Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Litigii cu profesionistii - somatie de plata

(Hotarare nr. 9124 din data de 05.10.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Suspendarea conditionata | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei de fata instanta retine urmatoarele:
Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures la data de 11.06.2010 sub nr. 8126/320/2010 creditoarea COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE a solicitat emiterea unei ordonante continand somatia de plata impotriva debitoarei SSIF VENTRUST INVESTMENT SA pentru suma de 48.919,05 lei, din care suma de 41.483,94 lei reprezinta debite restante provenite din cota de 1% venituri din exploatare aferente perioadei 2008-2009 iar suma de 7.841,90 lei reprezinta majorari de plata in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere.
In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca in baza Deciziei CNVM nr. 2796/2005 societatea debitoare a fost autorizata sa functioneze ca societate de servicii de investitii financiare iar ulterior, prin Decizia nr. 3490/29.11.2006 CNVM a autorizat modificarea autorizatiei de functionare ca urmare a schimbarii denumirii societatii in conformitate cu Actul aditional nr. 5 la actul constitutiv al societatii.
Creditoarea a invederat ca in conformitate cu prev. art. 10 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile CNVM pentru monitorizarea entitatilor autorizate si supravegheate de CNVM sunt percepute anumite sume care se determina prin aplicarea cotei prev. la pct. 6.1 din anexa si au drept baza de calcul veniturile din exploatare obtinute lunar din activitatile autorizate de CNVM realizate de acestea, calculate conform reglementarilor contabile elaborate de CNVM. Potrivit art. 12 din acelasi Regulament debitoarea avea obligatia sa transmita intr-un anumit termen balanta de verificare din care sa rezulte distinct veniturile din exploatare si sa vireze sumele datorate trimestrial in contul indicat de CNVM.
Creditoarea a aratat ca potrivit art. 14 si 15 din acelasi Regulament pentru nevirarea sumelor la termenele stabilite se calculeaza penalitati de intarziere in conformitate cu legislatia aplicata veniturilor bugetare iar in cazul neraportarii in termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor se aplica anumite penalitati.
Creditoarea a mai aratat ca potrivit OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului CNVM sumele aratate anterior se constituie ca venit al CNVM.
Creditoarea a mai aratat ca intrucat in sarcina debitoarei au fost retinute incalcari grave ale legislatiei speciale a pietei de capital, in baza prerogativelor sale statuare CNVM  a emis mai multe acte administrative individuale.
Creditoarea a invederat ca prin adresa nr. DEC/7406/2009 a solicitat debitoarei transmiterea soldurilor acesteia la data de 31.12.2008 cu privire la datoriile pe care le inregistreaza fata de CNVM constand in cote raportate si neachitate iar ca raspuns debitoarea a transmis adresa nr. 14541/2009 prin care a comunicat ca datoriile societatii fata de CNVM la data de 31.12.2008 sunt in suma de 25.595,75 lei. Creditoarea a precizat ca in vederea recuperarii debitului restant inregistrat de debitoare fata de CNVM a transmis mai multe notificari acesteia. Creditoarea a mentionat ca prin adresa inregistrata la CNVM sub nr. 37923/2009 debitoarea a transmis raportarea cu privire la cota de 1% datorata din veniturile din exploatare aferente perioadei august 2008-decembrie 2008 si ianuarie 2009-septembrie 2009.
Creditoarea a aratat ca creanta solicitata este certa, lichida si exigibila si izvoraste din Statutul CNVM si din Regulamentele CNVM si reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani.
In drept au fost invocate prev. OG nr. 5/2001, Cod proc. civ, OUG nr. 25/2002, Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 7/2006, Legea nr. 500/2002.
In temeiul art. 242 alin. 2 Cod proc. civ., creditoarea a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
In dovedire creditoarea a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: Decizia CNVM nr. 2796/13.10.2005 (f. 7), Decizia CNVM nr. 3490/29.11.2006 (f. 8-9), adresa nr. 7406/9.04.2009 emisa de CNVM si raspunsul debitoarei (f. 10), Somatia de plata nr. 14797/23.06.2009 (f. 11-12), adresa nr. 21535/21.10.2009 emisa de CNVM (f. 14), adresa cuprinzand raspunsul debitoarei inregistrata sub nr. 37923/2.11.2009 si tabelele cuprinzand cota de 1% din venituri din exploatare 2008 si 2009 (f. 16, 17, 18), Somatia de plata nr. 6558/13.04.2010 (f. 20) si Situatia debitelor provenite din 1% venituri din exploatare 2008-2009 (f. 22).
Debitoarea nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru formularea pozitiei procesuale.
La termenul de judecata din data de 29.09.2010 instanta a invocat  din oficiu exceptia necompetentei  materiale a Judecatoriei Targu-Mures.
Analizind actele si lucrarile dosarului sub aspectul exceptiei invocate instanta retine urmatoarele:
Potrivit Deciziei CNVM nr. 2796/13.10.2005 (f. 7) societatea debitoare a fost autorizata sa functioneze ca societate de servicii de investitii financiare sub denumirea IFC INVESTITII SA iar ulterior, prin Decizia nr. 3490/29.11.2006 (f. 8-9) CNVM a autorizat modificarea autorizatiei de functionare a SSIF IFC INVESTITII SA ca urmare a schimbarii denumirii societatii in VENTRUST INVESTMENT SA.
Potrivit art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital societatile de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative, conform Legii nr.31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investitii financiare si care functioneaza numai in baza autorizatiei C.N.V.M. iar conform art. 9 din acelasi act normativ S.S.I.F. are obligatia sa respecte conditiile de autorizare, cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege si prin reglementarile C.N.V.M., pe toata durata desfasurarii activitatii si va notifica sau va supune in prealabil autorizarii, dupa caz, orice modificare in modul ei de organizare si functionare, in conformitate cu prevederile reglementarilor C.N.V.M.
Totodata instanta retine ca potrivit art.23 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 intermediarii autorizati de C.N.V.M. au obligatia sa prezinte situatiile lor financiare, precum si rapoarte periodic iar potrivit alin. 2 C.N.V.M va emite reglementari privind continutul, forma si termenele de transmitere a rapoartelor mentionate la alin. 1.
Potrivit art. 13 alin. 1 si 2 lit. g din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare CNVM se finanteaza integral din venituri extrabugetare iar veniturile CNVM provin si din tarife percepute pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane.
Conform art. 10 alin. 2 si 3 din Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sumele percepute pentru monitorizarea entitatilor autorizate si supravegheate de CNVM se determina prin aplicarea cotei prevazute la pct. 6.1 din anexa si au drept baza de calcul veniturile din exploatare obtinute lunar din activitatile autorizate de CNVM realizate de acestea, calculate conform reglementarilor contabile elaborate de CNVM iar aceste sume datorate CNVM se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se datoreaza, in contul indicat de CNVM. Potrivit art. 12 din acelasi regulament entitatile care datoreaza sumele aratate anterior au obligatia sa informeze CNVM prin situatii lunare care se transmit in forma scrisa si in format electronic pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta iar entitatile care datoreaza sumele prevazute la art. 10 alin. 2 au obligatia sa transmita, cel mai tarziu pana la data de 25 a lunii urmatoare, balanta de verificare din care sa rezulte distinct veniturile din exploatare. Pentru nevirarea sumelor aratate anterior, in temeiul art. 14 din acelasi regulament CNVM va calcula penalitati de intarziere in conformitate cu legislatia aplicata veniturilor bugetare iar in art. 15 alin. 1 din Regulamentul nr. 7/2006 sunt aratate penalitatile care se aplica in cazul neraportarii in termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor CNVM.
Conform art. 1 din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare CNVM este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica care reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora. Autoritatea CNVM se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei iar la cerere, CNVM raporteaza Comisiilor pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor, Comisiei economice a Senatului si Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor, asupra activitatii desfasurate, cu respectarea prevederilor legale privind informatiile confidentiale si cele clasificate. Potrivit art. 16 din acelasi act normativ cel tarziu pana la data de 30 aprilie a fiecarui an CNVM va trimite Parlamentului respectiv comisiilor pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor, Comisiei economice a Senatului si Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor, raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbatute in sedinta comuna a Camerelor iar comisiile pentru buget, finante si banci ale celor doua camere, Comisia economica a Senatului si Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor pot dispune oricand verificarea activitatilor CNVM in conformitate cu Regulamentele Senatului si ale Camerei Deputatilor.
Pe de alta parte, potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea contenciosului administrative nr. 554/2004 actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice. Art. art. 2 lit. b din acelasi act normativ prevede ca sunt asimilate autoritatilor publice in sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica.
Din analiza textelor legale mai sus-mentionate reiese ca tariful perceput de CNVM pentru monitorizarea entitatilor autorizate si supravegheate de CNVM se aplica tuturor societatilor de servicii de investitii financiare care functioneaza in baza autorizatiei emise de CNVM. Instanta apreciaza ca acest tarif nu este datorat in temeiul unor raporturi juridice de drept privat, ci este impus de lege, avand caracter general si obligatoriu. Totodata, in cadrul acestui raport juridic, ce a luat nastere ca urmare a emiterii de care CNVM a deciziei nr. 2796/13.10.2005 prin care societatea debitoare a fost autorizata sa functioneze ca societate de servicii de investitii financiare, creditoarea apare ca o autoritate publica, in sensul art. 2 alin. 1 lit. b din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, iar decizia emisa de CNVM, care a dat nastere raportului juridic dintre parti si care coroborata cu dispozitiile legale sus-mentionate reprezinta actul pe care creditoarea isi intemeiaza pretentiile, este un act administrativ, conform art. 2 alin. 1 lit. c din acelasi act normativ, emis in vederea exercitarii unei activitati de interes public si anume implementarea si supravegherea respectarii regulilor de conduita de catre toti intermediarii care presteaza servicii de investitii financiare pe teritoriul Romaniei. Astfel, instanta apreciaza ca in speta este vorba de un litigiu in care creditoarea este o autoritate publica iar conflictul s-a nascut ca urmare a emiterii de catre creditoare a unui act administrativ ce a dat nastere unui raport juridic intre parti, generator de drepturi si obligatii specifice printre care si obligatia de plata a debitoarei a unui tarif care se percepe pentru efectuarea unor servicii de interes public, in vederea executarii in concret a legii.
Asadar, instanta apreciaza ca in cauza este vorba de un raport juridic de drept administrativ, competenta de solutionare apartinand instantei de contencios administrativ, in temeiul art. 2 alin. 1 din OG nr. 5/2001 (conform caruia cererile privind somatia de plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta), coroborat cu art. 2 pct. 1 lit. d Cod proc.civ., vazand si dispozitiile art. 10 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ coroborat cu art. 2 pct. 40 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Pe cale de consecinta, instanta va admite exceptia necompetentei materiale, invocata din oficiu si, in temeiul art. 158 alin. 1 Cod proc. civ., va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Mures-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Suspendarea conditionata

Abandon de framilie. Insuficien?a aplicarii amenzii penale de instanta de fond pentru atingerea scopului pedepsei. Aplicarea in recurs de tribunal a art. 305 lit. c C.p. cu aplicarea art. 320 ind. 1 al. 7 C.p.p dispunandu-se condamnarea inculpatului l - Decizie nr. 40 din data de 31.12.2013
Calculul termenului de incercare. Art. 85 alin. 3 teza finala din Codul penal din 1969. - Decizie nr. 333/A din data de 23.03.2015
Obligativitatea revocarii suspendarii conditionate in conditiile art. 83 al. 1 Cod penal exclude posibilitatea aplicarii art. 81 al. 1 lit. b Cod penal, chiar daca pedeapsa a carei suspendare se revoca nu este mai mare de 6 luni. - Decizie nr. 773 din data de 19.11.2010
Revocarea suspendarii pedepsei sub supraveghere. Conditii. - Decizie nr. 119/A din data de 01.04.2004
Nerespectare a hotararii judecatoresti in forma continuata - Sentinta penala nr. 286 din data de 04.05.2015
SCHIMBARE INCARARII JURIDICE FAPTA. SAVARSIREA UNEI INFRACTIUNI IN TERMENUL DE INCERCARE A SUSPENDARII SUB SUPRAVEGHERE A EXECUTARII PEDEPSEI .REVOCARE.CONTOPIREA PEDEPSELOR. - Sentinta penala nr. 597 din data de 24.11.2009
ANULAREA SUSPENDARII EXECUTARII PEDEPSEI. FAPTA SAVARSITA ANTERIOR PRONUNTARII HOTARARII. CONTOPIREA PEDEPSELOR. - Sentinta penala nr. 400 din data de 04.08.2009
Aplicarea suspendarii conditionate a pedepsei, in cazul savarsirii infractiunilor pentru care instanta constata ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia. - Sentinta penala nr. 712/2008 din data de 21.05.2008
Recurs. Gresita aplicare, ca modalitate de executare a pedepsei rezultante cu suspendare conditionata. - Decizie nr. 1668 din data de 04.09.2011
Nerespectare a hotararii judecatoresti in forma continuata - Sentinta penala nr. 286 din data de 04.05.2015
Calculul termenului de incercare. Art. 85 alin. 3 teza finala din Codul penal din 1969. - Decizie nr. 333/A din data de 23.03.2015
Abandon de framilie. Insuficien?a aplicarii amenzii penale de instanta de fond pentru atingerea scopului pedepsei. Aplicarea in recurs de tribunal a art. 305 lit. c C.p. cu aplicarea art. 320 ind. 1 al. 7 C.p.p dispunandu-se condamnarea inculpatului l - Decizie nr. 40 din data de 31.12.2013
Suspendare conditionata - Sentinta penala nr. 254 din data de 29.09.2010
SUSPENDARE CONDITIONATA - Sentinta penala nr. 88 din data de 16.04.2010
Civil - obligatie de a face - stab. competenta - Hotarare nr. 8291 din data de 15.09.2010
Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL. - Hotarare nr. 7177 din data de 21.07.2010
Minori si familie - reincredintare minor - Hotarare nr. 6583 din data de 28.06.2010
Civil - pretentii - Hotarare nr. 8582 din data de 22.09.2010
Civil - ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2282 din data de 10.03.2010
Civil - contestatie la executare - Hotarare nr. 2382 din data de 12.03.2010