Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Obligatia de a face - Contencios

(Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Cereri | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau


Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe reclamant M V, reclamant M M  si pe parat CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, avand ca obiect obligatia de a face.
Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 07.06.2017 fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data, parte integranta din prezenta sentinta cand s-au pus concluzii pe fond, iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea cauzei la data de astazi 16.06.2017 cand a deliberat si a pronuntat urmatoarea hotarare.

INSTANTA,

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalul Bacau – Sectia a II –a civila si de contencios administrativ si fiscal la data de 30.12.2016 sub dosar nr. 4505/110/2016, reclamantii M V si M M  au solicitat in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al Municipiului Bacau, obligarea paratului sa solutioneze cererea lor de aprobare a documentatiei de tip P.U.D. pentru proiectul – Construire imobil spatii comerciale si locuinte colective in din Municipiul Bacau, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii a indicat in esenta faptul ca, sunt proprietarii unui teren cu suprafata de 5.000 m.p. amplasat in municipiul BacauXXconform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1922/06.09.2007 de BNP YYY. In luna noiembrie 2015 a depus la Primaria Bacau documentatia necesara aprobarii unui plan urbanistic de detaliu pentru construirea unui imobil cu spatii comerciale si locuinte colective pe aceasta suprafata de teren, cererea fiind inregistrata sub nr. 44169/23.11.2015. Din acel moment cererea se afla se afla in analiza la diverse structuri din cadrul Primariei Bacau, dosarul fiind completat de ei pe parcurs cu toate actele solicitate de functionarii ce analizeaza cererea.
Reclamantii au mai indicat faptul ca, in ciuda numeroaselor eforturi pe care le-a facut atat prin deplasari personale la sediul paratului cat si prin memorii depuse la registratura, cererea lor nu a fost solutionata pana in prezent, desi documentatia depusa de ei este completa si corect intocmita. Din informatiile pe care le detin din luna martie 2016, dosarul asteapta sa intre pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Bacau pentru a se da hotararea de consiliu local prin care cererea lor sa fie admisa sau respinsa.
In drept, au fost invocate prevederile Legii 554/2004.
In sustinere au fost depuse la dosarul cauzei inscrisuri.
La data de 28.02.2017, paratul Consiliul Local Bacau a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.
In motivare a indicat in esenta faptul ca, cererea inregistrata sub nr. 44169/23.11.2015 a fost analizata si solutionata in termen legal de Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism fiind avizata nefavorabil, aspect comunicat reclamantului M V prin adresa nr. 44169/23.11.2015.
Parata a mai indicat faptul ca, raportat la cadrul procesual stabilit de catre reclamanti, actiunea acestora este nefondata fata de dispozitiile legale ce guverneaza autoritatile administratiei publice locale.
Paratul a redat dispozitiile art. 2 alin. 1 din Legea 215/2001, art. 45 alin. 1, art. 45 alin. 2 lit. f din Legea 215/2001 si a indicat faptul ca, documentatia P.U.D. a carei aprobare o solicita reclamantii din partea Consiliului Local face parte din categoria documentelor de dezvoltare urbanistica si pentru adoptarea unei astfel de hotarari de aprobare legea instituie cvorumul majoritatii in functie.
Paratul a mai indicat faptul ca, Consiliul Local cu atributii deliberative nu poate fi obligat sa aprobe o lege, un act decat respectandu-se regula prevazuta de lege pentru functionarea respectivei autoritati deliberative.
In sustinere a depus la dosarul cauzei inscrisuri.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.
Analizand materialul probator administrat in cauza, Tribunalul retine urmatoarele:
In fapt, prin cererea formulata la data de 05.11.2015 inregistrata de U.A.T. Bacau sub nr. 44169 (f. 39) reclamantul M V a solicitat aprobarea investitiei „construire imobil spatii comerciale si locuinte colective” amplasata in Bacau, AAAAA, municipiul Bacau, jud. Bacau, nr. cad. 4796/2/1 in faza P.U.D. in cadrul comisiei Tehnice de Urbanism.
Prin adresa nr. 44169/23.11.2015, reclamantului i s-a comunicat faptul ca, solicitarea a fost analizata in sedinta Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din 16.11.2015, a fost avizata nefavorabil pentru documentatia de tip PUD pentru proiectul – Construire imobil Spatii Comerciale si Locuinte colective – in strada AAAAA, AAAAA, din mun. Bacau, comisia recomandand respectarea Regulamentului Local de Urbanism si anume asigurarea locurilor de parcare, a spatiilor libere, precum si respectarea Legii Locuintei (f. 28).
La data de 24.11.2015, reclamantul M V, a inregistrat sub nr. 45865 la Consiliul Local, ca urmare a raspunsului primit la cererea nr. 44169/23.11.2015, completari la proiectul „Construire imobil spatii comerciale si locuinte colective” – faza PUD amplasata in Bacau, AAAAA, municipiul Bacau, jud. Bacau, nr. cad. 4796/2/1, spre a fi reanalizata in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism (f. 106).
In sedinta din data de 15.12.2015, Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism intrunita la data de 15.12.2015 a analizat documentatia depusa de M V, aceasta fiind avizata favorabil (f. 107).
Ulterior, in data de 21.01.2016 s-a intocmit raportul informarii si consultarii publicului (f. 108 - 109) iar prin cererea inregistrata sub nr. 24644/28.03.2016 a solicitat reanalizarea documentatiei spre a fi inscrisa pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Bacau din luna aprilie (f. 111).
La data de 18.04.2016 Arhitectul sef al municipiului Bacau a solicitat compartimentului analiza si relatii a Consiliului Local, promovarea pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Bacau din luna aprilie 2016 a Proiectului de Hotarare intocmit pentru documentatia PUD - „Construire imobil spatii comerciale si locuinte colective” in intravilanul Municipiului Bacau, AAAAA, beneficiari M V si M din Municipiului Pascani, jud. Iasi (f. 112).
In drept, conform art. 25 din Legea 350/2001 consiliul local coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor componente ale comunei sau orasului.
Conform art. 27 ind. 1 din Legea 350/2001 primarul/Primarul general al municipiului Bucuresti, prin structura responsabila cu urbanismul condusa de arhitectul-sef din cadrul aparatului de specialitate, are urmatoarele atributii in domeniul urbanismului:
    c) supune aprobarii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in baza referatului tehnic al arhitectului-sef, documentatiile de urbanism, indiferent de initiator;
Potrivit art. 36 din Legea 350/2001 in cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean, respectiv in cadrul aparatului de specialitate al primarului/Primarului general al municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, structuri de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. In cazul judetelor si municipiilor structura responsabila se organizeaza ca directie generala sau directie, in cazul oraselor structura responsabila se organizeaza ca directie sau serviciu, in cazul comunelor structura responsabila se organizeaza la nivel de compartiment.
    (2) Conducatorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor judetene sau primariilor are statutul de arhitect-sef si reprezinta autoritatea tehnica in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din cadrul administratiei publice judetene si locale.
    (5) In activitatea lor, arhitectii-sefi sunt sprijiniti de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, comisie cu rol consultativ care asigura fundamentarea tehnica de specialitate in vederea luarii deciziilor.
(12) Structura de specialitate condusa de arhitectul-sef al judetului, al municipiului Bucuresti, al municipiului sau al orasului indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) initiaza, coordoneaza din punct de vedere tehnic elaborarea, avizeaza si propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritoriala urbane, precum si documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
Conform art. 37 din Legea 350/2001 (1) in scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila, in coordonarea presedintilor consiliilor judetene si a primarilor de municipii si orase, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti se constituie Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, ca organ consultativ cu atributii de analiza, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-sef.
(1^3) Avizul arhitectului-sef este un aviz tehnic care nu se supune deliberarii consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
  (4) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism fundamenteaza din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autoritatii locale, desemnata sa emita avizul pentru documentatiile de amenajarea teritoriului  (art. 40) si urbanism (art. 45), precum si pentru studiile de fundamentare sau cercetari prealabile, conform competentelor existente, stabilite prin reglementarile in vigoare pentru Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism.
Potrivit art. 45 din Legea 350/2001  documentatiile de urbanism sunt urmatoarele:
    a) Planul urbanistic general si regulamentul local aferent acestuia;
    b) Planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia;
    c) Planul urbanistic de detaliu.
Conform art. 50 din Legea 350/2001: (1) Initiativa elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice generale si a planurilor urbanistice mentionate la art. 54 alin. (2) -    (2) Planurile urbanistice zonale si planurile urbanistice de detaliu, cu exceptia celor prevazute la alin. (1), se finanteaza de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate  apartine exclusiv autoritatii publice locale.
    (2) Initiativa elaborarii planurilor urbanistice, altele decat cele mentionate la alin. (1), apartine autoritatii publice locale, precum si persoanelor fizice si/sau juridice interesate.
Conform art. 56 din Legea 350/2001:
   (1) Avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac de catre autoritatile si organismele centrale si teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege.
    (2) Precizarea continutului documentatiilor care se supun avizarii, precum si a emitentilor de avize pentru fiecare categorie de documentatii se va stabili prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei.
    (3) Avizarea documentatiilor de interes general - toate categoriile din domeniul amenajarii teritoriului, precum si din domeniul urbanismului initiate de autoritatile si institutiile administratiei publice - se face fara perceperea de taxe si/sau tarife.
    (4) Perioada de valabilitate a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se stabileste de catre autoritatea administratiei publice locale abilitata sa aprobe documentatia, in conformitate cu gradul de complexitate si cu prevederile acesteia.
    (5) Valabilitatea prevederilor documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism se extinde de drept pentru acele investitii care au inceput in timpul perioadei de valabilitate, pana la finalizarea acestora.
    (6) Documentatiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislatiei in vigoare, care au avizele si acordurile prevazute de lege si solicitate prin certificatul de urbanism, precum si tarifele de exercitare a dreptului de semnatura achitate pentru specialistii care au elaborat documentatiile, se promoveaza de catre primar, in vederea aprobarii prin hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-sef, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii documentatiei complete la registratura primariei.
    (7) In termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice si inaintarea expunerii de motive elaborate de primar/presedintele consiliului judetean si a raportului de specialitate elaborat de catre arhitectul-sef, consiliul judetean sau local are obligatia sa emita o hotarare prin care aproba sau respinge documentatia de amenajare a teritoriului sau urbanism.
Analizand situatia de fapt prezentata mai sus, sustinerile din cererea de chemare in judecata, Tribunalul apreciaza ca, reclamantul invoca existenta unui refuz nejustificat al paratului de a solutiona cererea de aprobare a documentatiei de tip P.U.D. solicitand obligarea autoritatii publice de a se pronunta asupra cererii formulare (in sens afirmativ sau negativ).
Pentru a fi indeplinite conditiile admiterii cererii se impune ca refuzul paratului sa fie unul nejustificat, or, din analiza prevederilor legale nu se poate retine acest aspect.
Astfel, din prevederile art. 56 din Legea 350/2001  rezulta faptul ca, consiliul local ar fi pasibil de a raspunde juridic in forma raspunsului nejustificat daca nu si-ar indeplini obligatia prevazuta de alin. 6 al art. 56, respectiv daca in termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice si inaintarea expunerii de motive elaborate de primar/presedintele consiliului judetean si a raportului de specialitate elaborat de catre arhitectul-sef, consiliul judetean sau local nu si-ar respecta obligatia de a  emite o hotarare prin care aproba sau respinge documentatia de amenajare a teritoriului sau urbanism.
Or, pentru a ajunge in acest stadiu al procedurii conform alin. 6 al art. 56 din Legea 350/2001  trebuie sa fie sesizat in vederea aprobarii prin HCL a PUD de catre primar, acesta din urma putand efectua acest demers doar pe baza referatului de specialitate al arhitectului-sef (cu respectarea unui termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii documentatiei complete la registratura primariei).
Raportat la datele existente in dosarul cauzei se constata faptul ca, la data de 05.11.2015, M V a formulat o cerere adresata Primariei Municipiului Bacau Comisia Tehnica de Urbanism prin care a solicitat aprobarea investitiei „Construire imobil spatii comerciale si locuinte colective”, amplasata in Bacau, AAAAA, mun. Bacau, nr. cad. 4796/2/1 in faza PUD. Aceasta cerere a fost inregistrata sub nr. 44169 – fila 29.
Conform art. 37 din Legea 350/2001, Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este un organ consultativ cu atributii de analiza, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-sef.
Solicitarea formulata de catre reclamant a fost analizata in sedinta comisiei tehnice din data de 16.11.2015 – fila 104, fiind avizata nefavorabil pentru documentatia de tip PUD pentru proiectul mentionat, comisia recomandand respectarea Regulamentului Local de Urbanism si anume asigurarea locurilor de parcare, a spatiilor libere, precum si respectarea Legii Locuintei.
Acest aspect a fost adus la cunostinta reclamantului prin adresa din data de 23.11.2015 – fila 28 dosar.
In urma acestui raspuns, reclamantul, prin cererea adresata Primariei Municipiului Bacau, Comisia tehnica de urbanism si inregistrata sub nr. 45865/24.11.2015 (de Consiliul Local) a furnizat o serie de completari la proiectul „Construire imobil spatii comerciale si locuinte colective”, amplasata in Bacau, AAAAA, mun. Bacau, nr. cad. ZXZ/2/1 in faza PUD, spre a fi reanalizata in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism (fila 106).
Ca urmare, la data de 15.12.2015, comisia a procedat la analizarea noii documentatii care a primit vot favorabil (fila 107).
Analizand documentatia depusa la dosar, Tribunalul constata faptul ca, in cauza nu exista expunere de motive elaborata de primar, raport de specialitate elaborat de catre arhitectul-sef, Consiliul Local nefiind sesizat de catre primar in vederea pronuntarii asupra unui proiect de HCL.
Atat conform prevederilor art. 56 alin. 6 din Legea 350/2001 cat si prevederile art. 39 coroborate cu art. 43 din Legea 215/2001, rezulta faptul ca, ordinea de zi a consiliul local se stabileste de cel care convoaca consiliul – regula fiind ca sedintele ordinare lunare sunt convocate de primar –, consiliul aproband aceasta ordine de zi.
Or, in prezenta cauza, primarul nu a promovat pe ordinea de zi un proiect de HCL, el fiind titularul acestui drept de a sesiza consiliul.
In lipsa existentei unei astfel de demers, Consiliul Local nu se putea pronunta.
Mai mult, pentru a se retine existenta unui refuz nejustificat de a solutiona cererea, - refuz manifestat sub forma tacerii - (care ar fi determinat obligarea paratului la solutionarea cererii cu care a fot legal investit prin promovarea de catre primar) se impunea a trece un termen de 45 de zile de la de la finalizarea dezbaterii publice si inaintarea expunerii de motive elaborate de primar/presedintele consiliului judetean si a raportului de specialitate elaborat de catre arhitectul-sef, or in cauza nu s-a facut dovada existentei expunerii de motive elaborate de primar si a referatului de specialitate elaborat de arhitectul sef.
Prin urmare, pe de o parte, Consiliul local nu a fost legal sesizat de primar cu o propunere in sensul aprobarii PUD iar pe de alta parte, nu s-a facut dovada faptului ca exista inainte expunerea de motive elaborata de primar  si raportul de specialitate elaborat de catre arhitectul-sef, si ca se de la data inaintarii acestora au trecut mai mult de 45 de zile.

PENTRU ACEST MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge cererea privind pe reclamant M V; CNP -, reclamant M M , CNP –, ambii cu domiciliul in jud. Iasi, cu domiciliul procedural ales  la Cabinet de Avocat Iulian Catarschi, , jud. Iasi si pe parat CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, cu sediul in. Bacau,  ca neintemeiata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Bacau – Sectia a II –a civila si de contencios administrativ si fiscal, sub sanctiunea nulitatii.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 16 iunie 2017.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018