InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016.

(Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Salarizare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia


H.G. nr. 582/2016: art.10 alin.(6).

In situatia in care drepturile salariale stabilite incepand cu luna august 2016, utilizand salariile de baza prevazute in anexa nr. 3 pct. 2, la care se adauga drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)- e), sunt mai mici decat salariul de baza aferent lunii iulie 2016, se pastreaza acesta din urma, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Sectia I Civila - Decizia civila nr.13/09  februarie 2018.

Prin sentinta civila nr.(…) din data de 2 octombrie 2017 pronuntata de Tribunalul SIBIU- Sectia I Civila in dosar susmentionat s-a admis cererea formulata de  reclamantul  S.L.I, in numele si pentru membrul de sindicat R.H. in contradictoriu cu parata G.P.P. nr(…) si in consecinta:
A fost obligata parata la plata catre membra de sindicat a drepturilor salariale - reprezentand diferenta dintre salariul cuvenit si cel efectiv platit, incepand cu data de 01 august 2016 si pana la 01 ianuarie 2017, in suma de (…)  lei lunar, actualizate in functie de rata inflatiei, plus dobanda legala aferenta, incepand cu 1 august 2016 si pana la plata efectiva ?i integrala a creantei. Fara cheltuieli de judecata.
Pentru a hotari, astfel, Tribunalul, a retinut urmatoarele:
Reclamanta este incadrata la unitatea parata pe functia de contabil sef - functie didactica auxiliara prevazuta de art.249 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
In aceasta calitate, reclamantei i s-a acordat pana la data de 01.08.2016, in temeiul Legii nr.63/2011 privind incadrarea ?i salarizarea personalului didactic ?i didactic auxiliar din inva?amant, un salariu brut in cuantum de (…) lei, dupa cum rezulta din adeverin?a nr. (…), eliberata de angajator.
Ulterior, pentru perioada 01.08.2016–01.01.2017, ce face ?i obiectul prezentei ac?iuni, reclamanta a beneficiat de un salariu brut diminuat, in cuantum de (….) lei, dupa cum rezulta din aceea?i adeverin?a. La stabilirea acestuia, angajatorul a facut aplicarea dispozi?iilor O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2016, aplicand dispozi?iile art. 3 ind.3 al. 1 potrivit carora: ,,Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (2), incepand cu luna august 2016, salariile personalului prevazut in anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol”, fiind vorba de salariile personalului didactic ?i didactic auxiliar.
Insa, se constata ca, potrivit alin. 6 al art. 3 ind. 1 din acela?i act normativ, ,,In situatia in care salariile determinate potrivit alin. (1) si (4) sau, dupa caz, alin. (5), sunt mai mici sau egale cu salariile de baza aferente lunii iulie 2016, se pastreaza  salariile de baza aferente lunii iulie 2016.”
In fa?a acestor prevederi legale, angajatorul avea obliga?ia de a men?ine pentru reclamanta, incepand cu luna august 2016, acela?i nivel de salarizare ca ?i cel acordat in luna iulie 2016 intrucat, prin aplicarea noilor grile de salarizare, drepturile salariale indicate de lege erau inferioare celor acordate anterior.
In acela?i sens sunt ?i dispozi?iile art.10 alin. 6 din H.G. nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) si (8), art. 33 si 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, ,, In situatia in care drepturile salariale stabilite incepand cu luna august 2016, utilizand salariile de baza prevazute in anexa nr. 3 pct. 2, la care se adauga drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a) - e), sunt mai mici decat salariul de baza aferent lunii iulie 2016, se pastreaza acesta din urma, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.”
Ra?iunea acestor dispozi?ii legale se regase?te in prevederile art.41 alin.1 din Codul Muncii potrivit carora contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul par?ilor. Ori, in condi?iile in care salariatul nu ?i-a exprimat acordul in sensul diminuarii drepturilor sale salariale, nu pot interveni modificari de genul celor efectuate de angajator in prezenta cauza.
In aceste condi?ii, instan?a apreciaza ca primul capat al cererii introductive este intemeiat ?i urmeaza a fi admis, in sensul ca parata, in calitate de angajator al reclamantei, va fi obligata la plata drepturilor salariale neacordate in cuantum de (…) lei lunar , reprezentand diferen?a dintre salariul cuvenit ?i cel efectiv platit salariatului sau, incepand cu data de 01.08.2016 ?i pana la 01.01.2017.
In ceea ce prive?te cel de-al doilea capat de cerere, subsidiar ?i accesoriu, instan?a constata ca este intemeiat, atat in privin?a actualizarii sumelor cuvenite reclamantei cu indicele de infla?ie, cat ?i in privin?a dobanzii legale.
Aceasta intrucat intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru recuperarea prejudiciului conform art.166 alin.4 Codul muncii.
Daunele interese cuvenite reclamantei sunt daune moratorii si care potrivit art.1535 Cod civil se cuvin creditorului in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, fara a fi necesara dovedirea prejudiciului de catre creditor, existenta acestuia fiind prezumata. Indicele de inflatie care se calculeaza la sumele initiale reprezinta un calcul matematic aplicabil in cazul unui fenomen specific economiei ce piata si prin intermediul caruia se masoara gradul de depreciere a valorii banilor, aflati in circulatie, adusi astfel la actuala lor putere de cumparare. Dobanda legala reprezinta castigul, folosul, beneficiul realizabil de creditor prin reinvestirea sumelor ce i se cuvin. Natura juridica a dobanzii este diferita de natura juridica a actualizarii obligatiei cu rata inflatiei, prima reprezinta o sanctiune, (daune moratorii pentru neexecutarea obligatiei de plata) iar a doua reprezinta valoarea reala a obligatiei banesti la data efectuarii platii (daune compensatorii), ceea ce conduce la concluzia ca este posibila cumularea acestora. Ca atare, prin actualizarea sumelor de bani de la data cand trebuiau achitate, la data platii efective, la care se adauga dobanda legala, creditorul nu primeste o valoare mai mare decat cea pe care ar fi trebuit sa o primeasca cu o anumita perioada de timp anterioara.
            Fa?a de aceste considerente, instan?a a admis ?i cel de-al doilea capat de cerere, astfel cum a fost formulat.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel, in termenul legal, parata solicitand admiterea apelului, schimbarea, in tot, a sentintei atacate in sensul respingerii actiunii.
In expunerea de motive apelanta sustine ca instanta de fond in mod gresit a ignorat apararile paratei potrivit carora a respectat toate drepturile care se cuvin potrivit legislatiei in vigoare, in ceea ce priveste salarizarea reclamantei. Precizata ca a respectat legislatia in vigoare in calculul drepturilor salariale ale reclamantei, asa incat nu se afla in culpa.
In drept art. 466, 470, 480 Cod de procedura civila.
Intimatul SIP Sibiu a depus intampinare in aceasta faza procesuala prin care solicita respingerea apelului ca nefondat, mentinerea ca legala si temeinica a hotararii primei instantei. Fara cheltuieli de judecata.
CURTEA, verificand, potrivit art.479 din Noul Cod de procedura civila, in limitele cererii de apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta, retine urmatoarele:
Apelul este nefondat.
Potrivit art.10 alin.(6) din H.G. nr.582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin.(2),(3) si (8), art. 3^3 si 3^4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare: In situatia in care drepturile salariale stabilite incepand cu luna august 2016, utilizand salariile de baza prevazute in anexa nr. 3 pct. 2, la care se adauga drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)- e), sunt mai mici decat salariul de baza aferent lunii iulie 2016, se pastreaza acesta din urma, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii”.
Raportat la starea de fapt reiesita din probele dosarului in sensul ca reclamantei, desi isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, i s-au diminuat drepturile salariale incepand cu luna august 2016, in mod corect prima instanta a dat eficienta textului de lege susenuntat, considerand ca reclamanta este indreptatita sa-si pastreze salariul de baza aferent lunii iulie 2016.
Apararea apelantei ca aceasta diminuare este cauzata de modificarea grilei de salarizare in urma aplicarii Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr.582/2016, corect a fost inlaturata de prima instanta, intrucat nu justifica neaplicarea prevederii legale susmentionate care cuprinde o norma de protectie a salariatului in ipoteza data.
Fata de cele ce preced, Curtea, in baza art.480 alin.(1) din Noul Cod de procedura civila va respinge ca nefondat apelul promovat, pastrand ca legala si temeinica hotararea prime instante.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Salarizare

Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017