InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC

(Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul HunedoaraDREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC.        


          Prin sentinta civila nr. 1921/LM/2011, pronuntata de Tribunalul Hunedoara, s-a admis actiunea in conflict de drepturi formulata de S.I.P. HD., in numele si pentru membrii de sindicat reclamantii C.M., B.E., Z.M., H.M., M.V., O.L., S.V., T.G., V.S., P.M., I.V., S.D., T.M., S.C., in contradictoriu cu paratii S.G. R.M., I.S.J. HD. si M.E.C.I., dispunandu-se obligarea paratei S.G. R.M. la plata catre reclamanti a echivalentul in lei al sumei de 70 Euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii efective, reprezentand ajutorul financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic, prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent anului 2009, obligarea paratului I.S.J. HD. sa aloce paratei, unitate de invatamant, sumele necesare platii drepturilor solicitate de reclamanti, precum si obligarea paratului M.E.C.I., sa aloce paratului I.S.J. HD. sumele necesare platii drepturilor solicitate de reclamanti.
          S-a respins cererea de chemare in garantie formulata de paratul M.E.C.I.,  impotriva chematului in garantie  M.F.P.
      In considerentele hotararii, instanta de fond a retinut ca reclamantii sunt angajati ai unitatii scolare parate, avand calitate de cadre didactice titulare sau suplinitoare dupa caz, asa cum rezulta din adeverintele emise de catre aceasta parata.
      Potrivit art. 1 din Legea nr. 315/2006, incepand cu luna ianuarie a anului 2007, cadrele didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din invatamantul preuniversitar beneficiaza de un ajutor financiar in vederea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice.
      Art. 2 din aceeasi lege prevede ca acest ajutor reprezinta echivalentul in lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.
Aceste sume se aloca potrivit art. 4 din lege de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Potrivit art. 2 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006, aprobate prin H.G. nr. 453/2007, ajutorul financiar se acorda de unitatea de invatamant preuniversitar la care cadrul didactic isi desfasoara activitatea; in cazul in care cadrul didactic isi desfasoara activitatea in mai multe unitati de invatamant, ajutorul financiar se acorda de catre unitatea de invatamant la care se pastreaza si se completeaza carnetul de munca.
      Art.2 din Norme prevede ca “ajutorul financiar se acorda anual pe baza de cerere formulata de beneficiar si inregistrata pana la data de 1 noiembrie pentru anul urmator la unitatea de invatamant la care beneficiarul exercita functia de baza, iar platile se efectueaza incepand cu luna ianuarie din anul urmator”.
      Procedura de alocare a sumelor si de acordare a sumelor este detaliata de art. 5 din Norme:
    
(1).Unitatile scolare vor solicita lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, la inspectoratul scolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii urmatoare.
(2).Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor solicita lunar, pana la data de 20 a fiecarei luni, la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - Directia generala buget - finante, patrimoniu si investitii, necesarul de deschideri de credite bugetare pentru luna urmatoare.
     (3).Sumele necesare platii ajutorului financiar prevazut la art.1 alin.(2) se asigura din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, capitolul 65.01 "Invatamant", art. 57.02.01 "Ajutoare sociale in bani", in limita creditelor bugetare aprobate.
     (4).Directia generala buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului va aloca lunar catre inspectoratele scolare/al municipiului Bucuresti sumele solicitate, in limita creditelor bugetare deschise.
     (5).Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor aloca lunar catre unitatile scolare sumele necesare efectuarii platii ajutoarelor intr-un cont de disponibil deschis in afara bugetului local.
     (6).Plata ajutorului financiar se face de catre unitatile de invatamant, integral, pe baza documentelor justificative, sau in avans, intr-o singura transa, cu incadrare in cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). Plata se face in lei, la cursul de schimb la data efectuarii platii. Justificarea sumelor primite ca avans se realizeaza in conditiile legii, in termen de 15 zile calendaristice.
      Art. 6 din Norme prevede ca responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar revine directorului la nivelul institutiei de invatamant, inspectorului scolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si directiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Fata de textele de lege incidente in speta, instanta a apreciat ca atributiile si obligatiile privind plata ajutorului financiar pentru carti si programe educationale pe suport electronic pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar revin: unitatilor scolare - sa plateasca, inspectoratelor scolare - sa aloce catre unitatile scolare sumele necesare iar Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - sa aloce sumele respective catre inspectoratele scolare.
      S-a constatat ca reclamantii au facut dovada cu adeverintele emise de unitatea scolara ca au  calitatea de cadre didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din invatamantul preuniversitar si ca au depus pana la 01.11.2008 cereri prin care au solicitat acordarea dreptului dedus judecatii, insa nu au primit sumele cuvenite pana la data formularii actiuni.
      Analizand continutul circularei M.E.C.I. nr. 128/CB/15.12.2009, instanta a observat ca s-a alocat pentru fiecare dintre reclamanti suma de 130 lei, din totalul sumei solicitate, reprezentand echivalentul a 30 de euro, conform dovezii de curs valutar valabil la data de 15.12.2009.
      Instanta a conchis ca prin neplata diferentei privind echivalentul in lei al sumei de 70 Euro au fost incalcate prevederile Legii nr. 315/2006 si dispozitiile art. 40 alineat 2 litera c din Codul muncii, potrivit carora angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractul individual de munca si a produs reclamantilor un prejudiciu material.
      S-a retinut si aplicabilitatea disp. art. 269 din Codul muncii, care statueaza ca angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.
      Cererea de chemare in garantie, a fost respinsa, apreciindu-se ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 60 – 62 din Codul de procedura civila.
     Solutia a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursul paratului.

3


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010