InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

ACHIZITII PUBLICE

(Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Licitatii | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe reclamanta S.C. __________________ S.R.L. - IN REORGANIZARE  si pe paratii  JUDETUL __________, CONSILIUL JUDETEAN ___________, ____________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL _________, ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA _________________,  COMUNA _________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ___________, COMUNA __________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI _________, COMUNA___________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ________, SC ________ SRL, avand ca obiect litigiu privind achizitiile publice Declinat de la Curtea de Apel Alba Iulia
          La apelul nominal nu se prezinta partile.
        Procedura legal indeplinita.
       Cauza a fost dezbatuta in fond la data de 08.01.2018,  cand cei prezenti au pus concluzii ce s-au consemnat in incheierea din aceeasi zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta .


TRIBUNALUL,

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Curtea de Apel Alba Iulia, reclamanta S.C. ______________ S.R.L., societate aflata in procedura reorganizarii,   a solicitat, in contradictoriu cu  paratii JUDETUL __________, CONSILIUL JUDETEAN ___________, ____________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL _________, ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA _________________,  COMUNA _________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ___________, COMUNA __________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI _________, COMUNA___________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ________, SC ________ SRL.
         I. Anularea tuturor actelor administrative reprezentate de hotararile emise de Consiliul Judetean ________ precum si cele emise de consiliile locale ale UAT-urilor parate (Mun. ________- Consiliul local si judetean, Consiliul Local al comunei _________, Consiliul Local al comunei _________, Consiliul Local al comunei _________) privind aprobarea/avizarea „Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 1 _________" si hotararea adunarii generale a _________- nr. 5 din 18.05.2015. Precizeaza  ca are calitatea de tert fata de actele administrative emise asa incat acestea nu i-au fost comunicate si nici nu le-a putut identifica si indica in prezentul petit;
II. Anularea actelor administrative privind aprobarea studiilor de oportunitate/fundamentare
a „Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 1 _________";
III. anularea contractului administrativ/actului administrativ asimilat privind „contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 1 a jud. Sibiu" aprobat prin hotararea nr ____/03.08.2016 a Adunarii Generale a _________, conform anunt participare SEAP - ________/13.06.2015 in valoare estimata a contractului de _________ lei (fara TVA) ce urmeaza a fi derulat pentru o perioada de 8 ani;
IV. Obligarea unitatilor administrativ teritoriale parate la plata despagubirilor in valoare de _________ lei reprezentand paguba creata societatii reclamante ca urmare a incetarii intempestive a contractelor aflate in derulare cauzata de adoptarea hotararilor UAT-urilor parate si a incheierii contractului mentionat la pct. III si la plata daunelor morale de _________ euro;
V. Obligarea paratelor la plata pagubei reprezentata de creanta bugetara a creditorului DGRFP Brasov in reprezentarea DGFP Mun. _________;
VI. obligarea paratelor la respectarea procedurii speciale, concursuale a insolventei, respectiv a planului de reorganizare si a efectelor obligatorii ale acestuia;
VII. Obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezenta cauza.
Reclamanta a motivat ca prin actele atacate, paratele au dispus incetarea contractelor societatii , nesocotind  dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, a dispozitiilor Codului Civil si a dispozitiilor constitutionale, schimband modul de colectare si de transport a deseurilor, conduita care se incadreaza in categoria de abuz de drept si exces de putere.
Abuzul de putere este fara echivoc in considerarea faptului ca paratele au nesocotit textele de lege, ignorand  normele care reglementeaza  forta obligatorie a contractelor, a drepturilor unei societati aflata in procedura insolventei, a efectelor aprobarii planului de reorganizare.
Conditiile de admisibilitate ale actiunii sunt indeplinite, raportat la dispozitiile art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004: a fost trimisa notificare tuturor paratilor; eficienta procedurii prealabile este scazuta intrucat actele administrative au intrat in circuitul civil; notificarea trebuie sa aiba caracterul unei notificari de conciliere, pentru rezolvarea pe cale amiabila a litigiului.
In ceea ce priveste activitatea reclamantei S.C. _________ S.R.L a fost infiintata in anul 1993, avand ca obiect salubrizarea, precolectarea si colectarea reziduurilor solide, maturat si spalat cai de acces, deszapezire, dezinfectie si deratizare ( cod CAEN 3811) iar incepand  cu anul 1996 a desfasurat aceste activitati  in baza contractelor  incheiate cu Primaria _________ sau direct cu persoane fizice si juridice.
Incepand cu anul 2003, activitatea s-a desfasurat in baza contractului nr. ____/_________, incheiat in conditiile OUG nr. 60/2001 privind achizitiile publice, beneficiar fiind UAT _________.
Prestarea de servicii in domeniul privat a fost efectuata in baza contractelor incheiate cu persoanele fizice si juridice.
Intotdeauna au fost respectate dispozitiile legale iar in anul 2006 a solicitat ANRSC, eliberarea licentelor clasa 2 pentru serviciile prestate. Prin Ordinul nr. ____/2006, ANRSC a eliberat o singura licenta pentru toate serviciile, pentru o perioada de 6 luni iar ulterior a comunicat refuzul  de a prelungi perioada  licentelor, pentru fiecare activitate.
Impotriva refuzului de eliberare a licentelor a fost formulata  actiune in justitie  iar prin sentinta  nr. ___/2007 a Curtii de Apel _________, mentinuta prin Decizia nr.______/2007 a ICCJ, ANRSC a fost obligata sa emita licente pentru toate activitatile, constatandu-se totodata ca toate contractele incheiate cu beneficiarii sunt legale si produc efecte juridice.
In momentul confirmarii de catre judecatorul sindic  a planului de reorganizare, reclamanta isi desfasura activitatea cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 101/2006.
In ceea ce priveste situatia juridica a reclamantei, prin incheierea nr. ____/cc/08.07.2011 a fost deschisa procedura generala a insolventei iar prin sentinta nr. ________/02.12.2014 a fost confirmat planul de reorganizare.
In planul de reorganizare se precizeaza  ca reclamanta desfasoara activitatea de colectare a deseurilor nepericuloase pe raza judetelor _________ si _________, activitatea de deszapezire in judetul Sibiu si activitatea de curatenie stradala in judetele _________ si _________.
Veniturile prevazute in planul de reorganizare au avut in vedere contractele de prestari servicii incheiate, majoritatea incheiate cu persoane fizice si juridice de pe raza Judetului Sibiu.
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA _________, infiintata la data de _________ din care fac parte toate UAT din judetul _________, a primit mandat expres in vederea organizarii procedurilor de licitatie publica, pentru desemnarea operatorului pentru prestarea activitatii de colectare  si transport a deseurilor  pe  teritoriului zonei 1 _________.  A fost instituit ,,Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul _________”,  aprobat prin Hotararea nr. _________/_________ a CJS Sibiu.
Activitatile care fac obiectul procedurii de delegare sunt:
1) Colectarea separata a deseurilor menajere reciclabile pe 3 fractii (hartie si carton, platic si metal si sticla) si transportul acestora la statia de sortare de la _________, respective la statia de sortare _________ in cazul deseurilor menajere reciclabile colectate reparat din orasul _________;
2) Colectarea separata a deseurilor menajere biodegradabile de pe teritoriul municipiului Sibiu si transportul acestora la statia de compostare _________;
3) Colectarea separata a deseurilor verzi din zona 1 _________ si transportul acestora la statia de compostare _________;
4) Colectarea separata a deseurilor menajere reziduale si transportul acestora la depozitul conform de la _________;
5) Colectarea separata, trasportul si stocarea temporara (la punctul de colectare a deseurilor periculoase din deseurile menajere si eliminarea acestora la operatori autorizati;
6) Colectarea separata a deseurilor similare reciclabile de la operatorii economici si transportul acestora la statia de sortare de la _________, respectiv la statia de sortare _________ in cazul deseurilor similare reciclabile colectate separat din orasul _________;
7) Colectarea separata a deseurilor similare biodegradabile (resturi alimentare) de la
restaurante, cantine, hoteluri si alte unitati de alimentatie, transportul acestora la statia de
compostare de la _________;
8) Colectarea deseurilor similar reziduale si transportul acestora la depozitul conform de la _________;
9) Colectarea separata, trasportul si stocarea temporara (la punctul de colectare) a deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici neasiminabile celor menajere si asigurarea valorificarii si eliminarea acestora la operatorii autorizati;
10) Colectarea separata, trasportul, stocarea temporara si tratarea in vederea valorificarii a deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor si asigurarea eliminarii deseurilor nevalorificabile la depozitul conform _________;
11) Colectarea deseurilor abandonate de pe domeniul public al UAT-urilor din zona 1 _________ (exceptie municipiul _________, unde aceasta activitate va incepe dupa expirarea contractului privind maturatul stradal, care include si colectarea deseurilor abandonate) si transportul acestora la depozitul conform de la _________ sau la statiile de tratare in situatia in care contin deseuri reciclabile sau biodegradabile;
12) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de carisaj.
Documentatia de atribuire a fost aprobata  la nivelul fiecarui UAT prin Hotarari ale Consiliilor Locale, inclusiv caietul de sarcini in vederea demararii licitatiei.
In luna martie 2015 s-a demarat procedura de licitatie iar in documentatia de atribuire/caiet de sarcini s-a mentionat ca serviciile de salubrizare se desfasoara in baza unor contracte incheiate cu  operatori economici licentiati.
Ca urmare a anuntului publicat pe SEAP, a fost declarat  castigator a licitatiei SC _________ SRL, activitatea reclamantei fiind ignorata.
Justificarea atribuirii contractului catre SC _________ SRL  a fost motivata de obligativitatea de a  infiinta, organiza, reglementa, finanta, exploata, monitoriza si gestiona in comun serviciul de salubrizare de pe raza UAT, prin atingerea obiectivelor ,, Sistemul de management integrat al deseurilor in Judetul _________, ca urmare a transpunerii  din Directivele Europene si tratatul de aderare”, cu precizarea ca a fost incheiat contractul de  finantare nr. _________/_________, intre CJ _________ si MMP.
Aceiasi argumentatie a fost folosita de parate si in corespondenta cu reclamanta.
Prin adresa nr. ____/_________ emisa de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA _________, reclamanta a fost informata si s-a solicitat rezilierea  tuturor contractelor de prestari servicii incheiate cu utilizatorii serviciului de salubritate, ca urmare  a atribuirii acestor servicii,  catre SC _________ SRL.
Reclamanta,  prin notificarea din data de _________, le-a pus in vedere paratelor ca activitatea desfasurata este ilicita, manifestandu-si  interesul de a rezolva litigiul pe cale amiabila.  Paratele au comunicat in scris refuzul de solutionare pe cale amiabila a litigiilor.
In ceea ce priveste  legalitatea contractului administrativ  de atribuire si delegare, intreaga procedura  de atribuire prin licitatie este nelegala si neconforma.
Actele administrativ fiscale au impact asupra activitatii societatii, care este privata  de posibilitatea de a incasa veniturile prevazute in planul de reorganizare, motivele de nelegalitate fiind urmatoarele:
 a. actul administrativ prin care se aproba atribuirea si semnarea/incheierea contractului de concesiune avand ca obiect serviciul de salubrizare pentru intreaga zona 1 a judetului _________, inclusiv atribuirea serviciului prestat de reclamanta (ce cuprinde parte din zona 1 _________ si comunele _________, _________, _________) incalca in mod direct si cu efect ireversibil dispozitiile legale prevazute de legi speciale (legea insolventei, principiile de drept civil, dreptul de proprietate al reclamantei, dispozitiile europene conventionale-art. 1 din Proctocolul nr. 1, art. 44 din Constitutia Romaniei etc);
b. actele administrative/contractul administrativ nu a avut in vedere respectarea dreptului reclamantei la „clientela" deja formata si fata de care se presteaza acest serviciu atribuit de mai bine de 20 de ani, cu atat mai mult nu a avut in vedere respectarea celor 8.797 contracte in derulare, contracte ce au fost validate prin confirmarea planului de reorganizare ca fiind generatoare de veniturile necesare acoperirii pasivului societatii si de salvgardare a societatii aflata in impas;
c. actele administrative/contractul administrativ nu au prevazut modalitatea legala de incetare a celor 8.797 contracte in derulare, respectiv respectarea planului de reorganizare al reclamantei pana la emiterea hotararii de redresare din partea judecatorului sindic (practic se pune problema ca UAT-urile cu buna-credinta si legalitate sa fi respectat pentru perioada de redresare a societatii protejate de legea speciala dreptul acesteia la salvgardare/redresare judiciara, si limitarea contractului de concesiune atat sub aspect temporal cat si aria geografica de prestare a serviciilor);
d. actele administrative/contractul administrativ au nesocotit astfel dispozitiile si protectia oferita de legea speciala, ce are prioritate in aplicare fata de legea cadru a salubrizarii localitatilor si a masurilor impuse/generate de UAT-urile parate; au nesocotit si incalcat planul de reorganizare confirmat printr-o hotarare judecatoreasca;
e. actele administrative/contractul administrativ au nesocotit si s-au emis cu incalcarea dispozitiilor legale prev. de codul civil (dupa cum aratat pe larg in cuprinsul actiunii) privind efectele celor 8.797 contracte in derulare incheiate pe o perioada nedeterminata si a faptului ca in mod nelegal UAT-urile parate au dispus incetarea acestor contracte, fara a avea o baza legala aplicabila;
f. obiectul contractului de concesiune/ a contractului administrativ este prin aceasta prisma factuala, ilicit, nerespectand dispozitiile legale prioritare si imperative, dand nastere unor prejudicii colosale/iminente in patrimoniul reclamantei; potrivit dispozitiilor legale incidente (codul civil art. 1225 si urm), a celor prev. de doctrina si practica judiciara - obiectul actului juridic/contractului trebuie sa fie unul licit sa respecte ordinea publica (reglementarile legale) si bunele moravuri. Nu trebuie ignorat  faptul ca obiectul actului/contractului este o conditie de fond esentiala, de validitate si generala a actului juridic civil;
g. prin modalitatea in care s-a atribuit contractul de concesiune pentru intreaga zona 1
_________ inclusiv a zonelor de competenta si gestiune arondate reclamantei, s-a procedat in sine la „exproprierea" reclamantei  (fara a fi existat vreo despagubire justa si prealabila, vreo modalitate de stingere amiabila a dreptului la incasarea veniturilor din serviciul prestat de mai bine de 20 de ani.
Cu privire la legalitatea primei proceduri de atribuire prin delegarea  gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor, se constata ca studiile de oportunitate si/sau fundamentare intocmite la sfarsitul  anului 2014 si inceputul anului 2015 nu au avut in vedere impactul/activitatea reclamantei, operator cu experienta in domeniu.
Intocmirea studiilor s-a efectuat cu denaturarea realitatii si incalcarea dispozitiilor procedurii speciale a insolventei.
Reclamanta a intrat in procedura  insolventei prin  pronuntarea de catre Tribunalul Sibiu a incheierii  comerciale nr. _________/cc/_________ iar  potrivit dispozitiilor legii speciale reclamanta a mentionat in toate actele si lucrarile emise mentiunile obligatorii privind starea de insolventa/reorganizare, iar adesea masurile si demersurile societatii au fost luate/dispuse de catre administratorul judiciar numit de judecatorul sindic.
Procedura insolventei este o procedura judiciara, reorganizarea/redresarea societatii realizandu-se de catre instanta judecatoreasca, judecatorul sindic, administratorul judiciar numit de acestia, iar prin caracterul sau judiciar asigura satisfacerea intereselor creditorilor, dar si protectia debitorului aflat in dificultate; astfel, incepand cu anul 2011 situatia reclamantei este una speciala ce trebuia respectata ca atare.
Autoritatile parate desi au cunoscut imprejurarea ca reclamanta  se afla in aceasta procedura speciala, protectiva si opozabila in acelasi timp, si ca este operator licentiat al serviciului de salubrizare cu o vechime considerabila si are incheiate, pentru perioada nedeterminata, contracte de precolectare, colectare, transport si depozitare direct cu cetatenii niciuna dintre aceste autoritati nu a inteles sa acorde prioritate/prevalenta dispozitiilor legale aplicabile, sa analizeze oportunitatea si proportionalitatea de a dispune delegarea intregului serviciu catre un singur operator in contextul dat.
 Prin masurile si activitatile dispuse de parate acestea au nesocotit si incalcat dispozitiile prevazute de legi speciale ce au caracter obligatoriu si executoriu,  pentru acestea si au inteles a da curs prin emiterea actelor a caror anulare se impune.
Autoritatile parate au incalcat astfel cu buna stiinta dreptul reclamantei de a beneficia pe deplin de efectele unui plan de reorganizare si de dreptul la redresare si la salvgardarea societatii.
Hotararile luate de CJ _________, CLM _________, de organele de conducere  ale   ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA _________ si de celelalte consilii locale au produs efecte, in sensul ca au stins dreptul reclamantei de a incasa veniturile cuprinse in planul de reorganizare aprobat de judecatorul sindic.
Prin adresa nr. ____/______ emisa de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA _________ s-a dispus incetarea contractelor reclamantei, paratele fiind terti , ceea ce echivaleaza cu o expropriere.
Astfel, sunt incalcate dispozitiile  art. 44 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 12, 86 alin. 1, 95 alin. 1 , 102 alin. 1, 103 alin.1  si art. 105 alin. 1  din Legea nr. 85/2006, art. 1  alin. 1 si art. 2 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, ale art. 1166, 1225, 1270 si 1280 din Codul Civil si ale art. 44 si 45 din Constitutia Romaniei.
Pentru sustinerea actiunii, au fost anexate: Hotararile atacate, notificarile adresate paratilor, caietul de sarcini, actele din care rezulta starea de insolventa a societatii, HCL _________ nr. _________/_________, rapoarte ANRSC, model contract, hotarari judecatoresti.
Actiunea a fost legal timbrata.
La cererea instantei, reclamanta a formulat precizare de actiune in sensul ca intelege sa atace hotararile: nr. ___/_________ emisa de _________; nr. ___/_________ emisa de CJ _________; nr. ____/_________ emisa de CL _________; nr. ____/_________ emisa de CL _________; nr. ____/_________ emisa de CL _________ si nr. ____/_________ emisa de CL _________; nr. ____/_________ si ____/_________emise de  _________; nr. ____/_________ emisa de CJ _________, nr. ____/_________emisa de CL _________; nr. ____/_________ emisa de CL _________; nr. ____/_________ emisa de CL _________ si nr. ____/_________ emisa de CL _________.
Parata ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA _________ a formulat intampinare, a invocat exceptiile inadmisibilitatii si tardivitatii actiunii fata de petitele 1 si 2, exceptia inadmisibilitatii fata de petitul 3 si respingerea ca neintemeiata  a actiunii pentru petitele 4-7.
Parata a aratat ca intre  Primaria Municipiului _________ si reclamanta a existat un contract nr.____ avand ca obiect servicii de salubrizare si deszapezire,  incheiat la data de 06.08.2003,  pentru o perioada de 7 ani, respectiv pana la data de ________. In urma refuzului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala de prelungire a licentei de  operare clasa 2,  reclamanta s-a adresat instantelor de judecata, iar Curtea de Apel Alba Iulia, prin sentinta invocata in prezenta cauza, a admis actiunea si a dispus obligarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala la eliberarea licentelor  "clasa 2 pentru toate serviciile mentionate pentru perioada pana la expirarea contractului - ___________".
Astfel, reclamanta, conform sentintei invocate, avea dreptul de a obtine licenta de operare pentru  serviciile prevazute in contractul nr. ___ incheiat cu Primaria _________, pana la data incetarii prin ajungerea  la termen a contractului, respectiv _________.
Reclamanta omite, voit sau nu,  sa depuna in probatiune, contractul nr.49 incheiat cu Primaria Sibiu, precum si licenta de operare. Depune insa Autorizatia de Mediu nr. ____ din _________,  revizuita la _________ si _________,  autorizatie in cuprinsul careia nu se face nicaieri vorbire de existenta vreunui contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale, ci doar de existenta unui anumit numar de persoane deservite, probabil,  in baza unor contracte comerciale incheiate de reclamanta pe propriul risc economic.
Din cele mai sus expuse, retine faptul ca,  pana la data de _________ societatea reclamanta avea dreptul de a obtine licenta de operare pentru servicii de salubrizare, in ceea ce priveste municipiul S_________,  in baza unui contract legal incheiat .
Ulterior incetarii contractului nr. ____ reclamanta nu face dovada si nici macar vorbire de existentei unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare in conformitate cu legislatia in vigoare.
Astfel, la data de 21 martie 2007 a intrat in vigoare Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, care califica serviciul de salubrizare ca fiind serviciu de utilitate publica.
Potrivit prevederilor art.3 alin. 1) din Legea nr.51/2006 "Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de consiliile locale, de consiliile judetene, de asociatiile de dezvoltare comunitara sau, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare a acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existent".
Conform prevederilor art.23 alin. 1 si 2 din legea anterior mentionata:
"(1) Gestiunea serviciilor de utilitati publice reprezinta modalitatea de organizare, functionare si administrare a serviciilor de utilitati publice in scopul furnizarii/prestarii acestora in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice locale.
(2) Gestiunea serviciilor de utilitati publice se organizeaza si se realizeaza in urmatoarele modalitati:
a) gestiune directa:
b) gestiune delegata."
Astfel, de la data intrarii in vigoare a dispozitiilor exprese ale Legii nr.51/2006,  responsabilitatea organizarii,  infiintarii si gestionarii serviciilor de utilitate publica este sarcina exclusiva a autoritatilor publice locale si se poate realiza in doua modalitati expres si limitativ prevazute: gestiune directa in baza unor hotarari de dare in administrare prin intermediul serviciilor publice, sau gestiune delegate in baza unor contracte de concesiune sau de parteneriat public-privat atribuite prin licitatie publica unor operatori licentiati.
La data demararii de catre _________ si de catre autoritatile publice locale din zona 1 _________ a procedurilor legale in vederea organizarii licitatiei publice pentru desemnarea operatorului de colectare si transport a deseurilor municipal in zona 1 _________, reclamanta nu era beneficiara nici unui contract de gestiune a serviciului de salubrizare incheiat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Reitereaza inca o data faptul ca acel contract de care incearca sa se prevaleze in sustinerile sale reclamanta, era incetat la data de _________.
Reclamanta vine si califica, din punctul sau de vedere, un moment T0 (_________, data aprobarii si confirmarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic) la care se raporteaza si la care incearca sa-si justifice legalitatea contractelor de prestari servicii incheiate cu cetatenii, invocand prevederile art.2 alin.3 lit. b) si alin.8 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor. Nelegalitatea contractelor incheiate cu cetatenii rezida,  fara echivoc, din chiar dispozitiile legale invocate, respective art.2 alin.8 din Legea nr. 101/2006. care prevede:
"(8) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale,  transportul deseurilor municipale si a deseurilor similare colectate separat, de la detinatorii de deseuri, se efectueaza numai de catre operatorii licentiati care au contracte de delegare  a gestiunii  incheiate cu autoritatile administratiei publice locale respective sau,  in cazul gestiunii directe, au hotarare de dare in administrare a acestei activitati."
Ori. in speta, reclamanta nu poate face dovada faptului ca la momentul la care si-a        insusit planul de reorganizare avea contracte de delegare a gestiunii incheiate cu autoritatile publice locale, o astfel de atitudine procesuala de neinformare corecta si legala a instantei de judecata neputand reprezenta altceva decat un risc pe care reclamanta si l-a asumat in deplina cunostinta de cauza.
Nu poate fi admis faptul de a te apara in fata unei instante printr-o omisiune proprie constand intr-o incalcare a legii,  intrucat nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea legii.
Reclamanta vine si sustine in motivarea prezentei actiuni faptul ca societatea si-a insusit si este obligata sa respecte Planul de reorganizare aprobat si votat de catre toti creditorii reclamantei,  confirmat prin sentinta Tribunalului Sibiu nr. ______/_________ pronuntata in dosar nr. _____/85/_____,  litigiu in care,  din nou,  _________ nu este parte litiganta.
Este adevarat faptul ca Planul de reorganizare a fost publicat in BPI nr. _________/_________ dupa cum sustine reclamanta, dar acesta a fost intocmit pe baza documentelor puse la dispozitie de administratorii societatii, care sunt deplin raspunzatori pentru legalitatea sau nu a acestor inscrisuri. Societatea avea la acea data cunostinta despre faptul ca nu detine un contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport al deseurilor municipal incheiat cu autoritatile publice locale, iar contractele incheiate in nume propriu de societate cu cetatenii fara a avea la baza un contract de delegare sunt nelegale. Societatea nu poate imputa _________ faptul ca si-a incheiat niste contracte de prestari servicii pe propriul risc,  fara a tine cont de faptul ca autoritatile publice locale nu i-a delegate serviciul de salubrizare si a considerat ca poate presta activitatea de colectare si transport in baza acestor contracte pana in anul 2018. Inainte de a-si asuma asemenea obligatii, reclamanta trebuia sa dea dovada de o minima diligenta si sa citeasca legislatia incidenta in materia serviciilor publice si a serviciilor de salubrizare. Paratele nu pot fi tinute responsabile de obligatiile asumate de reclamanta cu nesocotirea dispozitiilor legale in vigoare.
Nu exista nici un act normativ care sa impuna autoritatilor publice locale sa nu-si indeplineasca obligatiile legale,  in speta organizarea si gestionarea serviciului de salubrizare, pe motiv ca un anumit operator economic este in stare de insolventa si si-a propus realizarea unor venituri si, implicit, plata unor datorii generate de propria activitate, independent de detinerea sau nu a unui titlu legal in baza caruia si-a fundamentat activitatile pe care si le-a asumat.
Mai mult decat atat, societatea reclamanta, avea posibilitatea, asa cum a procedat si in situatia licitatiei organizate pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare de la _________ si a statiei de sortare de la _________ de a participa la procedura de licitatie publica organizata pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor municipal in zona 1 _________.
Reclamanta vine si sustine faptul ca la momentul decembrie 2014 avea in mod legal incheiate contracte de prestari servicii cu un numar de _________ persoane, dar nu  prezinta si contractul de delegare incheiat in temeiul Legii nr. 51/2006 coroborate cu Legea nr. 101/2006 in baza caruia a incheiat aceste contracte, pentru a avea pretentia de a antrena raspunderea autoritatilor publice locale.
In ceea ce priveste documentatia de delegare intocmita de _________, este tardiva la aceasta data orice critica adusa acestei documentatii.
Mai mult decat atat,  reclamanta face,  prin afirmatiile sale,  o confuzie reala intre situatia contractelor de prestari servicii incheiate de reclamanta si celelalte contracte de salubrizare existente pe raza judetului _________. In cazul _________ si _________ era vorba de un contract de delegare, respectiv contract de concesiune valabile,  incheiate de unitatile administrativ-teritoriale in exercitarea prerogativelor legale si nicidecum contracte incheiate de catre un operator economic in lipsa unui contract de delegare legal atribuit respectivului operator.
In ceea ce priveste legalitatea procedurii de licitatie publica organizata de _________, aceasta nu poate ti pusa sub semnul intrebarii, atata timp cat procedura a avut la baza:
- Regulamentul Serviciului Judetean de Salubrizare - necontestat, prin care se prevedea ca modalitate de delegare a serviciilor de salubrizare pentru zona 1 _________ procedura licitatiei publice
- Hotararile autoritatilor deliberative al unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI de avizare a studiilor de fundamentare a deciziei de concesiune, a studiilor de oportunitate, precum si a documentatiilor de atribuire – necontestate.
- Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor _________ de aprobare a studiilor de fundamentare a deciziei de concesiune, a studiilor de oportunitate, precum si a documentatiilor de atribuire – necontestate.
-  Documentatia de atribuire postata in SEAP - necontestata
- Procedura de licitatie publica organizata care a facut obiectul mai multor contestatii formulate de ofertanti si care nu a avut ca rezultat anularea procedurii de licitatie pentru nelegalitatea acesteia
- Hotararea AGA _________de atribuire a contractului de delegare - necontestata pentru motive de nelegalitate
- Statutul si actul constitutiv _________, aprobate prin hotarari ale unitatilor administrativ-teritoriale membre (toate localitatile componente ale judetului Sibiu) potrivit carora _________ este mandatata sa procedeze la organizarea licitatiilor publice si incheierea contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare - documente necontestate
Astfel, daca societatea reclamanta dorea si considera ca procedura de licitatie este nelegala, avea posibilitatea concreta de a proceda la contestarea atat a documentelor premergatoare organizarii licitatiei publice cat si la contestarea insasi a procedurii de licitatie, fapt care nu s-a intamplat.
A veni acum si a incerca sa motivezi pasivitatea in care societatea a stat pe motiv de nelegalitate a unor acte administrative si a unei proceduri de licitatie derulate cu respectarea intocmai a dispozitiilor legale este inadmisibil.
Reclamanta incearca sa-si motiveze solicitarea de anulare a contractului de delegare legal incheiat de catre _________, prin invocarea dreptului de proprietate statuat de art.44 din Constitutia Romaniei si art. l din CEDO.
Nici Constitutia Romaniei si nici Conventia Europeana,  prin articolele invocate, nu protejeaza un drept de proprietate constand in venituri realizate in baza unor contracte care nu au un fundament legal, ci doar acele venituri realizate in baza unor contracte incheiate cu respectarea dispozitiilor legale. A admite contrariu ar insemna sa se  admita faptul ca si bunurile, de orice natura, dobandite in urma unor fapte de coruptie, sunt protejate de art.44 din Constitutie si art. 1 din CEDO!
Faptul ca reclamanta a incheiat si mentinut pe propriul risc,  cu incalcarea prevederilor art.23 alin. 1 si 2 din Legea nr.51/2006 si art. 12 din Legea nr. 101/2006 contracte de prestari servicii pentru activitati pentru care nu detinea un contract de delegare legal incheiat nu poate fi opus paratelor in prezenta cauza.
La fel,  incheierea, mentinerea si asumarea acestor contracte de prestari-servicii si implicit, a veniturilor preconizate prin planul de reorganizare cunoscand inca de la acel moment faptul ca nu acestea nu au fost incheiate in baza unui contract de delegare legal atribuit, nu poate fi opusa paratelor din prezenta cauza.
Avand in vedere prevederile art.2 din Legea nr. 101/2006. potrivit carora :
"(8) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, transportul deseurilor municipale si al deseurilor similare colectate separat, de la detinatorii de deseuri, se efectueaza numai de catre operatorii licentiati care au contracte de delegare a gestiunii incheiate cu autoritatile administratiei publice locale respective sau,  in cazul gestiunii directe, au hotarare de dare in administrare a acestei activitati.
(9) Unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de detinator legal al deseurilor municipale si al deseurilor similare, depozitate in recipientele amplasate in aria lor teritoriala.
(10) Preluarea deseurilor din recipientele si/sau containerele amplasate in punctele de colectare de catre alte persoane decat operatorii licentiati pentru prestarea activitatii in aria de delegare respectiva constituie infractiune de furt si se sanctioneaza potrivit legii.”, ulterior incheierii contractului de delegare era absolut necesar si firesc sa se aduca la cunostinta societatii reclamante faptul ca acele contracte de prestari servicii pe care le avea incheiate trebuie sa inceteze si asta cu atat mai mult cu cat societatea nu mai detinea nici licenta de operare in lipsa unui contract de delegare legal atribuit.
In ceea ce priveste obligarea paratelor la plata creantei datorate de catre reclamanta DGRLP _________, o astfel de solicitare nu poate fi admisa de care instanta,  intrucat nici una dintre paratele din prezenta caza nu poale fi tinuta raspunzatoare pentru datoriile societatii, cum de altfel nici una dintre parate nu poate fi  tinuta responsabila pentru asumarea in planul de reorganizare a unor contracte incheiate pe riscul si raspunderea societatii. Iara suportul autoritatilor publice locale, adica,  asa cum a repetat,  in lipsa unui contract de delegare incheiat cu paratele care sa-i fi conferit dreptul de a incheia acele contracte.
Comuna _________ prin Primar a formulat intampinare a invocat exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel, exceptia lipsei de interes a reclamantei iar pe fond a solicitat respingerea actiunii, sustinand ca hotararile atacate au fost adoptate in aplicarea Legii nr. 51/2006 iar contractul  de gestiune nu poate fi anulat la cererea  unui tert.
Municipiul _________ prin Primar a formulat intampinare, a invocat exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive  a municipiului, exceptia lipsei de interes a reclamantei, exceptia lipsei procedurii prealabile, iar, pe fond a solicitat respingerea actiunii reclamantei.
Paratul a motivat ca HCL _________ nr ____/2015 si ____/2015 nu aduc nici o vatamare reclamantei.
Pe de alta parte, Municipiul _________ nu a avut nici un rol in ceea ce priveste incheierea contractelor, fiind tert fata de acestea.
Aspectele de nelegalitate ce pot face obiectul controlului judiciar, dar care in speta nu au fost invocate, vizeaza strict, in plan material , conformitatea hotararilor cu alte legi cu forta juridica superioara  si existenta tuturor avizelor conforme necesare,  iar in plan formal – institutional, regularitatea adoptarii hotararilor consiliului local, in conditiile Legii nr. 215/2001.
Si paratii, Consiliul Judetean _________ si Judetul  _________ au formulat intampinare, au invocat exceptia lipsei  calitatii procesuale pasive a Judetului _________, exceptiile lipsei procedurii prealabile si tardivitatii cererii iar, pe fond,  respingerea actiunii,  pentru petitele 4-7, pentru  motive similare cu cele invocate de parata A. E. _________.
De asemenea, comunele _________ si _________, prin Primar, au formulat intampinare, au invocat exceptiile lipsei procedurii prealabile si tardivitatii iar, pe fond, au solicitat respingerea actiunii.
Curtea de Apel Alba Iulia, prin sentinta civila nr ___/________,  a admis exceptia necompetentei  materiale a instantei si a declinat competenta solutionarii cauzei in favoarea Tribunalului Sibiu – Sectia a II – a Civila, de Contencios administrativ si fiscal.
In fata  acestei instante, reclamanta a formulat cerere de modificare a actiunii, motivand ca solicita anularea Hotararii nr ___/________ emisa de ADI ECO, nr. ___/________ adoptata de CJ _________, nr. ___/________  adoptata de CL _________, nr. ___/________ adoptata de CL _________, nr. ___/________ adoptata de CL _________, nr. ___/________ adoptata de CL _________, toate avand ca obiect avizarea documentatiei de atribuire prin delegare  prin concesiune,  a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor.
De asemenea, s-a solicitat anularea Hotararilor nr ___/________ privind aprobarea studiilor de oportunitate privind delegarea  gestiunii de colectare si transport a deseurilor nr ___/________, privind aprobarea  studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii  activitatii de colectare si transport a deseurilor,  emise de  A. E., precum si a HCL ______ nr. ___/________, HCL _______  nr. ___/________, HCL _______ nr. ___/________, HCL _______  nr. ___/________, toate avand ca obiect  aprobarea studiului de  fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 1 Sibiu.
Tot, prin modificarea de actiune s-a solicitat si anularea adresei nr. ___/________ emisa de A. E. ________ si a  hotararilor Consiliilor Locale parate privind aprobarea regulamentelor de instituire a taxei speciale de salubritate.
Ca petite accesorii s-a solicitat:
- Obligarea unitatilor administrative la plata de despagubiri in valoare de ________lei - paguba rezultata ca urmare a incetarii contractelor  si la plata daunelor morale de ________ euro.
- Obligarea paratelor la plata pagubei reprezentand creanta DGRFP Brasov
- Obligarea paratelor la respectarea procedurii speciale a insolventei.
Reclamanta a motivat capetele de cerere noi, sustinand ca adresa nr. ___/________ emisa de A. E. ______ reprezinta un act  administrativ care a produs efecte, clientii fiind obligati sa aleaga relatia impusa de autoritatea. Parata a nesocotit  principiile fortei obligatorii a contractelor si relativitatii contractelor.
In ceea ce priveste petitul privind actele administrative prin care s-au aprobat reglementarile de instituire si administrarea a taxei de salubritate , motivele de nelegalitate sunt acelasi invocate in cea ce priveste adresa nr. ____/________.
Prin aprobarea reglementarilor, s-au impus taxe speciale  pentru acelasi tip de servicii ca si cele prestate de reclamanta, cetatenii fiind obligati sa  achite aceasta taxa.
Municipiul ________, prin intampinare, a invocat exceptia tardivitatii modificarii de actiune, exceptia inadmisibilitatii modificarii, iar pe fondul cauzei, respingerea actiunii sustinand ca  atat Municipiul Sibiu, cat si Consiliul Local al Municipiului Sibiu nu au avut niciun rol in incetarea contractelor reclamantei, cum in mod eronat sustine aceasta, fiind terti fata de acestea. De asemenea, incetarea contractelor incheiate intre reclamanta si terti, nu constituie motiv de nelegalitate al actelor administrative anterior mentionate.
Pe langa faptul ca sunt scoase din context, afirmatiile reclamantei privind exproprierea fara o justa si echitabila despagubire, sunt lipsite de orice baza si logica juridica.
In ceea ce priveste procedura reorganizarii, arata instantei ca unitatile administrativ teritoriale si autoritatile publice sunt conduse de legi si principii ce promoveaza interesul public si transparenta in atribuirea contractelor, astfel incat nu pot fi tinuti de situatia in care se regaseste reclamanta, atribuindu-i acesteia in mod exclusiv orice contract si emitand hotararile in considerarea exclusiva a interesului acesteia.
In plus, hotararile a caror anulare se solicita sunt emise si impuse in conformitate cu Directivele Europene, cu Legea nr. 215/2001  si cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice.
Potrivit art. 32 din Legea nr. 51/2006, "in vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formula de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii."
De asemenea, planul pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Sibiu a fost instituit in vederea asigurarii atingerii obiectivelor legislative in vederea gestionarii categoriilor de deseuri care sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale.
Instanta trebuie sa retina ca reclamanta nu aduce niciun fel de critici de nelegalitate sau oportunitate in sustinerea solicitarii de anulare a hotararilor Consiliului Local al Municipiului ________. Or, anularea acestui act poate avea la baza doar neindeplinirea conditiilor de legalitate, fie de cele de oportunitate.
Prin incheierea de sedinta din  data de ________, instanta a dispus, la cererea reclamantei, introducerea in cauza a  SC ________ SRL.
SC ________ SRL, prin intampinare, a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, iar, pe fond, respingerea actiunii.
La termenul din data de ________, reclamanta a prezentat un raport de expertiza extrajudiciara, din care rezulta  numarul contractelor incheiate de reclamanta cu beneficiarii serviciilor si valoarea acestora precum si veniturile  inscrise in planul de reorganizare al societatii.
Analizand cererile si sustinerile partilor, actele administrative   atacate, actele prin care a fost constituita A.. E.________, hotararea de atribuire  a contractului de delegare , actele intocmite in procedura de licitatie, celelalte mijloace de proba administrate in cauza, instanta retine starea de fapt pe care o vom prezenta mai jos.
Reclamanta  S.C. ________S.R.L, incepand cu 1996 a desfasurat activitatea de salubrizare a localitatilor , precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea rezidurilor solide, maturat si spalat caile publice, intretinerea spatiilor verzi si parcurilor, curatarea si transportul zapezii, dezinsectia, dezinfectia si deratizarea, in baza unor contracte incheiate cu persoane juridice si persoane fizice.
Din anul 2003, la nivelul Municipiului Sibiu, activitatea  s-a desfasurat in baza contractului  nr. 49/06.08.2003, incheiat potrivit dispozitiilor OUG nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
Contractul a fost incheiat pentru o perioada de 7 ani, respectiv pana la data de 15.08.2010.
Pentru aceiasi perioada, respectiv pana la data de 15.08.2010, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala a fost obligata prin sentinta nr. ____/________ sa elibereze licentele de operare pentru activitatea prevazuta in contract.
Ulterior incheierii contractului, prin incheierea comerciala nr. _______/cc/2011 a Tribunalului _______ a fost deschisa procedura generala  a insolventei societatii, la cererea acesteia iar prin sentinta nr. ____/________ a fost aprobat planul de reorganizare al debitoarei.
Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publica si avand in vedere Directivele nr. 2006/12/CE si 2008/98/CE precum si cerintele din Tratatul de aderare la UE, autoritatile publice  locale din Judetul ________ au cautat forme de organizare si finantare privind managementul deseurilor.
In perioada octombrie 2007- mai 2010 s-a demarat contractul ,, Asistenta tehnica pentru pregatirea portofoliului de proiecte PHARE ____/________-____/________”.Unul dintre obiectivele  contractului a fost pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentelor suport pentru 5 proiecte privind sistemul integrat de gestionare a deseurilor la nivelul judetelor, unul dintre judetele selectate fiind Judetul ________.
In cadrul acestui contract, pentru judetul ________ au fost  elaborate urmatoarele documente: master plan privind ,, Sistemul de management al deseurilor in Judetului Sibiu”, aprobat de MMP si Consiliul Judetului ________; raport analiza institutionala; evaluarea impactului asupra mediului; aplicatia de finantare.
Studiul de fezabilitate si planul tarifar au fost aprobate  prin Hotararea Consiliului Judetean ________ nr. ___/2010 si prin hotarari ale consiliilor locale ale unitatilor administrativ teritoriale.
La data de 04.05.2010 a fost emisa decizia de finantare a CE iar la data de 25.05.2010 a fost semnat  contractul de finantare nr. ________, intre CJ ________ in calitate de beneficiar si MMP  in calitate de autoritate contractanta.
Pentru indeplinirea obligatiilor impuse de UE si cele din contractul de finantare, unitatile administrative din judet s-au asociat pentru implementarea  proiectului Sistem de Management Integrat in Judetul Sibiu, fiind aprobat si semnat contractul de asociere.
In anul 2015, consiliile locale ale unitatilor administrativ teritoriale asociate au adoptat hotarari privind  avizarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare  prin concesiune a  activitatii de colectare si transport  a deseurilor iar  A. E. ________ prin Hotararea nr. ___/________a aprobat  documentatia de atribuire si delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si  transport a deseurilor municipale in Zona I ________.
In baza acestor acte administrative a fost desfasurata procedura  de  achizitie prin licitatie publica  iar prin Hotararea nr. ___/________ a Adunarii Generale a A. E. ________ a  fost aprobata atribuirea si incheiere contractului avand ca obiect  delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii  de colectare  si transport a deseurilor municipale in zona I ________, catre SC ________ SRL, desemnata castigatoare in urma procedurii de atribuire prin licitatie publica deschisa.
Concomitent, consiliile locale ale unitatilor administrative asociate au adoptat hotarari privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.
Prin adresa nr. ________/________, A. E. ________ a instiintat reclamanta ca incepand cu data de 01.11.2016, activitatea de colectare si transport a deseurilor municipale in zona I ________ va fi prestata de noul operator  SC ________ SRL.
Reclamanta, prin adresa din data de 22.09.2016 a pus in vedere asociatiei ca intreaga activitate de colectare si transport din localitatile ________, ________, ________, ________, ________ se desfasoara prin contracte incheiate  direct cu beneficiarii iar incetarea contractelor afecteaza direct situatia economica  a societatii, solicitand propuneri de reparare a prejudiciului.
A. E. ________, prin adresa nr. ____/________ a raspuns  reclamantei ca rezilierea contractelor nu este consecinta  prestarii necorespunzatoare a serviciilor ci s-a impus  fata de necesitatea realizarii sistemului de management integrat  a deseurilor in Judetul ________.
Reclamanta, prin adresa din data de 05.12.2016, notifica CJ ________, CM ________, A. E. ________, CL ________, CL ________ si CL ________ sa ia masuri pentru eliminarea efectelor hotararilor prin care a fost concesionata activitatea de colectare si transport a deseurilor, sa respecte contractele cu beneficiarii si sa repare prejudiciul in suma de ________lei.
Ulterior, reclamanta a formulat actiune in contencios administrativ, precizata si modificata, prin care  solicita: anularea Hotararii nr. ___/________ adoptata de A. E. ________ si a hotararilor consiliilor locale privind  aprobarea documentatiei  de atribuire  pentru delegarea prin concesiune  a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor  municipale in zona 1 ________, anularea hotararilor privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor, emise de A. E.________, CJ ________ si Consiliile Locale arondate , anularea adresei nr. ________/06.09.2016 emisa de A. E. ________, anularea Hotararilor privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate, anularea Hotararii nr. ___/03.08.2016 emisa de A. E. ________, obligarea unitatilor administrativ teritoriale la plata despagubirilor in valoare de ________ lei, plata daunelor morale  in suma de ________ euro, plata pagubei reprezentand  creante bugetare a creditorului DGRFP Brasov, obligarea paratilor la respectarea procedurii insolventei, respectiv a planului de reorganizare.
Actiunea reclamantei este neintemeiata si urmeaza a fi respinsa, pentru motivele pe care le vom arata in continuare pentru fiecare capat din actiune, asa cum a fost modificata  prin cererea inregistrata la data de ________ la Curtea de Apel Alba Iulia.
I. Primul capat de cerere se refera la anularea Hotararilor A.E., CJ ________ si CL ________, ________, ________ si ________ privind aprobarea Documentatiei de atribuire  pentru delegarea prin concesiune a activitatii de colectare si transport ale deseurilor  municipale din zona I Sibiu iar in urma analizarii acestor acte rezulta  ca au fost adoptate  cu respectarea competentelor autoritatilor deliberative si ale asociatiei  de dezvoltare, asa cum rezulta din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala precum si din  actele normative speciale care reglementeaza serviciile de utilitate publica si regimul deseurilor.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001, modificata, consiliul  local are atributii in gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni iar potrivit dispozitiilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 14 din acelasi act normativ, in exercitarea atributiilor prevazute la alin. 2 lit. d, Consiliul Local asigura, potrivit  competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar  pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie tehnica, iluminat public si transport  public local, dupa caz.
In acelasi sens, dispozitiile art. 91 alin 1 lit. d din Legea organica prevad atributiile consiliului judetean privind gestionarea serviciilor publice  de salubrizare.
De asemenea, dispozitiile art. 11 din Legea nr. 215/2001 prevad ca doua sau mai multe unitati administrativ teritoriale au dreptul ca, in limitele competentelor autoritatilor  lor deliberative  si executive , sa coopereze   si sa se asocieze, in conditiile legii, formand asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica. Aceste asociatii se  finanteaza, potrivit art. 12 alin. 1 prin contributii din bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiile legii.
Pe de alta parte, hotararile atacate au fost adoptate in aplicarea si cu respectarea reglementarilor cuprinse in Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata. Art. 3 alin. 1 teza I din  acest act normativ dispune ca serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, conform mandatelor acordate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale. Alin. 2 al aceluiasi articol dispune ca in organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice , interesul general al colectivitatii locale  este prioritar. Mai mult, in cap. III- Sectiunea 1 din actul normativ prementionat este reglementata gestiunea serviciilor de utilitati publice, la art. 22 alin. 2 fiind prevazut ca gestiunea serviciilor de utilitati publice se  organizeaza si se realizeaza prin gestiunea directa sau gestiunea delegata. Alin. 3 al art. 22 prevede ca modalitatea de gestiune a serviciilor se stabileste prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, in baza unui studiu de oportunitate in functie de natura serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum  si de marimea si complexitatea sistemelor  de utilitate publica.
Competenta emitentilor hotararilor atacate va fi apreciata si raportat la dispozitiile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 101/2006 privind    serviciul de salubrizare  a localitatilor care dispune ca serviciul public de salubrizare a localitatilor face parte din sfera serviciilor  comunitare de utilitati publice si se desfasoara sub control, conducerea si coordonarea autoritatilor publice locale  ori ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara precum si art.6  alin. 1 lit. e din Legea amintita conform cu care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale / sectoarelor Municipiului Bucuresti au atributii in ceea ce priveste delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, complexitate si eficienta.
Toate dispozitiile din legea organica a administratiei publice locale si din actele normative speciale amintite mai sus, conduc la concluzia ca Hotararile prin care a fost aprobata documentatia de atribuire pentru delegarea competentei prin concesiune a activitatii de colectare, transport au fost adoptate de autoritatile deliberative in limitele competentei legale si cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor mai sus mentionate.
De altfel, actele normative care reglementeaza activitatea de gestiune a deseurilor invocate si, subsecvent, hotararile atacate, au fost adoptate pentru transpunerea cerintelor Directivelor 2006/12/CE, inlocuita cu Directiva 2008 /98/CE si a Regulamentului 1013/2006 privind transferul deseurilor.
De asemenea, sub aspectul oportunitatii,  hotararile atacate reprezinta etape intermediare in activitatea autoritatilor locale pentru punerea in aplicare a prevederilor comunitare si nationale pentru corecta si eficienta gestionare a deseurilor.
Prin HG nr. 1470/2004 , modificata prin HG 870/3013,  a fost aprobata Strategia Na?ionala de Gestiune a De?eurilor ?i Planul Na?ional de Gestionare a Deseurilor iar  la nivelul jude?ului Sibiu planul de gestionare a de?eurilor a fost aprobat prin Hotararea nr. 41/2009. Totodata  a fost aprobat Sistemul Integrat de Management a De?eurilor.
Pe de alta parte,  in perioada octombrie 2007 –mai 2010, s-a derulat contractul ,, Asistenta tehnica pentru   pregatirea portofoliului de proiecte PHARE 2005 /________-________/________”, unul dintre obiectivele contractului fiind pregatirea aplica?iei de finan?are pentru cinci proiecte privind sistemul integrat de gestionare a de?eurilor la nivel judetean,  iar jude?ul Sibiu a fost selectat pentru a beneficia de finan?are pentru acest proiect.
Dupa emiterea deciziei de finan?are a CE din  data  ________, la data de ________ a fost semnat contractul de  finan?are nr.  ________ intre  CJ ________ ?i  MMP.
Actele atacate, atat hotararea adoptata de A. E. ________  ?i cele adoptate de consiliile locale sunt necesare pentru realizarea proiectelor mai sus amintite.
Concluziv,  hotararile a caror anulare se cere sunt legale ?i oportune atat raportat la  dreptul comunitar cat ?i la normele din dreptul na?ional iar punerea lor in aplicare este necesara ?i oportuna.
Sub aspect formal,  hotararile au fost adoptate cu respectarea dispozi?iilor Legii nr. 215/2001 modificata (  Art. 43 – 49,  art. 97) ?i ale Legii nr. 24/2000.
 Analizand distinct,  motivele de nelegalitate invocate de reclamanta in cererea introductiva,  instan?a constata ca acestea sunt nefondate.
 Reclamanta face referire pe larg la ,, tradi?ia” activita?ii desfa?urata in serviciul de salubritate ?i la respectarea dreptului de a presta ,, clientela”, insa aceste motive,   raportat la con?inutul directivelor europene  ?i ale actelor normative din dreptul intern nu puteau determina autorita?ile sa nu duca la indeplinire  atributiile legale.
De altfel,  la data la care autorita?ile locale au demarat procedura de asociere ?i delegarea activita?ii de salubrizare,  contractul reclamantei  incheiat cu Municipiul ________ pentru perioada 2003 - 2010 expirase.
 Nu este intemeiat nici motivul  de anulare potrivit cu care reclamanta  se afla in procedura insolven?ei,  in perioada reorganizarii, fiind supusa unui regim special de protec?ie.
Potrivit dispozitiilor art.  2 din Legea nr 85/2006, incidente in spe?a, fa?a de momentul deschiderii procedurii insolven?ei debitoarei ?i principiului ,,tempus regit actum”, scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului  aflat in insolven?a iar potrivit art. 3 pct. 3 din lege,  procedura colectiva este procedura in care creditorii reclamantei participa impreuna la urmarirea ?i recuperarea crean?elor,  in modalitatea prevazuta de lege. Nici aceste dispozi?ii ?i nici cele ale art. 103- 106 din lege care reglementeaza reorganizarea nu cuprind dispozitii speciale de protec?ie a debitoarei, opozabile tertilor.
Procedura concursuala a insolventei  ?i regulile speciale se refera la participan?ii la procedura,  pentru restul persoanelor  fiind aplicabile dispozitiile de drept comun.
Motivul de  nelegalitate referitor la obliga?ia autorita?ilor  publice parate  de a respecta contractele incheiate de  reclamanta cu ter?ii nu poate fi re?inut.
 Potrivit dispozitiilor art. 1270 alin 1 din Codul Civil ?i a principiului ,,pacta sunt servanda”,  contractul valabil incheiat are putere de lege intre par?ile contractante.
 Pe de alta parte,  potrivit dispozitiilor art. 1280 ?i ale principiului ,, res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest” , contractele produc efecte numai intre par?i,  daca legea nu prevede altfel.
 Atat aplicarea generala a principiilor cat ?i dispozi?iile exprese din Codul Civil conduc la concluzia ca autoritatilor  parate nu  le sunt opozabile contractele de prestari servicii incheiate de reclamanta cu beneficiarii.
Nici  dispozitiile speciale ale art. 86 alin 1 din Legea nr. 85/2006 potrivit cu care contractele in derulare  se considera mentinute  la data deschiderii procedurii nu instituie alte obliga?ii pentru terti,  fa?a de cele ale Codului Civil.
 Fa?a de aceste considerente,  capatul de cerere privind anularea hotararilor prin care a fost avizata documenta?ia de atribuire pentru delegare prin concesiune a   activitatii  de colectare a de?eurilor va fi respinsa.
II.          Prin petitul  II  din ac?iunea modificata,  reclamanta a solicitat anularea hotararilor privind aprobarea studiilor de oportunitate/ fundamentare a documenta?iei de atribuire pentru delegare prin concesiune a  gestiunii activita?ii de colectare ?i transport a de?eurilor in zona 1 Sibiu,  respectiv: Hotararile nr __/________ ?i __/________ emise  de A. E.,  Hotararea nr ___/________,  adoptata de CJ ________,  Hotararea nr ___/________, adoptata de CL ________,  Hotararea nr ___/________,  adoptata de CL ________,  Hotararea nr ___/________,  adoptata de CL ________ ?i Hotararea nr ___/________, adoptata de CL ________.
Reclamanta nu a motivat separat  acest capat de cerere,  precizand ca motivele sunt cele din cererea introductiva.
 Sintetic, instanta constata ca aceste hotarari   au un con?inut asemanator cu cele cuprinse la primul capat de cerere ?i au fost adoptate de autorita?ile parate cu respectarea dispozi?iilor Legii nr. 215/2001,  atat sub aspectul competentei  cat ?i al formei.
 De asemenea, acestea  au fost adoptate in aplicarea Directivei nr 2008/98/CE ?i a normelor speciale cuprinse in Legile nr. 51/2006 ?i nr. 211/2011, pentru punerea in aplicare a planului de gestionare a de?eurilor la nivelul jude?ului ________.
Pentru aceleasi motive pe care le-am expus la pct. I, acest capat de cerere va fi respins.
III.  Petitul 3 al cererii de chemare in judecata priveste anularea adresei inregistrate sub nr. ____/06.09.2016 emisa de A. E. ________,  iar, fata de continutul si efectele produse de aceasta adresa, capatul de cerere va fi respins.
Din analiza continutului adresei ( fila 38 vol. I dosar Curtea de Apel Alba Iulia) rezulta ca aceasta are un caracter informativ, precizand ca a fost finalizata  procedura de atribuie a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport  a deseurilor in zona I  Sibiu.
Formularea din finalul adresei cuprinde o constarea de fapt asupra incetarii contractelor incheiate  de reclamanta, consecinta a delegarii gestiunii  catre un alt operator si nu produce efecte asupra valabilitatii contractelor.
Nereprezentand  un act administrativ in sensul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, respectiv un act unilateral cu caracter  individual sau normativ emis  de  o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau executarea in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice, aceasta adresa nu este supusa controlului de legalitate pe calea contenciosului administrativ.
Pe de alta parte, fata de continutul actelor constitutive, daca A. E. ________ ar fi inteles  sa dispuna incetarea contractelor ar  fi emis o hotarare in acest sens.
In sfarsit, sustinerile reclamantei referitoare la ,, expropriere” sunt simple speculatii formulate, la limita abuzului de drept,
Veniturile  cupr
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Licitatii

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017