InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Nulitate act

(Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau


Pe rol judecarea apelului de Litigii cu profesionistii privind pe apelanta E. ON ENERGIE ROMANIA S.A. formulat impotriva sentintei civile nr. 7219/21.11.2016 pronuntata de Judecatoria Bacau in dosarul nr.5493/180/2015 in contradictoriu cu intimatii A E si E E MS.A., avand ca obiect actiune in constatare nulitate act.
Desfasurarea sedintei de judecata a fost inregistrata cu mijloace tehnice audio in conformitate cu dispozitiile art.231 alin.4C.p.c.
La apelul nominal facut in sedinta publica, cauza fiind luata la ordine a raspuns intimata A e, legitimandu-se cu CI seria XC nr.123456, lipsa fiind apelanta  E O EROMANIA S.A si intimat E E MS.A .
Procedura legal indeplinita.
S-a expus referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea  procedurii de citare si stadiul  procesual, se invedereaza faptul ca  procedura este   legal indeplinita cu partile.
Instanta constata apelul formulat in termen,  motivat, timbrat.
Instanta acorda cuvantul intimatei daca mai are alte cererii sau exceptii prealabile de invocat.
Avand cuvantul, intimata arata ca nu mai are alte cererii de formulat.
Instanta acorda cuvantul pe probatoriu.
Avand cuvantul, intimata solicita admiterea probei cu inscrisurile depuse la dosar.
In baza art.478 si art.479 Cod pr civila, instanta se va pronunta in baza probelor de la instanta de fond.
Instanta declara cercetarea judecatoreasca incheiata si acorda cuvantul pe cererea de apel.
Avand cuvantul, intimata solicita respingerea apelului, mentinerea ca fiind temeinica si legala sentinta pronuntata de instanta de fond.
Instanta dezbaterile inchise si retine cauza in pronuntare.

TRIBUNALUL,

Deliberand asupra apelului de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bacau, la data de 29.04.2015 sub nr. 5493/180/2015 reclamanta A e a solicitat in contradictoriu cu paratele  E O   SA  si  E O E Romania SA, pronuntarea unei hotarari prin care instanta sa constate inexistenta dreptului de creanta pentru suma de 243,23 lei  si pentru suma de 4671,81 lei, precum si sa dispuna anularea notei de constatare nr.0505611/10.06.2014, a procesului verbal de analiza a abaterilor nr. 1053907/24.10.2014 si a procesului verbal de stabilire despagubiri nr. 1053907/24.10.2014.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca este proprietara unui imobil in comuna Garleni AAAAAA, avand incheiat un contract de furnizare electrica cu  E O E Romania SA, iar  data de 10.06.2014 reprezentantii paratei, in urma unui control la contorul electric au intocmit o nota de constatare nr.0505611/10.06.2014 in cuprinsul careia s-a mentionat ca s-au depistat unele montaje incorecte, prin procesul verbal de analiza a abaterilor nr. 1053907 din 24.10.2014  stabilindu-se ca au existat interventii neautorizate care au condus la neinregistrarea intregii cantitati de energie electrica consumata. A sustinut reclamanta ca nu a existat un condus fraudulos, contorul  a inregistrat in mod corect energia consumata.
In drept, a invocat dispozitiile art. 194 C.p.c., ale art.1166 si urm. Cod civil.
Prin incheierea din 28.05.2015 a fost admisa in parte cererea  de ajutor public formulata de reclamanta si a fost esalonata plata taxei judiciare de timbru  de 551 lei in 10 rate lunare incepand cu luna iunie 2015.
Parata E O E SA a formulat intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Bacau, exceptia  lipsei calitatii procesuale pasive cu privire la capatul de cerere privind anularea inscrisurilor intocmite de  E O E Romania  SA, exceptia inadmisibilitatii, iar fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii  aratand ca s-a constatat o interventie neautorizata la grupul de masura de la locul de consum al reclamantei. A invederat ca prin procesului verbal de analiza a abaterilor nr. 1053907/24.10.2014 s-a stabilit  interventia neautorizata care a condus la neinregistrarea intregii cantitati de energie electrica consumata, dispunandu-se recalcularea cantitatii de energie consumata in perioada 11.06.2013-10.06.2014.
Parata E O E SA a formulat cerere reconventionala, prin care a solicitat obligarea reclamantei la plata sumei de 4916,50 lei, reprezentand contravaloarea facturilor fiscale de energie emise la data de 15.01.2015  si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces. In motivarea cererii reconventionale, parata a aratat ca reclamanta in calitate de consumator s-a obligat sa achite facturile la termenul de scadenta prevazut de contractul de furnizare a energiei electrice, iar interventia neautorizata constatata asupra instalatiei a condus la neinregistrarea consumului de energie electrica, iar singura persoana interesata sa plateasca o cantitate de energie electrica mai mica decat cea real consumata este tocmai reclamanta.
In drept a invocat dispozitiile  Codului civil ,ale HG 1007/2004 si ale Legii 123/2012.
Cererea reconventionala a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 351 lei.
La termenul de judecata din 22.10.2015, instanta a respins exceptia  necompetentei teritoriale, exceptia inadmisibilitatii actiunii  si a unit cu fondul cauzei  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata E O E SA.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, martori si expertiza tehnica electroenergetica.
Prin sentinta civila nr  7219 din 21.11.2016 instanta a respins ca nefondata exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei  E O E Romania SA, a admis cererea formulata de reclamanta A E in contradictoriu cu paratele  E O E ROMANIA SA si   E O EFURNIZARE SA, a dispus anularea a procesului verbal de analiza a abaterilor nr. 1053907/24.10.2014 si a procesului verbal de stabilire a despagubirilor nr. 1053907/24.10.2014, a constatat inexistenta dreptului de creanta al paratelor pentru sumele de 243,23 lei si 4673,27 lei, a respins ca nefondata cererea reconventionala formulata de  E O E Romania SA in contradictoriu cu A e, a obligat paratele la plata sumei de 440,8 lei cheltuieli de judecata(taxa judiciara de timbru) catre reclamanta si la plata sumei de 800 lei catre Ministerul Justitiei reprezentand ajutorul public acordat reclamantei sub forma scutirii de la plata onorariului de expert.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut urmatoarele:
„Intre reclamanta in calitate de consumator si furnizorul de energie electrica s-a incheiat contractul nr.12532301/04.12.2000 (filele 72-75)  pentru locul de consum situat in Garleni ,AAAAAA, jud. Bacau.
La data de 10.06.2014, reprezentantii  E O EDistributie SA au intocmit nota de constatare nr.0505611 (filele 76-77), in care s-au mentionat  urmatoarele: Abonat racordat la reteaua  E O E,avand contorul seria 759344 montat pe peretele casei; s-a gasit faza la borna nr.4 iar nulul la borna 1; la scoaterea nulului de la borna nr.1 consumatorii electrici din locuinta functionau;sigilii neconforme ( pivot iesit in exteriorul carcasei  si urma de interventie asupra lui) ; s-a refacut monatjul corect si s-a sigilat si s-a intocmit nota de constatare.
Pe baza notei de constatare intocmite, s-a intocmit procesul-verbal de analiza a abaterilor nr. 1053907/24.10.2014  ), in care se arata ca se considera interventie neautorizata in instalatiile EMOD, care a condus la neinregistrarea intregii cantitati de energie electrica consumata. S-a dispus recalcularea consumului de energie electrica pentru perioada   11.06.2013-10-06-2014 .De asemenea, s-a intocmit procesul-verbal de stabilire a despagubirilor nr.1053907/24.10.2014 in care s-a stabilit cantitatea de 6990 kwh, energie electrica consumata/distribuita si neinregistrata.
Ulterior, a fost emisa factura fiscala seria MS EON 100354961/15.01.2015 in cuantum de 4673,27 lei,  reprezentand recalculare a consumului de energie electrica pentru perioada 11.06.2013-10-06-2014 . La data de 15.01.2015  a fost emisa si factura  seria MS EON 5500161294 pentru suma de 243,33 lei taxa pentru constatare in teren a elementelor de interventie neautorizata.
Cu ocazia efectuarii raportului de expertiza, expertul desemnat a verificat contorul  electric tip 5CM4UD seria 759344/82006 .Expertul arata ca contorul  seria759344/82006 avea verificarea metrologica efectuata si era montat corect ,ceea ce  arata ca acesta inregistra corect energia electrica. Constatarea prin scoaterea nulului de la borna 1 a contorului efectuata de reprezentantii paratei nu este corecta tehnic deoarece s-a realizat intr-o maniera diferita de cea existenta in mod normal cand se consuma energie electrica si la contor era conectat nulul la borna 1. A mai precizat expertul ca nu i-au fost prezentate sigiliile contorului si acestea nu au fost fotografiate ,astfel incat nu poate preciza daca asupra lor s-au exercitat interventii. Cu privire la plombe le metrologice ,se arata ca cele gasite cu ocazia verificarii locului de consum sunt aceleasi cu cele existente la data montarii contorului.
In temeiul art.90 alin.2 lit.b din HG nr.1007/2004, prin consum fraudulos se intelege orice interventie in instalatia electrica, ce afecteaza functionarea corecta a grupului de masurare.
Martorul audiat Malinescu Fanica a declarat faptul ca a fost de fata la data verificarii contorului  cand reprezentantii paratei au concluzionat ca s-a umblat la firele contorului , insa nu au fost oferite reclamantei niciun fel de explicatii referitoare la modul in care s-ar fi intervenit asupra contorului si nici nu s-au facut fotografii.
Din  probatoriul administrat nu reiese ca reclamanta ar fi cea care ar fi executat interventiile neautorizate imputate. Or, potrivit art.109 din HG nr.1007/2004 „la constatarea oricarei defectiuni in functionarea grupului de masurare de catre operatorul de retea, furnizor sau consumator, acesta are obligatia sa anunte imediat celelalte parti contractante si se va proceda la remedierea defectiunilor; in cazul in care deteriorarea grupului de masurare, in orice mod, se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul reparatiei si al lucrarilor de demontare, verificare si remontare, precum si costul energiei electrice recalculate.”
In consecinta, instanta a admis cererea principala si va constata ca reclamanta nu datoreaza paratelor suma de 4673,27 lei, reprezentand contravaloarea facturii fiscale seria MS EON 100354961/15.01.2015  respectiv suma de 243,23 lei reprezentand contravaloarea facturii fiscale seria MS EON 5500161294 ,urmand a dispune anularea a procesului  verbal de analiza a abaterilor 1053907/824.10.2014 si a procesului verbal de stabilire despagubiri 1053907/824.10.2014 .
  In ceea ce priveste cererea reconventionala formulata de parata E O E S.A., avand ca obiect obligarea reclamantei la plata sumei de 4916,50 lei, reprezentand contravaloarea facturilor fiscale emise la data de 15.01.2015 , instanta urmeaza a o respinge ca neintemeiata, creanta evidentiata de factura MS EON 100354961/15.01.2015  facand obiectul analizei in cadrul cererii principale, iar factura seria seria MS EON 5500161294  in cuantum de 243,23 lei, reprezentand constatare in teren a elementelor de interventie neautorizata si a starii tehnice a echipamentelor, neputand fi imputata reclamantei, cata vreme nu s-a evidentiat culpa acesteia, astfel cum prevede art.109 din HG nr.1007/2004.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei E O E S.A, instanta a retinut faptul ca aceasta parata a emis ambele facturi anterior mentionate , astfel incat stabilirea existentei/inexistentei unui drept de creanta cu privire la cval energiei electrice consumate de reclamanta,urmeaza a fi facuta in contradictoriu cu aceasta parata, urmand a respinge exceptia invocata ca neintemeiata.
Potrivit art.453Ncpc a obligat paratele la plata catre reclamanta a sumei de 440,8 lei taxa de timbru achitata de aceasta ,iar potrivit art. 18 din OUG 51/2008 va obliga paratele si la plata sumei de 800 lei catre Ministerul Justitiei reprezentand onorariu expert pentru care reclamanta a beneficiat de ajutor public.”
Impotriva acestei sentinta a formulat apel parata  E O E ROMANIA SA prin care a solicitat admiterea apelului, modificarea sentintei apelate in sensul respingerii actiunii reclamantei si admiterii cererii reconventionale.
In motivare, apelanta a sustinut ca hotararea este nelegala si netemeinica intrucat, in temeiul rolului activ, instanta trebuia sa lamureasca  cadrul procesual, respectiv de a clarifica daca este vorba de o actiune in anularea unui act juridic sau a unei actiuni in constatarea inexistentei sau existentei unui drept, intrucat nu se poate admite ca fiind legala  o actiune care le cuprinde pe amandoua, principiul rolului activ  materializandu-se si in drept de a restabili calificarea juridica cu respectarea principiului contradictorialitatii si a dreptului la aparare.
A mai aratat ca sentinta pronuntata din perspectiva respingerii exceptiei inadmisibilitatii actiunii avand ca obiect anulare contravine dispozitiilor legale in vigoare  si practicii ICCJ. Apelanta a aratat ca actiunea in anulare act este un mijloc procedural de valorificare a dreptului de a cere in justitie desfiintarea retroactiva a unui act juridic lovit de nulitate, or prin intermediul prezentei actiuni reclamanta urmareste  desfiintarea actelor operatorului de distributie. A sustinut ca actul juridic este o manifestare de vointa savarsita cu scopul de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice, prin caracterul sau volitional deosebindu-se de celelalte fapte juridice, nota de constatare, procesul verbal de analiza a abaterilor si procesul verbal de stabilire a despagubirilor, prin care se constata o situatie de fapt, nefiind acte juridice, in acest sens pronuntandu-se si ICCJ in decizia nr 3144 din 09.10.2013 care a statuat ca documentele justificative ale consumului de energie electrica nu au calitatea de act juridic, care sa trebuiasca sa indeplineasca cerintele art 948 C.civ indiferent daca sunt sau nu emise in baza unui contract, acestea fiind doar mijloace de proba si nu se poate cere pe cale de actiune in justitie constatarea nulitatii acestor documente. Apelanta a invederat ca nici factura fiscala nu reprezinta un act juridic, conform art 6 din Legea 82/1991, art 46 C.com, factura fiscala nu este decat un document justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, fiind un mijloc de proba, astfel ca nu se poate cere  printr-o actiune in justitie constatare nulitatii absolute.
Apelanta a sustinut ca in mod eronat instanta de fond a apreciat  ca cererea reclamantei indeplineste cerintele prevazute de art 35 C.proc.civ intrucat acest text de lege determina principiul subsidiaritatii actiunii in constatare in raport cu actiunea in realizare, or in speta partea poate sa ceara realizarea dreptului  prin apararea ce poate sa o faca intr-o actiune in realizarea dreptului  care sa puna in discutie  contravaloarea unor prestatii datorate sau nedatorate in sensul fie al restituirii fie al nerecunoasterii acestora. A invederat ca din cerere  nu rezulta cauzele pentru care nu ar exista dreptul de creanta, reclamanta necontestand existenta contractului, fiind evident ca actiunea priveste constatarea inexistentei unei situatii de fapt, nefiind astfel indeplinite conditiile de admisibilitate ale actiunii in constatare.
Pe fondul cauzei, apelanta a aratat ca actiunea este neintemeiata. A precizat ca potrivit prevederilor contractuale partile se supun prevederilor Regulamentului de furnizare si utilizare a energiei electrice, respectiv Ordinul ANRE nr 64/2014 conform caruia la art 100 se prevede ca se interzice clientului final  sa intervina asupra grupurilor de masurare sau la instalatiile de retea/masurare.
Cu privire la situatia de fapt a aratat ca in urma controlului din data de 10.06.2014  efectuat de o echipa de control a operatorului de distributie, s-a constatat o interventie neautorizata asupra grupului de masurare, constatarile fiind consemnate in nota de constatare seria NC nr 0505611 din 10.06.2014 in baza careia s-a intocmit procesul verbal de analiza a abaterilor nr 1053907 din 24.10.2014 care a stabilita ca a existat o interventie neautorizata ce a condus la neinregistrarea intregii cantitati de energie electrica consumata, recalculandu-se consumul de energie pe perioada 11.06.2013-10.06.2014. Apelanta a invederat ca prin procesul verbal de stabilire a despagubirilor  s-a stabilit intreaga cantitate de energie consumata si neinregistrata, respectiv 6990 kwh si obligatia de plata a taxei de prestari servicii efectuate de operatorul de distributie, in valoare de 243,23 lei, fiind emise factura fiscala nr 100354961 din 15.01.2015 in valoare de 4673,27 lei si factura fiscala nr 5500161294 din 15.01.2016 in valoare de 243,23 lei. A mai aratat ca fata de prevederile art 80 alin 1 din HG 64/2014, art 128 alin 1 din HG 1007/2004, art 142 alin 4 din Regulament, intrucat a existat o interventie neautorizata asupra instalatiei ce a condus la neinregistrarea consumului de energie electrica, reclamanta are obligatia de a achita facturile emise la termenele prevazute in contractul de furnizare.
In drept a invocat prevederile Codului civil, Codului de procedura civila, HG 64/2014, Legea 123/2012.
In probatiune a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
Apelul a fost timbrat cu taxa judiciara de timbru de 397 lei.
Intimata A e a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
In aparare a aratat ca toate criticele formulate de apelanta sunt neintemeiate.
Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de apel invocate de apelanta  E O E ROMANIA SA, in limita efectului devolutiv, tribunalul retine urmatoarele:
Intimata A e a investit instanta  cu o actiune avand ca obiect constatarea inexistentei dreptului de creanta pentru suma de 243,23 lei  si pentru suma de 4671,81 lei si anularea notei de constatare nr.0505611/10.06.2014, a procesului verbal de analiza a abaterilor nr. 1053907/24.10.2014 si a procesului verbal de stabilire despagubiri nr. 1053907/24.10.2014.
Tribunalul apreciaza ca motivele invocate de apelanta  E O E ROMANIA SA referitoare la obiectul  cererii de chemare in judecata si rolul activ al instantei de fond sunt lipsite de suport legal. In aceste sens, art 30 alin 1 C.proc.civ prevede ca oricine are o pretentie impotriva unei alte persoane ori urmareste solutionarea in justitie a unei situatii juridice are dreptul sa faca o cerere inaintea instantei competente. Potrivit art 9 alin 2 C.proc.civ    obiectul si limitele procesului sunt stabilite prin cererile si apararile partilor.
Astfel, cererea de chemare in judecata,  ca forma concreta de manifestare a actiunii civile poate avea mai multe capete de cerere principale, asa cum este in speta, unele avand ca obiect anularea unor acte si altul avand ca obiect constatarea inexistentei unui drept de creanta, instanta fiind tinuta a se pronunta omnia petita in functie de limitele investirii, conform principiului disponibilitatii, asa cum de altfel a procedat judecatoria prin sentinta apelata. Este adevarat ca in virtutea rolului activ potrivit art 22  alin 4 C.proc.civ judecatorul da sau restabileste calificarea juridica a actelor si faptelor deduse judecatii, chiar daca partile le-au dat o alta denumire, caz in care judecatorul este obligat sa puna in discutia partilor calificarea juridica exacta, insa nu este incidenta in speta aceasta imprejurare intrucat nu a existat o neclaritate sau neconcordanta intre cererea formulata si motivele invocate de parte care sa presupuna interventia instantei pentru a recalifica din punct de vedere juridic situatia de fapt. In orice caz, prin recalificare, nu se poate schimba cauza juridica a cererii de chemare in judecata.
Referitor la capatul de cerere avand ca obiect actiune in constatarea inexistentei dreptului de creanta, tribunalul retine ca potrivit art 35 C.proc.civ cel care are interes poate sa ceara constatarea existentei sau inexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice cale prevazuta de lege.
Din interpretarea acestor dispozitii legale reiese ca prin intermediul actiunii in constatare, reclamanta-parata poate solicita instantei doar sa constate existenta unui drept al sau impotriva paratei sau inexistenta unui drept al paratei impotriva sa, fara ca instanta sa condamne la executarea unei prestatii. Actiunea in constatare nu creeaza un drept nou in patrimoniul partii, ci confirma un drept preexistent. Pe calea acestei actiuni se poate cere numai constatare existentei sau inexistentei unui drept, in caz contrar, in situatia in care s-a solicita constatarea unei situatii de fapt actiunea este inadmisibila. Aceeasi este solutia si in ipoteza in care reclamanta-parata are la indemana o actiune in realizare.
Avand in vedere ca in speta intimata reclamanta nu are la indemana o actiune in realizare, actiunea in constatarea inexistentei dreptului de creanta este perfect admisibila.
Dat fiind ca apelanta a criticat si modul de solutionare a exceptiei inadmisibilitatii actiunii in privinta capetelor de cerere avand ca obiect anulare proces verbal de analiza a abaterilor si proces verbal de stabilire a despagubirilor, tribunalul se va pronunta cu prioritate, retinand ca exceptia inadmisibilitatii instanta este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie ce presupune ca partea uzeaza de o cale care nu este prevazuta de lege sau nu ii este deschisa. Prin intermediul actiunii in anulare se urmareste desfiintarea unui act juridic ce este definit ca manifestarea de vointa cu intentia de a produce efecte juridice. In functie de numarul partilor actul juridic este unilateral atunci cand este rezultatul vointei unei singure parti si bilateral atunci cand este rezultatul vointei concordante a doua parti.
Retine instanta in primul rand faptul ca intocmirea unei note de constatare in urma unui control, a unui proces-verbal de analiza a abaterilor si a unui proces-verbal de stabilire a despagubirilor, prin care se constata o situatie de fapt nu reprezinta acte juridice pentru ca nu sunt intocmite cu intentia de a produce efecte juridice.
Actele mentionate mai sus reprezinta doar inscrisuri constatatoare. Ele nu sunt acte juridice pentru a fi supuse conditiilor de valabilitate si verificate de catre instanta sub imperiul dispozitiilor codului civil, ci reprezinta doar mijloace de proba prin care parata, in mod unilateral, retine o anumita stare de fapt, stare care poate fi sau nu conforma realitatii. Temeinicia procesului verbal de analiza a abaterilor si a procesului verbal de stabilire a despagubirilor, care din punct de vedere al dreptului procesual civil reprezinta inscrisuri, ca mijloace de proba, poate fi combatuta doar in cadrul unui proces privind executarea contractului, prin alte mijloace de proba, deoarece inscrisurile retin o stare de fapt si nu un act juridic. Tocmai pentru ca aceste inscrisuri nu cuprind un act juridic reprezentat de manifestarea de vointa a uneia dintre parti (act juridic unilateral) sau ambelor parti (act juridic bilateral), nu pot fi anulate intr-o actiune avand ca obiect " anulare act", cum a solicitat intimata reclamanta prin actiunea formulata, intrucat o asemenea actiune vizeaza doar acte juridice nu si stari de fapt.
In consecinta, se impune admiterea exceptiei inadmisibilitatii capetelor  de cerere avand ca obiect anularea procesului verbal de analiza a abaterilor nr. 1053907/24.10.2014 si a procesului verbal de stabilire a despagubirilor nr. 1053907/24.10.2014.
In ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei  E O E Romania invocata pentru capetele de cerere privitoare la inscrisurile mentionate (procesul verbal de analiza a abaterilor, anulare procesul verbal de despagubire), avand in vedere ca instanta a admis exceptia inadmisibilitatii acestora, constata ca exceptia a ramas fara obiect .
Pe fondul cauzei, potrivit art 128 din HG 1007/2004 in vigoare la data constatarilor si emiterii  facturilor "(1) Furnizorul emite factura unui consumator pentru energia electrica furnizata, pe baza inregistrarilor grupurilor de masurare. Prin exceptie, pentru situatiile in care se constata ca inregistrarile grupurilor de masurare nu corespund consumului real (grup de masurare defect sau cu erori mai mari decat permit reglementarile in vigoare, consum fraudulos etc.), facturarea se face corespunzator valorilor estimate prin aplicarea metodologiilor specifice propuse de furnizor si aprobate de autoritatea competenta."
Conform art. 142"(1) Consumul de energie electrica se stabileste in sistem pausal, in situatiile in care acest consum nu poate fi determinat prin masurare. (2) Consumul de energie electrica in sistem pausal se stabileste in functie de puterea nominala a receptoarelor electrice si de durata de utilizare normata a acestora, in conformitate cu procedurile specifice elaborate de furnizor si aprobate de autoritatea competenta.(3) Stabilirea consumului de energie electrica in sistem pausal este permisa doar pe durate de timp determinate, pentru consumatorii temporari sau in cazul unor locuri de consum cu puteri absorbite foarte mici (de regula sub 100 W) pentru care nu se justifica sau nu este posibila montarea unui grup de masurare, in cazul defectarii (indisponibilitatii) echipamentelor de masurare, precum si in cazul consumului fraudulos de energie electrica.(4) In cazul consumului fraudulos perioada de recalculare va fi de un an pentru consumatorii casnici si de 6 luni pentru ceilalti consumatori."
In cazul constatarii unui consum fraudulos, consumatorul poate fi obligat la plata despagubirilor reprezentand contravaloarea energiei consumate dar neinregistrate, calculata in sistem pausal, in baza dispozitiilor privind raspunderea civila delictuala. In ipoteza consumului fraudulos nu se poate retine incidenta unei raspunderi contractuale, dat fiind ca izvorul pretentiilor este o fapta ilicita  si nu incalcarea unor prevederi contractuale.
Astfel, conform art. 1357 Cod Civil, “cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare”. Pentru angajarea raspunderii civile delictuale, instanta apreciaza ca trebuie indeplinite in mod cumulativ patru conditii, si anume: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia celui care a creat prejudiciul.
Din probatoriului administrat in speta, respectiv din cuprinsul raportului de expertiza nu rezulta ca a existat o interventie neautorizata asupra grupului de masurare care sa ii fie imputabila intimatei, nefiind justificat calculul in pausal al consumului de energie pentru care s-a emis factura fiscala nr 100354961 din 15.01.2015 in valoare de 4673,27 lei. In consecinta, nstanta retine ca intimata reclamanta nu datoreaza aceasta suma. Totodata nu datoreaza nici suma de 243,23 lei cu titlu de taxe prestari servicii conform  facturii fiscale nr 5500161294 din 15.01.2016, dat fiind ca aceste servicii au fost prestate fara a se retine vreo obligatie sau o culpa a intimatei reclamantei care sa fi determinat prestarea serviciilor tarifate. In aceste conditii, pentru acelasi rationament, este neintemeiata si cererea reconventionala formulata de apelanta  E O E ROMANIA SA.
Fata de considerentele expuse, intrucat pe fondul cauzei solutia adoptata este corecta, avand in vedere dezlegarea data exceptiei inadmisibilitatii, tribunalul va admite apelul si in consecinta va schimba in parte sentinta apelata in sensul ca admite exceptia inadmisibilitatii capetelor de cerere avand ca obiect anularea procesului verbal de analiza a abaterilor nr. 1053907/24.10.2014 si a procesului verbal de stabilire a despagubirilor nr. 1053907/24.10.2014 incheiate de catre S.C. E O E  S.A si va respinge aceste capete de cerere ca inadmisibile, va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a  E O E DISTRIBUTIE SA ca ramasa fara obiect. Totodata va mentine restul dispozitiilor sentintei apelate.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite apelul  formulat de catre apelanta  E O EROMANIA S.A, CUI YYYYYYY J2XXXXXX2007, cu sediul in,jud. Sibiu in contradictoriu cu intimatii A E, CNP 12345678910, cu domiciliul in com. Garleni, si E E MS.A., JO123456  CUI 123456, cu sediul in Bacau  ,..
Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca admite exceptia inadmisibilitatii capetelor de cerere avand ca obiect anularea procesului verbal de analiza a abaterilor nr. 1053907/24.10 .2014 si a procesului verbal de stabilire a despagubirilor nr. 1053907/24.10.2014 incheiate de catre S.C. E O E  S.A.
Respinge aceste capete de cerere ca inadmisibile.
Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a  E O E SA ca ramasa fara obiect.
Mentine restul dispozitiilor sentintei apelate.
Cu recurs in 30 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bacau-Sectia II Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 10.10.2017.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018