InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - pretentii

(Hotarare nr. 9444 din data de 13.10.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Preturi, stabiliri de | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures la data de 14.03.2008, sub nr. de mai sus, reclamantul Dancea Rodin Nicolae Remus a chemat in judecata pe paratii Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor, Comisia Locala Targu-Mures pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, Comisia Judeteana Mures pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, Municipiul Targu-Mures si Institutia Prefectului - Judetul Mures, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea paratei nr. 1 singura, sau in solidar cu paratii nr. 2, 3, 4 si 5 (sau in solidar cu unul sau unii dintre acesti parati) la plata efectiva si in numerar a despagubirilor la care este indreptatit in conformitate cu Hotararea nr. 131/L/21.03.2001 a paratei nr. 3, in suma echivalenta cu contravaloarea de circulatie-stabilita printr-o expertiza tehnica de specialitate-a terenului de 2.866 mp situat in Targu-Mures, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 97, jud. Mures, cu nr. top 1566/2/2/1, 1572/1, 1593/1/2/1, fost in CF nr. 8045 Targu-Mures, cu cheltuieli de judecata.
In motivare reclamantul a aratat in esenta ca terenul sus-mentionat, apartinand antecesorului sau Bucovinean Alexandru, a fost preluat abuziv de Statul Roman, in temeiul Decretului nr. 218/1960 si a Decretului nr. 712/1966, familia nefiind despagubita cu nicio suma de bani. S-a precizat totodata ca acest teren a fost atribuit prin Decizia nr. 225/1980 a fostului Consiliu Popular al Judetului Mures catre Centrul Teritorial de Calcul Electronic, societate in prezent privatizata. Reclamantul a invederat ca este mostenitor testamentar al numitilor Bucovinean Alexandru si Bucovinean Ileana, conform certificatului de mostenitor nr. 795/1991.
De asemenea reclamantul a aratat ca in baza prevederilor Legii nr. 18/1991 si ale Legii nr. 1/2000 a solicitat restituirea terenului sus-mentionat, sens in care s-a adoptat Hotararea nr. 131/L/21.03.2001 a Comisiei Judetene Mures pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prin care i s-a stabilit indreptatirea la despagubiri pentru o suprafata de teren de 2.866 mp, identificata cu datele aratate mai sus, insa, aceasta Hotarare ce nu i-a fost comunicata, nu a fost pusa in aplicare in sensul de a i se acorda efectiv despagubirile la care este indreptatit. Reclamantul a mai mentionat ca in temeiul Legii nr. 10/2001 a notificat Primaria municipiului Targu-Mures solicitand restituirea terenului mentionat, cererea sa fiind solutionata prin Dispozitia primarului municipiului Targu-Mures nr. 783/23.11.2001 prin respingerea acesteia, cu motivarea ca cererea sa a fost solutionata in baza Legii nr. 18/1991, prin Hotararea nr. 131/L/21.03.2001 a Comisiei Judetene Mures de fond funciar si ca terenul in litigiu cade sub incidenta fondului funciar.
S-a mai precizat ca, dupa aparitia Legii nr. 247/2005, cu toate ca art. 16 alin. 1 din Titlul VII prevedea obligatia paratilor nr. 2, 3, 4 si 5 de a remite secretariatului Comisiei Centrale pentru stabilirea despagubirilor Hotararea prin care s-a stabilit indreptatirea reclamantului la despagubiri pentru terenul aratat, cel mai tarziu in 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 iar Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1095/2005 detaliaza expres ce anume acte trebuie sa cuprinda dosarul ce trebuie inaintat Comisiei Centrale, aceste prevederi privind inaintarea la Comisia Centrala si termenul de inaintare la Comisia Centrala nu au fost respectate, sens in care, potrivit adresei nr. 16091/29.11.2007 i se comunica ca la data respectiva, dupa 2 ani si ceva de la data cand executarea acestei obligatii legale de trimitere era scadenta, ca Hotararea de stabilire a indreptatirii reclamantului la despagubiri si dosarul aferent nu a fost inca trimis la Comisia Centrala pentru stabilirea despagubirilor.
Reclamantul a aratat ca nerespectarea de catre paratii nr. 2, 3, 4 si 5 sau de unul sau mai multi dintre acestia a obligatiei de inaintare in termen legal a Hotararii nr. 131/L/21.03.2001 si a dosarului complet, prevazut de normele legale in vigoare se constituie intr-un fapt ilicit generator de raspundere civila delictuala in conditiile art. 35 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954, ori in conditiile art. 1000 alin. 3 Cod civ., intrucat acest fapt, echivaland practic cu un refuz de despagubire a reclamantului in conditiile si in termenele legale, al netrimiterii in termen legal a hotararii de despagubire si a dosarului necesar Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, a intrerupt circuitul normal si asa greoi si practic fara finalitate intr-un termen rezonabil, de realizare efectiva a indreptatirii reclamantului la despagubiri prin prisma Titlului VII al Legii nr. 247/2005.
Reclamantul a mai precizat ca posibilitatea obligarii Statului Roman la plata despagubirilor solicitate se justifica pe ideea raspunderii civile a comitentului pentru fapta prepusului, in conditiile art. 1000 alin. 3 Cod civ., intrucat intre Statul Roman ca entitate juridica si autoritatile si institutiile de stat implicate in executarea si realizarea efectiva a legilor fondului funciar si a legii speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, exista o evidenta relatie de prepusenie, intrucat aceste autoritati si institutii actioneaza potrivit insarcinarilor incredintate acestora prin legi de catre Statul Roman, iar Statul Roman are dreptul de a directiona prin legi activitatea acestora si de a le indruma, de a le controla si de a le da instructiuni.
Reclamantul a aratat ca in sensul art. I a Titlului XIII din Legea nr. 247/2005, prezentul litigiu trebuie considerat proces funduar, intrucat aceasta dispozitie legala defineste ca fiind astfel toate litigiile de orice fel aparute in urma aplicarii Legii nr. 1/2000, a Legii nr. 16/1997 si a Legii nr. 18/1991, iar indreptatirea sa la despagubiri rezulta dintr-o Hotarare a Comisiei Judetene data in baza Legii nr. 1/2000, ceea ce inseamna ca este competenta in a judeca in prima instanta Judecatoria Targu-Mures, indiferent de valoarea efectiva a despagubirilor solicitate.
In drept au fost invocate Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005, art. 998-999 Cod civ., art. 1000 alin. 3 Cod civ. art. 35 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954, Constitutia Romaniei, art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
In dovedire reclamantul a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: adresa nr. 26905/9.02.2002 (f. 9), adresa nr. 16091/29.11.2007 (f. 10), Dispozitia nr. 783/23.11.2001 (f. 11), Referat privind propunerea de respingere a acordarii in natura a terenului situat in Targu-Mures, str. 1 Decembrie 1918, nr. 97 (f. 12-14), Plan de situatie (f. 15), Decizia civila nr. 95A/13.04.2007 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 17305/3/2006 (f. 16-18)
Parata Directia Generala a Finantelor Publice a depus intampinare (f. 28-31) prin care a solicitat respingerea actiunii ca prematur formulata. Parata a invocat totodata exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Targu-Mures si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Economiei si Finantelor.
In drept au fost invocate prevederile Legii nr. 247/2005, Legii nr. 10/2001, HG nr. 386/2007, Decretul nr. 31/1954, OMFP nr. 1227/2006 si OMFP nr. 349/2007.
Parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de pe langa municipiul Targu-Mures a depus intampinare (f. 33-35) prin care a solicitat respingerea cererii reclamantului ca neintemeiata.
In drept au fost invocate prevederile art. 115 Cod proc. civ., Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000, HG. Nr. 890/2005, Legii nr. 247/2005.
In dovedire a depus adresa nr. 497/7.04.2008 (f. 36, 148), confirmare de primire (f. 149), copie plic (f. 150), copia dosarului nr. 497/2.02.1998 (f. 166-191), Circulara (f. 192-198), adresa nr. 960/7.09.2007 (f. 199, 200), .
La data de 15.06.2009 reclamantul a depus la dosar prin serviciul registratura o precizare de actiune (f. 99-100) prin care a aratat ca solicita obligarea paratei nr. 1 in solidar cu paratii nr. 2, 3, 4 si 5 la plata efectiva si in numerar a despagubirilor la care este indreptatit in conformitate cu Hotararea nr. 131/L/21.03.2001 a paratei nr. 3, in suma echivalenta cu contravaloarea de circulatie-stabilita printr-o expertiza tehnica de specialitate-a terenului de 2.866 mp, situat in Targu-Mures, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 97, jud. Mures, cu nr. top 1566/2/2/1, 1572/1, 1593/1/2/1, fost in CF nr. 8045 Targu-Mures, cu cheltuieli de judecata.
La data de 4.02.2004 Institutia Prefectului-judetul Mures a depus Raspuns la precizarea de actiune a reclamantului (f. 119-123) solicitand respingerea actiunii reclamantului ca neintemeiata. Totodata a invocat si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Institutiei Prefectului-Judetul Mures-Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mures.
In dovedire a depus la dosar adresa nr. 16091/29.11.2007 (f. 159), Hotararea nr. 131/L/21.03.2001 (f. 160-164), Tabele nominale (f. 212-214, 215-217)
La termenul de judecata din data de 21.07.2010, urmare a solicitarii instantei, reclamantul a depus la dosar o Nota (f. 201) prin care a aratat ca despagubirile solicitate sunt in cuantum de 550.000 lei, suma ce echivaleaza cu valoarea terenului pentru care trebuia sa fie despagubit iar temeiul legal al actiunii introductive de instanta, astfel cum a fost precizata, il constituie dispozitiile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1/2000, art. 21 alin. 1 si 2 din Constitutia Romaniei, art. 998, art. 999 si art. 1000 alin. 3 Cod civ., art. 35 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954 si art. 274 Cod proc. civ.
La termenul de judecata din data de 6.10.2010, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale a Judecatorie Targu-Mures.
Deliberand asupra exceptiei invocate din oficiu, instanta retine urmatoarele:
Prin Hotararea nr. 131/L/21.03.2001 a Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mures a fost validata propunerea Comisiei Locale Targu-Mures pentru stabilirea dreptului de proprietate privata, de solutionare a cererii de reconstituire formulata de reclamant in temeiul Legii nr. 18/1991 respectiv a Legii nr. 1/2000, prin acordarea de despagubiri pentru suprafata de teren de 2.866 mp. situat in Targu-Mures, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 97, jud. Mures.
Prin prezenta actiune reclamantul a solicitat obligarea paratei nr. 1 in solidar cu paratii nr. 2, 3, 4 si 5 la plata efectiva si in numerar a despagubirilor la care este indreptatit in conformitate cu Hotararea nr. 131/L/21.03.2001 a paratei nr. 3, in suma echivalenta cu contravaloarea de circulatie-stabilita printr-o expertiza tehnica de specialitate-a terenului de 2.866 mp., situat in Targu-Mures, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 97, jud. Mures, cu nr. top 1566/2/2/1, 1572/1, 1593/1/2/1, fost in CF nr. 8045 Targu-Mures.
In motivarea in fapt a cererii reclamantul a invederat ca, nerespectarea de catre parati a obligatiei impuse de prevederile art. 16 alin. 1 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 (art. 16 pct. 4 din HG nr. 1095/15.09.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 247/2005), respectiv de inaintare in termen legal a Hotararii nr. 131/L/21.03.2001 si a dosarului complet Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, se constituie intr-un fapt ilicit generator de raspundere civila delictuala in conditiile art. 35 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954 ori in conditiile art. 1000 alin. 3 Cod civ., intrucat, acest fapt, care echivaleaza practic cu un refuz de despagubire in conditiile si in termenele legale, a intrerupt circuitul normal, de realizare efectiva a indreptatirii sale la despagubiri.
In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1/2000, art. 21 alin. 1 si 2 din Constitutia Romaniei, art. 998, art. 999 si art. 1000 alin. 3 Cod civ., art. 35 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954.
Fata de cele expuse instanta constata ca reclamantul a investit Judecatoria Targu-Mures cu o actiune in raspundere civila delictuala solicitand ca paratii sa fie obligati sa-i plateasca in solidar valoarea despagubirilor la care este indreptatit in conformitate cu Hotararea nr. 131/L/21.03.2001, in suma echivalenta cu contravaloarea de circulatie-stabilita printr-o expertiza tehnica de specialitate-a terenului de 2.866 mp., situat in Targu-Mures, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 97, jud. Mures, invocand in drept dispozitiile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1/2000, art. 21 alin. 1 si 2 din Constitutia Romaniei, art. 998, art. 999 si art. 1000 alin. 3 Cod civ., art. 35 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954.
Este vorba de o actiune in pretentii, intemeiata pe dispozitiile art. 998-999 Cod civ si respectiv 1000 alin. 3 Cod civ., reclamantul apreciind ca incalcarea de catre parati a dispozitiilor art. 16 alin. 1 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 cu privire la regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, respectiv de inaintare a documentatiei prevazute de art. 16 pct. 4 din HG nr. 1095/15.09.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 247/2005, atrage raspunderea civila delictuala a acestora.
Competenta materiala a instantelor pentru solutionarea acestei actiuni se stabileste in raport de valoarea obiectului pricinii si de prevederile Codului de procedura civila.
In speta nu sunt aplicabile dispozitiile art. 19 alin. 1 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, nefiind vorba de o plangere impotriva unei decizii adoptate de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. De asemenea, instanta apreciaza ca, chiar daca in legea speciala, in speta in Legea nr. 1/2000, se prevede posibilitatea acordarii de despagubiri in situatia in care suprafetele proprietatea privata a statului sunt insuficiente, atat timp cat Titlul VII Legii nr. 247/2005 nu stabileste o competenta speciala, derogatorie de la dreptul comun, cu privire la verificarea indeplinirii in conformitate cu dispozitiile legale incidente a procedurii de urmat in vederea acordarii despagubirilor, analiza acestor aspecte se va face de catre instanta competenta conform dreptului comun in materie civila.
Totodata instanta retine si faptul ca art. 1 din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005 stabileste procedura de judecata care se urmeaza in fata instantei in solutionarea proceselor funciare, procedura care se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila si defineste procesele funciare, fara insa a stabili o competenta speciala, care ramane in continuare cea prevazuta de Codul de procedura civila.
Prin urmare, singurul text ce se impune a fi analizat in prezenta cauza in vederea stabilirii instantei competente in solutionarea acestei cauze este art. 2 pct. 1 lit. b Cod proc. civ..
Prin aceasta actiune reclamantul nu contesta hotararea Comisiei Judetene de fond funciar, nu contesta modalitatea de solutionare a cererii de reconstituire, nu solicita obligarea paratilor la inaintarea documentatiei in vederea stabilirii despagubirilor de catre Comisia Centrala, etc., situatii in care ar fi fost competenta judecatoria.  In cauza de fata reclamantul solicita doar sa fie despagubit prin achitarea sumei la care este indreptatit in conformitate cu Hotararea nr. 131/L/21.03.2001, in suma echivalenta cu contravaloarea de circulatie-stabilita printr-o expertiza tehnica de specialitate-a terenului de 2.866 mp, situat in Targu-Mures, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 97, jud. Mures si care nu a putut fi stabilita de Comisia Centrala din cauza nerespectarii de catre parati a dispozitiilor cuprinse in Titlul VII al Legii nr. 247/2005 cu privire la acordarea despagubirilor.
Motivele de fapt si de drept indicate de reclamant nu incadreaza respectivul litigiu in categoria proceselor funciare astfel cum acestea sunt definite de art. 1 din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005.
Aspectul contestat de reclamant si care se analizeaza in cadrul verificarii intrunirii elementelor raspunderii civile delictuale nu schimba natura juridica a acestei actiuni.
Actiunea in pretentii formulata de reclamant este o actiune in raspundere civila delictuala, personala, patrimoniala. Nu sunt de competenta judecatoriei toate actiunile in care se invoca unele dispozitii din legile fondului funciar, iar in prezenta cauza actiunea formulata de reclamant nu are natura cererilor pentru care este stabilita competenta materiala a judecatoriei, neputand fi incadrata la cererile privind materia fondului funciar.
Fata de valoarea obiectului acestei cereri-550.000 lei stabilita de reclamant potrivit disp. art. 112 pct. 3 Cod proc. civ., conform art. 2 pct. 1 lit. b Cod proc. civ., competent material sa solutioneze cauza in prima instanta este tribunalul.
Pentru motivele aratate si avand in vedere prevederile art. 158 alin. 1 Cod proc. civ. raportat la art.2 pct. 1 lit. b Cod proc.civ., instanta va admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Targu-Mures invocata din oficiu si fata de prevederile art. 158 alin. 3 Cod proc. civ. si art. 159 pct. 2 Cod proc. civ. va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Mures.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Preturi, stabiliri de

Imposibilitatea justificarii pre?ului neobi?nuit de scazut de catre un operator economic participant la o procedura de achizi?ie publica. Legalitatea deciziei de respingere a ofertei ca inacceptabila. - Hotarare nr. 1486 din data de 19.05.2017
ACHIZITII PUBLICE-POSTARE ERONATA PRET - Decizie nr. 633/R din data de 26.02.2014
Respins recurs pretentii civile imobil. - Decizie nr. 267/R din data de 18.02.2011
Pretentii- prejudiciu cauzat prin amanarea judecatii - Hotarare nr. 5197 din data de 14.07.2010
Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 41 din data de 12.01.2010
Vanzari- Cumparari Valoare de circulatie. Pret actualizat. - Decizie nr. 1635 din data de 08.10.2013
Litigii cu profesionistii - Decizie nr. 12 din data de 07.01.2013
Achizitie publica. Analiza pretului aparent neobisnuit de scazut. Rezultatul eronat al evaluarii ofertelor. - Decizie nr. 444 din data de 28.02.2011
Ucidere din culpa / Daune morale - Sentinta penala nr. 10 din data de 15.02.2012
Plata nedatorata - Sentinta civila nr. xx din data de 05.03.2013
Conditii de admisibilitate a actiunii in restituirea pretului incasat pentru vanzarea imobilelor in baza Legii nr. 112/1995, intemeiata pe dispozitiile L 10/2001 astfel cum a fost modificata prin L 10P/2009. - Sentinta civila nr. 7007 din data de 23.06.2009
Pretentii - Decizie nr. 469 din data de 31.05.2011
Ucidere din culpa / Daune morale - Sentinta penala nr. 10 din data de 15.02.2012
Pretentii - Decizie nr. 469 din data de 31.05.2011
PRET FORFETAR. INVOCAREA PRINCIPIULUIIMBOGATIRH FARA JUSTACAUZA - Sentinta civila nr. 33 din data de 11.02.2009
Civil - obligatie de a face - stab. competenta - Hotarare nr. 8291 din data de 15.09.2010
Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL. - Hotarare nr. 7177 din data de 21.07.2010
Minori si familie - reincredintare minor - Hotarare nr. 6583 din data de 28.06.2010
Civil - pretentii - Hotarare nr. 8582 din data de 22.09.2010
Civil - ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2282 din data de 10.03.2010