InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

LITIGII CU PROFESIONISTI

(Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Plati | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin cererea inregistrata la Judecatoria Sibiu la data de 9.12.2014, sub dosar nr…., reclamanta G R SRL, aflata in insolventa, cu sediul in Municipiul Oradea, ...., nr. 56, jud. Bihor, prin administrator judiciar G M R SPRL, cu sediul in Municipiul Oradea, …..jud. Bihor a solicitat in contradictoriu cu parata SC I C SRL, cu sediul in Municipiul Sibiu, ….sa se oblige parata la plata sumei de 2203,38 lei cu titlu de contravaloare transport extern , conform facturii nr.  … VII 2014 scadenta la 1 IX 2014 emisa in baza comenzii nr. ..VII 2014 impreuna cu dobanda legala  de la scadenta facturii , in temeiul Conventiei CMR de la Geneva din 19 V 1956 la care Romania a aderat prin decretul nr. 451/1972.
Parata SC I C SRL a depus in data de 12.01.2015 intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata , cu cheltuieli de judecata . In motivare a retinul ca parata a solicitat reclamantei sa emita factura fiscala nr. …..VII 2014 in valoare totala de 496 euro , respectiv 2203,38 lei . La randul sau reclamanta figureaza in evidentele contabile ale paratei cu o creanta neincasata de 416,50 euro conform facturii fiscale …..2009 , valoare pe care parata a facut o cerere de inscriere la masa credala a reclamantei in cadrul dosarului nr. ….2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.
S-a aratat ca se impune constatarea intervenirii compensatiei legale , pana la concurenta sumei celei mai mici , respectiv pana la concurenta sumei de 416,50 euro. Se invoca prevederile art. 1617 din Codul Civil , art. 1143 si urm. din Codul Civil de la 1869 , respectiv prevederile art. 1616 si urm. din Noul Cod Civil.
Prin raspunsul la intampinare reclamanta a invederat ca suma datorata la plata de parata s-a nascut ulterior deschiderii procedurii, comanda CP …2014 /factura …VII 2014, nu sunt indeplinite conditiile compensatiei reglementate prin art. 52 din Legea nr. 85/2006 , atata vreme cat in sustinerea compensatiei legale parata se prevaleaza de o creanta nascuta anterior procedurii pe care o opune unei creante nascute in cursul procesului.
Judecatoria Sibiu, luand in examinare sustinerile partilor , prin prisma actelor si lucrarilor dosarului a constatat ca cererea de chemare in judecata este intemeiata actiunea, sens in care a admis-o, pentru urmatoarele motive:
Asa cum confirma si parata prin intampinare reclamanta a onorat comanda de transport nr. ….VII 2014 , cu tarif de transport de 400 euro si TVA , drept pentru care a emis factura fiscala ….VII 2014 pentru suma de 2203,38 lei. Parata refuza sa plateasca sustinand interventia unei compensatii , efect al facturii nr. ….III 2009 pentru suma de 416,50 euro , pentru care s-a inscris la masa credala din dosarul nr. …./2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor. Nu se demonstreaza de parat existenta acelei facturi .
Ca atare in lipsa certitudinii acesteia nu se poate pune in discutie incidenta prevederilor art. 1617 din Codul Civil 2009 : (1) Compensatia opereaza de plin drept de indata ce exista doua datorii certe, lichide si exigibile, oricare ar fi izvorul lor, si care au ca obiect o suma de bani sau o anumita cantitate de bunuri fungibile de aceeasi natura.(2) O parte poate cere lichidarea judiciara a unei datorii pentru a putea opune compensatia. (3) Oricare dintre parti poate renunta, in mod expres ori tacit, la compensatie. Potrivit art. 52 din Legea nr. 85/2006 deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii. Conform Conventiei din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR) Daca destinatarul a primit marfa fara sa fi constatat starea ei in contradictoriu cu transportatorul sau daca cel mai tarziu in momentul eliberarii, cand este vorba de pierderi ori avarii aparente, sau in termen de 7 zile de la data eliberarii, in afara de duminici si sarbatori legale, cand este vorba de pierderi sau avarii neaparente, nu a facut rezerve transportatorului, indicand natura generala a pierderii sau avariei, se prezuma, pana la proba contrarie, ca a primit marfa in starea descrisa in scrisoarea de trasura. Rezervele aratate mai sus trebuie sa fie facute in scris daca este vorba de pierderi sau de avarii neaparente.( art. 30 )
Cum parata, in procesul de insolventa nr. …/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor nu a cerut compensarea ,nu a contestat prestatia reclamantei prestatoare , cum aceasta e ceruta in termenul de prescriptie , Judecatoria Sibiu a obligat parata sa plateasca reclamantei debitul restant de 2203,38 lei la care se adauga dobanda legala de la scadenta facturii ……VII 2014.
Impotriva sentintei civile nr. 1175/03.03.2015 parata SC I CSRL a formulat cerere de apel prin care a solicitat modificarea sentintei atacate si pe cale de consecinta respingerea actiunii; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii de apel s-a aratat in esenta ca judecatorul sindic a constatat existenta unei creante certe, lichide si exigibile, astfel ca retinerea instantei de fond potrivit careia apelanta nu a dovedit existenta facturii nu poate fi primita.
Intimata G M R SPRL a depus in data de 30.06.2015 intampinare prin care a solicitat instantei respingerea cererii de apel ca fiind nefondata aratand in esenta ca, nu sunt indeplinite conditiile compensatiei legale prevazuta de art. 52 din Legea nr. 85/2006.
Verificand legalitatea si temeinicia sentintei civile atacate prin prisma motivelor de apel invocate ?i in limitele prevazute de art. 477, 478 NCPC, se constata faptul ca apelul este fondat urmand a fi admis si schimbata in parte sentinta atacata pentru urmatoarele considerente. 
Instanta are in vedere faptul ca – paratul - poate sa-i opuna reclamantului, pe calea intampinarii, compensatia legala, in conditiile art. 1616 si urm. NCC (fost art. 1144 si urm. V.C. civ.), numai daca detine asupra acestuia, la randul sau, o creanta certa, lichida si exigibila.
Deci, compensa?ia legala poate opera oricand daca sunt indeplinite condi?iile legale  si nici vechea lege speciala nr.85/2006 privind procedura insolventei, ca de altfel nici ce noua nr.85/2014 nu interzice acest lucru (Art. 52 - Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii/ Art. 90  (1) Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatata si de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si creantelor reciproce nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei”.
In speta, creanta pe care paratul a opus-o reclamantului in vederea compensarii este una certa, lichida si exigibila in suma de 2.021,12 lei  si cu care a si fost inscris in tabelul de creante al debitoarei reclamante la pozitia nr.79 (f.25 fond), aspect de altfel recunoscut si de catre reclamanta prin raspunsul la intampinare (f.24 fond), urmand a opera astfel compensarea, ca mijloc de aparare in cauza.
Compensatia poate fi legala, atunci cand opereaza in puterea legii, conventionala, cand opereaza prin conventia partilor sau judecatoreasca, atunci cand opereaza prin hotararea instantei.
Efectele compensatiei (legale, conventionale sau judecatoresti) sunt insa, in toate cazurile, aceleasi: stingerea creantelor reciproce, intocmai ca si plata.
Ca mod de stingere a unor obligatii reciproce, pana la concurenta celei mai mici dintre ele, compensatia presupune, prin ipoteza, existenta a doua raporturi obligationale distincte, in cadrul carora aceleasi persoane sunt creditor si debitor, una fata de cealalta.
Compensatia (art. 1616 si urm. C.civ.), sub aspect proce¬sual, constituie un simplu mijloc de aparare, deci creanta paratului va fi valorificata pe cale de exceptie, numai ca, din art. 2505 C.civ. rezulta ca acest lucru nu va fi posibil in cazul in care creanta paratului s-a prescris anterior momentului la care ar fi indeplinite toate conditiile compensatiei, ceea ce inseamna ca prescrierea valo¬rificarii creantei pe cale de actiune afecteaza si valorificarea aceleiasi creante pe cale de exceptie.
Paratul nu poate in apel sa formuleze o cerere reconventionala, prin care ar urmari obligarea adversarului fata de el (asadar, el nu poate sa invoce compensatia judiciara, care ar presupune o cerere reconventionala) si astfel niciuna dintre partile initiale nu poate formula o cerere de chemare in garantie direct in apel etc.
Articolul 478 alin. (5) teza finala C.pr.civ. prevede ca, poate fi invocata compensatia legala direct in apel. Fata de formularea clara a legii, rezulta ca nu poate fi solicitata compensatia judiciara direct in apel.
In legatura cu compensatia legala, trebuie precizat ca ea poate fi invocata in apel indiferent de momentul la care a operat, deci chiar si atunci cand a intervenit dupa pronuntarea hotararii apelate. Legea nu face nici o distinctie in acest sens, iar unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa distinga, cu atat mai mult poate opera in fata primei instante.
Atunci cand, opunand compensatia legala, pretentia paratului este mai mare decat cea a reclamantului, pentru diferenta trebuie insa sa se formuleze cerere reconventionala, deci in aceasta situa?ie natura compensatiei fiind una judiciara, paratul are obligatia sa supuna valorificarea dreptului sau pe calea unei cereri reconventionale, iar nu pe calea intampinarii, a carei functie, de prezentare a apararilor, este una diferita.
Prin urmare, din datele cauzei de fa?a rezulta ca paratul apelant datoreaza suma de 2.203,38 lei insa de?ine o crean?a certa, lichida ?i exigibila in suma de 2.021,12 lei impotriva reclamantei intimate anterior datei deschiderii procedurii insolventei si cu care a si fost inscrisa in tabelul de creante iar deschiderea procedurii insolventei nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu ce a debitorului asupra sa atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala la data deschiderii, ci dispozitiile legii il obliga daca chiar el decide sa ceara deschiderea procedurii conform art.3, alin.1, pct.6 din Legea nr.85/2006/ art.5, alin.1, pct.20 din Legea  nr.85/2014.
Cum in cauza compensatia legala a operat de drept, instan?a urmeaza a obliga paratul apelant doar la plata diferentei de 182,26 lei si a dobanzii legale aferente de la scadenta facturii seria …../18.07.2014.
Desi in cauza apelanta a efectuat cheltuieli de judecata constand in taxa judiciara de timbru, cu ocazia dezbaterilor a aratat ca isi rezerva dreptul de  solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017