InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Anulare act

(Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Garda Financiara | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau


     
Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe apelant AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA si pe intimat S.C. GT GRUP SRL, intimat SC  G T SRL REPREZENTATA DE  G F, avand ca obiect anulare proces verbal de contraventie.
Desfasurarea procesului s-a inregistrat prin mijloace tehnice audio potrivit art. 231 C.pr.civ.
Instanta lasa cauza la a doua strigare, avand in vedere ca la primul apel nominal facut in sedinta publica lipsesc partile.
La al doilea apel nominal facut in sedinta publica lipsesc partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care,
Instanta constata ca apelul a fost formulat in termen, fiind scutit de la plata taxei de timbru.
De asemenea, constata ca nu s-a solicitat administrarea de noi probe si ca intimatul nu  a depus intampinare apoi, constatand cauza in stare de judecata, retine spre solutionare apelul formulat.
     
INSTANTA


Deliberand asupra apelului de fata, retine urmatoarele:
I. Obiectul dosarului
 Prin sentinta civila nr. 7111/17.11.2016, pronuntata de Judecatoria Bacau in dosarul nr. 7010/180/2016 s-a admis plangerea contraventionala formulata de S.C.  G TS.R.L. Bacau  in contradictoriu cu Agentia nationala De Administrare Fiscala si a fost anulat procesul verbal de contraventie seria DGAF nr. 0114218/04.05.2016.
II. Considerentele primei instante
,, Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria  DGAF. nr. 0114218/4.05.2016 .i s-a aplicat petentei  o amenda contraventionala in cuantum de 17.500 lei  pentru savarsirea faptei prevazute si sanctionate de art. art.10 lit.d, lit.gg din O.U.G. nr.28/1999 modificata si republicata.
S-a retinut in sarcina petentei  faptul ca la data de 23.04.2016, in intervalul orar 17,40 – 20,00, in urma controlului efectuat la restaurantul „Miorita” din Bacau,  la efectuarea monetarului s-a identificat suma de 490 lei in plus fata de raportul X, suma ce nu a putut fi justificata cu documentele emise de aparatul de marcat electronic fiscal, registrul special sau chitante, monetarul fiind in suma de 2.509 lei, iar suma fiscalizata in suma de 2019 lei, diferenta de 490 lei fiind mai mare cu 3%  din suma fiscalizata si la aceeasi data a fost identificata  in plus la ospatari suma de 490 lei.
S-a retinut ca faptele descrise constituie contraventiile prevazute de art. 10 din  OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, si anume:
„d) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (12) lit. h), care determina existenta unei sume nejustificate. In sensul acestei prevederi, prin suma nejustificata se intelege suma pentru care nu s-au intocmit documente justificative conform art. 4 alin. (12) lit. h);
  gg) detinerea la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul special si/sau in chitante.”
Art. 4 alin 12 lit. h prevede ca „Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati…h) sa intocmeasca documente justificative pentru sumele introduse in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele inscrise in registrul special, dupa caz, precum si pentru sumele extrase din unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele utilizate pentru a acorda rest clientului. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se intelege suprafata destinata accesului consumatorilor pentru achizitionarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrarii/depozitarii produselor oferite, prestarii serviciilor, incasarii contravalorii acestora si circulatiei personalului angajat pentru derularea activitatii.”
In temeiul art. 34 din O.G. 2/2001, instanta urmeaza a proceda la verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal.
Cu privire la legalitatea procesului verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor articolelor 16 si 17 din O.G. 2/2001 cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.
Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta constata pentru inceput ca prezentul litigiu trebuie sa ofere garantiile procesuale recunoscute si garantate de articolul 6 din Conventia europeana a drepturilor omului (care face parte din dreptul intern in baza articolului 11 din Constitutia Romaniei si are prioritate in temeiul articolului 20 alin. 2 din legea fundamentala).
Asa dupa cum rezulta din cuprinsul procesului verbal si potrivit inscrisurilor si sustinerile partilor, la controlul efectuat de intimata s-a gasit la ospatari suma de 490 de lei, in plus fata de suma inregistrata si evidentiata in raportul x.
Avand in vedere cultura si obiceiurile romanesti, obiceiuri care se regasesc in intreaga lume, la ospatari se lasa de obicei o suma de bani care poarta denumirea de bacsis. Aceasta denumire a fost reglementata de OG 8/22 aprilie 2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, care prevedea inregistrarea bacsisului in contabilitatea operatorilor economici si a evidentierii acestui tip de venit pe bonul fiscal, cu scopul delimitarii clare a acestuia de veniturile incasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct catre populatie si asigurarii fiscalizarii acestuia potrivit Codului fiscal,
Prin art. 1 punctul 3 din OUG 8/2015 s-a modificat OUG 28/1999, introducandu-se art. 2^2, cu urmatorul cuprins:
    „(1) Prin bacsis se intelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici prevazuti la art. 1 alin. (1), precum si restul dat de vanzator clientului si nepreluat de acesta in mod voluntar.
    (2) Este interzis operatorilor economici prevazuti la art. 1 alin. (1) sa conditioneze, sub orice forma, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacsisului.
    (3) Suma de bani prevazuta la alin. (1) se justifica prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale si se evidentiaza pe un bon fiscal distinct. Prevederile art. 1 alin. (8) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulament de ordine interioara daca veniturile provenite din incasarea bacsisului raman la dispozitia lor sau constituie o sursa de alte venituri care se distribuie salariatilor. In cazul in care bacsisul se distribuie salariatilor, acesta nu poate fi asimilat unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii.
    (5) Regulamentul se pastreaza la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal in vederea prezentarii acestuia organelor de control.
    (6) Sumele provenite din incasarea bacsisului se inregistreaza in contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariatilor se inregistreaza pe seama cheltuielilor, potrivit reglementarilor contabile aplicabile."
Dispozitiile legale enuntate anterior, prin care suma de bani gasita la ospatari )numita bacsis) trebuia evidentiata in documente justificative de genul celor prevazute de art. 4 alin 12 lit. h din OUG 28/1999 au fost insa abrogate prin Lg. 186/2 iulie 2015.
Pe cale de consecinta, intrucat suma de bani a fost gasita la ospatari si nu in casa de marcat, instanta retine ca fapta constatata de intimata nu se circumscrie contraventiilor prevazute de art. 10 din  OUG 28/1999.
Avand in vedere situatia de fapt si de drept expusa, instanta va admite plangerea si va anula procesul verbal.,,
Impotriva acestei sentinte a formulat apel intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala, solicitand admiterea  caii de atac si modificarea sentintei atacate in sensul respingerii plangerii contraventionale si mentinerii procesului verbal de constatare a contraventiei.
 III. Motivele de apel
In motivare,  apelanta a aratat ca, hotararea instantei de fond este nelegala si netemeinica fiind fundamentata pe argumente subiective „obiceiuri romanesti”, precum si pe dispozitii legale abrogate la data incheierii procesului verbal de contraventie si nerelevante in raport de situatia de fapt constata. Astfel, daca suma identificata in plus nu au fost intocmite documente justificative in speta nu mai poate fi pusa in discutia prezumtia inregistrarii distinct in contabilitatea societatii.
Referitor la considerentele retinute de instanta, conform carora suma de 490 lei identificata in plus reprezinta bacsisul ospatarilor, legiuitorul incrimineaza fapta de a introduce in incinta unitatii de vanzare sume fara a fi intocmite documente justificative in acest sens si nu distinge daca sumele apartin operatorului economic in cauza sau prepusilor acestora. Lipsa indeplinirii obligatiei de a intocmi documentele justificative aferente nu se poate inlatura nici prezumtia relativa de proprietate a bunurilor aflate in posesie, prezumtie instituita prin prevederile art. 919 alin. 3 Cod civil.
Prin apelul formulat s-a mai aratat ca referitor la fapta contraventionala descrisa la pct. 1 din procesul verbal, aceea de a detine sume in incinta unitatii fara ca acestea sa poata fi justificate prin documente emise de aparatul de marcat electronic fiscal, chitante sau registru special, peteneta avea aceasta obligatie de a justifica sumele ce se aflau asupra chelnerilor prin unul dintre cele trei tipuri de documente enumerate de textul normativ, ori petenta nu a putut justifica aceasta suma prin nici unul dintre aceste documente, motiv pentru care incidenta prevederilor art. 1 lit. gg) din O.U.G. nr. 28/1999 a fost atrasa de plano.
Privitor la fapta contraventionala descrisa prin pct. 2 din procesul verbal, aceea de a nu fi intocmit documente justificative pentru suma de 490 lei introdusa in unitate, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. 12 lit. h) din O.U.G. nr. 28/199, petenta avea obligatia sa intocmeasca documentele justificative pentru aceasta suma, ori de vreme ce s-a constat ca aceste documente nu au fost intocmite sunt in mod corolar incidente prevederile art. 10 lit. d) din acelasi act normativ.
S-a mai aratat ca distinctia dintre ce doua fapte contraventionale constau in tipul obligatiei de indeplinit si anume, prima fapta rezida in obligatia de a justifica sumele, iar ce de a doua rezida in obligatia de a intocmi documentele aferente.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 466 si urm. Cod procedura civila si O.U.G. nr. 28/1999.
In probatiune s-a solicitat administrarea probei cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Apelul este scutit de la plata taxei judiciare de timbru, conform art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013
IV. Sustinerile intimatului
Intimata S.C.  G TS.R.L.  a  formulat intampinare, solicitand respingerea apelul.
In aparare, in esenta, s-a aratat ca, sub nicio forma nu poate fi primita sustinerea apelantei conform carei, hotararea instantei s-a fundamentat pe argumente subiective, dispozitiile legale in baza carora instanta a pronuntat hotararea de admitere a plangerii contraventionale, fiind expuse pe larg. In mod corect instanta a aplicat  modificarile aduse prin legea nr. 186/02.07.2015 in aprecierea netemeiniciei procesului verbal de contraventie seria DGAF nr. 0114218/2016 stabilind ca obligatia inregistrarii sumelor de bani gasite la ospatari in documentele justificative de tipul celor prevazute de art. 4 alin. 12 lit. h) din O.U.G. nr. 28/1999 au fost abrogate de Legea nr. 186/2016. Mai mult suma de bani a fost gasita la ospatat si nu in casa de marcat, astfel incat pare justificata constatarea inexistentei unei contraventii. Nu suntem in situatia existentei unor sume  de bani introduse/extrase in/din sertarul casei de marcat, suma de 490 lei fiind bacsisul ospatarului.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 482 raportat la art. 205 Cod procedura civila,
In probatiune s-a solicitat administrarea probei cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
V. Analiza instantei de apel
Analizand  hotararea instantei  de  fond, raportat la actele si lucrarile dosarului, dar  si din oficiu,  sub  toate  aspectele, asa cu prevede art. 479 Cod procedura civila, Tribunalul  constata ca apelul  este intemeiat, urmand a fi admis, avand in vedere urmatoarele considerentele ce vor fi expuse.
Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria  DGAF. nr. 0114218/4.05.2016 i s-a aplicat petentei  o amenda contraventionala in cuantum de 17.500 lei  pentru savarsirea faptei prevazute si sanctionate de art. art.10 lit. d), lit. gg) din O.U.G. nr.28/1999 modificata si republicata.
S-a retinut in sarcina petentei  faptul ca la data de 23.04.2016, urmare a controlului operativ si inopinat prin sondaj efectuat la Restaurantul  M , apartinand societatii  G TS.R.L., in intervalul orar 17,40 – 20,00, la efectuarea monetarului s-a identificat suma de 490 lei in plus fata de raportul X, suma ce nu a putut fi justificata cu documentele emise de aparatul de marcat electronic fiscal, registrul special sau chitante, monetarul fiind in suma de 2.509 lei, iar suma fiscalizata in suma de 2019 lei, diferenta de 490 lei fiind mai mare cu 3%  din suma fiscalizata. De asemenea s-a mai retinut ca, suma de 490 lei, identificata in plus la ospatar la data de 23.04.2016 nu putu fi justificata cu documente emise de aparatul de marcat electronic fiscal, registru special si/sau chitante, fiind incalcate prevederile O.U.G. nr. 28/1999.
Prealabil, instanta retine, conform fisei de monetar din data de 23.04.2016, de la fila 35 dosar prima instanta, semnata de numita N N Madalin, in calitate de ospatar, referitor la cauzele diferentelor intre datele scriptice si rezultatele inventarierii faptice a numerarului, ”suma de 490 lei, diferenta in plus identificata in momentul controlului reprezinta – nu stiu”.
Din notei explicativa nr. 1534/5/23.04.2016 (fila 34 dosar prima instanta) data de numita  M R la intrebarea ”precizati ce reprezinta suma de 490 lei identificata asupra ospatarilor ca diferenta fata de casele de marcat (in plus)?”, raspunsul acesteia a fost „Neglijenta, neatentia ospatarilor”.
Instanta avand in vedere faptul ca suma de 490 lei a fost identificata asupra unor persoane care efectuau incasari  se naste prezumtia simpla si rezonabila ca aceasta suma era detinuta in numele si pe seama societatii petentei, aspect care nu a fost negat de petenta, prin plangerea contraventionala formulata si nici infirmat prin explicatiile oferite de prepusi acesteia, atat de ospatarul N N Madalin, cat si de contabilul  M R, care nu au sustinut ca ar fi reprezentat bacsis primit de ospatari.
Fata de cele de mai sus, in mod gresit prima instanta a ajuns la concluzia ca suma de 490 lei gasita la ospatari, reprezinta bacsis.
Referitor la temeinicia procesului verbal instanta retine  ca, la art. 10, lit. d din OUG nr.28/1999 republicata, se arata ca reprezinta contraventie, daca, potrivit legii penale, nu este considerata infractiune:
d )nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei prevazute la ar. 4 alin. (12) lit. h), care determina existenta unei sume nejustificate. In sensul acestei prevederi, prin suma nejustificata se intelege suma pentru oare nu s-au intocmit documente justificative conform art. 4 alin. (12) lit. h) si se pedepseste potrivit art. 11 alin. (1) lit. e) din OUG 28/1999:
La art. 4 alin. (12) lit h) din OUG nr.28/1999 se arata ca utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati: sa intocmeasca documente justificative pentru sumele introduse in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele inscrise in registrul special, dupa caz, precum si pentru sumele extrase din unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele utilizate pentru a acorda rest clientului. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se intelege suprafata destinata accesului consumatorilor pentru achizitionarea produsului/serviciului, expunerii/ prelucrarii/ depozitarii produselor oferite, prestarii serviciilor, incasarii contravalorii acestora si circulatiei personalului angajat pentru derularea activitatii.
Totodata la art. 10 litera gg) din O.U.G. nr.28/1999 republicata, se arata ca reprezinta contraventie, daca, potrivit legii penale, nu este considerata infractiune:  gg) detinerea la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul special si/sau in chitante, care se sanctioneaza potrivit art. 11 alin.1 litera a si art. 11 alin.1 litera a(i) din OUG nr.28/1999.
Prevederile art. 4 alin. 12 lit. h) din O.U.G. nr. 28/1999, se refera la intocmirea de documente justificative, pentru realizarea unor operatiuni de alimentarea cu monetar in vederea efectuarii unor plati, cum ar fi cele catre distribuitori in scopul aprovizionarii cu marfa, precum si cele privind dovada efectuarii respectivelor plati.
Din interpretarea textului se ajunge la aceasta concluzie avand in vedere ca, se refera la „sumele introduse in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele inscrise in registrul special”, iar prin folosirea pronumele „altele”  si a adverbului „decat” se realizeaza o diferentiere in ceea ce priveste natura si scopul sumele introduse in unitatea de vanzare, in conditiile in care potrivit art. 1 alin. 1 si 2 din O.U.G nr. 28/1999, operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le inmaneze clientilor, astfel ca pentru sumele ce intra in unitate ca urmare vanzari de bunuri sau servicii se va intocmi in mod obligatoriu bon fiscal, iar pentru celelalte sume se vor intocmi documente justificative, cu scopul de a se avea o evidenta cu privire la sumele de bani ce se gasesc in unitatea de vanzare sau prestari servicii.
Acelasi rationament este folosit si in cazul sumelor extrase din unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele utilizate pentru a acorda rest clientului.
Ratiunea aceste prevederi, rezida in faptul ca in desfasurarea activitatii operatorilor economic este posibil ca la unitatea de vanzare bunuri/prestari servicii sa fie un rulaj de sume de bani, diferit de cel al sumelor care pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul special si/sau in chitante, iar la momentul unui control sa se poate justifica diferenta in plus sau in minus a monetarului cu suma raportata de aparatul de marcat electronic fiscal.
Aceasta concluzie este determinata si de faptul ca la art. 10 alin. 1 lit. c) din O.U.G. nr. 28/1999 este incriminata ca si contraventie „neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara pretului de vanzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determina existenta unei sume nejustificate. In sensul acestei prevederi, prin suma nejustificata se intelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferenta pana la pretul de vanzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului in cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioara ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fara respectarea prevederilor art. 1 alin. (8)”, astfel ca este putin probabil ca legiuitorul sa sanctioneze de doua ori aceea si fapta.
Contraventia de la litera c) sanctioneaza neemiterea bonului fiscal pentru bunurile si serviciile prestate si astfel sa fie evidentiate sumele incasate pentru acestea, iar cea de la litera d) sanctioneaza neintocmirea documentelor justificative pentru sumele introduse in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele inscrise in registrul special.
Referitor la contraventia prevazuta de art. 10 litera gg) din O.U.G. nr.28/1999, instanta retine ca in conditiile in care, operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale, sau alte documente conform art. 1 alin. 8 din acelasi act normativ, detinerea la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul special si/sau in chitante, se refera la sumele care s-au incasat reprezentand contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie.
Instanta avand in vedere retinute pana acum, in conditiile in care suma de 490 lei, reprezinta contravaloarea bunurilor/serviciilor prestate, petenta nefacand dovada contrara a naturii acestor suma, continutul constitutiv al celor doua contraventii retinute in sarcina petenetei prin procesul verbal contestat, precum si distinctia referitor la natura sumelor de bani, unele reprezentand contravaloarea bunurilor/serviciilor prestate de operatorul economic, iar altele avand scop si destinatie diferita, nu se poate retine indeplinirea tuturor elementelor constitutive ale contraventiei prevazute de art. 10 alin. 1 lit. d) din O.U.G. nr. 28/1999, insa pentru contraventia prevazuta de art. 10 alin. 1 lit. gg) din acelasi act normativ, va considera ca situatia de fapt descrisa in procesul – verbal contestat corespunde realitatii, iar fapta a fost savarsita de catre petenta cu vinovatie, aceasta fapta intrunind elementele constitutive ale contraventiei.
Pentru aceste considerente, Tribunalul va admite apelul declarat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in contradictoriu cu SC  G TSRL Bacau si va schimba in parte sentinta apelata in sensul ca, va admite in parte plangerea contraventionala formulata si anuleaza in parte procesul verbal de contraventie seria DGAF nr. 0114218/4.05.2016 cu privire la fapta contraventionala prevazuta de art. 10 alin. 1 lit. d si sanctionata de art. 11 alin. 1 lit. e) pct.4 din O.U.G. nr. 28/1999, mentinand procesul verbal de contraventie contestat cu privire la fapta contraventionala prevazuta de art. 10 lit. gg) din O.U.G. nr. 28/1999 precum si a sanctiunii principale si complementare aplicate cu privire la aceasta fapta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite apelul declarat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu sediul in Bucuresti, , in contradictoriu cu SC  G TSRL Bacau, cod fiscal, cu sediul in Bacau, jud. Bacau si schimba in parte sentinta apelata in sensul ca:
Admite in parte plangerea contraventionala formulata si anuleaza in parte procesul verbal de contraventie seria DGAF nr. 0114218/4.05.2016 cu privire la fapta contraventionala prevazuta de art. 10 alin. 1 lit. d si sanctionata de art. 11 alin. 1 lit. e pct.4 din OUG 28/1999.
Mentine procesul verbal de contraventie contestat cu privire la fapta contraventionala prevazuta de art. 10 lit.gg din OUG 28/1999 precum si a sanctiunii principale si complementare aplicate cu privire la aceasta fapta.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 04.05.2017.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Garda Financiara

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018