InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Anulare proces verbal de contraventie

(Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Cereri | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau


Pe rol fiind solutionarea apelului declarat de apelantul-petent P A, CNP AAAAAAAAAA, cu domiciliul in AAAAAAAAAA, in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BACAU, cu sediul in Bacau, str. Al. Tolstoi, nr. 2, jud. Bacau, cu privire la sentinta civila nr. 7485/2016 pronuntata de Judecatoria Bacau in data de 05 decembrie 2016, in dosarul nr. 10382/180/2016 avand ca obiect „plangere contraventionala”.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 19.09.2017, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta decizie, cand tribunalul, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 03.10.2017 si pentru data de astazi.

TRIBUNALUL

Deliberand, constata urmatoarele:

I. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bacau sub nr. 10382/180/2016 in data de 29.06.2016, petentul P Aa chemat in judecata intimatul IPJ Bacau, formuland plangere contraventionala impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare seria PBCX nr. 076062 din data de 23.06.2016, solicitand anularea acestuia.
In motivare, a aratat ca a fost sanctionat pentru depasirea vitezei in localitate cu 69 km/h , invocand, in esenta, ca procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale, intrucat ora savarsirii presupusei fapte contraventionale este mentionata in cuprinsul actului ca fiind ulterioara orei la care actul a fost incheiat. S-a mai aratat ca lucratorul de politie care a incheiat actul nu este acelasi cu persoana care a constatat fapta, precum si ca cele retinute in sarcina contravenientului nu corespund adevarului.

II. Prin sentinta civila nr. 7485/2016 din data de 05 decembrie 2016 Judecatoria Bacau a respins plangerea contraventionala ca nefondata.
Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut in esenta ca procesul verbal a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu, iar motivele invocate de petent nu sunt justificate. A retinut ca din probele depuse la dosar (CD continand inregistrarea abaterii) rezulta ca situatia mentionata in procesul-verbal este reala si se circumscrie contraventiei pentru care petentul a fost sanctionat, sanctiunea fiind proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite.

III. Impotriva acestei hotarari petentul P A a declarat apel solicitand admiterea apelului si schimbarea sentintei in sensul admiterii plangerii si anularii procesului-verbal.
In motivare, apelantul a aratat ca agentul Voicu Ionel nu a avut calitatea de agent constatator, ci doar de a completa un proces-verbal de contraventii pentru o fapta ce ar fi fost constatata de o alta persoana, fapt ce atrage nulitatea procesului-verbal. Invoca nulitatea si pentru ca din procesul-verbal ar lipsi mentiunile cu privire la numele si prenumele, calitatea agentului constatator care pe raza localitatii Cleja ar fi urmarit respectarea normelor de circulatie, precum si semnatura acestuia, sustine ca procesul-verbal a fost intocmit la 11.14 minute pentru o fapta ce urma sa fie savarsita la ora 12.06 minute, ca din DVD-ul transmis de IPJ Bacau pe imaginea in derulare nu se vede viteza de deplasare si nici distanta la care se afla masina filmata ci doar timpul in derulare in care s-a facut filmarea. Sustine ca litera legii, pentru cei desemnati sa urmareasca respectarea acesteia, dotati cu aparatura de ultima generatie, este facultativa, iar in legislatia in domeniu nu este prevazut, in mod expres, faptul ca aparatura din dotare te scuteste de respectarea legii.

IV. Analizand inscrisurile aflate la dosar, tribunalul constata ca apelul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:
Critica privind faptul ca sanctiunea ar fi fost aplicata de alt agent constatator decat cel care a efectuat inregistrarea nu poate fi retinuta, intrucat prin decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea unei cereri pentru dezlegarea prealabila a unei chestiuni de drept nr. 4/2017 s-a stabilit ca „In interpretarea ?i aplicarea dispozi?iilor art. 109 din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, art. 180 ?i 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonan?ei de urgen?a a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare, coroborate cu art. 15 ?i art. 21 din Ordonan?a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ?i completarile ulterioare, poli?istul rutier poate incheia procesul-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei pe baza informa?iilor comunicate prin radio de catre operatorul radar, aflat in alt loc decat acela in care se afla poli?istul rutier”.
Fata de aceasta dezlegare obligatorie pentru instante, tribunalul va inlatura sustinerile apelantului in sensul ca ar fi atrasa nulitatea procesului-verbal prin faptul ca operatorul radar este o alta persoana decat agentul care a intocmit procesul-verbal.
Asa cum rezulta din cuprinsul procesului-verbal, descrierea faptei este completa sub aspectul indicarii locului in care petentul a fost inregistrat, respectiv DN 2 in localitatea Cleja, nefiind necesare alte mentiuni particulare pentru corecta identificare a locului savarsirii faptei, asa cum pretinde petentul.
Tribunalul constata ca in procesul-verbal au fost mentionate numele, prenumele si calitatea persoanei care a intocmit procesul-verbal (agent sef A A– IPJ BACAU), neindicarea numelui, prenumelui si calitatii persoanei care a operat aparatul radar neputand constitui motiv de nulitate a procesului-verbal in considerarea deciziei pentru dezlegarea unei chestiuni de drept nr. 4/2017 la care s-a facut referire mai sus, dispozitiile art. 16 si 17 din OG 2/2001 fiind intocmai respectate la intocmirea actului sanctionator.
Critica petentului privind indicarea eronata a orei si minutului la care a fost intocmit procesul-verbal prin raportare la ora savarsirii faptei nu poate fi retinuta, deoarece dispozitiile legale incidente impun mentionarea exclusiv a datei intocmirii procesului-verbal, iar nu si a orei intocmirii, o eventuala eroare materiala referitoare la ora intocmirii (nu si la data exacta, ziua, luna, anul intocmirii) neputand afecta valabilitatea actului sanctionator. In conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din OG 2/2001 „Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea”.
Dupa cum rezulta cu claritate din textul citat, cu referire la momentul intocmirii procesului-verbal legea impune doar indicarea datei si locului unde a fost acesta incheiat, numai cu referire la descrierea faptei contraventionale imputate legea stabilind obligatia indicarii nu doar a datei si locului savarsirii, ci si a orei savarsirii faptei. Dispozitiile art. 17 din OG 2/2001 sanctioneaza cu nulitatea absoluta lipsa mentiunii privind data savarsirii faptei, neexistand vreo sanctiune aplicabila pentru inserarea eronata a orei intocmirii procesului-verbal, in conditiile in care aceasta din urma mentiune nu este obligatoriu sa fie inclusa in procesul-verbal conform art. 16 citat mai sus.
Se impune sublinierea ca in prezenta cauza nu este vorba despre o pretinsa indicare eronata a datei savarsirii faptei sau a datei intocmirii procesului-verbal, o astfel de eroare facand imposibila stabilirea momentului de la care incepe sa curga termenul legal in care petentul are dreptul de a formula plangere contraventionala, termenul legal de 48 de ore pentru achitarea unei jumatati din minimul amenzii prevazute de lege, termenul legal de prescriptie a executarii sanctiunii sau termenul legal de prescriptie a aplicarii sanctiunii, precum si coroborarea probatoriului (petentul fiind sanctionat pentru o incalcare savarsita cu o luna anterior inregistrarii video care a stat la baza aplicarii sanctiunii).
In conditiile in care nu s-a facut nicio eroare cu privire la data savarsirii faptei si data incheierii procesului-verbal, ci o eroare cu privire la o mentiune care nici macar nu este stabilita de lege ca fiind necesara la incheierea actului sanctionator, respectiv o eroare privind ora intocmirii, tribunalul constata ca este vorba despre o simpla eroare materiala neproducatoare de consecinte juridice si care nu afecteaza in vreun fel drepturile procesuale ale partii sanctionate.
De asemenea, tribunalul constata ca inregistrarea abaterii reflecta intocmai circumstantele savarsirii faptei, fiind inregistrata viteza cu care circula apelantul fara echivoc, aparand si numarul de inmatriculare al autovehiculului condus de petent. Astfel, in cuprinsul inregistrarii sunt mentionate localitatea in care autovehiculul a fost filmat, drumul national pe care a fost facuta inregistrarea, viteza autovehiculului, coordonatele GPS ale locului inregistrarii in trafic, data, ora exacta a inregistrarii, distanta intre aparatul cu care a fost facuta inregistrarea si tinta filmata, numele agentului care a operat aparatul radar, iar autovehiculul condus de petent a fost clar pus in evidenta, inclusiv in ceea ce priveste numarul de inmatriculare, marca autovehiculului, culoarea, neputand fi primite criticile apelantului referitoare la un pretins echivoc al inregistrarii.
Petentul sustine ca nu ar fi mentionate viteza de deplasare, distanta la care se afla masina filmata, insa aceste mentiuni puteau fi accesate din meniul File – view details (vizualizeaza detaliile), prin accesarea detaliilor inregistrarii deschizandu-se o fereastra separata in care erau indicate cu claritate toate mentiunile la care s-a facut referire mai sus, situatie in care tribunalul constata ca nu este justificata critica formulata de apelant.
Dispozitiile art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile arata ca „depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic”, de unde rezulta cu deosebita claritate faptul ca viteza unui autovehicul nu poate fi constatata decat cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, tocmai pentru a inlatura orice subiectivism privind aprecierea asupra vitezei de deplasare.
Tribunalul constata ca la dosarul cauzei intimatul a depus probe de natura sa ateste ca situatia de fapt consemnata in procesul-verbal corespunde realitatii, respectiv compact disc continand inregistrarea video, in care viteza avuta de autovehiculul condus de petent era de 119 km/h.
Legea prevede ca stabilirea vitezei in trafic se realizeaza cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, in dovedirea consemnarilor din procesul-verbal intimatul depunand la dosar inregistrarea video in care se identifica autovehiculul condus de petent si viteza cu care acesta conducea, respectiv cea mentionata in procesul-verbal. Prin urmare, simpla negare a petentului in sensul ca faptele nu corespund adevarului nu este suficienta, atata timp cat nu aduce probe contrare ori nu invoca imprejurari credibile pentru a justifica propria conduita.
Intrucat din probele administrate nu rezulta o alta situatie de fapt decat cea consemnata in procesul verbal, tribunalul retine ca actiunea petentului, constand in depasirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002, republicata cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 90 de zile, astfel ca in mod corect s-a luat masura retinerii permisului de conducere. 
Fata de aceste argumente, in mod pertinent s-a retinut de catre instanta de fond temeinicia mentiunilor din procesul-verbal, iar raportat la gravitatea abaterii si riscul ridicat de producere a unor grave accidente prin nerespectarea limitei de viteza maxim admise pe sectorul de drum pe care circula petentul (depasirea limitei de viteza admise cu peste 50 km/h in interiorul localitatii pe un drum european intens circulat), tribunalul constata ca individualizarea sanctiunii a fost corect facuta in procesul-verbal si mentinuta prin sentinta de fond. Cu privire la individualizarea sanctiunii, este de retinut ca petentul nu a indicat nicio imprejurare personala sau reala speciala, nici nu a solicitat reindividualizarea, criticile sale vizand exclusiv nulitatea procesului-verbal, precum si faptul ca petentul a mai fost anterior si inclusiv ulterior savarsirii faptei sanctionat pentru abateri de la regimul vitezei legale in mod repetat, asa cum rezulta din cazierul rutier: in data de 27.06.2016 (la trei zile dupa aplicarea sanctiunii contestate in prezenta cauza, in 09.02.2016, in 02.04.2015, in 08.02.2015, tribunalul avand in vedere exclusiv sanctiunile recente, din anul savarsirii faptei contestate si anul anterior.
In conformitate cu dispozitiile art. 480 alin. 1 C.proc.civ, pentru motivele expuse mai sus, tribunalul va respinge ca nefondat apelul formulat.
Prezenta decizie este definitiva, conform art. 634 alin. 1 pct. 4 C.proc.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelantul-petent P A, CNP AAAAAAAAAA, cu domiciliul in AAAAAAAAAA, in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BACAU, cu sediul in Bacau, str. Al. Tolstoi, nr. 2, jud. Bacau, cu privire la sentinta civila nr. 7485/2016 pronuntata de Judecatoria Bacau in data de 05 decembrie 2016, in dosarul nr. 10382/180/2016 avand ca obiect „plangere contraventionala”, ca nefondat.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 17.10.2017.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018