InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

LITIGII CU PROFESIONISTI

(Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu


Prin actiunea  civila formulata  la data de    08.07.2014, inregistrata sub nr. de dosar…..,  reclamanta U  A SA Bucure?ti a solicitat obligarea paratei U B D A SRL la plata sumei de 2419 lei cu titlu de despagubiri, la plata dobanzii legale calculata la suma de 2419 lei de la data pronun?arii si pana la plata integrala, obligarea paratei la plata sumei de 584 lei  reprezentand rata incasata dar nedepusa in contul asiguratorului, obligarea paratei la plata penalita?ilor de intarziere de 0,5% pe zi incepand cu 23.01.2012 si pana la data platii, cu cheltuieli de judecata.
In motivare, s-a aratat ca in baza contractului de intermediere in asigurari nr. … din 04.12.2009, parata a incheiat in numele clientului sau O T C C P SRL contractul de asigurare facultativa CASCO, seria AV nr. .. din 15.11.2011 cu plata in 12 rate a cate 134,30 euro lunar avand ca obiect autovehiculul Mercedes cu nr. de inmatriculare SB…., ratele fiind scadente in data  de 15 a fiecarei luni, incepand cu data de 15.11.2011.
Parata a depus ratele 1,2,4 si urmatoarele, dar rata a 3-a, in cuantum de 584 lei, scadenta la data de 15.01.2012 de?i a fost incasata de la asigurat in 19.01.2012 si a intrat in contul brokerului, nu a fost depusa in contul asiguratorului.
Cum la data de 18.01.2012, asiguratul O T C C P SRL a anun?at producerea unui risc asigurat la U, s-a deschis si instrumentat dosarul de dauna …., in baza caruia reclamanta a platit o despagubire de 2419 lei de?i rata a 3-a nu a fost depusa, nici ulterior acestei date suma de 584 lei neajungand in contul asiguratorului.
S-au  invocat disp. art. 7.2 din contractul de intermediere, art.5.2 lit h si art.7.1.
A fost depusa taxa judiciara de timbru in cuantum de 474,14 lei (f.6, 53).
In numele paratei a depus intampinare curatorul special (f.88-89) care a aratat ca se impune admiterea doar in parte a ac?iunii si respingerea petitului privind plata sumei de 2419 lei si a dobanzii aferente aratand ca plata despagubirii este de competenta exclusiva a asiguratorului chiar daca la momentul producerii evenimentului rutier nu era achitata rata a 3-a. S-a aratat ca clauza de la pct.7.2 nu poate produce nici un efect juridic, atata timp cat benevol, neimputabil brokerului de asigurare, asiguratorul nu a achitat despagubirea alegand solu?ia de a pune in executare  contractul CASCO, iar nu de a solicita incetarea acestuia  pentru neplata ratelor la timp.
Deoarece asiguratorul si-a indeplinit obliga?ia contractuala de achitare a despagubirii si asiguratul trebuia sa isi indeplineasca obliga?ia conexa de plata a primelor de asigurare lunare.
A fost incuviin?ata  si administrata proba cu inscrisuri, reprezentantul paratei fiind citat cu men?iunea de a se prezenta personal la interogatoriu, insa  nu s-a prezentat.
 Prin sentinta civila nr.2283/23.-04.2015pronuntata de  Judecatoria Sibiu  s-a admis in parte  ac?iunea formulata de reclamanta U.. A SA Bucure?ti  in contradictoriu cu parata U B DE A SRL , citata si prin publicitate si in consecin?a:
A fost obligata parata la plata catre reclamanta a sumei de 584 lei  reprezentand rata incasata dar nedepusa precum si la penalitati de intarziere de 0,5% pe zi aferente acestei sume incepand cu 23.01.2012 si pana la data plati. A fost respinsa in rest cererea.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: 
Intre reclamanta, in calitate de   asigurator,  si parata, in calitate de broker de asigurare,  s-a incheiat contractul de intermediere in asigurari  nr….., obiectul contractului constand in intermedierea de catre Broker pentru si in numele Clien?ilor sai de contracte de asigurare cu asiguratorul.
Conform extrasului de cont de la fila 27, parata a incasat la data de 19.01.2012 suma de 584 lei de la O T C C P SRL, iar conform inscrisului de la fila 28, clientul respectiv a achitat Brokerului ratele 1,2,4 si 5.
La data  de 18.01.2012 autoturismul asigurat al carui utilizator era O T C C P SRL a fost implicat intr-un eveniment rutier, solicitandu-se astfel reclamantei sa plateasca contravaloarea repara?iilor in valoare de 2419 lei in temeiul asigurarii CASCO (f.36-43)
Conform art. 7.2 din contract in situa?ia in care brokerul nu depune sumele corespunzatoare primelor de asigurare incasate, precum si poli?ele si borderourile aferente poli?elor de asigurare incheiate in termenele prevazute in prezentul contract si se produce un eveniment asigurat intr-un contract de asigurare pentru care Brokerul a intarziat depunerea, asiguratorul va recupera despagubirea acordata de la Broker.
Or, astfel cum rezulta atat din ac?iune, cat si din inscrisul de la fila 28, parata  nu a incasat rata a 3-a, nefiind astfel indeplinite condi?iile stipulate de art. 7.2 din contract  pentru ca asiguratorul sa recupereze despagubirea acordata de la Broker.
Astfel, evenimentul rutier s-a produs la data de 18.02.2012, iar conform extrasului de cont de la fila 27 suma de 584 lei a fost depusa in contul paratei la data de 19.01.2012, a?adar ulterior evenimentului rutier.
A?a fiind, in situa?ia in care clientul a fost cel care a intarziat depunerea ratei scadente la data de 15 a lunii, iar accidentul s-a produs intre data scaden?i si data platii cu intarziere a ratei, reclamanta avea posibilitatea de a nu achita despagubirea solicitata, iar nu si posibilitatea de a recupera despagubirea de la broker.
A?a fiind,  instanta de fond  a gasit ca neintemeiate   primele doua petite ale ac?iunii si  a admis  insa  petitul privind obligarea paratei plata sumei de 584 lei, avand in vedere extrasul de cont antementionat si din care rezulta ca parata a  incasat aceasta suma, urmand ca parata sa fie obligata si la plata de penalitati de intarziere de 0,5% pe zi aferente acestei sume incepand cu 23.01.2012 si pana la data plati conform art. 7.1 din contract.
In temeiul art. 453, 451 instan?a a obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 434,22 lei reprezentand cheltuieli de judecata constand in suma de 234,22 lei reprezentand taxa judiciara de timbru aferenta preten?iilor admise si suma de 200 lei reprezentand onorariul curatorului special, avansat de reclamanta.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel  reclamanta U A  SA. prin care a  solicitat  ca prin hotararea    ce se va pronunta  sa se  dispuna admiterea apelului formulat  si in consecinta, schimbarea sentintei apelate in sensul admiterii in totalitate a pretentiilor formulate impotriva paratei, adica obligarea acesteia si la plata sumei de 2.419 lei cu titlu de despagubiri, precum si la plata dobanzii legale calculate la acest cuantum incepand cu data pronuntarii hotararii si pana la plata integrala a debitului. Solicita obligarea intimatei parate la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu solutionarea  apelului.
In motivarea apelului  arata ca in hotararea atacata  s-a retinut  ca intr-adevar parata a incasat in data de 19.01.2012, de la asiguratul CASCO, O T C, rata a 3-a in cuantum de 584 lei fara a o mai depune apoi in contul Asiguratorului. A apreciat insa ca suma  de 419 lei pretinsa   are caracterul unei plati nedatorate de asigurator fata de asigurat   intrucat aceasta rata a fost achitata de asigurat la 4 zile de la data scadentei [15.01.2012) iar fata de faptul ca riscul asigurat s-a produs la 18.01.2012, subscrisa nu ar mai fi avut nici o obligatie legala de a plati despagubirea. Ca atare, despagubirea achitata a avut un caracter benevol si nu poate fi imputata paratei.
Instanta de fond a apreciat in mod eronat caracterul acest plati, intrucat conditiile de asigurare CASCO prevad in favoarea Asiguratului un termen de pasuire de 15 zile de la data scadentei, in care poate plati prima de asigurare.
Avand in vedere, ca scadenta de plata a ratei a 3-a a fost la 15.01.2012 iar Asiguratul a achitat-o la data de 19.01.2012, rezulta ca in cele 4 zile scurse de la scadenta pana la achitare, autovehiculul a fost sub protectia asigurarii, de unde si obligatia subscrisei de a plati despagubirea pentru riscul asigurat produs la 1 01.2012. Pentru ca asiguratul a platit rata in termenul de pasuire, contractul CASCO si-a mentinut valabilitatea, societatea de asigurari  neputand invoca vreo clauza de reziliere ori incetare, subzistand astfel obligatia platii despagubirii.
Astfel, rata a 3-a scadenta la 15.01.2012 a fost achitata de Asigurat la 19.01.2012, dar nu a fost depusa de parata in contul U. Riscul asigurat s-a produs la 18.01.2012 insa conform conditiilor de asigurare CASCO, Asiguratul a achitat prima in termenul de pasuire de 15 zile, astfel ca autovehiculul asigurat CASCO a ramas in acesta perioada de 4 zile ( de la scadenta si pana la plata) sub protectia asigurarii.
Considera ca  nu se poate sustine ca plata despagubirii efectuata de U ar fi o plata nedatorata. Plata indemnizatiei din asigurare a fost o plata perfect valabila, o plata la care reclamanta  era indatorata fata de  asigurat, in conformitate cu conditiile din polita CASCO, U neavand la indemana vreo clauza prin care  ar fi putut refuza plata despagubirii in mod legal si temeinic. Conform conditiilor de asigurare CASCO, Asiguratorul are obligatia contractuala de a achita despagubirea chiar si atunci cand Asiguratul intarzie plata ratei de prima, dar achitarea se face in termenul de pasuire de 15 zile de la data scadentei, asa cum este cazul de fata.
Pentru motivele invocate  solicita  admiterea apelului si pe cale de consecinta  sa dispuna schimbarea sentintei apelate in sensul admiterii in totalitate a pretentiilor formulate impotriva paratei, adica obligarea acesteia si la plata sumei de 2.419 lei cu titlu de despagubiri, precum si la plata dobanzii legale calculate la acest cuantum incepand cu data pronuntarii hotararii si pana la plata integrala a debitului.
In drept, invoca prevederile art.466 si urm. C.p.civ., art.1270, 1350, 1489 C.civ. art. 5.2, 7.1 si 7.2 din Contractul de intermediere in asigurari si art. 7.3 din Conditiile CASCO.
La data de 19.11.2015 formuleaza intampinare curatorul special al paratului, av. ….I prin care solicita respingerea apelului si mentinerea sentintei civile nr. 2283/2015 a Judecatoriei Sibiu . Invoca exceptia tardivitatii declararii apelului . Solicita obligarea la plata onorariului curatorului special  .
In motivarea intampinarii, arata ca, conform contractului de intermediere in asigurari nr…., art. 4, lit.e), plata despagubirii catre asigurat ( O...), este competenta exclusiva a asiguratorului ( U), care, a achitat despagubirea pentru evenimentul asigurat, chiar daca la momentul producerii acestuia nu era achitata rata a 3-a din contractul de asigurare. Clauza contractuala de la pt 7.2. nu poate produce niciun efect juridic atata timp cat, benevol, neimputabil brokerului de asigurare, asiguratorul a achitat despagubirea, alegand astfel solutia de a pune in executare contractul CASCO iar nu de a solicita incetarea acestuia pentru neplata ratelor la timp. Deoarece asiguratorul si-a indeplinit obligatia contractuala de achitare a despagubirii si asiguratul trebuia sa-si indeplineasca obligatia conexa de plata a primelor de asigurare lunare, obligatie indeplinita.
In drept invoca: art.411 alin.l.pct.2 C.p.c.
Verificand legalitatea si temeinicia sentintei atacate in raport cu dispozitiile art.476 si urm. C.pr.civ., cu actele si lucrarile dosarului precum si cu motivele de apel formulate, tribunalul apreciaza ca fondata calea ordinara de atac din urmatoarele considerente:
Reapreciind materialul probator administrat in fata primei instante si coroborandu-l cu cel administrat in apel instanta retine faptul ca, starea de fapt a fost corect retinuta de catre prima instanta, insa s-a dat o interpretare gresita clauzelor contractuale dintre partile litigiului de fata din urmatoarele considerente.
Intre reclamanta, in calitate de   asigurator, si parata, in calitate de broker de asigurare, s-a incheiat contractul de intermediere in asigurari nr.495/04.12.2009, obiectul contractului constand in intermedierea de catre Broker pentru si in numele clien?ilor sai contracte de asigurare cu asiguratorul.
Conform art. art.5 lit.h din contract (f.9), parata avea obligatia sa incaseze ratele de la asigurati si dupa inregistrarea in evidentele proprii sa le depuna/vireze in contul asiguratorului in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii daca partile nu convin altfel, sub sanctiunea prevazuta de art. 7, cu mentiunea ca pct. 1 si 2 sunt prevazute ipoteze distincte.
Art. 7 pct. 1 si 2 (f.11) din contract prevede ca (7.1) pentru intarzierea in executarea obligatiilor de plata ambele parti platesc o penalitate de 0,5% pe zi de intarziere din suma datorata, penalitati ce pot fi inlaturate prin acordul expres al partilor si care se socotesc incepand cu prima zi de la data scadentei. De asemenea ca, in cazul nedepunerii (7.2) de catre broker a sumelor corespunzatoare primelor de asigurare incasate, precum si politele si borderourile aferente politelor de asigurare incheiate in termenele prevazute in prezentul contract si se produce un eveniment asigurat intr-un contract de asigurare pentru care brokerul a intarziat depunerea, asiguratorul va recupera despagubirea acordata de la broker. 
La data de 18.01.2012 autoturismul asigurat al carui utilizator era O T C C P SRL a fost gasit cu anvelopele taiate (f.42), solicitandu-se astfel reclamantei sa plateasca contravaloarea acestora in valoare de 2419 lei si achitate la data de 08.05.2012 (f.31) in temeiul asigurarii CASCO (f.36-43)
Din polita de asigurare casco (f.41) rezulta ca trebuiau achitate 12 rate scadente la data de 15 ale lunii incepand cu data de 15.11.2011 pana la data de 15.10.2012.
In raport cu data producerii evenimentului asigurat 18.01.2012 si tinand cont de inscrisul de la f. 28 depus de catre reclamanta apelanta, ce reprezinta evidenta sa rezulta dovada datei platii ratelor la datele de 18.11.2011 (rata 1),16.12.2011 (rata 2), 21.02.2012 (rata 4) si 29.03.2012 (rata 5).
Coroborand cele anterior mentionate cu analiza extrasele de cont ale apelantei (f.48-53 apel) rezulta ca s-au depus prin banca borderourile si facut astfel plata de catre parata pentru ratele achitate, fara a se putea identifica si numarul exact al ratei, la data de 18.11.2011 borderoul 213 suma de 583,55 lei (1), 19.12.2011 borderoul 215 suma de 583,03 lei (2), 27.02.2012 borderoul 222 suma de 813,88 lei (3), 29.03.2012 borderoul 227 suma de 590 lei (4), 25.04.2012 borderoul 230 suma de 588,17 lei (5) si 05.06.2012 borderoul 236 suma de 595 lei (6), deci au fost achitate toate ratele.
Conform extrasului de cont de la f.27 depus de catre apelanta reclamanta si primit de la asigurat, asa cum a afirmat reprezentanta acestuia la termenul din data de 17.02.2016, rezulta ca parata a incasat prin banca de la asiguratul O T C C P SRL la data de 19.01.2012 suma de 584 lei, iar conform inscrisului de la f. 28 - reprezentand evidenta achitarii ratelor tinute de catre reclamanta apelanta, clientul respectiv a achitat Brokerului ratele 1,2,4 si 5, existand insa la dosar dovada depunerii borderoului de depunere la apelanta intocmite de catre parata doar a ratelor nr.4 (f.29) si 5 (f.30), celelalte nu au fost depuse desi i s-a acordat apelantei un termen special in vederea depunerii tuturor documentelor (inclusiv a tuturor borderourilor), dar acest lucru nu s-a si intamplat.
Coroborand aceste inscrisuri rezulta ca, desi la data de 19.01.2012 parata a incasat suma de 584 lei, doar la data de 27.02.2012 prin borderoul nr.222 (f.50) cum apare in extrasul de cont al apelantei a achitat suma de 813,88 lei (in conditiile in care evenimentul rutier s-a produs la data de 18.02.2012), depasind astfel termenul de 5 zile lucratoare de la data incasarii prevazut de art. art.5 lit.h din contract (f.9) si astfel au devenit incidente dispozitiile 7.2 din contract, respectiv „in cazul nedepunerii de catre broker a sumelor corespunzatoare primelor de asigurare incasate, precum si politele si borderourile aferente politelor de asigurare incheiate in termenele prevazute in prezentul contract si se produce un eveniment asigurat intr-un contract de asigurare pentru care brokerul a intarziat depunerea, asiguratorul va recupera despagubirea acordata de la broker”. 
Deci, chiar daca asiguratul a platit cu intarziere toate ratele la care s-a obligat (intre asigurator si asigurat) simplul fapt ca parata nu a respectat un termen de depunere a unei singure rate, in care s-a produs si evenimentul asigurat, atrage raspunderea contractuala a paratei pentru intreaga despagubire achitata asiguratului de catre asigurator.
Asa cum s-a mai aratat la inceputul prezentei hotarari pct. 1 si 2 din art. 7 al contractului incheiat intre doi profesionisti prevede ipoteze distincte care au drept scop punerea la adapost a asiguratorului in cele doua situatii prevazute, respectiv in cazul in care brokerul nu depune sumele de bani incasate in termenul stabilit se percep penalitati pct.1 iar la pct. 2 care include aceeasi premisa din cel anterior se adauga faptul ca, daca in acest interval de timp se produce si riscul asigurat si nu e respectat acelasi termen despagubirea achitata de catre asigurator se va recupera de la broker.
A?a fiind, retinerea primei instante in sensul ca in situa?ia in care clientul a fost cel care a intarziat depunerea ratei scadente la data de 15 a lunii, iar accidentul s-a produs intre data scaden?ei si data platii cu intarziere a ratei, reclamanta avea posibilitatea de a nu achita despagubirea solicitata, iar nu si posibilitatea de a recupera despagubirea de la broker este nefondata deoarece aceasta posibilitatea/facultate este lasata la aprecierea doar a asiguratorului care, in functie de fiecare risc asigurat si efectiv produs are interesul sa continue sau nu contractul de asigurare si in functie de prevederile contractuale concrete dintre el si asigurat sa-i perceapa si acestuia penalitatile aferente sau sa solicite rezilierea, avand in vedere faptul ca in conformitate cu dispozitiile art.3 din conditiile CASCO (f.13 apel) asiguratul poate plati rata scadenta intr-un termen de pasuire de 15 zile calendaristice de la data scadentei prevazute in polita de asigurare, perioada in care autovehiculul ramane totusi sub protectia asigurarii.
Din toate aceste motive se constata faptul ca desi au fost achitate cu intarziere toate ratele anterior mentionate de catre asigurat acest aspect nu a influentat cu nimic obligatiile paratei in sensul de exonerare de raspundere,astfel ca  prima instanta a interpretat in mod gresit clauzele contractuale dintre cei doi profesionisti obligand parata doar la plata sumei reprezentand rata neincasata.
Fata de toate aceste considerente urmeaza ca, in baza art. 480 alin.2 C.pr.civ., sa se admita apelul formulat cu consecinta schimbarii in parte a sentintei civile atacate, obligarii paratei la plata catre reclamanta a sumei de 2.419 lei cu titlu de despagubiri si a dobanzii legale aferente de la data pronuntarii prezentei decizii si pana la plata integrala.
Raportat la solu?ia pronun?ata ?i re?inand astfel culpa procesuala a intimatei-parate in declansarea prezentei cai de atac, in baza art.453 C.pr.civ., instanta urmeaza a o obliga si la plata cheltuielilor de judecata din apel in suma totala de 117,70 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016