InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire.

(Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Taxe vamale | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire.


             Deosebit de relevant in cauza este faptul ca reclamantul a achitat taxa a carei restituire o solicita  pentru transcrierea unui autoturism deja  inmatriculat in Romania, aspect ce rezulta din inscrisul depus la fila … dosar fond. Ca atare operatiunea realizata nu are caracter transfrontalier, aspect care atrage inadmisibilitatea  invocarii incidentei prevederilor art. 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene si implicit  a jurisprudentei ce expliciteaza aceasta norma.

                       
 Sectia de contencios administrativ si fiscal – Decizia nr. 1883/14 iunie 2017. In acela?i sens, decizia nr. 1218/02.05.2017, decizia nr. 1637/29.05.2017.

Constata ca prin sentinta administrativa nr…/CA/2017 pronuntata de Tribunalul Sibiu – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a fost admisa actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul C.D.S., in contradictoriu cu paratele  Administratia Judeteana a Finantelor Publice  S.  si Administratia Fondului Pentru Mediu ?i au fost obligate paratele sa restituie reclamantului suma de 3101 lei achitata cu titlu de timbru de mediu la data de 8.07.2016 si dobanda legala aferenta calculata potrivit Codului de procedura fiscala de la data platii taxei si pana la data restituirii efective. De asemenea, au fost obligate paratele sa plateasca reclamantului suma de 800  lei cheltuieli de judecata.
Impotriva hotararii instantei de fond a declarat recurs parata Administratia Judeteana a Finantelor Publice S., criticand-o pentru nelegalitate, sens in care, invocand incidenta motivului de casare prevazut de art.488 pct.8  C.pr.civ., a solicitat admiterea recursului si casarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii.
Recurenta considera, in esenta, ca hotararea este nelegala dat fiind ca taxa  nu are efect discriminatoriu intrucat este aplicabila atat vehiculelor rulate provenite din alte state membre cat si celor deja inmatriculate in Romania, la prima transcriere a dreptului de proprietate, astfel ca regimul de taxare impus  de  O.U.G.  nr. 9/2013 este neutru in raport cu concurenta dintre cele doua categorii de autovehicule.
Recurenta a formulat critici si asupra modului in care instanta de fond a inteles sa solutioneze cererea privind cheltuielile de judecata.
In drept, s-au invocat prevederile art. 483- 488 al. 1 pct. 8 Noul cod de procedura civila, art.1, 7-11 si urm. din Legea nr.554/2004, Ordonanta nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
Intimatul reclamant a formulat intampinare la recurs  solicitand respingerea acestuia ca nefondat. In esenta, intimatul a apreciat ca OUG nr.9/2013 contine principii discriminatorii contrare celor instituite de CJCE in aplicarea art.110  TFUE, taxa fiind incasata nelegal cu incalcarea normelor unionale.
Analizand hotararea primei instante prin prisma criticilor formulate, incadrabile in motivul de nelegalitate prevazut de art. 488 pct. 8 Cod de procedura civila, Curtea a constatat fondat recursul paratei pentru urmatoarele considerente:
Recurentul a invocat motivul prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedura civila 2010, respectiv cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material.
Ceea ce se contesta in cauza este interpretarea dispozitiilor din O.U.G.  nr.9/2013 prin raportare la cele ale  art. 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene, explicitate prin  jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
O.U.G  nr. 9/2013 stabileste cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu care face venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.
   Art.4 al.1 lit.a) din acelasi act normativ stipuleaza ca obligatia de plata a taxei intervine cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
    Demn de retinut este faptul ca art. 4 al. (2) stipuleaza faptul ca obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.
Acest text a fost introdus in scopul armonizarii legislatiei interne cu cerintele de nediscriminare stabilite de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C 402/09 Tatu c. Statului Roman prin Ministerul Finantelor.
Cu aceasta ocazie s-a retinut ca „articolul 110 T.F.U.E. trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.”
In opinia C.J.U.E. autovehiculele prezente pe piata unui stat membru sunt „produse nationale” ale acestuia in sensul articolului 110 T.F.U.E. iar atunci cand aceste produse sunt puse in vanzare pe piata vehiculelor de ocazie a acestui stat membru, ele trebuie considerate „produse similare” vehiculelor de ocazie importate de acelasi tip, cu aceleasi caracteristici si aceeasi uzura, cele doua categorii de autovehicule situandu-se intr-un raport de concurenta.
Avand de analizat compatibilitatea taxei privind timbrul de mediu cu dispozitiile art. 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene, prin Hotararea din 09 iunie 2016, Budisan (C 586/14), Curtea a analizat  neutralitatea taxei fata de concurenta dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre si autovehiculele similare nationale deja inmatriculate in statul membru vizat si care nu beneficiaza de scutirea prevazuta de OUG nr. 9/2013
 Cu aceasta ocazie Curtea a reiterat principiile deja stabilite potrivit carora, pentru aplicarea articolului 110 TFUE si in special in vederea compararii impozitarii autovehiculelor rulate importate cu impozitarea autovehiculelor rulate deja prezente pe teritoriul national, este necesar sa se ia in considerare nu numai nivelul taxei, si anume timbrul de mediu, ci si baza de impozitare si modalitatile acesteia (Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C-76/14, EU:C:2015:216, punctul 33 si jurisprudenta citata)- pct.26
     Pe de alta parte, un stat membru nu poate percepe o taxa pe autovehiculele rulate importate bazata pe o valoare superioara valorii reale a autovehiculului, avand drept consecinta o impozitare mai mare a acestora in raport cu cea a autovehiculelor similare disponibile pe piata nationala. Prin urmare, pentru a evita o impozitare discriminatorie, se impune luarea in considerare a deprecierii reale a autovehiculelor (Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C-76/14, EU:C:2015:216, punctul 34 si jurisprudenta citata)- pct.27
Procedand la evaluarea in concret a caracteristicilor timbrului de mediu, in contextul definit mai sus, instanta europeana a retinut ca …valoarea timbrului de mediu se stabileste in conformitate cu un barem care cuprinde criterii obiective si transparente, cum ar fi cilindreea, norma de poluare Euro sau emisiile de CO2 ale vehiculului vizat, precum si vechimea si rulajul acestui vehicul. Pe de alta parte, daca contribuabilul ar considera ca acest barem nu reflecta deprecierea reala a vehiculului, el ar putea cere ca aceasta sa fie determinata printr-o expertiza, ale carei costuri, aflate in sarcina contribuabilului, nu ar putea depasi costul operatiunilor aferente expertizei.(pct.29)
    … OUG nr. 9/2013 garanteaza ca valoarea timbrului de mediu este redusa in functie de o aproximare rezonabila a valorii reale a autovehiculului (a se vedea prin analogie Hotararea din 7 aprilie 2011, Tatu, C-402/09, EU:C:2011:219, punctul 44, si Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C-76/14, EU:C:2015:216, punctul 38) – (pct.30)
     Pe de alta parte, spre deosebire de taxa speciala, de taxa pe poluare si de taxa pentru emisiile poluante in versiunea acesteia in vigoare in perioada 13 ianuarie 2012-1 ianuarie 2013, timbrul de mediu se aplica potrivit aceleiasi metode de calcul, pe de o parte, autovehiculelor rulate provenite din alte state membre la prima inmatriculare in Romania si, pe de alta parte, autovehiculelor deja inmatriculate in Romania, la prima transcriere a dreptului de proprietate asupra acestor vehicule rulate in acest stat membru, care nu beneficiaza de scutirea descrisa la punctul 22 din prezenta hotarare. – (pct. 31)
     Fata de aspectele concrete prezentate, Curtea a retinut ca …sarcina fiscala care decurge din OUG nr.9/2013 este aceeasi pentru contribuabilii care au cumparat un autovehicul rulat provenit dintr-un alt stat membru decat Romania si care il inmatriculeaza in acest stat membru si pentru contribuabilii care au cumparat in Romania un autovehicul rulat deja inmatriculat in acest stat membru, pentru care trebuie sa efectueze prima transcriere a dreptului de proprietate, fara a  beneficia de scutirea vizata  la punctul 22 din prezenta hotarare, daca acest ultim vehicul ar fi, la aplicarea timbrului de mediu, de acelasi tip, cu aceleasi caracteristici si cu aceeasi uzura ca si vehiculul care provine dintr-un alt stat membru.(pct.32)
    Ca atare, a concluzionat ca un regim de taxare precum cel instituit prin OUG nr. 9/2013 este neutru in raport cu concurenta dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre decat Romania si vehiculele similare nationale deja inmatriculate in statul membru vizat si care nu sunt scutite de taxa instituita prin aceasta ordonanta. (Pct. 33)
Fata de aceasta dezlegare se constata ca situatia descrisa de reclamanta nu atrage o incompatibilitate a timbrului de mediu cu prevederile art. 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene.
Pe de alta parte, deosebit de relevant este faptul ca reclamantul a achitat taxa a carei restituire o solicita  pentru  transcrierea  unui autoturism deja inmatriculat  in Romania, aspect ce rezulta din inscrisul depus la fila X  dosar fond. Ca atare operatiunea realizata nu are caracter transfrontalier, aspect care atrage inadmisibilitatea  invocarii incidentei prevederilor art.110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene si implicit  a jurisprudentei ce expliciteaza aceasta norma.
Pentru toate aceste considerente, Curtea a re?inut  ca instanta fondului a aplicat gresit normele de drept material, in speta art. 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene, aspect care se circumscrie cazului de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 din Noul Cod de procedura civila. Ca atare, hotararea atacata este nelegala, astfel ca in temeiul art. 496 alin.2 coroborat cu art. 498 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila  a fost  admis recursul paratului, casata sentinta atacata iar in rejudecare a fost respinsa ca nefondata actiunea reclamantului.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxe vamale

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017