Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Validare poprire. Exceptia tardivitatii introducerii actiunii.

(Hotarare nr. 1622 din data de 20.11.2013 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Executarea silita | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals

Potrivit art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila de la 1865, "daca tertul poprit  nu-si mai indeplineste  obligatiile  ce-i  revin  pentru  efectuarea  popririi, (...) creditorul, debitorul sau organul de executare, in  termen de 3  luni  de  la  data  cand  tertul poprit  trebuia  sa consemneze  sau sa plateasca  suma  urmaribila, poate  sesiza  instanta  de  executare, in vederea  validarii popririi."
In baza art. 456 alin. 1 din Codul de procedura civila de la 1865, in termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat sa consemneze suma de bani si sa trimita dovada executorului.
In interpretarea si aplicarea art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit prin decizia nr. 7/2013 pronuntata in recurs in interesul legii, ca termenul de 3 luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, in care creditorul, debitorul sau organul de executare poate sesiza instanta de executare in vederea validarii popririi, este un termen imperativ (peremptoriu), legal, fix si absolut, a carui nerespectare atrage sanctiunea decaderii.
Instanta arata ca dispozitiile art. 460 alin. 1 din Codul de procedura de la 1865, cand stabilesc momentul de la care incepe sa curga termenul de trei luni, nu se refera la momentul la care tertul poprit comunica executorului neindeplinirea obligatiei. Conform art. 460 alin. 1 raportat la art. 456 alin. 1 din Codul de procedura civila de la 1865, termenul incepe sa curga la implinirea termenului de 15 zile in care tertul poprit ar fi trebuit sa isi indeplineasca obligatia de a consemna suma de bani, neindeplinirea obligatiei producand consecinte din punct de vedere legal de la acest moment si nu de la momentul la care se comunica executorului judecatoresc neindeplinirea obligatiei, textul de lege neindicand o astfel de ipoteza.

                                             
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante, la data de 27.08.2013, sub nr. de dosar 2086/184/2013, reclamantul creditor M M i-a chemat in judecata pe paratul debitor I D si pe paratul tert poprit Banca T - Sucursala Slatina, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna validarea popririi infiintata in dosarul de executare nr. 482/E/2012 si obligarea tertului poprit la plata directa a sumei totale de 22585,5 lei.
In motivarea cererii, s-a aratat ca adresa de infiintare a popririi asupra conturilor bancare detinute de paratul debitor, a fost comunicata catre Banca Tla data de 13.06.2012 si ca se impune ca instanta sa analizeze conduita tertului poprit, care dupa primirea adreselor a eliberat debitorului sumele de 7996 si 357 RON.
Reclamantul creditor a solicitat  emiterea unei adrese catre tertul poprit pentru a se solicita comunicarea de informatii privind miscarile de capital din contul debitorului insotite de extrasele de cont.
Reclamantul creditor a solicitat si amendarea tertului poprit conform art. 460 alin. 2 din Codul de procedura civila in cazul in care a pus la dispozitia debitorului sumele de bani si obligarea acestuia la plata directa a intregului debit datorat in baza art. 460 alin. 4 din Codul de procedura civila.
S-a mai aratat ca pana la momentul introducerii actiunii, tertul poprit nu si-a indeplinit obligatia de a comunica in termen de 15 zile indisponibilizarea sau nu a debitului.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 453 si urmatoarele din Codul de procedura civila.
In dovedire, reclamantul creditor a aratat ca se va folosi de proba cu inscrisuri.
La cerere, in conformitate cu dispozitiile art. 112 din Codul de procedura de la 1865, au fost atasate urmatoarele inscrisuri: adresa de infiintare a popririi nr. 482/E/2012 din data de 13.06.2012 (fila nr. 5),  dovada primirii acestei adrese (fila nr. 6), adresa nr. 7746/2012 emisa de Banca T(fila nr. 7), extrase de cont (filele nr. 8-9),
Tertul poprit Banca Ta depus intampinare la dosarul cauzei (filele nr. 19-20) prin care a solicitat respingerea actiunii ca fiind neintemeiata.
In motivare s-a aratat ca adresa de infiintare a popririi a fost primita la data de 25.06.2012, poprirea fiind operata in aceeasi zi, la momentul indisponibilizarii, debitorul nedetinand disponibil in cont.
S-a precizat ca la data de 26.03.2013 s-a virat in contul executorului judecatoresc suma de 346,94 RON, precum si faptul ca la data de 15.04.2013 in contul debitorului a fost virata de catre APIA suma de 8000 RON, aceasta suma fiind consemnata cu afectatiune speciala, nefiind supusa popririi conform art. 452 alin 2 din Codul de procedura de la 1865, despre acest aspect fiind instiintat si executorul judecatoresc.
Paratul tert poprit a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
La intampinare au fost atasate urmatoarele inscrisuri: adresa de comunicare a infiintarii popririi (fila nr. 21), adresa nr. 2892/26.03.2013 (fila nr. 22), adresa nr. 5771/12.06.2013 (fila nr. 24)
Debitorul I D, desi a fost legal citat si s-a prezentat in fata instantei, nu a formulat intampinare.
In baza rolului activ, in  cauza  s-a dispus  atasarea la prezentul dosar a dosarului de executare nr. 482/E/2012.
La termenul din data de 13.11.2013, instanta, in baza rolului activ, in conformitate cu dispozitiile art. 129 si art. 137 din Codul de procedura civila de la 1865, a invocat din oficiu exceptia tardivitatii introducerii actiunii, avand in vedere dispozitiile art. 460 alin.1 din Codul de procedura civila de la 1865 si dispozitiile deciziei 7/2013, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recurs in interesul legii.
 La data de 18.11.2013 reclamantul creditor a depus concluzii scrise la dosarul cauzei prin care a solicitat respingerea exceptiei tardivitatii.
In sinteza, reclamantul creditor a aratat ca la data de 15.04.2013 in contul debitorului a fost virata suma de 8000 lei, iar la data de 12.06.2013, cu adresa nr. 5771, tertul poprit a incunostintat executorul judecatoresc ca suma nu este supusa popririi.
Reclamantul a aratat ca data de 12.06.2013 este data certa de cand tertul poprit nu-si mai indeplineste obligatia de a vira sumele indisponibilizate, aceasta fiind data de la care era indreptatit ca in termenul de 3 luni sa formuleze cerere de validare a popririi, cererea fiind formulata cu respectarea acestui termen.
Analizand materialul probator administrat in cauza, prin prisma exceptiei tardivitatii plangerii, exceptie de procedura, absoluta si peremptorie, invocata din oficiu de instanta, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. 5 din Codul de procedura civila, ce va fi analizata cu prioritate de instanta in baza art. 137 din Codul de procedura civila de la 1865, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Prin adresa nr. 482/E/2012 din 15.12.2012, in dosarul de executare nr. 482/E/2011 al executorul judecatoresc Stan Monica, s-a dispus infiintarea popririi asupra contului debitorului I D, de la tertul poprit Banca T - Sucursala Slatina, pentru acoperirea sumei de 22585,5 lei, adresa fiind comunicata tertului poprit la data de 25.06.2012.
Prin adresa nr. 7746 din data de 14.09.2012, tertul poprit a comunicat faptul ca poprirea a fost instituita prin blocarea contului I D, urmand ca sumele viitoare sa fie virate in contul executorului.
Prin adresa nr. 2892/26.03.2013, tertul poprit a comunicat executorului judecatoresc faptul ca la data de 28.02.2013 debitorul a incasat suma de 357 RON, fiind virata in contul indicat de executor suma de 346,94. Tertul poprit a comunicat faptul ca va pastra in continuare blocate conturile clientului.
Prin adresa nr. 5771 din 12.06.2013, emis[ la solicitarea executorului judecatoresc, tertul poprit a comunicat extrasele de cont de la data de 26.03.2013 la zi, mentionand ca debitorul  a incasat suma de 8000 RON de la APIA, aceasta suma nefiind insa supusa popririi.
Din extrasele de cont comunicate de tertul poprit rezulta ca intr-adevar in contul debitorului a intrat suma de 8000 RON la data de 15.04.2013.
In conditiile spetei instanta constata ca devin incidente dispozitiile art. 456 alin. 1 si art.460 alin. 1 din Codul de procedura civila de la 1865, aplicabile in cauza, avand in vedere dispozitiile art. 3 alin. 1 din Legea 76/2012 si faptul ca executarea silita a fost inceputa la momentul la care era in vigoare Codul de procedura civila de la 1865:
Potrivit art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila de la 1865, "daca tertul poprit  nu-si mai indeplineste  obligatiile  ce-i  revin  pentru  efectuarea  popririi, (...) creditorul, debitorul sau organul de executare, in  termen de 3  luni  de  la  data  cand  tertul poprit  trebuia  sa consemneze  sau sa plateasca  suma  urmaribila, poate  sesiza  instanta  de  executare, in vederea  validarii popririi."
In baza art. 456 alin. 1 din Codul de procedura civila de la 1865, in termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat sa consemneze suma de bani si sa trimita dovada executorului.
In interpretarea si aplicarea art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit prin decizia nr. 7/2013 pronuntata in recurs in interesul legii, ca termenul de 3 luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, in care creditorul, debitorul sau organul de executare poate sesiza instanta de executare in vederea validarii popririi, este un termen imperativ (peremptoriu), legal, fix si absolut, a carui nerespectare atrage sanctiunea decaderii.
Analizand situatia de fapt expusa prin prisma dispozitiilor legale incidente in speta, instanta apreciaza intemeiata exceptia tardivitatii introducerii actiunii invocata de instanta din oficiu, pentru urmatoarele argumente:
Instanta arata ca tertul  poprit  avea obligatia in baza art. 456 alin. 1 din Codul de procedura civila de la 1865, ca in termen de 15 zile de la momentul la care au intrat sume de bani in contul debitorului (suma de 8000 RON intrata in cont la data de 15.04.2013), respectiv de la data de 01.05.2013, sa consemneze suma de bani si sa trimita dovada executorului, in cazul in care aceasta suma de bani ar fi fost supusa popririi.
Instanta apreciaza ca acesta este momentul de la care incepe sa curga termenul de 3 luni, termen ce s-a implinit, in conformitate cu dispozitiile art. 101 alin. 3 din Codul de procedura civila de la 1865, la data de 01.08.2013.
Instanta respinge apararile reclamantului creditor in sensul ca termenul de 3 luni ar trebui sa curga de la data de 12.06.2013, respectiv de la data la care tertul poprit a comunicat executorului judecatoresc ca suma de 8000 RON nu ar fi supusa popririi. Instanta arata ca dispozitiile art. 460 alin. 1 din Codul de procedura de la 1865, cand stabilesc momentul de la care incepe sa curga termenul de trei luni, nu se refera la momentul la care tertul poprit comunica executorului neindeplinirea obligatiei. Conform art. 460 alin. 1 raportat la art. 456 alin. 1 din Codul de procedura civila de la 1865, termenul incepe sa curga la implinirea termenului de 15 zile in care tertul poprit ar fi trebuit sa isi indeplineasca obligatia de a consemna suma de bani, neindeplinirea obligatiei producand consecinte din punct de vedere legal de la acest moment si nu de la momentul la care se comunica executorului judecatoresc neindeplinirea obligatiei, textul de lege neindicand o astfel de ipoteza.
Fata de cele aratate, instanta urmeaza sa admita exceptia tardivitatii introducerii actiunii si sa respinga actiunea introdusa de reclamantul creditor M M impotriva paratului debitor I D si paratului tert poprit Banca T - Sucursala Slatina, avand ca obiect "validare poprire", ca fiind tardiv introdusa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005