InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015.

(Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Prefecturi, prefecti | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Textul art. 3^1 alin. 1 din  OUG  nr.57/2015  reglementeaza o situatie de exceptie de la regula generala, regula reglementata de art.1 alin.1 din OUG nr.57/2015, cu urmatorul continut:
In anul 2016, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ca atare, prevederile art.3^1 alin.1 din OUG nr.57/2015 trebuie interpretate in sensul ca ceea ce se modifica, in sensul stabilirii lui la nivelul maxim aflat in plata, este nivelul salariului de baza/indemnizatiei de incadrare.
Celelalte componente ale salariului, respectiv sporurile, indemnizatiile, compensatiile si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut nu intra sub incidenta acestui text de lege.


Sectia de contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 4718/27 noiembrie 2017

Prin sentin?a nr.() pronuntata de Tribunalul Sibiu Sectia a II-a Civila si de Contencios Administrativ a fost admisa ac?iunea in contencios administrativ formulata de reclamanta O.A.M. in contradictoriu cu parata Institu?ia Prefectului Jude?ului S. ?i in consecin?a a fost anulat Ordinul Prefectului Jude?ului S.  nr.() privind modificarea Ordinului Prefectului Jude?ului  S.  nr.().
Impotriva acestei sentin?e a declarat recurs parata Institu?ia Prefectului Jude?ului S.
In sus?inerea recursului in?elege sa invoce motivul de casare prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 8 din Noul Cod de procedura civila, din urmatoarele considerente:
Ordinul nr.()  de modificare a Ordinului nr.() a fost intocmit in temeiul art. 3^1 din  OUG  nr. 57/2015 precum si in conformitate  cu  adresele  M.A.I.  nr.()  din 08.09.2016, nr.() din  22.09.2016  si  nr. ()  comunicate  Institutiei  Prefectului Judetului S., sens in care cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, se acorda la nivelul stabilit  pentru  luna  iulie  2016, chiar si dupa modificarea nivelului de salarizare in baza art.31 alin.(l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intimata  O.A.M.  a  formulat  intampinare  prin care a solicitat respingerea recursului ca  neintemeiat  justificat de faptul ca sentinta atacata este legala si temeinica.
 Diminuarea sporului pentru conditii vatamatoare este lipsita de temei legal, precizarile MAI nefiind acte normative cu valoare juridica si ca atare nu pot constitui temei pentru masura luata.
 Pe de alta parte, personalul nou incadrat beneficiaza de sporul respectiv la nivelul maxim.
Nu exista nici un factor obiectiv care sa sustina acordarea unui spor mai mic intimatei in conditiile in care aceasta isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii ca si ceilalti functionari publici.
In fine, se mai sustine ca prevederile art. 3^1  din  OUG nr.57/2015  trebuie interpretate prin raportare la prevederile art. 6 alin.2 din acelasi act normativ.
Analizand recursul formulat din prisma motivelor invocate, Curtea a constatat urmatoarele:
Potrivit art. 488  alin.1 din  Codul de procedura civila  2010  casarea unor hotarari se poate cere numai pentru motivele de nelegalitate enumerate in mod limitativ la pct. 1-8, iar parata a inteles sa invoce motivul prevazut de art.488 alin.1 pct.8 din Codul de procedura civila 2010, respectiv cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material.
Incalcarea  normelor de  drept  material se poate face prin aplicarea unui text de lege strain situa?iei de fapt, extinderea normei juridice dincolo de ipotezele la care se aplica sau restrangerea nejustificata a aplicarii prevederilor legale, violarea unor principii generale de drept.
Textul se refera fie la nesocotirea unei norme de drept material, care trebuie sa fie in vigoare la momentul judeca?ii, fie la interpretarea ei eronata, in sensul ca instan?a a dat o gre?ita interpretare a acesteia sau faptele au fost re?inute gre?it in raport de exigen?ele textului de lege. Tot in acest motiv de nelegalitate poate fi incadrata ?i ignorarea unei norme legale incidente in cauza, aplicarea unei norme generale, de?i se impunea aplicarea unei norme speciale sau invers.
Critica formulata de recurenta vizeaza gresita interpretare si aplicare de catre instanta de fond a prevederilor art. 3^1 alin.1 din OUG  nr.57/2015, text potrivit caruia,
Prin exceptie de la prevederile art.1 alin.(1), incepand cu luna august 2016, personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de un cuantum al salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare, aferent unui program normal al timpului de munca, mai mic decat cel stabilit in plata la nivel maxim pentru fiecare functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate, dupa caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
Din analiza acestui text rezulta ca el reglementeaza o situatie de exceptie de la regula generala, regula reglementata de art.1 alin.1 din OUG nr.57/2015, cu urmatorul continut:
In anul 2016, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru  nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ca atare, prevederile art. 3^1 alin. 1 din  OUG  nr.57/2015 trebuie interpretate in sensul ca ceea ce se modifica, in sensul stabilirii lui la nivelul maxim aflat in plata, este nivelul salariului de baza/indemnizatiei de incadrare.
Celelalte componente ale salariului, respectiv  sporurile, indemnizatiile, compensatiile si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut nu intra sub incidenta acestui text de lege.
Solutia este logica intrucat nivelul acestor componente este variabil, regimul sau fiind reglementat de art. 1 alin. 2 din OUG nr.57/2015.
Cum exceptia este de stricta interpretare iar art.3^1 alin.1 instituie o situatie de exceptie de la prevederile art. 1 alin. 1, in mod evident ea nu poate fi  extinsa si la prevederile art. 1 alin.2  din OUG  nr.57/2015.
In consecinta, interpretand corect prevederile art.3^1 alin.1 din OUG nr.57/2015, recurenta parata trebuia sa emita ordine prin care sa majoreze cuantumul salariului de baza/indemnizatiei de incadrare la nivelul maxim, fara insa a modifica, in acelasi temei, cuantumul sporurilor si a celorlalte elemente variabile.
In concret, inainte de aplicarea prevederilor art.3^1 alin.1 din OUG nr.57/2015, reclamanta O.A.M.  beneficia de un spor conditii vatamatoare de 172 Iei.
Prin Ordinul Prefectului nr.() emis in temeiul dispozitiilor art.31 din OUG nr.57/2015,  au  fost  stabilite  drepturile salariale ale reclamantei la nivelul maxim al salariului de baza in plata pentru functia de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, clasa de salarizare 59, gradatia 5, coeficient de ierarhizare 4, 19 din cadrul Institutiei Prefectului  Judetului S., respectiv salariu de baza de 3139 lei, corespunzator functiei publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, clasa de salarizare 59, gradatia 5, coeficient de ierarhizare 4,19, un spor conditii vatamatoare de 211 Iei, precum si norma de hrana corespunzatoare personalului de executie.
Ulterior, prin Ordinul Prefectului Judetului S.  nr.(), a fost modificat alin.1 al art.1 din Ordinul Prefectului judetului S.  nr.()  reclamanta beneficiind, incepand cu data de 01.08.2016, de un salariu de baza tot de 3168 lei, insa de un spor de conditii vatamatoare de 172 lei, precum si de norma de hrana corespunzatoare personalului de executie.
Fata de argumentele ce preced, Curtea, in dezacord cu judecatorul fondului, retine ca prin Ordinul nr.() recurenta nu a facut altceva decat sa restabileasca legalitatea sporului pentru conditii vatamatoare acordat intimatei reclamante prin aplicarea eronata a unei norme legale dincolo de ipoteza sa de reglementare.
Sustinerea intimatei referitoare la interpretarea prevederilor art. 3^1 din OUG nr.57/2015 prin raportare la prevederile art. 6 alin. 2 din acelasi act normativ nu poate constitui un argument de natura a schimba aceasta concluzie intrucat norma indicata se refera la situatia personalului nou-incadrat si personalului ale carui raporturi de munca sau de serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care si-a reluat activitatea in anul 2016, ipoteza in care intimata nu se incadreaza.
Ca atare prima instanta a interpretat eronat prevederile art. 3^1 alin. 1 din OUG nr.57/2015 apreciind ca vizeaza si sporurile salariale si a aplicat in concret, in mod eronat, aceasta norma atunci cand a decis sa anuleze Ordinul nr.() pentru a-i recunoaste reclamantei sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 211 lei.
Re?inand ca dispozi?iile incidente, supuse analizei, au fost gre?it interpretate si aplicate, Curtea a constatat ca motivul de casare reglementat  de  art.488 alin.1 pct.8 din Codul de procedura civila  2010 este incident ?i ca atare, recursul declarat a fost admis potrivit art.496 alin.2 din acela?i act normativ, sentin?a casata ?i ac?iunea respinsa.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prefecturi, prefecti

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017