Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Contestatie la executare

(Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau             Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesionistii privind pe apelant O V I GROUP S.A .si pe intimat B F , intimat SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA", intimat B T  S.A., avand ca obiect contestatie la executare , impotriva sentintei civile nr. 399/23.02.2017, pronuntata de Judecatoria Onesti.
        Prezenta partilor si dezbaterile au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 17.10.2017, data la care, avand nevoie de timp pentru a delibera, instanta a amanat pronuntarea pentru data de 24.10.2017, incheiere  care face parte integranta din prezenta hotarare.
INSTANTA

Deliberand asupra apelului civil de fata;
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti in data de 23.09.2016, sub nr.5622/270/2016, contestatorul B F , in contradictoriu cu intimata creditoare S.C. O V I Group S.A., intimatii terti popriti Serviciul Public Directia Asistenta Sociala , B T , a solicitat anularea actelor de executare silita, incheierea de incuviintare executare silita, suspendarea executarii silite cu cheltuieli de judecata.
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 490 lei.
In motivare se arata ca a primit prin posta actele de executare emise in dosarul executional nr. 555/2016, creditoare fiind intimata creditoare SC O V I Group SA, (care a absorbit B A V SA), titlul executoriu constand in sentinta civila nr. 10612/2011 pronuntata de Judecatoria Sector 3 Bucuresti in dosar nr. 35183/301/2010.
Contestatorul a invocat exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, termenul de 3 ani ar fi inceput sa curga de la data ramanerii definitive a titlului executoriu mai sus enuntat. Totodata, s-a invocat faptul ca lipseste caracterul cert si lichid al creantei, la data de 17.10.2007 fiind achitata catre banca suma de 2.217 ,02 lei, asa incat nu a creat nici o paguba bancii.
La data de 8.12.2016, intimata creditoare SC O V I Group SA a formulat intampinare invocand exceptia de netimbrare a contestatiei, exceptia tardivitatii contestatiei la executare.
In motivare intimata a invocat faptul ca a comunicat actele de executare silita la domiciliul debitorului retinut prin titlul executoriu, iar in ceea ce priveste dovada platii debitului, intimata a precizat ca nu exista nici o dovada in acest sens si mai mult, la data de 2.11.2007 V I G a fost cea care a achitat debitul in valoare de 3862,8 lei.
In drept au fost invocate prevederile Codului de Procedura civila.
In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu acte.
A fost atasat dosarul executional nr. 555-2016 al BRJ AAA Eugen.
Prin sentinta civila nr.399/23.02.2017, Judecatoria Onesti a respins exceptia netimbrarii. A respins contestatia la executare formulata de contestatorul B F  in contradictoriu cu intimatii Serviciul Public Directia Asistenta Sociala,  B T , ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesual pasiva. A admis exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita. A admis contestatia la executare formulata de contestatorul B F  in contradictoriu cu intimata SC O V I Group SA si a anulat actele de executare silita emise in dosarul executional nr. 555/2016 al BEJ AAA Eugen, inclusiv incheierea de incuviintare executare silita nr. 2066 din 16.08.2016 pronun?ata in dosarul nr. 4645/270/2016,  ca urmare a prescrierii dreptului de a cere executarea silita. A dispus suspendarea executarii silite pana la ramanerea definitiva a prezentei hotarari. A obligat intimata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 1184 lei catre contestator, reprezentand onorariu de avocat, contravaloare dosar de executare silita. A dispus restituirea taxei judiciare de timbru in cuantum de 490 lei catre contestator la data ramanerii definitive a prezentei hotarari.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 10612/2011 Judecatoria Sector 3 Bucuresti a obligat pe contestatorul din prezenta cauza sa plateasca creditoarei SC B A V I Group SA suma de 4837,15 lei.
La data de 8.08.2016, intimata creditoare SC O V I Group SA a formulat cerere de executare silita in baza caruia BEJ AAA Eugen a format dosarul executional nr. 555/2016.
Prin somatia emisa la data de 6.09.2016 executorul judecatoresc comunica contestatorului debitor suma de 6.676, 44 lei , reprezentand despagubiri , dobanda, cheltuieli de judecata ce se actualizeaza cu dobanda legala remuneratorie, incepand cu data de 29.09.2010 pana la data plaatii efective, precum si 946,83 lei cheltuieli de executare silita.
In drept, prima instanta a retinut ca potrivit art. 706 C.pr.civ.: ”(1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani.
    (2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive.”
     Conform art. 707 C.pr.civ.:
   ” (1) Prescriptia nu opereaza de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.
    (2) Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, daca dreptul de a obtine obligarea paratului este imprescriptibil sau, dupa caz, nu s-a prescris, creditorul poate obtine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fara a i se putea opune exceptia autoritatii de lucru judecat.”
Potrivit art. 709 C.pr.civ.:
”  (1) Cursul prescriptiei se intrerupe:
1. pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii, in orice alt mod, a datoriei;
2. pe data depunerii cererii de executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent;”
In baza art. 248 alin.1 C.pr.civ., instanta a respins exceptia netimbrarii, retinand ca s-a achitat taxa judiciara de timbru datorata
A retinut prima instanta ca prescriptia dreptului de a cere executarea silita reprezinta institutia menita sa sanctioneze pasivitatea creditorului care neglijeaza creanta sa, prin stingerea puterii executorii a titlului obtinut in prealabil pentru realizarea intereselor sale.
Instanta a constatat ca termenul de prescriptie de 3 ani a inceput sa curga de la data ramanerii definitive si irevocabile a sentintei civile nr. 10612/2011 pronuntata de Judecatoria Sector 3 Bucuresti in dosar nr. 35183/301/2010, si anume 30.08.2011, asa incat dreptul de a solicita executarea silita pin cererea adresata catre BEJ AAA Eugen la data de 8.08.2016 era prescris de aproximativ 2 ani (30.08.2014).
Fata de considerentele anterior mentionate, instanta a apreciat ca nu mai impune analizarea caracterului cert, lichid si exigibil al ceantei, urmand sa admita exceptia presriptiei, contestatia la executare si sa anuleze toate actele de executare silita, inclusiv incheierea de incuviintare a executarii silite. In ceea ce priveste incheierea executorului judecatoresc, inclusiv cea de stabilire a cheltuielilor de executare, ea constituie un act de executare silita in sens larg ce urmeaza a fi anulat odata cu celelalte acte de executare silita, nefiind nevoie de o dispozitie expresa in dispozitivul hotararii pendinte, in acest sens.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel intimata S.C. O V I Group, prin care a solicitat respingerea exceptiei prescriptiei dreptului de a cere executarea silita si pe fond respingerea contestatiei la executare.
In motivarea caii de atac, apelanta a aratat ca executarea silita pornita nu este prescrisa, motivat de faptul ca in data de 05.06.2014 s-a adresat B.E.J. YYY Calin din judetul Buzau care, in data de 17.03.2016, a constatat ca nu mai este competent, deoarece debitorul are domiciliul in Onesti. A precizat apelanta ca s-a adresat unui executor din Bacau si ca un nou termen de prescriptie a inceput sa curga de la data incheierii primului executorului judecatoresc, astfel ca noua cerere de executare silita este introdusa in termenul de prescriptie.
Cu privire la fondul contestatiei la executare, apelanta a aratat ca intimatul-contestator nu a achitat suma urmarita, ci o suma ce face obiectul unui alt dosar de dauna - RCC/B0/09984/07.
In drept, au fost invocate prevederile art.718 Cod procedura civila.
Cererea de apel a fost lega timbrata cu 245 lei taxa judiciara de timbru.
Intimatul-contestator B F  a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului, ca nefondat si mentinerea hotararii instantei de fond, ca temeinica si legala.
In motivare, intimatul a aratat ca prima instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, prin raportare la data depunerii cererii de executare a carei legalitate a contestat-o, iar nu la alte inscrisuri straine acestei executari, cum este cererea de executare adresata B.E.J. YYYS Calin.
A mai aratat intimatul ca executorul judecatoresc sus-mentionat nu s-a declarat necompetent si nu si-a declinat competenta, ci prin incheierea din 17.03.2016 a dispus incetarea executarii silite pe motivul lipsei bunurilor, astfel ca nu este incident motivul de intrerupere a prescriptiei prevazut de art.709 alin.1 pct.2 Cod procedura civila.
Intimatul a precizat ca apelanta nu a depus o cerere de reluare a executarii silite, ci a depus o noua cerere la B.E.J. YYY Eugen, ceea ce inseamna ca data avuta in vedere pentru calculul termenului de prescriptie este data formularii cererii de executare silita care a stat la baza executarii silite contestate in prezenta cauza.
In ceea ce priveste cuantumul creantei datorate, intimatul a aratat ca apelanta incearca sa induca in eroare instanta, sustinand ca ar fi deschise doua dosare de dauna, aspect care daca ar fi real ar presupune ca aceasta a incasat suma de bani, ceea ce nu s-a intamplat, banii regasindu-se in continuare in contul sau.
Intimata B T  S.A. a depus la dosarul cauzei intampinare, prin care a aratat ca lasa la aprecierea instantei temeinicia motivelor de apel invocate. A aratat intimata ca, in calitate de tert poprit si-a indeplinit obligatiile legale si ca hotararea atacata nu retine o conduita culpabila a sa.
In drept, au fost invocate prevederile art.471 si urmatoarele si art.787 alin.5 Cod procedura civila.
Analizand apelul formulat in raport de inscrisurile aflate in dosarul cauzei, tribunalul constata ca acesta este fondat, pentru urmatoarele considerente:
In fapt, prin sentinta civila nr.10612/21.07.2011, pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in dosarul nr.35183/301/2010, a fost admisa cererea formulata de S.C. B A V I Group S.A. in contradictoriu cu paratul B F  si a fost obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 4837,15 lei, din care: 3862,8 lei reprezentand despagubiri, a sumei de 974,35 lei reprezentand dobanda legala, precum si la plata dobanzii legale aferente, calculate in continuare, pana la achitarea debitului. De asemenea, a fost obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 892,46 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Sentinta civila a ramas definitiva si irevocabila, prin nerecurare, la data de 30.08.2011, astfel cum rezulta din mentiunile de la fila 13 dosar prima instanta. Potrivit mentiunilor din aceasta hotarare, paratul a fost trecut ca avand domiciliul in Onesti, str.Stirenului, jud. Buzau.
Prin cererea din 06.06.2014, S.C. O V I Group S.A. (fosta S.C. B A V I Group S.A.) a solicitat B.E.J. YYY Calin din Ploiesti punerea in executare silita mobiliara, imobiliara si prin poprire a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.10612/21.07.2011 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.
Ca urmare a acestei cereri, executorul judecatoresc a format dosarul de executare silita nr.260/2014, iar prin incheierea din 17.03.2016 a dispus incetarea executarii silite pornite, intrucat executarea nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, avand in vedere ca, din verificarile efectuate, a rezultat ca debitorul avea domiciliul in orasul Onesti, jud. Bacau, in afara circumscriptiei Curtii de Apel Ploiesti (fila 77 dosar prima instanta).
Prin cererea din 03.08.2016, creditoarea a solicitat B.E.J. AAA Eugen executarea silita impotriva debitorului B F , in temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.10612/21.07.2011 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti (fila 82 dosar prima instanta).
Executorul judecatoresc a admis cererea si a dispus deschiderea dosarului de executare silita nr.555/2016 iar ulterior a solicitat Judecatoriei Onesti incuviintarea executarii silite. Prin incheierea din 16.08.2016, Judecatoria Onesti a admis cererea si a incuviintat executarea silita impotriva debitorului B F .
Prin incheierea din 06.09.2016, executorul judecatoresc a stabilit cheltuielile de executare silita in cuantum de 946,83 lei.
Prin adresele din 14.09.2016 emise catre tertii popriti Serviciul Public „Directia de Asistenta Sociala” Onesti si B T , executorul judecatoresc a dispus infiintarea popririi asupra veniturilor realizate de catre debitor (filele 49-50 dosar prima instanta).
In drept, tribunalul retine ca, potrivit art. 6 din Decretul nr.167/1958 (aplicabil in speta avand in vedere data ramanerii definitive si irevocabile a sentintei civile ce reprezinta titlu executoriu), dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani iar potrivit art.7, prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune sau dreptul de a cere executarea silita. De asemenea, potrivit art.706 Cod procedura civila, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel; termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita; in cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive.
Conform art.709 alin.1 pct.2 Cod procedura civila, cursul prescriptiei se intrerupe pe data depunerii cererii de executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent iar potrivit alin.2, dupa intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie.
Tribunalul evidentiaza si faptul ca prescriptia dreptului de a cere executarea silita, atunci cand este formulata pe cale de actiune, este un motiv de nelegalitate a executarii silite, respectiv un aspect ce tine de fondul cauzei si nu o exceptie propriu-zisa, de natura sa duca la respingerea actiunii sau la intarzierea judecatii
Aplicand aceste prevederi legale in cauza, instanta de apel apreciaza ca motivul de nelegalitate a executarii privind intervenirea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita este neintemeiat, executarea desfasurata impotriva intimatului-contestator B F  fiind pornita in cursul termenului de prescriptie de 3 ani.
Astfel, tribunalul retine ca dreptul de a cere executarea silita a creantei decurgand din sentinta civila nr.10612/21.07.2011 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti s-a nascut  la data de 30.08.2011 - data ramanerii definitive si irevocabile a acestei hotarari. In raport de acest moment, avand in vedere cererea de executare silita adresata de creditoare B.E.J. Tarean Calin in data de 06.06.2014, instanta de apel retine ca termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a fost intrerupt la data depunerii acestei cereri, deoarece aceasta s-a situat in decursul termenului de 3 ani prevazut de art.706 Cod procedura civila.
Intreruperea termenului de executare silita a durat pana la data de 17.03.2016, cand executorul judecatoresc Tarean Calin a dispus incetarea executarii silite. Tribunalul retine ca nu s-a facut dovada ca executarea silita ce a facut obiectul dosarului nr.260/2014 al B.E.J. YYYCalin a fost anulata, astfel ca aceasta se incadreaza in prevederile art.709 alin.1 pct.2 Cod procedura civila si se impune instantei de executare la stabilirea termenului de prescriptie a executarii silite.
De la data pronuntarii incheierii de incetare a executarii silite de catre B.E.J. YYY Calin, tribunalul constata ca a inceput sa curga un nou termen de prescriptie de 3 ani, conform dispozitiilor art.709 alin.2 Cod procedura civila. In cursul acestui termen de 3 ani, respectiv la data de 03.08.2016, apelanta-creditoare s-a adresat B.E.J. AAA Eugen cu o noua cerere de executare silita, fiind format dosarul de executare 555/2016, fiind intrerupt din nou termenul de prescriptie.
Avand in vedere aceste considerente de fapt si de drept, tribunalul constata ca in mod gresit prima instanta a constatat intemeiat motivul privind implinirea termenului de prescriptie a executarii silite, astfel ca urmeaza a admite apelul formulat de apelanta-creditoare si a schimba in tot sentinta civila atacata, in sensul respingerii acestui motiv de nelegalitate a executarii silite.
In rejudecarea contestatiei la executare, instanta de apel retine ca executarea silita desfasurata impotriva intimatului-contestator B F  este legala, nefiind identificat niciun motiv de nelegalitate a actelor de executare desfasurate impotriva acestuia.
Astfel, avand in vedere ca nu s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a solicita executarea silita, sentinta civila nr.10612/21.07.2011 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti are in continuare putere executorie, fiind in mod corect incuviintata executarea silita de catre Judecatoria Onesti si efectuate actele de executare silita de catre B.E.J. AAA Eugen sub forma popririi.
De asemenea, tribunalul retine ca B.E.J. AAA Eugen a stabilit in mod corect cheltuielile de executare silita, prin incheierea din 06.09.2016, avand in vedere cuantumul debitului urmarit, Ordinul M.J. nr.2550/2006 - anexa 1 si art.39 din Legea nr.188/2000.
In ceea ce priveste motivul invocat de catre contestator privind lipsa caracterului cert al creantei urmarite, tribunalul retine din inscrisurile aflate in dosarul cauzei ca suma de 6676,44 lei pusa in executare este formata din cuantumul despagubirilor si al dobanzii legale in suma de 5729,61 lei si cuantumul cheltuielilor de executare silita in suma de 946,83 lei.
Referitor la apararea intimatului-contestator ca nu a avut cunostinta de sentinta civila prin care a fost obligat la plata despagubirilor catre apelanta-creditoare, tribunalul retine ca acest aspect putea fi invocat de catre contestator in calea de atac a recursului declarat impotriva acestei hotarari, cu privire la care putea sa solicite repunerea in termenul de declarare, atunci cand a luat cunostinta de existenta acestei hotarari. In speta, nu s-a facut dovada desfiintarii sentintei civile nr.10612/21.07.2011 a Judecatoriei Sectorului 3   pentru acest motiv, astfel ca hotararea judecatoreasca se bucura de putere de lucru judecat si nu poate fi analizata din acest punct de vedere de catre instanta de executare, a carei analiza se refera strict la legalitatea actelor de executare.
De asemenea, sustinerea intimatului-contestator ca a achitat in data de 17.10.2007 suma restanta in cuantum de 2.217,02 lei nu poate fi analizata de catre instanta de executare, deoarece aceasta plata se situeaza anterior pronuntarii sentintei civile puse in executare silita, ceea ce ar conduce la nerespectarea celor retinute cu putere de lucru judecat in cadrul acestei hotarari. Si acest aspect ar fi putut fi invocat de catre intimatul-contestator in calea de atac a recursului, in vederea reformarii hotararii Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.
Tribunalul retine si faptul ca toate constatarile instantei de judecata cu privire la neimplinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita si legalitatea actelor de executare silita se impun a fi realizate si in contradictoriu cu tertii popriti, acestia fiind obligati sa isi conformeze conduita celor retinute de catre instanta prin prezenta hotarare. In consecinta, instanta de apel apreciaza ca in mod gresit s-a invocat din oficiu si admis de catre prima instanta exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a celor doi terti popriti, astfel ca, in rejudecare, urmeaza a fi respinsa aceasta exceptie, ca neintemeiata.
Fata de aceste considerente, tribunalul apreciaza contestatia la executare formulata de catre contestatorul B F  impotriva executarii silite ce face obiectul dosarului de executare silita nr.555/2016, ca fiind neintemeiata, astfel ca o va respinge pentru acest considerent. Avand in vedere ca este neintemeiata contestatia la executare formulata, tribunalul constata ca nici cererea de intoarcere a executarii silite nu poate fi primita.
Avand in vedere toate aceste considerente, retinand ca solutia primei instante este nelegala si netemeinica, in baza art.480 alin.2 Cod procedura civila, tribunalul va admite apelul formulat si va schimba in tot sentinta civila atacata iar in rejudecare va respinge, ca neintemeiata, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor Serviciul Public „Directia Asistenta Sociala” Onesti si B T  S.A. si va respinge, ca neintemeiata, contestatia la executare formulata de contestatorul B F  in contradictoriu cu intimatii S.C. O V I Group S.A., Serviciul Public „Directia Asistenta Sociala” Onesti si B T  S.A.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

            Admite apelul declarat de apelanta-intimata S.C. O V I Group S.A., cu sediul in Bucuresti, impotriva sentintei civile nr.399/23.02.2017 a Judecatoriei  Onesti.
           Schimba in tot sentinta civila atacata in sensul ca:
           Respinge, ca neintemeiata, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor Serviciul Public „Directia Asistenta Sociala” Onesti, cu sediul in  Onesti, Str.Postei, nr. 1, Judet Bacau si B T  S.A., cu sediul in  Cluj Napoca,
           Respinge, ca neintemeiata, contestatia la executare formulata de contestatorul B F , , domiciliat in  Onesti, Judet Bacau,  in contradictoriu cu intimatii S.C. O V I Group S.A., Serviciul Public „Directia Asistenta Sociala” Onesti si B T  S.A.
           Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 24.10.2017.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018