InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - pretentii

(Hotarare nr. 8582 din data de 22.09.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Petitoriu | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei comerciale de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.01.2009 sub nr. 478/320/2009, reclamanta SC REXO GAME SRL a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta in contradictoriu cu parata SC KML FORTUNA GAME SRL, sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 10.793 lei din care suma de 10.070 lei reprezinta contravaloarea facturilor emise in perioada 15.10.2007-19.05.2008, suma de 29,75 lei reprezinta cheltuieli de notificare prin executor judecatoresc iar suma de 693,25 lei cheltuieli de judecata constand in taxa de timbru si timbru judiciar.
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca in baza contractului de inchiriere nr. 1/7.03.2007 semnat de parata a emis facturile aferente perioadei 15.10.2007-19.05.2008 reprezentand contravaloarea chiriei pentru aparatele de joc electronice. Reclamanta a invederat ca desi prin prin semnarea contractului aratat anterior debitoarea s-a obligat sa plateasca integral si la termen contravaloarea chiriei aparatelor de joc, aceasta nu a inteles sa respecte legea partilor, producand astfel un prejudiciu in patrimoniul reclamantei. Reclamanta a mai precizat ca in baza art. 7201 Cod proc. civ. a convocat parata la conciliere.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 969, art. 970 si art. 1073 Cod civil, ale art. 46 si art. 50 Cod comercial.
Cererea a fost legal timbrata.
In sustinerea cererii, reclamanta a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: convocare la conciliere (f. 4, 82), dovada de primire si proces-verbal de predare (f. 5, 83, 86), proces-verbal/16.12.2008 (f. 6), contractul de inchiriere nr. 01/7.03.2007 (f. 7-9), actele aditionale nr. 1 si 2 la contractul de inchiriere (f. 10, 11), situatia documentelor neincasate (f. 12), facturile nr. 1114/13.06.2008 in si nr. 173/6.02.2008 (f. 13, 14), adresa nr. 45/16.05.2008 (f. 72) si adresa nr. 2503/1.07.2008 (f. 73), Notificare si convocare la conciliere (f. 84), plic (f. 85).
La data de 4.05.2010 parata a depus prin serviciul registratura intampinare si cerere reconventionala (f. 32-35) prin care a invocat exceptia prematuritatii formularii cererii, invederand ca reclamanta nu face dovada trimiterii prin posta a facturilor iar acestea nu au fost primite de debitoare si ca contractul la care se refera nu este trecut pe facturi. S-a mai aratat ca achitarea partiala a fost facuta in urma deselor convorbiri telefonice cu reprezentantul reclamantei care i-a incheiat un contract de inchiriere pentru cu totul alte aparate decat cele in cauza, fapt care a dus la numeroase discutii si neintelegeri. A mai aratat ca la primul act aditional s-a reglementat situatia si numarul de identificare al aparatelor inchiriate, lucru care i-a cauzat neplaceri de ordin administrativ si pana la urma si financiar. Parata a invederat ca si reclamanta ii datoreaza bani, fapt recunoscut de aceasta si avand in vedere ca a avut numeroase corespondente in acest sens prin care a solicitat compensarea datoriilor reciproce dar care nu au fost luate in seama de reclamanta. Cu privire la penalitati s-a aratat ca nu s-a depus niciun calcul al acestora si nici nu s-a achitat taxa de timbru.
Prin cererea reconventionala formulata parata a aratat ca solicita obligarea reclamantei la plata sumelor de 9.198 lei reprezentand diferente contravaloare licente si respectiv de 936 lei reprezentand contravaloare verificare metrologica, dobanda legala, compensarea datoriilor reciproce si cheltuieli de judecata.
In drept au fost invocate prev. art. 46 si art. 50 Cod com, 1191 Cod civ., art. 969, art. 970 si art. 1073 Cod civ.
In sustinere parata a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: contract de inchiriere nr. 1/7.03.2007 (f. 36-38), actele aditionale nr. 1 si 2 la contract (f. 39, 40), adresa nr. 45/16.05.2008 (f. 41), chitante (f. 42, 47, 51), confirmare de primire (f. 43, 46), adresa nr. 2471/11,06.2008 (f. 44-45), proces-verbal nr. 46/20.05.2008 (f. 48), Ordin de deplasare (f. 49), factura nr. 0286563/21.03.2008 (f. 50), adresa nr. 547367/16.04.2008 (f. 52), adresa nr. 40365/27.03.2008 (f. 53), adresa nr. 2503/1.07.2008 (f. 54-55), convocare la conciliere (f. 56), dovada de primire si proces verbal de predare (f. 57).
La data de 20.08.2009 reclamanta a depus la dosar raspuns la intampinare si intampinare la cererea reconventionala (f. 64-71).
La termenul de judecata din data de 17.02.2010 instanta a admis exceptia insuficientei timbrari a cererii reconventionale invocata de catre reprezentantul reclamantei-parata, pentru motivele aratate in acea incheiere de sedinta.
La termenul de judecata din data de 19.04.2010 instanta a respins exceptia prematuritatii formularii cererii invocata de parata prin intampinare ca neintemeiata, pentru motivele aratate in acea incheiere de sedinta.
Instanta a incuviintat si administrat in cauza proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului  instanta retine urmatoarele:
Intre reclamanta SC REXOGAME SRL, in calitate de proprietar si parata SC KML FORTUNA GAME SRL, in calitate de chirias s-a incheiat la data de 7.03.2007 contractul de inchiriere nr. 1 avand ca obiect inchirierea unui numar de 7 jocuri de noroc cu seriile ruleta electronica cu 8 posturi SVLL-8-106-0207000104; aparate video multi-game 348, 349, 350, 351, 352 si 353 (f. 7-9)
Partile au stabilit cuantumul chiriei la suma de 200 lei/aparat/luna adica 1.400 lei lunar, contractul fiind incheiat pe o perioada nedeterminata.
Contractul in cauza a fost semnat si stampilat de catre ambele parti si a intrat in vigoare al momentul semnarii acestuia de catre parti respectiv 7.03.2007.
Desi parata a depus la dosar la filele 36-38 acelasi contract de inchiriere dar in care sunt indicate cu privire la 6 aparate de joc alte serii ale acestora, instanta va avea in vedere contractul depus la dosar de reclamanta deoarece, astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar de ambele parti si din recunoasterea paratei, acest contract este cel care cuprinde aparatele de joc ce au fost in realitate inchiriate si predate paratei, acest contract exprimand asadar vointa interna a partilor. De altfel, acest aspect sustinut de parata nu prezinta relevanta fata de obiectul acestei cauze si avand in vedere ca parata nu a contestat faptul ca i-au fost inchiriate un numar de 7 aparate de joc, recunoscand predarea de catre reclamanta a aparatelor cu seriile indicate in contractul aflat la filele 7-9 din dosar. Totodata instanta retine si faptul ca, cu singura diferenta aratata anterior, continutul contractelor este acelasi, inclusiv modalitatea de stabilire a pretului inchirierii acestor aparate. De asemenea instanta constata ca semnatura si stampila aplicata pe contractul invocat de reclamanta nu au fost contestate de parata.
La data de 1.04.2007 partile au semnat actul aditional nr. 1 la contractul de inchiriere nr. 1/7.03.2007 (f. 10) prin care au stabilit de comun acord ca valoarea inchirierii aparatelor enumerate in  contractul initial sa fie de 100 lei/aparat/luna incepand cu data de 1.04.2007 pana la data de 30.04.2007, precizandu-se totodata ca, ruleta cu seria SVLL-8-106-0207000104 din contractul nr. 1/7.03.2007 nu mai face obiectul acestui contract dat fiind faptul ca aceasta a fost vanduta.
 La data de 1.05.2007 partile au semnat actul aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 1/7.03.2007 (f. 11) prin care au stabilit de comun acord ca valoarea inchirierii aparatelor enumerate in contractul initial mai putin cel care a fost vandut si la care se face referire in actul aditional nr. 1 sa fie de 200 lei/aparat/luna incepand cu data de 1.05.2007 pana la data de 31.12.2008, adica 1.200 lei lunar pentru toate cele 6 aparate de joc.
Totodata, in speta, instanta apreciaza ca s-a facut dovada indeplinirii de catre reclamanta a procedurii concilierii directe, reglementata de dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila, pentru motivele aratate in incheierea de sedinta din data de 19.04.2010 prin care s-a respins exceptia prematuritatii formularii cererii invocata de parata prin intampinare ca neintemeiata, precum si dovada punerii in intarziere a paratei.
Prin incheierea contractelor mentionate, semnate si stampilate de catre parata, intre parti a luat nastere un raport juridic comercial, in temeiul dispozitiilor art. 46 Cod comercial, ce face dovada existentei obligatiei comerciale asumate de parata.
In baza contractului si a anexelor la contract au fost emise facturile nr. 1114/13.06.2008 in valoare de 3.570 lei reprezentand contravaloarea inchirierii aparatelor cu seriile 348, 349, 350, 351, 352 si 353 pe perioadele martie-aprilie 2008, 1-15 mai 2008 si nr. 173/6.02.2008 in valoare de 14.994 lei reprezentand contravaloarea inchirierii aparatelor cu seriile 348, 349, 350, 351, 352 si 353 pe luna aprilie 2007 si pe perioada mai 2007 si februarie 2008. Potrivit situatiei creantelor neincasate cu privire la parata si depusa la dosar de reclamanta la fila 12 si recunoasterea paratei, instanta constata ca parata a achitat o pare contravaloarea facturii nr. 173/6.02.2008, ramanand cu privire la aceasta un debit restant in cuantum de 6.500 lei.
Aceste facturi coroborate cu contractul si actele aditionale la acesta insusite de parti si in care se prevede cuantumul chiriei cu modificarile succesive, fac dovada dovada existentei in patrimoniul reclamantei a unei creante certe, lichide si exigibile, care este constatata prin inscrisurile incheiate intre parti insusite de parata.
Aspectul invederat de parata in sensul ca reclamanta nu a trimis prin posta aceste facturi nu prezinta relevanta in cauza atat timp cat nu este prevazuta prin contract o astfel de obligatie. De asemenea, instanta apreciaza ca, data fiind inserarea pe facturi a seriilor aparatelor de joc si a titlului cu care sunt solicitate sumele aratate in facturi, necontestarea de catre parata a indeplinirii de catre reclamanta a obligatiilor contractuale pe perioada precizata in facturi, recunoasterea de catre parata a achitarii partiale a uneia dintre aceste facturi si continutul corespondentei purtate intre parti, instanta apreciaza ca nu prezinta relevanta nici aspectul invederat de parata cu privire la faptul ca nu este trecut pe facturi contractul in temeiul carorara se solicita sumele inserate pe acestea. Mai mult, instanta constata ca, prin cererea reconventionala reclamanta solicita compensarea acestor sume cu contravaloarea taxei de licenta si a verificarii metrologice a aparatelor ce a fost achitata de reclamanta.
Fata de starea de fapt retinuta, instanta apreciaza ca, in cauza, sunt pe deplin indeplinite conditiile raspunderii civile contractuale, existand o fapta ilicita a paratei, care consta in nerespectarea obligatiei contractuale si anume aceea de a achita contravaloarea chiriei pentru aparatele de joc electronice in baza contractului si actelor aditionale aratate anterior, aducand prin aceasta atingere unui drept subiectiv patrimonial al reclamantei. Din dispozitiile art. 1082 Cod civil rezulta ca debitorul va fi obligat la plata despagubirilor nu numai atunci cand actioneaza cu intentia de a-l pagubi pe creditor, ci ori de cate ori nu va dovedi existenta unei cauze straine, neimputabile, in conditiile art. 1083 Cod civil. Cu alte cuvinte, textul de lege instituie o prezumtie de vina in sarcina paratei, prezumtie relativa, care in cauza, nu a fost rasturnata de parata nici prin dovada cazului fortuit sau a celui de forta majora si nici prin dovada vinovatiei reclamantei.
Ca urmare a neachitarii facturilor emise de reclamanta instanta constata indeplinita si conditia existentei unui prejudiciu patrimonial, constand in creanta certa, lichida si exigibila pe care o reprezinta debitul restant solicitat de reclamanta din contravaloarea facturilor sus-metionate. Existenta caracterului cert al creantei, in conformitate cu dispozitiile art. 379 alin. 3 Cod procedura civila, rezulta din contractul si actele aditionale insusite de parata prin semnatura coroborate cu facturile de la dosar. Creanta are caracter lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedura civila, catimea creantei fiind determinata prin contractul si actele aditionale insusite de parata si facturile de la dosar, iar in conditiile in care in cuprinsul facturilor s-a prevazut un termen de plata de 30 zile de la emiterea facturii, creanta este in mod evident si exigibila, fiind vorba de acte de creanta intocmite in cursul anului 2008.
Avand in vedere ca prin apararile formulate parata nu a dovedit o alta situatie de fapt fata de cea invocata de reclamanta si care rezulta din probele administrate, instanta retine ca exista raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu. De asemenea, instanta constata si vinovatia paratei prin raportare la prevederile art. 1080 Cod civil, potrivit cu care diligenta ce trebuie sa se puna in indeplinirea unei obligatii este totdeauna aceea a unui bun proprietar.
Ca atare, tinand cont de regula potrivit careia, in materia raspunderii civile contractuale, paratei ii incumba sarcina dovedirii indeplinirii obligatiei - iar parata in speta nu a facut nicio proba in acest sens, astfel cum prevede art. 129 al 1 teza finala Cod proc.civ., instanta mai retine ca aceasta, desi a beneficiat de serviciile prestate de catre reclamanta in perioada indicata in facturi, pana in prezent nu a achitat contravaloarea acestora.
De asemenea instanta constata inexistenta vreunei clauze de neresponsabilitate a paratei stabilita inainte de ocazionarea prejudiciului.
Totodata instanta apreciaza ca nu se mai impune analiza aspectelor invocate de parata prin cererea reconventionala cu privire la posibila incidenta a unei compensatii judecatoresti, fata de imprejurarea ca la termenul de judecata din data de 17.02.2010 instanta a admis exceptia insuficientei timbrari a cererii reconventionale formulate de catre reprezentantul reclamantei-parata.
In privinta cheltuielilor de notificare prin executor solicitate de reclamanta instanta le apreciaza ca neintemeiate avand in vedere faptul ca reclamanta nu a depus la dosar vreo dovada in acest sens.
In ceea ce priveste cererea reclamantei de obligare a paratei la plata penalitatilor de intarziere, instanta constata ca aceasta cerere nu indeplineste conditiile prev de art. 112 C.pr. civ., in sensul ca obiectul si valoarea cererii nu sunt determinate, nu pot fi supuse timbrajului la valoare aplicabil in cauza, astfel incat, in lipsa unei precizari a cererii de chemare in judecata instanta apreciaza ca nu este investita cu aceasta cerere.
Prin urmare, fata de cele expuse, instanta va admite in parte cererea principala si va obliga parata-reclamanta sa plateasca reclamantei-parata suma de 10.070 lei, reprezentand debit restant din contravaloarea facturilor nr. 1114/13.06.2008 si nr. 173/6.02.2008. Totodata va respinge ca neintemeiate restul pretentiilor reclamantei-parata si ca urmare a admiterii exceptiei insuficientei timbrari a cererii reconventionale invocata de catre reprezentantul reclamantei-parata la termenul de judecata din data de 17.02.2010, pentru motivele aratate in acea incheiere de sedinta, va anula cererea reconventionala formulata de parata-reclamanta SC KML FORTUNA GAME SRL in contradictoriu cu reclamanta-parata SC REXOGAME SRL, ca insuficient timbrata.
Fiind in culpa procesuala, in temeiul dispozitiilor art. 274 Cod procedura civila, parata-reclamanta urmeaza a fi obligata si la plata cheltuielilor de judecata suportate de catre reclamanta-parata cu prilejul solutionarii cererii de chemare in judecata raportat la valoarea pretentiilor admise, in cuantum de 692,46 lei, constand in taxa judiciara de timbru si timbre judiciare, conform chitantelor si timbrelor judiciare depuse la dosar.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Petitoriu

OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.233/2002. - Decizie nr. 709 din data de 19.04.2007
Petitoriu - Sentinta civila nr. 197 din data de 06.02.2015
Civil - obligatie de a face - stab. competenta - Hotarare nr. 8291 din data de 15.09.2010
Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL. - Hotarare nr. 7177 din data de 21.07.2010
Minori si familie - reincredintare minor - Hotarare nr. 6583 din data de 28.06.2010
Civil - pretentii - Hotarare nr. 8582 din data de 22.09.2010
Civil - ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2282 din data de 10.03.2010
Civil - contestatie la executare - Hotarare nr. 2382 din data de 12.03.2010
Civil - evacuare - Hotarare nr. 2308 din data de 10.03.2010
Civil - pretentii - Hotarare nr. 9440 din data de 13.10.2010
Civil - anulare act - Hotarare nr. 5068 din data de 21.05.2010
Civil - revendicare imobiliara - Hotarare nr. 8303 din data de 15.09.2010
Civil - pretentii - Hotarare nr. 9444 din data de 13.10.2010
Litigii cu profesionistii - somatie de plata - Hotarare nr. 9124 din data de 05.10.2010
Civil - contestatie la executare - Hotarare nr. 7275 din data de 30.07.2010
Asigurari sociale - plangere contraventionala - REJUDECARE - Hotarare nr. 8299 din data de 15.09.2010
Civil - granituire - IESIRE DIN INDIVIZIUNE - Hotarare nr. 7061 din data de 12.07.2010
Civil - obligatie de a face - Hotarare nr. 11432 din data de 03.12.2010
Civil - actiune in constatare - Hotarare nr. 7064 din data de 12.07.2010
Civil - anulare act - Hotarare nr. 6272 din data de 21.06.2010