InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Prestari servicii apa. Necontorizat.

(Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

ROMANIA
TRIBUNALUL HUNEDOARA
SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DECIZIA NR. 111/R/2010 DOSAR NR. 3735/278/2009

Sedinta publica din 1 februarie 2010

PRESEDINTE: ……………………               - judecator
…………………… - presedinte sectie
……………………            - judecator
…………………… - grefier


Pe rol fiind judecarea recursului comercial formulat de reclamanta SC … impotriva sentintei civile nr. 3498/10.07.2009 pronuntata de Judecatoria Petrosani in dosarul nr. 3735/278/2009
 (judecator P. E.).
La apelul nominal  facut in sedinta publica s-a prezentat reprezentantul reclamantei recurente- consilier juridic S.M., lipsa fiind parata intimata.
Procedura de citare  a fost  completa .
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Reprezentantul reclamantei recurente a depus la dosar modul de calcul in sistem pausal si a declarat ca nu are alte cererii de formulat.
Instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in sustinerera recursului.
Reprezentantul  reclamnantei recurente a solicitat admiterea recursului, modificarea sentintei atacate in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.
T R I B U N A L U L,

Asupra recursului de fata constata:
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Petrosani sub nr. 3735/278/2009  din  11.06.2009 , reclamanta S.C. …. a chemat in judecata pe paratii M.M. si M. S. si a solicitat  ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligati acestia la plata sumei de   2030,56 lei cu titlu de pret apa potabila, a sumei de 1387,94 lei cu titlu de penalitati de intarziere si a sumei de  283 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca in perioada octombrie 2006- august 2008 a furnizat paratilor apa potabila pentru consum casnic si a prestat servicii de canalizare si acestia nu au achitat pretul apei consumate si al serviciilor prestate.
Paratii  nu au depus intampinare si nu s-au prezentat la proces.
Analizand actele si lucrarile dosarului,  instanta a retinut urmatoarele:
Reclamanta pretinde plata serviciilor de furnizare apa potabila si canalizare prestate in perioada    decembrie 2005- aprilie 2006 .
La dosarul cauzei au fost depuse de catre reclamanta facturile fiscale emise pe numele paratilor  fara sa existe dovada comunicarii si primirii acestora.
Reclamanta sustine ca facturarea serviciilor s-a facut conform prevederilor art. 72 alin. 5 din Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in bazinul hidrografic Jiul Superior, adica, din cantitatea de apa inregistrata de apometrul montat la scara blocului s-au scazut cantitatile inregistrate de apometrele individuale, iar diferenta rezultata a fost repartizata in mod egal la numarul de persoane din apartamentele necontorizate – conform datelor cuprinse in tabelele intocmite de reprezentantii locatarilor si predate lunar la centrul de incasari. Paratii  nu  sunt singurii din imobil care nu au  consumul contorizat si diferentele de consum fata de apometrul de la scara s-au repartizat in mod egal pe apartamente.
Reclamanta nu a facut nici o dovada in sensul repartizarii in mod egal pe apartamente a diferentelor inregistrate de apometrul montat la scara blocului si nu a depus un calcul in sistem pausal pentru consumul paratilor .
Concluzia instantei in raport de actele depuse de reclamanta este ca in cauza toata cantitatea de apa ce reprezinta diferenta dintre consumul de apa inregistrat de apometrul general si cele individuale a fost facturata in sarcina paratilor, fara ca macar sa fi fost depistate defectiuni la reteaua interioara din apartamentul acestora .
Potrivit art. 1169-1170 Cod civil cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca iar potrivit art. 129 alin. 1 teza finala Cod procedura civila partile au obligatia sa-si probeze pretentiile si apararile.
Reclamanta nu a dovedit cu nimic furnizarea cantitatilor de apa facturate paratilor .
Prin sentinta civila nr.3498/2009 Judecatoria Petrosani a respins actiunea civila introdusa de reclamanta SC …..
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen si motivat reclamanta SC ……, solicitand admiterea acestuia, modificarea in tot a sentintei atacate in sensul admiterii actiunii sale, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata in fond si recurs.
Se motiveaza in recurs ca in mod gresit instanta a retinut ca toate pierderile de apa au fost facturate doar paratilor, fara a-i obliga pe acestia nici macar la plata unui consum calculat in sistem pausal, intrucat nu aveau contorizat apartamentul.
Recurenta si-a intemeiat cererea pe disp.art.304 pct.9 C.pr.civ.
Paratii nu au depus intampinare.
Examinand sentinta atacata atat sub aspectul sustinerilor din motivele de recurs, cat si din oficiu in baza art.304/1 Cod Procedura Civila, Tribunalul constata ca recursul este fondat.
Hotararea pronuntata de prima instanta a fost data cu aplicarea gresita a legii, incalcand disp.art.304 pct.9 C.pr.civ. Astfel, se constata ca:
Reclamanta a furnizat paratilor apa potabila la adresa din Vulcan, str…, bl…. sc…., ap…. jud. Hunedoara, fara ca, pe perioada in litigiu, apartamentul acestora sa aiba contorizat consumul de apa prin montarea unui apometru individual.
Din analiza facturilor fiscale depuse in copie la dosar (filele 5-19), precum si a actelor care au stat la baza emiterii acestor facturi (filele 20-124), in lunile octombrie 2006-august 2008, facturarea consumului de apa pentru apartamentul paratilor s-a facut cu incalcarea dispozitiilor ordinului Ordinul MLPAT nr. 29/1993, consumul facturat pe numele acestora depasind limita de 6,3 m3/persoana/luna.
In aceste imprejurari, pe lunile respective reclamanta este in masura sa solicite paratilor plata contravalorii unui consum limitat la 6,3 m3/persoana/luna, un asemenea consum pe respectiva perioada, valorand 1426,54 lei, aceasta valoare fiind stabilita in functie de preturile practicate de furnizor in lunile respective si calcului pausal depus in recurs.
Cu privire la aceasta suma devin aplicabile dispozitiile art. 1073 C.civ., potrivit carora creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei, si in caz contrar are dreptul la dezdaunare, in speta fiind indeplinite toate conditiile raspunderii civile contractuale.
Cu privire penalitatile de intarziere s-a retinut ca, potrivit art. 39 din contractul incheiat intre parti, intarzierile la plata de peste 30 de zile atrag de drept penalitati in cuantum egal cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat, fara ca acestea sa depaseasca cuantumul debitului, totalul acestora pentru perioada in discutie fiind de 803,35 lei.
In consecinta, in baza art.312 al.2, 3 raportat la art.304 pct. 9 Cod Procedura Civila, se va admite recursul de fata si se va modifica sentinta atacata, in sensul ca se va admite in parte actiunea si vor fi obligati paratii sa plateasca reclamantei suma de 1426,54 lei, reprezentand contravaloare apa neachitata in perioada octombrie 2006-august 2008, suma de 803,35 lei penalitatile de intarziere, precum si 340 lei cheltuieli de judecata in fond si recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite ca fondat recursul introdus de reclamanta SC ………… impotriva sentintei civile nr.3498/2009 pronuntata de Judecatoria Hunedoara, si in consecinta:
Modifica sentinta atacata in sensul ca admite in parte actiunea reclamantei impotriva paratilor M.M. si M.S. si obliga pe acestia sa plateasca 1426,54 lei c/valoare apa si servicii, 803,35 lei penalitati de intarziere si 340 lei cheltuieli de judecata la fond si recurs.
IREVOCABILA.
Data si pronuntata in sedinta publica din 01 februarie 2010.

PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR,
……………….                      ………………            ………………..
incetat activitatea
PRESEDINTE TRIBUNAL,
…………………
   


GREFIER,
……………

IAC/HI/4 ex.
11.03.2010.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010