _________ SRL a transmis cu titlu gratuit, catre Domeniul public al Orasului _________ constructia Chisoc si terasa14 in valoare  de aprox. _______ Euro, ca administrarea asocierii a revenit asociatului _________ SRL care, conform art-6,1 din contract, s-a angajat sa achite reclamanti  25% din beneficiile obtinute prin operatiunile derulate iu urma asocierii, obligatie care a fost onorata in toii anii in care contractul s-a derulat, ca doar cauzele prevazute la art.10 din contract puteau duce la incetarea respectivei asocieri, ca art. 11 din contract prevedea ce se intelege prin bilant de lichidare al asocierii si cum se stabileste si se aproba proiectul acestuia, ca la sfarsitul anului 2015, fostul director genera al reclamantei , B.D. (demisionata la data de _________), a pornit  o campanie abuziva impotriva asociatului _________SRL, pentru a-l convinge pe acesta sa accepte rezilierea Contractul de asociere in participatiune nr. __/__________, ca la data de __________ B.D. a refuzat primirea situatiilor financiare pe care, conform prevederilor contractuale, asociatul SC __________SRL era obligat sa le comunice subscrisei, tocmai pentru a gasi motive de reziliere, ca  ulterior, la data de 11.12.2015, B.D. a comunicat asociatului SC __________SRL Notificarea nr. __/__________, la care a anexat Proiectul Actului de reziliere  prin care ii solicita acestuia in mod im.perativ, sa-si dea acordul pentru incetarea inainte de termen a Contractului de asociere , ca asociatul SC __________SRL a refuzat semnarea „Actului de reziliere", iar, ca raspuns a comunicat ca daca se doreste acordul sau pentru incetarea contractului, este incident art.lm.1 lit.b din Contract si nu articolul invocat in notificare .
S-a mai aratat ca ulterior, la inceputul anului 2016, vazand ca asociatul SC _________ SRL refuza semnarea „Actului de reziliere" , B.D., s-a deplasat personal la sediul contabilei asociatului SC _________ SRL solicitandu-i verbal sa intocmeasca o „Situatie financiara a asocierii in participatiune la data de 31.01.2016". pe care, desi era la nivel de balanta, a numit-o impropriu si de la sine putere „Bilant de lichidare" si pe care a folosit-o ulterior la justificarea Incetarii de drept a Contractul de asociere in participatiune nr. __/__________, ca contrar celor retinute de parata in cuprinsul Raportului de control nr. __/__________, raspunsul asociatului SC _________ SRL la Notificarea nr. __/__________,  nu reprezinta  un acord de reziliere  in masura in care „Actul de reziliere" nu a fost niciodata semnal de catre parti, iar asa numitul „Bilant de lichidare" a fost  ridicat personal dc catre directorul B.  D. ?i  nu ca anexa la Raspunsul  final al  asociatului SC _________ SRL,  ca in final demersurile abuzive ale reclamantei  sub conducerea fostului director general B.D., pentru determinarea asociatului SC _________ SRL sa-si dea acordul pentru rezilierea contractului, au culminat cu debransarea alimentarii cu energie electrica a constructiei, prin demontarea contorului si interzicerea accesului asociatului SC _________ SRL in zona _________, ca dupa numirea, in luna iunie 2016, a noului consiliu de administratie si a noului director general , interpretarea si vointa partilor semnatare ale Contractului  de asociere a fost aceea de a considera  contractual ca fiind valid, ca nu a incetat inainie de termen la data de _________si ca poate continua,  asociatul SC _________ SRL continuandu-se deci  efectiv activitatea si dupa data de _________in baza aceluiasi Contractul de asociere in participatiune nr. __/__________, obtinand in acest sens si Acordul de functionare din _________ si Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica  eliberate de catre Primaria Orasului __________.
Reclamanta a aratat de asemenea ca  prin Adresa nr. __/__________ asociatul SC _________ SRL a comunicat reclamantei rezultatele financiare aferente perioadei ______-_______ , pe zero,  la care era obligat conform Contractului si motivele pentru care nu a avut activitate in baza asocierii, lipsa oricarei activitati in perioada perioadei ______-_______ nedatorandu-se  faptului ca Contractul  ar fi fost reziliat de drept, asa cum  sustine parata in cuprinsul Raportul de control , ci faptului ca in perioada  iarna-primavara este imposibila balneatia in lacurile descoperite de la ________ si datorita faptului ca la inceputul sezonului estival (pana la demisia directorului B.) asociatul SC _________ SRL a fost impiedicat de catre reclamanta sa desfasoare vreo activitate comerciala.
In concluzie reclamanta a aratat ca   vointa asociatilor  ?i care este lege  a fost aceea de a executa contractual si pentru perioada ramasa, in aceleasi conditii si termeni, ca drept urmare,  terenul de 173,7 mp nu a fost acordat in folosinta gratuita  catre SC _________ SRL, ci a avut la baza Contractul de asociere in participatiune ?i deci nu  poate fi vorba nici despre  existenta in perioada ______-_______ a vreunui venit nerealizat de catre reclamanta in cuantum de  59.28034 lei , asa cum nelegal a fost calculat de catre parata .
Cu privire la a?a zisul Bilant de lichidare ?i anexa 8 la Raportul de control ?i in baza caruia sustine parata ca ar fi incetat de drept contractul de asociere in participatiune reclamanta a aratat ca Bilantul de lichidare, la care face referire art. 11 al Contractului de asociere in participatiune nr. __/__________, nu se refera la un document financiar-contabil, asa cum apreciaza parata, ci se refera la  modul in  care, la momentul incetarii asocierii ,  asociatii isi recupereaza bunurile cu care au contribuit la asociere precum si cheltuielile facute si contravaloarea datoriilor, ca  art 11.2 din contract, stabileste foarte precis cand si cum trebuia stabilit  de catre par?i proiectul acetui bilatnt de lichidare, ca  „ Situatia financiara a asocierii in participatiune la data de 31.01.2016 ", a fost ceruta si ridicata de fostul director general al subscrisei, B.D., care s-a deplasat personal la sediul contabilei asociatului SC _________ SRL, a fost numita in mod inten?ionat ?i cu  rea-credinta,  atat de B.D. cat si de parata, „Bilant de lichidare", tocmai pentru a putea sa o invoce ca motiv de incetarea de drept a Contractului de asociere in participatiune nr. __/__________, ca aceasta Situatie financiara a asocierii in participatiune  nu poate reprezenta un „Bilant de lichidare" a unei asocieri in participati deoarece situatia financiara a unei asocieri in participatiune se tine pana la nivel de balanta de verificare , nicidecum la nivel de bilant , ?i oricum daca acea situa?ie era bilant ar fi trebuit inregistrat la finan?e,  lucru care nu s-a intamplat.
Reclamanta a mai aratat in motivarea actiunii ca in perioada ______-_______ a fost supusa actiunii de audit financiar asupra conturilor de executie bugetara pentru anul 2015 de catre auditori publici externi din cadrul Camerei de Conturi Sibiu, ca cu ocazia controlului a fost incheiat Raportul de control nr. __/__________ si anexele la acesta, ca una  dintre neregulile constatate este consemnata la Pct,3.1.5.5. din Raportul de control nr. __/__________, respectiv „SC __________ SA nu a stabilit, nu a urmarit, si nu a incasat venituri din cedarea dreptului de folosinta asupra unui bun din patrimonial public al UATO __________ catre S.C. __________ SRL, bun aflat in concesiunea societatii verificate in  baza Contractului de delegare prin concesiune a serviciului  de utilitate publica de intretinere, administrare si exploatare a __________ din Orasul __________ nr. ____ din ________", ca in sustinerea neregulii constatate  parata Camera de Conturi Sibiu a invocat motivul ca Contractul de asociere in participatiune nr. __/__________ ar fi fost reziliat de drept la data de 31.01.2016 prin depunerea si insusirea de catre SC _________ SRL a bilantului de lichidare, iar continuarea lui dupa aceasta data, desi partile asociate si-au dorit-o si au considerat-o legala, echivaleaza cu o folosinta gratuita a imobilului teren in suprafata de 173,3 mp cu care a venit in asociere societatea ___________, iar valoarea estimata a venitului nerealizat ar fi de ________ lei, ca pentru valorificarea constatarilor inscrise in Raportul de de control __/__________si pentru inlaturarea neregulilor constatate, Camera de Conturi Sibiu a emis Decizia nr. __/__________, ca la Pct.l lit.b din Decizie se prevad masurile pe care trebuie sa le aplice reclamanta  pentru inlaturarea neregulii constatate , respectiv, .luarea tuturor masurilor pentru intrarea in legalitate cu privire la atribuirea imobilului proprietate publica a UATO ________, inscris in CF nr. Cadastral _________, stabilirea, inregistrarea, urmarirea si incasarea veniturilor nerealizate prin acordarea in folosinta gratuita a acestuia", ca impotriva deciziei reclamanta a formulat contestatie  ?i care a fost respinsa prin incheierea nr. __/__________.
Reclamanta a precizat ca motivul de anulare a incheierii nr. __/__________si a Deciziei nr. __/__________ este acela ca Contractul de asociere in participatiune nr. __/__________ a fost perfect valabil si in vigoare pana la data de _____ cand a incetat prin acordul partilor si ca nu a incetat de drept la data de ________ prin depunere asa numitului „bilant dc lichidare", ca drept urmare, cedarea  dreptului dc folosinta asupra terenului  in suprafata de 173,7 mp catre societatea SC _________ SRL nu s-a facut cu titlu gratuit ci in baza  Contractului  de asociere in participatiune , ca  venitul cuvenit reclamantei  pentru respectiva perioada si potrivit respectivului contract, a fost in suma de _____ lei, ?i nu  in valoare dc __________ lei , ca asociatul SC _________ SRL nu si-a dat acordul pentru incetarea inainte de termen a Contractului de asociere in participatiune nr. ____/_________, sens in care a refuzat semnarea Actului de reziliere propus de reclamanta  prin fostul director general, B.D., proiect de Act de reziliere pe care i l-am comunicat anexat Notificarii nr. ____/_________, ca asociatul SC _________ SRL a continuat sa califice contractul ca fiind valid si dupa data de ________, sens in care, asa cum insasi parata re?ine  in cuprinsul pag. 16 alin ultim  al Raportului  de control nr. SC _________ SRL, a continuat sa evidenteze Contractul atat in contabilitatea asocierii cat si in contabilitatea societatii SC _________ SRL, ca motivul invocat de parata pentru incetarea Contractului , respectiv depunerea „bilantului de lichidare nu face parte dintre cauzele de incetare prevazute de asociati in art. 10 din contract si nici  nu este o cauza de incetare prevazuta de lege ?i ca chiar daca ar exista o astfel de cauza de incetare de drept a unui contract de asociere in participatiune, in lipsa acordului unuia dintre asociati, tot ar fi fost necesara interventia instantei de judecata pentru a constata incetarea contractului, fapt care nu a avut loc in speta, ca in cazul asocierilor in participatiune, Codul fiscal si Legea contabilitatii nr. 82/1991 nu prevad existenta vreunei situatii financiare numita „Bilant de  lichidare", ca mai mult, situatiile financiare ale unei asocieri in participatiune se  tin pana la nivel de balanta de verificare ?i deci inexistenta unui temei de drept pentru o situatie financiara care sa se numeasca „Bilant de lichidare" si inexistenta temeiului de drept pentru care depunerea acestui document ar constitui cauza de incetare a unui contract  au facut ca parata  sa nu indice dispozitiile din legislatia financiar-contabila incidenta in prezenta cauza.
In probatiune s-au anexat urmatoarele:  Contractul de asociere in participatiune nr. ___/_______; Adresa din din luna noiembrie ____ a asociatului SC _________ SRL; Notificarea nr.3 10/17.11,2015; Proiectul  Actului de reziliere; Raspunsul fn al asociatului SC _________ SRL, „Situatie financiara a asocierii in participatiune la data de 31.01.2016" numita de parata „Bilant de lichidare"; Adresa nr ___/_______; Actul aditional nr. ___/_______la Contractul de asociere in participatiune nr. ___/_______; Decizia nr  ___/_______; Contestatia nr. ___/_______; incheierea nr. ___/_______;
In drept, Art.l alin.4 si alin.5 din Legea nr.94/1992; 223 lit.d si Iit.e„ar1 227 si art. 228 din Regulament, art. 18 alin. 1 din Legea nr.554/2004.
Parata, legal citata, a formulat in termen legal intampinare (f 40) prin care a solicitat respingerea actiunii.
In motivare s-a aratat ca in urma actiunii de audit efectuata  in perioada _______-________ ?i avand ca  tema "controlul situatiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T. de catre R.A de interes local la S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A. T.  s-a constatat ca reclamanta nu a stabilit, nu a urmarit si nu a incasat venituri din cedarea dreptului de folosinta asupra unui bun din patrimoniul public al UAT ______ catre SC _________ SRL, bun aflat in concesiunea SC _________ SA in baza Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de utilitate publica de intretinere, administrare si exploatare a _________ din Orasul _________, ca reclamanta a incheiat  cu SC _________ SRL contractul de asociere in participatiune nr ___/_______ al carui obiect era exploatarea in comun a unei suprafete de teren de 173,7 mp proprietate publica a UAT _____ ?i a unei construc?ii in suprafa?a totala la sol de 41 mp formata din parter ?i mansarda ?i adusa in asociere de SC _________ SRL, ca sustinerea reclamantei in sensul ca efectele contractului nu au incetat la ________ ci la __________ prin acordul partilor este neintemeiata, ca din punct de vedere contabil evidenta asocierii este organizata atat la nivelul asocierii cat ?i la nivelul fiecarui participant cu ajutorul contului 458 iar din balan?a societa?ii verificate la finele anului 2015 se observa in contul 458 un sold final debitor de ________ lei iar la sfar?itul lunii octombrie 2016 se observa ca contul s-a inchis pe credit cu suma de _______ lei , cu sold zeo, ceea ce denota ca in contabilitatea reclamantei s-a operat inchiderea, respectiv rezilierea contractului , care de la aceasta data nu a mai produs efecte. Parata a aratat ca din balan?a asociatiei la ________ reiese ca societatea SC _________ SRL a evidentiat in contul 458 pe debit suma de ________ lei, pe credit suma de ________ lei ?i un sold debitor de ______ lei , ceea de demonstreaza ca agentul economic a desfasurat activitate sub aceesi forma de asociere ?i dupa data depunerii bilantului de inchidere ?i ca acordul de voin?a al partilor privind rezilierea contractului s-a realizat prin depunerea de catre SC _________ SRL ?i insusirea de catre reclamanta a bilantului de lichidare la _______.
Parata a mai aratat ca actul aditional __/2012 din _______ este un act incheiat pro causa care a fost incheiat in timpul actiunii de control dupa ce auditorii publici au sesizat abaterea, ca chiar daca Bilantul de lichidare ar fi fost obtinut de fostul director prin monopere dolosive acesta putea fi anulat dupa contestarea lui, ca dupa data de ________ contractul de asociere in participatiune nu mai putea produce efecte, ca deci func?ionarea ____________ s-a realizat in anul 2016 fara baza legala, fara a achita pentru terenul din domeniul public echivalentul chiriei, ca  acordul de functionare nr. ___/__________ ?i  Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica eliberate de Primaria Orasului ________,  au fost eliberate in baza declaratiei pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare a administratorului  SC _________ SRL, ca acestea sunt semnate de primire de "Administrator J.Z." persoana care nu este aceiasi cu administratorul S.C. _________ S.A., respectiv M.N., fapt ce conduce la deductia logica, ca in spatiul ce face obiectul Contractului de asociere in participapune nr. __/______, in sezonul estival 2016 si-a desfasurat activitatea o alta persoana fizica/juridica, decat S.C. _________ SRL si, in consecinta, intervine  alta clauza de incetare a contractului, respectiv cea de la pct 10 lit f unde se stipuleaza ca "cesionarea contractului, inchirierea ori concesionarea bunurilor ce fac obiectul asocierii‘ duc la incetarea asocierii. S-a mai aratat ca reclamanta a ignorat astfel obligatia stablita la art 5 din OG 119/1999 ?i au fost incalcate ?i dispozitiile art 14 ?i 15 din legea 213/1998.
Reclamanta a formulat ?i raspuns la intampinare (f 152) prin care a reiterat in esenta aspectele mentionate in ac?iune.
La dosar s-a depus de catre parata copie certificata de pe intreaga documentatie care a stat la baza emitere Deciziei ___/__________ ?i Incheierea ___/__________.
IN cauza instan?a a incuviintat ?i administrat proba cu inscrisuri, respectiv toate actele depuse de par?i la dosar.
Analizand actele si lucrarile de la dosar instanta retine urmatoarele:
Prin Decizia nr. ___/__________ emisa de Camera de Conturi Sibiu s-a mentionat la punctul 2 ca in urma actiunii de audit financiar si a Raportului nr. ___/__________, s-a constatat ca reclamanta  nu a stabilit, nu a urmarit si nu a incasat venituri din cedarea dreptului de folosinta asupra unui bun din patrimoniul public al UAT _________ catre ___/__________, bun aflat in concesiunea S.C. _____________ SA in baza Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de utilitate publica de intretinere, administrare si exploatare a Lacurilor Naturale din Orasul _________, valoarea estimata a venitului nerealizat fiind de ___________ lei.
 Ca urmare a acestor aspecte, la punctul I lit b din decizie , s-a decis luarea tuturor masurilor pentru intrarea in legalitate cu privire la atribuirea imobilului proprietate publica a UATO ________ inscris in CF cadastral nr _______, stabilirea, inregistrarea , urmarirea ?i incasarea veniturilor nerealizate prin acordarea in folosinta gratuita a acestuia , cu termen de realizare ________.
Analizand legalitatea actelor contestate instanta retine in primul rand ca prin  Raportul de control nr. ___/________ s-a aratat ,  in sustinerea neregulii constatate , ca   Contractul de asociere in participatiune nr. ___/__________ar fi fost reziliat de drept la data de _______ prin depunerea si insusirea de catre SC__________ SRL a bilantului de lichidare, ca  continuarea lui dupa aceasta data echivaleaza cu o folosinta gratuita a imobilului teren in suprafata de 173,3 mp cu care a venit in asociere societatea S.C. _____________ SA ?i ca  valoarea estimata a venitului nerealizat ar fi de ________ lei. S-a mai aratat ca din punct de vedere contabil evidenta asocierii este organizata atat la nivelul asocierii cat ?i la nivelul fiecarui participant cu ajutorul contului 458 iar din balan?a societa?ii verificate la finele anului 2015 se observa in contul 458 un sold final debitor de ________ lei iar la sfar?itul lunii octombrie 2016 se observa ca contul s-a inchis pe credit cu suma de ________ lei , cu sold zeo, ceea ce denota ca in contabilitatea reclamantei s-a operat inchiderea, respectiv rezilierea contractului , care de la aceasta data nu a mai produs efecte, ca  din balan?a asociatiei la 31.01.2016 reiese ca societatea S.C. _____________ SRL a evidentiat in contul 458 pe debit suma de _________ lei, pe credit suma de _______ lei ?i un sold debitor de _____ lei , ceea de demonstreaza ca agentul economic a desfasurat activitate sub aceeasi forma de asociere ?i dupa data depunerii bilantului de inchidere .
In al doilea rand instan?a re?ine ca contractul de asociere in participatiune  nr. ___/________ a fost incheiat intre reclamanta ?i SC  ________ SRL pentru o perioada de 5 ani si  ca administrarea asocierii a revenit asociatului SC  ________ SRL care, conform art-6,1 din contract, s-a angajat sa achite reclamanti  25% din beneficiile obtinute prin operatiunile derulate in urma asocierii, obligatie care a fost onorata in toii anii in care contractul s-a derulat. La  art 10 din contract (f 11) s-au stabilit cauzele care duc la incetarea asocierii , iar la art 11 intitulat lichidarea asocierii s-a stabilit ca lichidarea asocierii se va face in baza uni bilant de lichidare , fara a se stabili ca intocmirea unui bilant de lichidare anterior incetarii contractului duce la incetarea acestui contract .
La data de 11.12.2015 reclamanta  a comunicat asociatului SC  ________ SRL Notificarea nr. ___/________ prin care s-a solicitat sa i?i de acordul pentru incetarea asocierii , in motivarea notificarii aratandu-se ca nu s-au respectat obligatiile de la pct 5.3 din contract  ?i nici obligatiile de la art 5.4 din contract , dar ?i ca activitatea economica desfasurata inregistreaza rezultate slabe raportat la alte venituri obtinute de reclamanta in zona administrata de aceasta. La aceasta notificare s-a anexat actul de reziliere , act in care se arata ca de comun acord se hotaraste incetarea contractului de asociere in participatiune in temeiul art 10 lit e coroborat cu art 4. lit b, k ?i art 5.3 pentru neindeplinirea de catre SC  ________ SRL a unor obliga?ii esentiale mentionate la articolele indicate. La aceasta notificare SC  ________ SRL a trimis raspuns (f 19) prin care a aratat ca temeiul incetarii contractului il constituie cauza de incetare prevazuta de art 10.1 lit b (renutarea societa?ii la asociere) cu  mentinerea dispozitiilor privind regimul aporturilor ?i bilantul de lichidare . De?i reclamanta a primit acest raspuns ?i a avut cuno?tin?a despre faptul ca SC  ________ SRL nu este de acord cu semnarea  actului  de reziliere ?i cu temeiurile incetarii inserat in acest act de reziliere , reclamanta nu a intocmit un nou act de reziliere care sa fie semnat de toate par?ile contractante ?i care sa poata produce ca ?i efect juridic incetarea unui contract bilateral .
In consecinta, cum potrivit contractului , art 9.2, pentru nerespectarea de catre SC General Computer SRL a oricarei obliga?ii principale prevazute expres la art 4.1 ?i art 5.3 din contract , reclamanta era indrepta?ita sa perceapa doar daune-interese de ________ lei ?i cum in contract nu era prevazut vreun pact comisoriu de grad 4 care sa prevada rezilierea de plin drept a contractului ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre vreuna dintre par?i , instan?a re?ine ca in lipsa acordului de voin?a expres manifestat prin semnatura al ambelor par?i in sensul incetarii contractului , contractul nu a incetat la data de __________, a?a cum a re?inut parata .
Acel bilant de lichidare , nedepus la vreo autoritate financiara, nu are cum sa produca ca ?i efect juridic incetarea contractului. Pe de alta parte instan?a re?ine ca   Bilantul de lichidare, la care face referire art. 11 al Contractului de asociere in participatiune nr. ___/________, nu se refera la un document financiar-contabil ci se refera la  modul in  care, la momentul incetarii asocierii,  asociatii isi recupereaza bunurile cu care au contribuit la asociere precum si cheltuielile facute si contravaloarea datoriilor. Ori, din moment ce asocierea nu a incetat in baza acordului partilor, bilantul de lichidare intocmit de SC  ________ SRL nu are nici un efect juridic.
Instan?a  mai re?ine ca ?i reclamanta a considerat contractul ca valabil , emitand pe numele SC  ________ SRL acord de func?ionare incepand cu _______ , data incepand cu care societatea ?i-a ?i continuat activitatea comerciala pe terenul proprietate publica , a?a cum s-a aratat ?i in   Adresa nr. ___/________ prin care  asociatul SC  ________ SRL a comunicat reclamantei rezultatele financiare aferente perioadei _________-_________ , pe zero.
Chiar daca reclamanta nu ?i-a mai evidentiat derularea contractului in contabilitate, aceasta a considerat contractul valabil ?i in cursul anului 2016, dovada in acest sens fiind chiar emiterea acordului de func?ionare pentru acel spa?iu incepand cu ________, anterior deci inceperii controlului paratei . Faptul ca acordul de func?ionare ?i autoriza?ia au fost ridicate de alta persoana decat administratorul SC  ________ SRL nu denota faptul ca alta societate ar fi desfasurat activitate in acel spa?iu ?i ca ar deveni incidenta alta cauza de incetare . A?a cum s-a aratat mai sus, incetarea contractului nu intervine de drept odata cu incalcarea vreunor obliga?ii contractuale, ci doar prin acordul partilor sau, in lipsa acordului , prin hotarare a instantei care sa dispuna incetarea contractului .
In consecinta, fata de cele aratate mai sus, instan?a  re?ine ca cedarea  dreptului dc folosinta asupra terenului  in suprafata de 173,7 mp catre societatea SC  ________ SRL nu s-a facut cu titlu gratuit ci in baza  Contractului  de asociere in participatiune  ?i ca  venitul cuvenit reclamantei  se determina in baza contractului ?i nu ca echivalent al chiriei ce -ar fi putut incasa pentru folosinta terenului , astfel incat va admite preznta ac?iune ?i va dispune anularea   incheierii  nr . ___/________ emisa de  catre CURTEA DE CONTURI  A ROMANIEI – Camera de Conturi Sibiu  precum si a masurii de la  pct  I lit b  din decizia nr ___/________ emisa de Camera de Conturi Sibiu.
Cum nu s-au solicitat, nu se vor acorda reclamantei cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017