Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Oradea

recuzare executor

(Sentinta civila nr. 1883/2014 din data de 08.12.2014 pronuntata de Judecatoria Oradea)

Domeniu Executarea silita | Dosare Judecatoria Oradea | Jurisprudenta Judecatoria Oradea

INCHEIEREA CIVILA NR. 1883/2014
Sedinta camerei de consiliu de la 08 Decembrie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE: .
GREFIER: _ Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petent __ si pe intimat BEJ __, avand ca obiect recuzare executor.
La apelul nominal facut in cauza, in sedinta publica se prezinta petentul, personal asistat de av. ___ in substituirea av. __, lipsa fiind intimatul.
S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, invederandu-se instantei ca procedura de citare este legal indeplinita, dupa care :
   Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de propus, in baza art.394 C.pr.civ., instanta constata cauza in stare de judecata, declara inchisa faza probatorie si acorda cuvantul in fond.
 Avocatul petentului solicita suspendarea executarii silite, fara a fi in masura de a indica temeiul de drept, nefiind titularul cauzei. Sustine de asemenea si cererea de recuzare a executorului, aratand ca s-a achitat suma totala la care petentul a  fost obligat prin acordul de mediere face dovada acestei achitari.
Cu restituirea cautiunii achitate. Cu cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocatial.

INSTANTA

Constata ca prin cererea inregistrata la instanta la data de 29.10.2014  petentul __.. a solicitat in contradictoriu cu intimatul BEJ _.. __.. recuzarea executorului judecatoresc __.. din dosarul executional __..2014 al BEJ __.. si suspendarea executarii silite pana la solutionarea cererii de recuzare.
In motivarea cererii petentul arata ca intre acesta, in calitate de debitor, si numita ___, in calitate de creditor, a intervenit un acord de mediere in ce priveste executarea obligatiilor din titlurile executorii, reprezentate de hotararile judecatoresti dintre cei doi, astfel cum a fost reglementat in acord.
Desi data scadenta stabilita pentru plata sultei a fost de 01.12.2014, creditoarea a pornit executarea silita. Petentul a notificat acordul de mediere catre executor, formuland si plangere penala impotriva sa.
 In drept, dispozitiile art. 42 pct. 13,  652, 673 Cod proc. Civila.
In probatiune depune inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
In fapt, impotriva petentului __.. s-a pornit procedura de executare silita titlul executoriu fiind reprezentat de Sentinta Civila nr. 901/2011 a Judecatoriei Alesd, Decizia civila nr. 110/A/2012 a Tribunalului Bihor si Decizia civila nr. 3741/2012-R a Curtii de Apel Oradea, toate in dosar 39/177/2009, la solicitarea creditoarei __., pentru suma de 141.873 lei sulta si 5779 lei cheltuieli de judecata.
Prin incheierea nr. 308/19.09.2014 a Judecatoriei Alesd s-a incuviintat executarea silita a acestor hotarari, emitandu-se, in dosarul executional 781/2014 al BEJ __, somatie imobiliara la data de 01.10.2014.
Anterior, la data de 31.08.2014, creditoarea si debitorul au incheiat un contract de mediere, finalizat cu un acord de mediere autentificat sub nr. 1257/01.09.2014, prin care partile au compensat suma reprezentand sulta (141.873 lei) cu un credit de 71.000 lei contractat de creditoare, urmand ca debitorul sa achite pana la data de 01.12.2014 diferenta de sulta de 70.873 lei plus cheltuielile de judecata din hotarari (5779 lei), iar daca pana la data de 01.12.2014, debitorul nu ar fi achitat si creditul integral catre banca, urmand a se achita catre fosta sotie - creditoare, ratele lunare pana la stingerea creditului integral catre banca. La data semnarii acordului, petentul debitor a achitat creditoarei suma de 1000 EURO.
In urma primirii somatiei imobiliare de la executor, petentul debitor inainteaza executorului la data de 07.10.2014 o adresa in care face referire la acordul de mediere incheiat intre parti, anexand acest act.
La data de 24.10.2014, executorul judecatoresc emite incheierea nr. 2 in dosarul executional, prin care desemneaza un expert pentru evaluare imobiliara a proprietatii petentului debitor.
La data de 28.10.2014 petentul debitor formuleaza catre Parchetul de langa Curtea de Apel Oradea o plangere penala impotriva executorului judecatoresc.
La data de 26.11.2014, fosta so?ie este somata prin intermediul BEJ ___, fiind incuno?tin?ata de inten?ia petentului de a achita suma de 72.252 lei conform sentin?ei ce constituie titlul executor precum ?i a acordului de mediere autentificat, petentul consemnand prin intermediul BEJ ____. catre fosta so?ie creditoare suma de 72.252 lei.
In aceste condi?ii, instan?a re?ine pe de o parte faptul ca ulterior emiterii deciziei ce constituie titlul executor in dosarul ____..2014 al BEJ __, intre par?i a intervenit un acord de mediere, ce are ca obiect chiar modalitatea de executare a obliga?iilor din decizia judecatoreasca.
Faptul ca executorul judecatoresc ___ a in?eles sa execute hotararea judecatoreasca facand abstrac?ie de noul acord incheiat intre par?i, ce in baza art. 59 alin. 3 din Legea 192/2006, constituie la randul sau un titlu executor, iar acordul de mediere nu con?ine dispozi?ii potrivnice celor din hotararea judecatoreasca, ci dimpotriva, ar fi trebuit sa fie re?inut cel pu?in ca un act prin care par?ile au amanat executarea, in sensul prevederilor art. 673 C. pr. Civila, aceasta stare de fapt indica instan?ei ca in mod intemeiat se pot invoca indoieli cu privire la impar?ialitatea executorului judecatoresc, sens in care sunt incidente spe?ei prevederile art. 42 alin. 1 pct. 13 coroborat cu art. 652 alin. 1 C. pr Civila.
Pentru aceste motive, instan?a va admite cererea de recuzare a executorului judecatoresc, in ce prive?te executarea silita din dosarul executional 781/2014 al BEJ ___..
In ce prive?te actele de executare efectuate, avand in vedere acordul de mediere dintre par?i, acord ce din actele depuse rezulta ca este respectat de catre petentul debitor, instan?a va constata ca executarea silita din dosarul executional __/2014 nu poate fi exercitata, in baza art. 652 alin. 3 C. pr. Civila, urmand a dispune anularea tuturor actelor de executare din dosarul __/2014 al BEJ __..
In privinta cheltuielilor  de judecata  reprezentand onorariu avocat, instanta retine ca dosarul de fa?a prive?te un incident procedural, paratul BEJ ___. nefiind parte in cadrul executarii silit, in sensul art. 644 C. pr. Civila, cu consecin?a respingerii acestei cereri.
In ce prive?te cererea de suspendare a executarii silite, instan?a re?ine ca acesta a ramas fara obiect cu consecin?a respingerii acestui capat de cerere.
Avand in vedere ca cererea privind suspendarea executarii silite a fost respinsa, in baza art. 1063 alin. 4 C. pr. Civila va dispune restituirea catre petent a cau?iunii in cuantum de 1000 lei consemnata prin recipisa de consemnare nr. __..53/1 din 31.10.2014 ce va fi eliberata in original petentului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea de recuzare executorului judecatoresc __ din dosarul executional __../2014 al BEJ __.., formulata de petentul ___cu domiciliul in ORADEA, __, Judet Bihor, in contradictoriu cu intimatul BEJ ___cu sediul in ORADEA, str. ____ Judet Bihor.
Dispune anularea tuturor actelor de executare din dosarul __. al BEJ __...
Dispune restituirea catre petent a cau?iunii in cuantum de 1000 lei consemnata prin recipisa de consemnare nr. __../1 din 31.10.2014 ce va fi eliberata in original petentului.
Fara cheltuieli de judecata.
Fara cale de atac.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 08.12.2014.
PRESEDINTE, GREFIER,
 __
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005