InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia.

(Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia.


Curtea constata ca legea nu distinge intre masurile de remediere ce pot fi luate si nu prevede vreo exceptie prin urmare nici interpretul nu trebuie sa o faca.
Interpretand in spiritul sau legislatia privind remediile si caile de atac in aceasta materie, se constata ca legiuitorul a conferit autoritatii contractante posibilitatea de a lua orice masura de remediere pentru corectarea neregularitatilor constatate dupa notificarea prealabila, fiind excesiv si in afara cadrului legal a se considera ca autoritatea contractanta nu poate reveni asupra propriilor decizii si nu poate remedia eventualele omisiuni, neclaritati ori alte lipsuri numai pentru a fi urmata in mod obligatoriu procedura de contestare la CNSC ori la instanta. Ratiunea legii este aceea ca aceste masuri de remediere sa poata fi luate tocmai in aplicarea principiului asumarii raspunderii prevazut de art.2 al.2 lit. f  Legea nr.98/2016 si pentru eficientizarea procedurii.


Sectia de contencios administrativ si fiscal – Decizia nr. 2295/23 august 2017


Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta la data de 04.08.2017, petenta Asocierea SC M.S. SRL cu SC T.C.I.E. SRL a solicitat , in contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritoriala Jude?ul H. si SC D. SRL, in temeiul art.34 al.1 si 4  Legea nr.101/2016 anularea in parte a Deciziei CNSC …/…/…,…,… din data de 20.07.2017 comunicata prin adresa …/…,…,…/… si, re?inand cauza spre rejudecare, sa se dispuna anularea masurilor de remediere dispuse de autoritatea contractanta prin adresa nr…/… si, respectiv, Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean H.  …/…  din data de 15.06.2017 pe care le apreciaza nelegale, precum si recunoa?terea dreptului petentei, stabilit prin raportul procedurii de atribuire …/…  in sensul declararii ca?tigatoare a ofertei sale.
In motivarea plangerii se arata, in esenta, urmatoarele:
In fapt, se arata pe scurt dinamica procedurii in cele trei etape parcurse.
In prima etapa a evaluarii ofertelor declarate admisibile, autoritatea contractanta a comunicat raportul procedurii de atribuire …/… cu oferta ca?tigatoare a asocierii  petenta, raport contestat de doi candida?i – SC D. SRL si SC  V.C.  SRL- iar in urma acestora s-au adoptat de autoritatea contractanta ca masuri de remediere, anularea comunicarilor privind rezultatul procedurii , anularea raportului 1992 si continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor depuse.
In a doua etapa de reevaluare a ofertelor s-a emis un nou raport al procedurii cu nr…/…  stabilind aceea?i oferta ca?tigatoare, rezultat contestat din nou de aceea?i ofertan?i – SC D. SRL si SC V.C. SRL. Intrucat autoritatea contractanta nu a luat nicio masura de remediere, urmare notificarilor primite, a fost investit CNSC care, prin decizia …/…/…,… admite cele doua contesta?ii, anuleaza raportul procedurii …  si actele subsecvente si dispune reevaluarea ofertei ca?tigatoare si SC  V.C.  SRL in termen de 20 de zile de la primirea deciziei, cu respectarea celor con?inute in considerente.
In a treia etapa de reevaluare a ofertelor, corespunzator Deciziei CNSC …, petentei   i-au fost solicitate clarificari la care aceasta a raspuns si prin adresa …/…  se comunica asocierii ca oferta a fost acceptata si declarata ca?tigatoare.
In acest sens s-a inregistrat la autoritatea contractanta raportul procedurii de atribuire …/...
La 06.06.2017 candida?ii  SC D.  SRL si SC V.C.  SRL au formulat, in temeiul art.6  Legea nr.101/2016 notificari prealabile solicitand masuri de remediere ca reevaluarea ofertelor si declararea ca oferta ca?tigatoare a ofertelor depuse de fiecare din cei doi.
Autoritatea contractanta a informat petena cu adresa …/… ca a adoptat urmatoarele masuri de remediere: anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii, anularea raportului procedurii …/…, continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor admisibile.
Petenta apreciaza eronate aceste masuri de remediere  solicitand, cu adresa …/…, revocarea acestora  si recunoa?terea dreptului asocierii stabilit prin raportul procedurii …/...
La 15.06.2017 a fost emisa Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean H.  …/…  prin care se dispune respingerea raportului procedurii de atribuire …/…, reevaluarea completa a ofertelor din cadrul procedurii si nume?te comisia de evaluare a ofertelor.
Petenta apreciaza  ca in mod gresit CNSC a respins contesta?ia sa pentru urmatoarele considerente:
1. Masura de respingere a raportului procedurii …/…  intervine in 15.06.2017, dupa comunicarea acestuia catre ofertan?i la data de 30.05.2017, moment la care raportul era aprobat de presedintele Consiliului Judetean. CNSC  a interpretat eronat prevederile art. 127 al. 1 lit.n si al. 2 si 3 HG  nr.395/2016 si sustine ca dupa aprobarea raportului de atribuire, conducatorul autorita?ii contractante nu mai poate uza de dispozi?iile art.127 al.3 lit.b intrucat acesta aceasta posibilitate legala poate interveni doar cu ocazia inaintarii raportului in vederea aprobarii sale.  Invoca in sustinere modul in care legiuitorul a in?eles sa trateze printr-un  act normativ distinct, reprezentat de Legea nr.101/2016 remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizi?ie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si de servicii precum si organizarea si functionarea CNSC. In mod gresit se sustine ca masura respingerii raportului de atribuire, precum si o reevaluare completa a tuturor ofertelor de o noua comisie poate reprezenta o masura de remediere  in sensul art.3 al.1 lit.d Legea nr.101/2013, cata vreme legiuitorul  creeaza aceasta posibilitate a respingerii raportului si/sau reevaluarea ofertelor conducatorului autorita?ii contractante doar pentru momentul procedural al inaintarii raportului procedurii in vederea aprobarii sale.
2. Nu se poate pretinde ca raportul procedurii deja anulat de comisia de evaluare, in data de 12.06.2017 poate fi respins ulterior de conducatorul autorita?ii contractante prin  Dispozitia …/…  emisa in 15.06.2017, aceasta din urma fiind o alta masura de remediere dispusa in considerarea acelora?i doua notificari formulate de  SC D. SRL si SC V.C.  SRL.
3. Referatul …/…  ce a stat la baza emiterii Dispozi?iei …/…  este emis  de catre doi din membri noii comisii de evaluare. Se dovede?te o imixtiune a Pre?edintelui Consiliului jude?ean H.  in procedura de atribuire, mai presus de normele legale ce-i stabilesc in mod precis si limitativ atribu?iile sale in cadrul acestei proceduri  iar sus?inerile CNSC in sensul ca rezolu?ia conducatorului autorita?ii contractante nu putea fi ignorata este nesus?inuta legal.
Masura de remediere de reevaluare a tuturor ofertelor din punct de vedere tehnic si financiar este nelegala mascand incalcarea de catre Comisia de evaluare a obliga?iilor sale legale precum si dorin?a de a crea, in mod artificial, o aparenta de legalitate masurilor dorite de catre conducatorul autorita?ii contractante, de anulare a procedurii, dispuse in final si prin dispozi?ia …/... Opera?iunea de verificare ?i evaluare nu poate fi reluata dupa emiterea raportului procedurii, corespunzator deciziei CNSC , respectiv, dupa momentul in care se formuleaza de catre operatorii economici ce se pretind vatama?i de rezultat, a notificarilor prealabile prev.de art.6 din Legea nr.101/2016, intrucat o astfel de posibilitate nu este reglementata de catre legiuitor.
Considera ca au fost incalcate dispozitiile art.127 din  HG nr.395/2016, dar si a disp.art.146 alin.2 din aceleasi Norme , potrivit carora autoritatea contractanta nu are dreptul sa adopte nicio masura cu scopul de a intarzia nejustificat procesul de evaluare a ofertelor, sau de a crea circumstante artificiale de anulare a procedurii de atribuire, o asemenea abordare fiind considerata o incalcare a principiului asumarii raspunderii prevazut la art. 2 alin. (2) din Lege.
Solicita sa se constate ca dupa emiterea raportului procedurii, deci dupa finalizarea  procedurii de atribuire, comunicarea fap¬tului ca s-a gasit oportun a fi reevaluate toate ofertele depuse in cadrul pro¬cedurii de achizitie reprezinta o incalcare evidenta a principiului asumarii raspunderii, prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr.98/2016.
Considera ca din analiza disp. art.3 alin.l  lit.d si art.6-7 din Legea nr. 101/2016, rezulta  in mod cert ca autoritatea contractanta este limitata in masurile de remediere ce pot fi dispuse, la solicitarile din cuprinsul notificarilor, reiterand faptul ca legiutorul nu reglementeaza o ipoteza  legala in care Comisia de evaluarea sa poata dispune reevaluarea tuturor ofertelor dupa finalizarea procedurii si CNSC a re?inut gresit ca  petenta a sustinut ca ii este oprit autoritatii contractante ca verificarile efectuate urmare a deciziei CNSC nr…/…/…,…/… sa fie extinse la toate ofertele admisibile, intrucat  dupa  cum rezulta limpede din cuprinsul dosarului de achizitie publica, urmare a deciziei CNSC nr. nr…/…/…,…/…, autoritatea contractanta s-a limitat doar la reevaluarea ofertelor depuse de subscrisa ?i de catre SC V.C. SRL si doar urmare a  notificarilor  formulate in baza art.6 din Legea nr.101/2016 a decis ca este oportun ?i necesar sa fie reevaluate toate ofer¬tele, imprejurarea in care apreciaza ca s-a procedat in mod nelegal.
Solicita sa se constatate ?i faptul ca masurile de remediere dispuse prin adresa autoritatii contractante din 12.06.2017, nu emana de la COMISIA DE EVALUARE, fiind ?i tardive .
Arata ca in cadrul procedurii de atribuire autoritatea con¬tractanta este reprezentata legal de catre Comisia de evaluare, conform art.126 alin.1, persoanele semnatare ale adresei nr…/… , nefiind parte in Comisia de Evaluare (ce exceptia Consilierului P.F.), ca din studiul dosarului de achizitie publica nu se observa niciun alt inscris din care sa rezulte ca aceste masuri de remediere au fost dispuse de Comisia de evaluare si ca CNSC este in confuzie in analiza acestui motiv de nelegalitate, retinand  ca  masurile sunt  dispuse de conducatorul autoritatii contractante desi s-au raportat la masurile dispuse in data de 12.06.2017 , prin adresa nr…  si nu la Dispozitia nr…/2017.  Invoca prevederile art.6, 4 si 5 din Legea nr.101/2016, si sustine ca termenul de 3 zile de la data comunicarii notificarii, este depasit, avand in vedere ca notificarile prealabile sunt formulate in data de 06.06.2017 iar masurile de remediere trebuiau dispuse cel mai tarziu in data de 09.06.2017, termen incalcat fata de data emiterii adresei …, respectiv data de 12.06.2017, neexistand la dosar alte inscrisuri din cuprinsul carora sa poata fi dedusa incadrarea Comisiei de evaluare in ter¬menul de 3 zile, calculat din ziua urmatoare primirii notificarile prealabile.
Pentru toate aceste considerente, apreciaza ca masurile de remediere comuni-cate si dispuse prin adresa nr…/…  sunt profund nelegale.
In temeiul art.34 alin. 4 din Legea nr. 101/2016, raportat la motivele nea-nalizate de  catre CNSC, solicita instantei ca, ulterior stabilirii nelegalita?ii masu¬rilor de remediere dispuse prin adresa …/… ?i a Dispozitiei nr…/…, in ipoteza in care va aprecia oportun in stabilirea legalitatii Raportului de atribuire  nr…/…, sa analizeze notificarile celor doi ofertanti, formulate in temeiul art.6 din Legea nr.101/2016, pe care le-a apreciat nefonda¬te si sa analizeze urmatoarele:
Aduce in discutie si acest aspect de oportunitate fata de solutia de respingere ca ramasa fara obiect a contestatiei SC  D.  SRL  si fata de faptul ca SC  V.C. SRL nu a inteles sa formuleze contestatie, astfel ca in aprecierea sa, daca se va constatata nelegalitatea masurilor de remediere contestate dispunandu-se anularea acestora, Raportul procedurii de atribuire nr…/… este definitiv .
In ipoteza in care instanta ar aprecia ca se impune analiza celor doua notificari prealabile, petenta a formulat urmatoarele aparari:
4. SC D. SRL, prin notificarea prealabila formulata , a formulat urmatoarele solicitari privind reevaluarea ofertei asocierii, excedentare Deciziei CNSC nr…/…/…,…: Ofertantul nu a respectat normativele referitoare la prepararea betoanelor, utilizand in calculul pre?urilor acestora re?ete neconforme; Ofertantul nu a justificat valoarea cuprinsa in desfasuratoarele de pret betoane de ciment pentru transportul cimentului de la statia de preparare, valoare de 2.2 lei/to prevazuta  in aceste desfasuratoare fiind insuficienta  pentru transportul cimentului de la furnizorul R.G.I. SRL la amplasamentul lucrarilor; Ofertantul nu a justificat valoarea cuprinsa in desfasuratoarele de pret mixturi asfaltice pentru transportul bitumului la statia de preparare.
Asocierea a invocat caracterul confidential al documentelor din oferta, faptul ca in etapa procedurii notificarii prealabile, autoritatea contractata nu beneficiaza de sustinerea  legala pentru a putea proceda la comunicarea , in copie a niciunuia dintre documentele depuse de catre ofertantii participanti la procedura de achizitie  publica, altele decat cele publice iar in etapa solutionarii contestatiilor formulate de catre persoanele ce se considera vatamate, adresate Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, legiuitorul creeaza premizele observarii continutului ofertelor depuse de catre participantii la procedura,  insa numai in anumite conditii, prevazute de art.18 alin.2 si 19 alin.l si 3 respectiv, poate avea acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, continand inclusiv copia dosarului achizitiei publice, doar in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, la cerere ?i cu incuviintarea acestei autoritati, insa ?i atunci exceptand documentele pe care le apreciaza operatorii economici la fiind confidentiale.
Considera ca, in vederea reevaluarii ofertei asocierii SC M.S. SRL & SC T.C..E.  SRL, Comisia de evaluarea ramane tinuta de obligatiile legale prev. de art.57„Confiden?ialitatea” din Legea nr.98/2016 .
Solicita respectarea tuturor normelor legale evocate, in caz contrar urmand a solicita antrenarea raspunderii personale a membrilor Comisiei de evaluare, precum ?i a autoritatii contractante in calitate de unitatea in cadrul careia acestia i?i desfa?oara activitate, urmand a pretinde despagubiri pentru prejudiciile cauzate.
Cu privire la furnizorul pentru tuburile PREMO 600 si 800, se arata ca acesta este reprezentat de  SC K.I.  SRL si ca acest produs este produs in mod indubitabil de SC  M.  SA, in stocul acestuia regasindu-se atat produsul  TUB  TIP  PREMO  D=600 -15 buc, cat ?i produsul TUB PREMO D=800-27 buc. A dovedit situatia stocurilor a furnizorului nostru SC K.I.  SRL, la data de 31.01.2017.
In cazul preturilor la agregatele de balastiera a transmis defalcarea pretului pentru agregate, mai precis defalcarea consumului lei/mc, identificand astfel cotele platite de angajator in conformitate cu Dispozitia CNSC.
Sustinerile din notificarea  prealabila, in sensul ca a fost marit consumul de manopera , respectiv ar fi fost micsorata norma de timp pe de o parte arata ca acestui candidat din nou i-au fost puse la dispozitie documentele  din clarificarile transmise, desi acestea au fost declarate confidentiale iar, pe de alta parte, mecanismul invocat de catre D.  SRL nu este de natura a modifica oferta lor initiala.
Obligatia impusa de catre CNSC a fost de a prezenta costurile in mod defalcat, ceea ce s-a realizat raportat la cererea de clarificari formulata de autoritatea contractanta.
5. In ceea ce priveste defalcarea tarifului lei/ora pentru transport  a considerat ca aceasta solicitare incalca dispozitiile  in materie de achizitii publice conform art.2 din Legea nr.98/2016, mai exact tratament egal ?i transparenta, deoarece chiar societatea  petenta  a facut o solicitare de clarificari in ceea ce priveste posibilitatea de a prezenta oferta de pret pentru justificarea pretului de transport. Raspunsul autorita?ii contractante, la aceasta solicitare postat  in  SEAP  in data de 10.01.2017 ?i prin care ne transmiteti acceptul de a prezenta oferta de pret, ca fiind suficienta.
Avand in vedere aceasta clarificare, considera ca in mod excesiv i se solicita  analiza de pret, intrucat nu cunoaste costurile prestatorului lor in materie de acumulatori, combustibili, frecventa reviziilor, costurile administrative, etc. pentru a fi in masura sa  prezinte analiza de pret.
Sustine ca sunt total eronate si lipsite de logica calculele contestatarilor SC  D.  SRL si SC V.C.  SRL atata timp cat a prezentat oferta de pret de la prestatorul de transport  strategic.
Pentru a sustine cele afirmate mai sus transmite ca cei care afirma ca oferta de pret este nerealista, ignora in mod voit aspecte privind managementul transportului, deoarece este evident ca  niciun transportator nu va face o cursa astfel incat la dus sa mearga incarcat ?i la intoarcere sa mearga gol (fara incarcatura), acesta fiind motivul pentru care prestatorul le-a oferit aceste pre?uri, deoarece va merge tot timpul cu incarcatura.
Prezinta formula de echivalare a tarifului cuprins in centralizator:
-85 (tarif lei/ora)/35(viteza comerciala)= 2,429 tarif lei /km
-2,429(tarif lei/km) x distan?a km/ tone transportate=tarif lei/to.
Exemplu: transport parapet O.
-85/35=2,429 lei/km
-2,429 lei/km x 291 km=706,84 lei/ 20 tone=35,34 lei/tona .
Sustine ca autoritatea contractanta trebuia sa-?i limiteze cererea de clarificari la aspecte concrete, ?i anume, daca tariful indicat de 85 lei/ora priveste traseul dus-intors, ca ?i numar de km ?i cum se justifica pretul ofertat subscrisei.
Realitatea pretului ofertat de catre societatea C.P. SRL rezulta fara echivoc din adresa nr…/… , inscris declarat confiden?ial de catre subscrisa.
Cu privire la calculul relocarii statiei de mixturi asfaltice, arata ca in justificarile anexate in acest sens a fost detaliat costul aferent relocarii sta?iei de mixturi.
 Cu privire la Decizia CNSC care a impus autorita?ii contractanta sa solicite identificarea fiecaruia dintre furnizori , precum ?i rolul acestora, pentru corelarea informatiilor intre oferta financiara  ?i  propunerea tehnica, justificarile date pe parcursul evaluarii cu privire la distan?ele  de transport utilizate, pre?urile practicate ?i analizele de cost , arata ca in propunerea tehnica exista declarati furnizorii de materiale, ca in propunerea financiara este prezentat un centralizator  privind  transporturile, pentru a evidentia traseul ?i locatiile de unde se incarca  materialele, conform cerintei fi?ei de date, in raspunsul la clarificari nr…/…, a  prezentat oferta de pret de la R.S., de care  s-a  tinut cont in analiza de pret la produsele mixtura  asfaltica si betoane de ciment. In aceasta oferta  transportul este inclus  in pretul agregatelor. )
Justificarile date pe parcursul evaluarii au privit urmatoarele aspecte:
In raspunsul la clarificari nr…/… , a prezentat ofer¬te de pret ?i analize de pret pentru materialele solicitate de autoritatea con¬tractanta prin adresa nr…/...
In centralizatorul privind  transporturile,  apare doar costul aces¬tuia aferent materialului mixtura asfáltica si betoane de ciment. In privinta costului de transport pentru sorturile necesare prepararii produselor mix¬turi asfaltice si betoane ciment, acestea desi sunt aprovizionate de la SC R.P., costul cu transportul acestor agregate nu este identificat ?i in acest centralizator, intrucat in costul produsului este inclus de catre furnizor ?i costul sau cu transportul, daca nu depaseste 15 km (distanta P. – C.R. fiind sub 15 km). A fost in acest sens anexata oferta de pret a furnizorului, avand nr…/ …
In ceea ce priveste furnizorul SC  T.D. SA, dintr-o eroare de redactare a omis detalierea transportului privind piatra bruta roci sedimentare, precum ?i piatra bruta  ?i sparta roci magmatice de la SC  T.C.I.E.  SRL.
Chiar daca nu a fost detaliat separat in centralizatorul privind transporturile, transportul pentru piatra a fost ofertat in oferta financiara, deci aceasta eroare de redactare nu are consecinte financiare.
Cu privire la ofertele de pret pentru parapet ?i agregate de cariera, a prezentat ofertele de pret transmise de furnizori, documentul justificativ fiind insa?i oferta de pret pentru materialele care fac obiectul prezentei proceduri, oferta transmisa in baza negocierilor purtate.
Comparatia efectuata de catre SC D. SRL, prin raportare la propriul discount ob?inut de la acelasi furnizor, apreciaza ca nu are nicio relevanta in cauza, insasi realitatea cotei de reducere de 1.8% nefiind  in definitiv dovedita de catre acest candidat.
In ceea ce priveste piatra sparta, arata ca furnizorii au fost declarati in propunere tehnica pag. 11.
Aspectele invederate in notificarea prealabila formulata de catre SC V.C. SRL sunt nefondate.
Fata de sustinerea ca in analiza de pret nu s-au luat in calcul transportul agregatelor pana  in organizarea de santier, arata ca prin raspunsul la clarificari nr…/… a prezentat oferta nr…/…  privind furnizorul R.S.  SRL , conform careia in pretul materialului este inclus ?i pretul transportului, daca distanta nu depaseste 15 km.
In privinta ultimului aspect invocat de catre SC V.C. SRL, urmare a decizie CNSC, autoritatea contractanta a solicitat lamuriri, prin intrebarea nr…, sens in care a aratat ca furnizorul de piatra sparta ?i bruta, din roci magmatice este SC T.C.I.E.  SRL, furnizor declarat in propunerea tehnica, pag…
In privinta furnizorului SC T.D.  SA, acesta este declarat pentru piatra bruta  din roci sedimentare.
In consecinta, apreciaza ca masurile de remediere dispuse de catre autoritatea contractanta  sunt unele neintemeiate, toate aspectele cu privire la care CNSC a impus acesteia din urma sa  solicite lamuriri / clarificari au fost comunicate asocierii noastre, iar raspunsurile oferite au fost de natura a acoperi integral dispozitiile impuse de CNSC si ca prin toate lamuririle oferite de catre asociere nu au fost modificate sub nici un aspect nici propunerea tehnica, ori oferta financiara, fiind in consecinta nefondate toate alegatiile celor noi candidatilor clasati pe locurile inferioare, considerati vatamati ?i la cel de-al treilea raport al procedurii.
In probatiune s-au depus:
- raspunsul autoritatii contractanta solicitarii de clarificari din data de …
- solicitarea de clarificari nr…/...
- adresa nr…/…,-adresa nr…/…, -adresa nr…/…, -adresa nr…/…, -adresa nr…/…
- motivatia autorita?ii contractantei pentru anularea raportului procedurii
- Dispozitia nr… /…
- dovada achitarii taxei judiciare de timbru
Plangerea a fost legal timbrata.
Intimata U.A.T. JUDETUL H. - CONSILIUL JUDETEAN H. a formulat intampinare prin care solicita respingerea ca nelegala si neintemeiata a plangerii impotriva Deciziei CNSC nr…/…/…,…,…/…, la procedura de achizitie publica avand ca obiect lucrari de “Modernizare DJ …F: DN 7A-C.R.-Masivul P., km 6+600-10+325, judetul H. si mentinerea Deciziei CNSC nr. …/…/…,…,…/...
Considera temeinica si legala Decizia CNSC nr…/…/…,…,…  din data de …  a C.N.S.C.B.
In sustinerea pozitiei procesuale exprimate se arata, in esenta, fata de starea de fapt redata in concordanta cu datele mentionate de petenta si contrar sustinerilor petentei, ca autoritatea contractanta poate reveni, anterior semnarii contractului, asupra deciziilor sale luate in evaluarea ofertelor depuse, mai ales atunci cand are ca scop aplicarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica prin promovarea tratamentului egal, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii, conform prevederilor art. 2 din Legea  nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Arata ca, daca s-ar accepta o interpretare contrara, ori de cate ori autoritatea contractanta ar fi sesizata ca exista nereguli sau omisiuni in evaluarea ofertelor sau ar constata ea insasi ca sunt elemente ale evaluarii care nu sunt suficient analizate sau sunt eronate, ea nu ar mai putea reveni asupra propriei decizii si nu ar mai putea sa remedieze eventualele omisiuni, neclaritati sau lipsuri ale evaluarii facute ori, daca a gresit sau a omis anumite aspecte in evaluare, o astfel de situatie nu ar mai putea fi indreptata si ca o astfel de apreciere este in contradictie cu intreg cadrul legal stabilit prin legislatia achizitiilor publice.
 In acest sens, invoca dispozitiile Legii  nr.98/2016 art.3 alin.(1) literele d) si e), art.6 alin.(2), arj.9 alin.(1).
Sustine  ca  in prezenta celor doua notificari legate de rezultatul procedurii, rezolutia conducatorului autoritatii contractante nu putea fi ignorata, motiv pentru care masurile de remediere ce au decurs din aceasta rezolutie sunt conforme cadrului legal stabilit de legiuitor si lipsite de echivoc, dupa cum apreciaza si completul CNSC  in motivarea deciziei atacate.
Masura de remediere este permisa de dispozitiile art.6 alin.(4) din Legea nr. 101/2016.
Rezolutia conducatorului autoritatii contractante nu priveste doar oferta petentei, ci reevaluarea tuturor ofertelor de o noua comisie de evaluare, astfel ca nu se poate sustine ca nu au fost respectate principiile prevazute la art.2 alin.(2) din Legea nr.98/2016 a achizitiilor publice.
Apreciaza ca nu poate fi pusa in discutie anularea acestei Dispozitii, decizia de anulare stabilind necesitatea reevaluarii tuturor ofertelor.
Autoritatea contractanta considera ca aceasta reevaluare nu incalca prevederile art.2 alin.(2) din Legea nr.98/2016, deoarece se reanalizeaza toate ofertele depuse in cadrul acestei proceduri.
Avand in vedere faptul ca prin Dispozitia nr…/… a presedintelui Consiliului Judetean H.  nu s-a stabilit un alt castigator al procedurii de atribuire, petenta nu a fost exclusa din cadrul procedurii, coroborat cu faptul ca oferta depusa a trecut prin trei etape de evaluare si a fost declarata castigatoare de fiecare data in trei rapoarte ale aceleiasi procedurii, din ce in ce mai amanuntit verificata odata cu contestarea ei, nu intelege justificare atacarii Deciziei CNSC precum si a Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean H.  mai susmentionate si considera neintemeiata si nelegala plangerea impotriva Deciziei CNSC nr…/…/…,…,…/...
In drept, s-au invocat dispozitiile din Legea nr.98/2016 a achizitiilor publice,  HG  nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Legea nr.101/2016 privind remediile ?i caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucrari ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i functionarea C.N.S.C.
Intimata SC D. SRL a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea ca nefondata a plangerii formulata de petenta, mentinerea Deciziei CNSC nr…/…/…,…,…/… , mentinerea masurilor de remediere dispuse de catre autoritatea contractanta, U.A.T. Judetul H., in cadrul Procedurii de cerere de oferta/procedura simplificata  avand  ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica pentru Modernizarea DJ …F: DV 7A-C.R.-M.P., km. 6+600-10+325, Jud. H., anunt de participare nr…/… („Procedura”), prin Adresa nr. …/…  si Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean H. nr.../… , continuarea Procedurii prin reevaluarea ofertelor admisibile.
In esen?a, intimatata  D.  SRL a aratat urmatoarele:
In opinia lor raspunsurile la clarificari nu au fost suficient de amanuntite si nu au clarificat toate neclaritatile din cadrul ofertelor participantilor, in special din cadrul ofertelor petentei si a V.C.  S.R.L. („V.C.”) care s-au clasat pe primele doua  locuri, la o distanta foarte mare de ceilalti ofertanti.
Urmare Deciziei CNSC nr…/…/…,…/… prin care s-a dispus anularea raportului procedurii nr.../…, autoritatea contractanta a reevaluat cele doua oferte (cea depusa de petenta si cea depusa de V.C.  S.R.L.), desemnand prin raportul procedurii nr…/… ca oferta castigatoare tot oferta petentei, insa, ca urmare a acestui rezultat, atat D., cat si V.C.  au formulat notificari prealabile, documente pe care Presedintele Consiliului Judetean H.  a pus rezolutia „Propun o reevaluare a ofertelor de catre o noua comisie de evaluare”si in baza acestei rezolutii a fost propusa conform art.127 alin. (3) lit. b) din HG nr.395/2017 o noua comisie de evaluare iar conducatorul autoritatii contractante a dispus, prin Dispozitia …/…  respingerea raportului procedurii nr. …/… si reevaluarea tuturor ofertelor admisibile depuse in cadrul Procedurii.
In mod intemeiat CNSC a re?inut ca autoritatea contractanta poate reveni, anterior semnarii contractului de achizitie publica, asupra deciziilor luate in cadrul procedurii de atribuire, cu atat mai mult cu cat in cauza 2 ofertanti depusesera notificari prealabile prin care semnalau nereguli grave privind procesul de reevaluare a ofertelor urmarea a Decizie CNSC nr. …/…/…,…/… iar a admite contrariul ar insemna a se admite implicit ca, urmare a formularii unor notificari prealabile, autoritatea contractanta nu mai este in masura sa remedieze eventualele erori din procesul de evaluare a ofertelor ori, intr-un astfel de rationament, s-ar lipsi de efecte juridice inse?i prevederile art.6 din Legea nr.101/2016 care instituie in sarcina persoanelor care se considera vatamate de rezultatul unei proceduri de atribuire obligatia de a formula o notificare  prealabila tocmai in scopul de a da posibilitatea autoritatii contractante sa remedieze eventualele nereguli din procesul de evaluare a ofertelor inainte de a se formula contestatii.
Cat priveste argumentul petentei invocat la punctul 2.1 din plangere conform caruia nu se poate pretinde ca raportul procedurii deja anulat de catre comisia de evaluare in data de 12.06.2017, poate fi respins ulterior de catre conducatorul autoritatii contractante, precizeaza, ca si daca s-a admite acest rationament, acest fapt nu ar conduce la invalidarea masurilor de remediere dispuse de comisia de evaluare in data de 12.06.2017.
Subliniaza faptul ca reevaluarea tuturor ofertelor admisibile depuse in cadrul procedurii a fost dispusa ca o masura de remediere in urma notificarilor prealabile, legiuitorul lasand o marja de apreciere autoritatii contractante cu privire la caracterul si continutul acestor masuri tocmai pentru a permite adoptarea actiunilor masurilor optime in vederea indreptarii eventualelor erori sau omisiuni aparute in procesul de evaluare a ofertelor.
Din analiza dispozitiilor art. 1 lit. d si art. 6-7 din Legea nr.101/2016 observa ca legiuitorul prevede posibilitatea autoritatii contractante de a adopta masuri de remediere ca urmare a formularii unor notificari prealabile nefacand nici o distinctie sau circumstantiere cu privire la caracterul acestora.
Apreciaza ca in mod intemeiat CNSC a retinut ca termenul de trei zile prev. de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2016 este un termen de raspuns pentru a fi luat in considerare in cazul formularii unor contestatii de catre ofertantii care au depus notificarile prealabile, prin comunicarea deciziei de reevaluare in data de … nefiind afectata posibilitatea acestora de a formula contestatie in termenul legal si ca solicitarea D.  de a consulta dosarul procedurii de achizitie a avut loc dupa comunicarea rezultatului procedurii prin raportul .../…, in scopul exercitarii unui drept legal al acestora de a formula ulterior o eventuala contestatie, iar nu in timpul evaluarii ofertelor. Prin urmare, o eventuala incalcare a caracterului confidential al acestor documente nu poate unpacta asupra validitatii masurilor de remediere.
In ceea ce priveste sustinerile de fond intimata face precizari de ordin tehnic.
Apreciaza ca oferta depusa de petenta in cadrul Procedurii este inacceptabila, in concordanta cu art. 137, alin (2), lit. g). din HG 395/2016 intrucat in ceea ce priveste justificarea pretului, aparent neobisnuit de scazut, reevaluarea ofertei asocierii nu a adus elemente de sustinere suplimentare majore in sprijinul pretului ofertat, ca solicitarile Comisiei de Evaluare nu au atins toate obiectivele sesizate de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, fiind facute superficial, iar analiza raspunsurilor primite limitandu-se la o simpla consemnare, ca explicatia ofertantului este neconcludenta, acesta  subevaland oferta, ca ofertantul nu a calculat corespunzator costurile cu relocarea sta?iei de mixturi asfaltice si nu poate justifica cheltuielile cu transportul agregatelor necesare producerii mixturilor si betoanelor de ciment, ca ofertantul nu a respectat normativele referitoare la prepararea betoanelor de ciment, utilizand in calculul preturilor acestora re?ete neconforme si nu a justificat pretul pentru parapetul metalic, ca asocierea nu a justificat corespunzator preturile practicate pentru agregatele de cariera piatra sparta si piatra bruta si nici nu a justificat valoarea cuprinsa in desfasuratoarele de pret mixturi asfaltice pentru transportul bitumului la sta?ia de preparare.
Se mai sustine ca ofertantul nu a justificat valoarea cuprinsa in desfasuratoarele  de pret betoane de ciment pentru transportul cimentului la sta?ia de preparare prevazuta in aceste desfa?uratoare fiind insuficienta  pentru transportul cimentului de la furnizorul la amplasamentul lucrarilor si ca toate aceste aspecte sesizate nu au fost clarificate de catre ofertant pe parcursul reevaluarii, astfel incat considera ca este pe deplin indreptatit in demersul facut prin intocmirea contestatiei formulate.
In concluzie solicita sa fie respinsa ca neintemeiata plangerea formulata de petenta si sa fie mentinuta decizia atacata.
In drept, s-au invocat prevederile art. 31 alin. 2 din Legea nr.101/2016 iar in probatiune intelege sa mentina inscrisurile depuse in sustinerea contestatiei existente deja la dosarul cauzei.
In cauza a fost depusa intreaga documentatie care a stat la baza emiterii Deciziei CNSC contestata.
Analizand fondul plangerii sub toate aspectele cauzei cat si prin prisma motivelor invocate, Curtea a constatat neintemeiata plangerea petentei si a respins-o pentru urmatoarele considerente:
 Instan?a re?ine ca prin Decizia cu nr…/…/…,…,…  din data …, C.N.S.C., in temeiul art.26 alin.(1) si (6) din Legea nr. 101/2016, a respins ca ramasa fara obiect contestatia formulata de catre SC D. SRL si ca tardiva contestatia nr. …/…, inregistrata la Consiliu cu nr…/…, formulata de asocierea SC M.S. SRL – SC  T.C.I.E.  SRL, in contradictoriu cu U.J.H.
Prin aceeasi decizie s-a dispus, in baza art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respingerea ca nefondata a contestatiei nr…/…, inregistrata la Consiliu cu nr…/…, formulata de asocierea SC M.S. SRL - SC T.C.I.E.  SRL, in contradictoriu cu U.J.H.
In considerente, C.N.S.C.  a retinut, in esenta, urmatoarele:
U.J.H., in calitate de autoritate contractanta, in vederea atribuirii contractului de achizitie  publica avand ca obiect Modernizare DJ …F: DN 7A – C.R.- M.P., km 6+600-10+325,judetul H., cod CPV …-… Lucrari de drumuri (Rev. 2), a initiat procedura simplificata - intr-o singura etapa, online, conform anuntului de participare simplificat nr…  publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, data limita de depunere a ofertelor fiind stabilita pentru …, ora ... Valoarea estimata a contractului este de …  lei, fara TVA, iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-pret.
Dupa prima evaluare a ofertelor, au fost depuse contestatii de catre SC D.  SRL si SC V.C.  SRL, care au fost admise prin Decizia Consiliului nr. …/…/…, …/…  si, ulterior, a fost intocmit raportul procedurii nr. …/…
SC D. SRL a depus contestatie, solicitand revocarea deciziei prin care oferta asocierii SC M.S. SRL - SC T.C.I.E. SRL a fost declarata admisibila si castigatoare, revocarea deciziei prin care oferta SC V.C.  SRL a fost declarata admisibila, revocarea in parte a raportului procedurii in ceea ce priveste ofertele depuse de asocierea SC M.S. SRL - SC T.C.I.E.  SRL si SC V.C.  SRL si a oricarui act subsecvent acestei decizii, precum si reevaluarea ofertelor admisibile, dar si accesul la documentele din cadrul dosarului achizitiei publice.
Consiliul a retinut ca autoritatea contractanta a achiesat la toate solicitarile contestatoarei, hotarand respingerea raportului procedurii de atribuire nr…/…, reevaluarea completa a ofertelor din cadrul procedurii „Modernizare DJ …F: DN 7A-C.R.-M.P., km 6+600-10+325, judetul H.", iar contestatoarea a comunicat ca nu are obiectii cu referire la masurile de remediere luate de autoritatea contractanta.
Fata de aceasta stare de fapt, in temeiul art.26 alin.(1) si (6) din Legea nr.101/2016, Consiliul a respins ca ramasa fara obiect, contestatia formulata de SC D.  SRL.
Cu privire la cele doua contestatii formulate de asocierea SC M.S. SRL - SC T.C.I.E.  SRL, prin care se solicita anularea in totalitate a masurilor de remediere si recunoasterea dreptului sau stabilit prin raportul procedurii nr. …/…, in sensul declararii castigatoare a ofertei depuse, Consiliul a constatat ca potrivit  dispozitiilor  art.6 alin.(11) din  Legea nr.101/2016, procedura prealabila nu mai este necesara atunci cand ofertantul se considera vatamat de masurile de remediere luate de autoritatea contractanta si ca depunerea contestatiei in data de …, in conditiile in care a luat la cunostinta de masurile de remediere ale achizitoarei in …, s-a facut cu depasirea termenului de 10 zile impus de legiuitor la art. 8 alin. (1) lit. a), ultima zi in care puteau fi atacate masurile de remediere fiind .... Prin urmare, cea de a doua contestatie a fost respinsa ca tardiv formulata.
Consiliul a constatat lipsa de temei a criticilor din prima contestatie, avand in vedere cele stabilite prin decizia sa anterioara nr…/…/…, …/…, ramasa definitiva prin neatacarea ei cu plangere, respectiv anularea raportului procedurii nr…/… si actele subsecvente acestuia, si obligarea autoritatii contractante la reevaluarea ofertei asocierii SC M.S.  SRL & SC T.C.I.E.  SRL si a V.C.  SRL si stabilirea rezultatului procedurii, in termen de 20 de zile de la primirea  deciziei, cu respectarea celor din motivare, a documentatiei de atribuire si a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, urmand ca rezultatul procedurii sa fie comunicat operatorilor economici implicati in termenul legal.
A constatat ca autoritatea contractanta a reevaluat cele doua oferte  si a stabilit, prin raportul procedurii nr…/…, ca oferta castigatoare este tot cea a SC M.S.  SRL & SC T.C.I.E. SRL, ca ulterior comunicarii acestui rezultat SC D. SRL si SC V.C.  SRL au depus notificarile prealabile nr…/… si …/…, documente pe care conducatorul autoritatii contractante a pus la data de …  rezolutia „Propun o reevaluare a ofertelor de catre o noua comisie de evaluare”, ca in baza acestei rezolutii a fost intocmit de catre Serviciul achizitii publice referatul nr…/…, prin care, luand act de rezolutia conducatorului institutiei si a dispozitiilor art.127 alin.(3) lit.b) din HG nr.395/2017 a fost propusa o noua comisie de evaluare iar prin dispozitia nr…/2017, presedintele Consiliului Judetean  H.  a dispus anularea "raportului" procedurii de atribuire si reevaluarea completa a ofertelor din cadrul procedurii de atribuire in cauza, cu mentiunea ca presedintele comisie de evaluare va avea si calitatea de membru.
CNSC a constatat  ca, desi raportul procedurii de atribuire nr. …/…, a fost initial aprobat, ulterior, s-a revenit asupra lui si s-a decis "respingerea lui" insa, contrar sustinerilor contestatoarei, a considerat ca autoritatea contractanta poate reveni anterior semnarii contractului asupra deciziilor sale luate in evaluarea ofertelor depuse.
Curtea constata ca toate constatarile faptice precum si modul de aplicare si interpretare a normelor de drept incidente ale Consiliului sunt corecte si legale, insusindu-si argumentele acestuia.
Astfel, in baza prevederilor art. 3 alin. (1) Legea nr.101/2016 in cuprinsul caruia se definesc „masurile de remediere” ca fiind „acele masuri adoptate de autoritatea/entitatea contractanta, in urma primirii unei notificari prealabile/contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire” si „notificare prealabila” ca fiind „cererea prin care se solicita autoritatii contractante reexaminarea unui act al autoritatii contractante, in sensul revocarii sau modificarii acestuia.”, art.6 alin.(2) conform caruia „Notificarea prealabila se face in scris si contine cel putin datele de identificare ale persoanei care se considera vatamata, neregulile sesizate si masurile de remediere pe care le considera necesare a fi luate, dupa caz.”, art.9 alin.(1) care prevede ca „Dupa primirea contestatiei, autoritatea contractanta poate adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei. Masurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii lor. Pentru a fi aduse la cunostinta operatorilor economici interesati, masurile adoptate inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor, se publica in SEAP.”, ori de cate ori autoritatea contractanta este sesizata cu privire la  nereguli in evaluarea ofertelor sau constata, ea insasi, nereguli, poate si trebuie sa le remedieze fie din oficiu fie la notificarea prealabila.
Curtea constata ca legea nu distinge intre masurile de remediere ce pot fi luate si nu prevede vreo exceptie prin urmare nici interpretul nu trebuie sa o faca.
Interpretand in spiritul sau legislatia privind remediile si caile de atac in aceasta materie, se constata ca legiuitorul a conferit autoritatii contractante posibilitatea de a lua orice masura de remediere pentru corectarea neregularitatilor constatate dupa notificarea prealabila, fiind excesiv si in afara cadrului legal a se considera ca autoritatea contractanta nu poate reveni asupra propriilor decizii si nu poate remedia eventualele omisiuni, neclaritati ori alte lipsuri numai pentru a fi urmata in mod obligatoriu procedura de contestare la CNSC ori la instanta. Ratiunea legii este aceea ca aceste masuri de remediere sa poata fi luate tocmai in aplicarea principiului asumarii raspunderii prevazut de art.2  al.2  lit.f   Legea  nr.98/2016 si pentru eficientizarea procedurii.
In baza acestor considerente, Curtea apreciaza, in concordanta cu pozitia exprimata de CNSC in decizia contestata, ca autoritatea contractanta avea dreptul de a reveni asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia si de a dispune reevaluarea ofertelor cu constituirea unei noi comisii de evaluare, in concordanta cu prima decizie CNSC pronuntata in cadrul acestei proceduri.
Este adevarat ca prevederile art.127  HG  nr.395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.98/2016  reglementeaza procedura de aprobare a raportului procedurii  si posibilitatea conducatorului autoritatii contractante de a nu aproba raportul situatie in care se poate dispune returnarea raportului ori o reevaluare completa, caz in care o noua comisie va fi numita, insa, aceste dispozitii sunt invocate pentru a identifica in concret masurile ce au fost luate de autoritatea contractanta in baza dreptului conferit de art.6 al.4  Legea nr.101/2016.
In privinta distinctiei intre notiunile: anulare,  revocare ori respingere act, Curtea  constata ca, in cauza, acestea sunt lipsite de relevanta fiind important sensul si efectul produs de actul autoritatii contractante.  Cu alte cuvinte, se da prioritate fondului si nu formei actului.
Curtea  imbrati?eaza  punctul de vedere exprimat de CNSC cu privire la faptul ca rezolutia conducatorului autoritatii  contractante din …, care reprezinta autoritatea in cadrul procedurii, a fost urmata de masuri de remediere legale si, in aceasta situatie, nu se poate sustine ca nu au fost respectate principiile prevazute de art. 2 al. 2 Legea  nr.98/2016.
De asemenea, faptul ca autoritatea contractanta a decis extinderea evaluarii stabilite de Consiliul in prima deciziei nu poate fi apreciata ca o masura nelegala si nici nu poate atrage incidenta art.146  al. 2 din Norme, petenta facand o eronata interpretare a acestor prevederi care nu isi gasesc aplicarea in cauza. Astfel, conform acestor prevederi, autoritatea contractanta nu are dreptul sa adopte nicio masura cu scopul de a intarzia nejustificat procesul de evaluare a ofertelor sau de a crea circumstante artificiale de anulare a procedurii de atribuire , abordare care este considerata o incalcare a principiului asumarii raspunderii prevazut de art.2  al.2  din Lege insa, in cauza, masurile de remediere nu au caracter nejustificat ori artificial, intrucat au la baza notificari prealabile ce s-au referit la nereguli in procedura de evaluare a ofertelor.
In privinta criticilor ce vizeaza tardivitatea luarii masurilor de remediere pentru depasirea termenului de 3 zile de la data comunicarii notificarii, corect a stabilit Consiliul ca termenul de raspuns a fost reglementat in considerarea datei de la care va curge termenul de contestare legat de raspunsul primit sau de lipsa acestuia si ca  legislatia nu prevede ca necomunicarea in 3 zile de la depunerea notificarii a intentie de a lua sau nu masuri de remediere conduce la decaderea achizitoarei din dreptul de a lua astfel de masuri.
Nerespectarea termenului de 3 zile nu atrage decaderea autoritatii contractante din dreptul de dispune masurile de remediere, acesta ocrotind un drept privat al titularilor notificarilor prealabile.
Pe de alta parte, Consiliul a retinut ca decizia de reevaluare a ofertelor de catre o noua comisie de evaluare a fost luata de conducatorul unitatii la …, joi, si ca prin comunicarea acestei decizii luni, ..., nu a fost afectat termenul de contestare a acestor masuri de remediere.
De asemenea, corect a retinut Consiliul ca masurile de remediere au fost dispuse de conducatorul autoritatii contractante, fiind nefondate criticile privind verificarea modului in care au fost luate masurile de comisia de evaluare initiala ori cea formata ulterior.
Curtea constata ca  CNSC a analizat si critica ce priveste incalcarea de catre achizitoare a confidentialitatii documentelor declarate astfel de contestatoare, considerand ca „nu este de natura a afecta legalitatea deciziei de anulare a raportului procedurii nr…/… si a actelor subsecvente acestuia, eventualele despagubiri invocate de contestatoare putand fi solicitate instantelor de judecata competente.” Acesta a mai retinut ca „solicitarile celor doi operatori economici care au transmis notificari prealabile de consultare a ofertei operatorului economic declarat castigator au survenit dupa comunicarea rezultatului procedurii conform raportului procedurii nr…/… , si nu in timpul evaluarii, cum sustine in mod eronat contestatoarea.”
In plangere se reiau aceleasi critici fara nicio referire la considerentele Consiliului si se solicita respectarea normelor legale privind confidentialitatea in caz contrar  urmand a solicita antrenarea raspunderii personale a membrilor Comisiei de evaluare precum si autoritatii contractante.
Curtea constata, pe de o parte, ca este intemeiat punctul de vedere al Consiliului si orice adaugire ar fi superflua, iar pe de alta parte, ca in plangere sunt solicitari care vizeaza o eventuala actiune viitoare care nu-si pot gasi rezolvarea in acest cadru si moment.
Cu privire la criticile si apararile ce vizeaza fondul ofertei petentei, corect a retinut CNSC ca toate clarificarile aduse de contestatoare ofertei sale in urma solicitarilor achizitoarei sunt, la acest moment, lipsite de relevanta pentru ca raportul procedurii de atribuire nu a fost anulat pentru aceste motive, ci pentru ca s-a constatat necesitatea reluarii intregii proceduri de evaluare.
In consecinta, constatand neintemeiate criticile privind nelegalitatea masurilor de remediere dispuse de autoritatea contractanta, Curtea nu a mai analizat  niciuna  din criticile si apararile ce vizeaza fondului ofertei petentei care va fi suspusa reevaluarii impreuna cu toate celelalte oferte de catre o noua comisie de evaluare.
Pentru toate aceste considerente, Curtea a respins plangerea petentei ca nefondata.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata in cauza.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017