InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Revizuire. Inscrisuri doveditoare.

(Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Revizuire | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Cod de procedura civila (1865):  art. 322 pct. 5;
(art.509 punct 5 NCPC)

Simplu fapt ca partea a descoperit ulterior pronuntarii deciziei aceste inscrisuri probatorii, fara a dovedi ca o imprejurare mai presus de vointa sa a impiedicat-o sa le procure in timpul procesului, nu este de natura sa justifice admiterea cererii de revizuire deoarece, in caz contrar, un proces definitiv castigat ar putea fi supus revizuirii pe baza de acte si dovezi posterior confectionate, iar autoritatea de lucru judecat ar deveni iluzorie.

Sectia I civila - Decizia civila nr.106/20 iunie 2019

Prin decizia civila nr…/2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia a fost respins  ca nefondat recursul declarat de paratul R.D. impotriva deciziei civile nr…/2016  pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosar nr…/306/2013.
A fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 1500 lei, cheltuieli de judecata in recurs.
Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de recurs a retinut si motivat urmatoarele:
Recursul sub imperiul vechiului Cod de procedura civila aplicabil in speta, era conceput ca o cale extraordinara de atac, prin care se urmarea indreptarea greselilor in drept, savarsite de instanta ce a pronuntat hotararea atacata.
Recurentul nu a indicat in recursul sau vreunul din cazurile limitativ prevazute de art. 304 Cod procedura  civila  ci, a invocat gresita aplicare a dispozitiilor art. 6739  Cod  procedura  civila si ale art. 6735 alin. 2 Cod procedura  civila  solicitand modificarea hotararii sau casarea acesteia cu trimitere spre rejudecare.
Solicitand casarea cu trimitere spre rejudecare, recurentul a sugerat ca instanta de apel a solutionat procesul fara intra in cercetarea fondului care presupunea administrarea probei  cu expertiza topografica, menita a face posibila partajarea in natura a imobilului situat administrativ in S.M. nr…, inscris in CF 1…  S.M., nr. top. …, …, asa cum a solicitat prin motivele de apel.
Analiza actelor dosarului Tribunalului releva faptul ca o atare expertiza a fost incuviintata de catre instanta de apel, insa administrarea ei nu a fost posibila din culpa paratului apelant care nu a inteles sa achite onorariul expertului topograf,  motiv pentru care in mod corect a fost aplicata sanctiunea decaderii din proba incuviintata, in conditiile art.170 alin.3 Cod procedura  civila.
Neintemeiate s-au privit a fi si criticile recurentului circumscrise cazului de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, referitoare la gresita aplicare a dispozitiilor art. 6735 alin. 2, respectiv art. 6739 Cod procedura  civila.
Asa cum in mod corect a retinut instanta de apel, in speta a fost respectat principiul egalitatii si proportionalitatii in formarea si compunerea loturilor, consacrat de art.741 alin.1 Cod civil de la 1864 conform caruia: „la formarea si compunerea loturilor, trebuie sa se dea in fiecare parte, pe cat se poate, aceeasi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creante de aceeasi natura sau valoare”.
Faptul ca instanta de apel nu a partajat si imobilul situat administrativ in S.M., nr… s-a apreciat ca nu incalca prevederile art.6735 alin. 2 Cod procedura civila, pe de o parte pentru ca neadministrarea probei necesare unei atari partajari se datoreaza culpei paratului, iar pe de alta parte pentru ca o atare partajare nu era necesara din perspectiva art.741 alin.1 Cod civil,  ambelor parti fiindu-le  atribuite constructii si terenuri.
Distinct de aceasta, just a retinut instanta de apel si incidenta art.741 alin.2 Cod civil si a art.67310 Cod procedura civila, care impun nepartajarea in natura a unor bunuri atunci cand divizarea lor excesiva ar cauza scaderea destinatiei si a valorii lor economice.
Din perspectiva acelorasi dispozitii ale art. 741 alin. 1 Cod procedura civila, nici critica referitoare la incalcarea prevederilor art. 6739 Cod procedura civila  s-a apreciat ca nu poate fi primita.
Solicitarea de atribuire a ambelor terenuri catre parat este neintemeiata, odata ce la formarea loturilor trebuie sa se tina cont de atribuirea in lotul fiecarei parti, in masura posibilului, a aceleiasi cantitati de bunuri. Cerintele legale prevazute de articolul  6739 Cod procedura civila, trebuie raportate la situatia specifica spetei, fara a se incalca principiul egalitatii si proportionalitatii.
Pentru toate aceste considerente, constatand ca criticile recurentului sunt nefondate, Curtea de Apel a respins recursul dedus judecatii, cu consecinta obligarii recurentului la plata sumei de 1500 lei in favoarea intimatei, cu titlu de cheltuieli de judecata in recurs, reprezentand onorariu de avocat.
Impotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire, precizata, revizuentul R.D., invocand in drept prevederile art. 509 pct.5 Cod procedura civila.
In expunerea criticilor revizuentul arata in esenta urmatoarele:
- nu a fost citat si nu s-a prezentat la 4 sedinte de judecata la instanta de fond, respectiv sedintele din data de 11.10.2016, 2.11.2016, 22.02.2017.
- instanta de apel a nerespectat prevederile art. 673 ind. 5 Cod procedura civila.
- in urma cu circa trei saptamani inainte de introducerea cererii de revizuire a descoperit o serie de inscrisuri noi, depuse in copie la dosar, din care rezulta ca impartirea trebuia sa se faca in natura si nu asa cum a stabilit instanta.
Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de revizuire ca tardiva si inadmisibila.
 La dosar s-au depus in copie inscrisuri, respectiv extrase CF, fisa suprafetei locative, anexa la contractul de inchiriere nr…/20.07.1995, adrese executor judecatoresc.
Examinand decizia atacata prin prisma criticilor formulate si dispozitiilor legale incidente, Curtea, constata urmatoarele:
Revizuirea, fiind o cale extraordinara de atac, dispozitiile legale care o reglementeaza sunt de stricta interpretare, asa incat exercitarea ei nu poate avea loc decat in cazurile si in conditiile expres prevazute de lege.
Potrivit dispozitiilor art. 322 pct. 5 Cod procedura civila, revizuirea unei hotarari date de o instanta de recurs  atunci cand evoca fondul, se poate cere daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor.
Statuand ca se poate cere revizuirea numai pentru motivul mai sus aratat, legiuitorul s-a referit la acele inscrisuri care, nefiind cunoscute, nu au putut fi verificate de instanta care a judecat, fapt care a permis savarsirea unei erori de fapt involuntara ce se impune a fi corectata si care este de natura sa conduca la schimbarea solutiei pronuntata.
In sensul textului legal enuntat, poate fi invocat ca act nou pentru revizuirea hotararii numai un inscris care a existat la data cand s-a pronuntat hotararea a carei revizuire se cere si pe care partea nu l-a putut prezenta instantei pentru ca a fost retinut de partea adversa ori dintr-o imprejurare de forta majora si care este apt sa conduca, prin el insusi, la anularea deciziei atacate, intrucat confirma o situatie fundamental deosebita de aceea care a fost retinuta de instanta ca determinanta in darea solutiei.
In analizarea revizuirii intemeiate pe prevederile art. 322 pct. 5 Cod procedura civila, instanta sesizata este obligata sa se limiteze, potrivit art. 326 alin. 3 Cod procedura civila, la analiza admisibilitatii cererii si a faptelor pe care se intemeiaza, fara a putea repune in discutie aspectele legate de fondul pricinii.
Admisibilitatea cererii de revizuire este conditionata nu numai de descoperirea ulterior judecatii a unor acte noi si de imposibilitatea infatisarii lor in instanta datorita unor imprejurari mai presus de vointa partii, dar si de caracterul determinant al acestor inscrisuri.
Pentru ca inscrisurile sa fie „inscrisuri determinante” in sensul dispozitiilor art.322 pct. 5 Cod procedura civila, este necesar ca ele, daca ar fi fost cunoscute de instanta cu ocazia judecarii pricinii, sa fi putut duce la alta solutie decat cea pronuntata.
In speta, primele doua critici formulate, referitoare la nelegalitatea citarii si gresita aplicare de catre instanta de apel a dispozitiilor art. 673 ind. 5 Cod procedura civila, exced prevederilor legale suscitate ale art. 322 pct. 5 Cod procedura civila.
Sustinerile, din prezenta cerere de revizuire referitoare la descoperirea de inscrisuri noi, depuse la prezentul dosar, deci un simplu fapt ca partea a descoperit ulterior pronuntarii deciziei aceste inscrisuri probatorii (desi nu s-au indicat expres care sunt), fara a dovedi ca o imprejurare mai presus de vointa sa a impiedicat-o sa le procure in timpul procesului, nu este de natura sa justifice admiterea cererii de revizuire deoarece, in caz contrar, un proces definitiv castigat ar putea fi supus revizuirii pe baza de acte si dovezi posterior confectionate, iar autoritatea de lucru judecat ar deveni iluzorie.
Intemeindu-si cererea de revizuire pe aceste acte, revizuentul solicita de fapt o rejudecare a recursului fara a argumenta si dovedi de ce nu a depus diligentele necesare infatisarii acestor inscrisuri in timpul solutionarii procesului pe fond, argumentele din cererea de recurs circumscriindu-se, de fapt, configurarii situatiei de fapt, situatie necenzurabila pe aceasta cale.
Revizuentului ii incumba dovada fie a conduitei obstructioniste a adversarului, conduita de natura a nu-i fi permis sa intre in posesia inscrisului pe durata solutionarii procesului in fond, fie a unei imprejurari, cu acelasi impact, ivite mai presus de vointa sa.
Or, in speta dedusa judecatii revizuentul nu a probat o astfel de ipoteza, la dosarul cauzei neexistand dovezi privind efectuarea unor demersuri succesive, facute in forma scrisa, prin care revizuentul sa fi incercat in faza judecatii pe fond, obtinerea inscrisurilor de care a inteles sa se foloseasca in faza revizuirii.
Mai mult, inscrisurile depuse la dosar, in sensul dispozitiilor art.322 pct. 5 Cod procedura civila, nu constituie inscrisuri noi, ce nu puteau fi oricand depuse la dosarul instantei de fond, partea nefiind impiedicata cu nimic sa o faca.
Prin urmare, prezenta cerere de revizuire va fi respinsa intrucat in cauza nu sunt indeplinite cumulativ conditiile de admisibilitate ale acestei cai de atac, respectiv ca inscrisurile prezentate sa fie noi si sa nu fi putut fi invocate in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata, fie ca au fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor.
Pentru considerentele expuse, Curtea, in temeiul art. 326 Cod procedura civila a respins cererea de revizuire ca nefondata.
Se impune a se retine ca in prezenta cauza sunt aplicabile dispozitiile vechiului cod de procedura civila, nu cele ale Noului Cod  de procedura  civila, conform art.3 din Legea nr.76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017