Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - pretentii

(Hotarare nr. 9440 din data de 13.10.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Prejudicii, daune | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.07.2010, sub nr. 9995/320/2010, reclamanta Asociatia de Proprietari nr. 6 a chemat in judecata pe parata Almasan Erzsebet, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea paratei la plata sumei de 61.918,77 lei datorata la data de 20.07.2010, reprezentand lipsa constatata dupa predarea gestiunii asociatiei din 30.06.2010.
In motivare, reclamanta a aratat, in esenta, ca la data de 30.06.2010 parata a predat gestiunea asociatiei prin incheierea unui proces-verbal de predare-primire a evidentei mijloacelor materiale si banesti in care declara in scris fata de membrii prezenti in comisia de inventariere ca toate datele trecute in procesul-verbal corespund adevarului. Reclamanta a mai precizat ca inscrisurile anexate procesului-verbal de predare-primire erau listele de plata ale asociatiei cu situatia financiara pana la data de 30.06.2010 si Situatia soldurilor elementelor de activ si de pasiv calculate tot pana la data de 30.06.2010 conform Ordinului 1996/2007, privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, pe care parata le-a semnat pentru conformitate cu adevarul dupa care acestea au fost semnate de preluare si de catre membrii comisiei de inventariere prezenti.
Reclamanta a mai aratat ca la momentul predarii-primirii, pe lista de plata a consumului din imobilul situat in Targu-Mures, str. 22 Decembrie, nr. 20 s-a observat prima inadvertenta, suma totalului general in valoare de 39.775,26 lei nu corespundea sumelor repartizate pe apartamente, fapt ce a dus la solicitarea unor explicatii cerute de comisia de inventariere paratei-administrator, care nu a dorit sa explice de unde a aparut in plus la ap. 23 din imobil, suma de 38.568,38 lei la un apartament in care nu locuia nimeni si de ce a blocat aceasta rubrica, ap. 23 nefiind vizibila pe lista predata la preluarea gestiunii din 30.06.2010.
Reclamanta a mai invederat ca ap. 23 este un apartament nou construit la mansarda blocului situatie de care parata s-a folosit in mod premeditat pentru a incarca (activul) gestiunea asociatiei ca sa nu se descopere lipsa banilor scosi din patrimoniul asociatiei.
Reclamanta a precizat ca in urma verificarilor efectuate la data de 12.07.2010 s-a mai incheiat un proces-verbal de constatare prin care a fost retinuta fapta paratei care in mod nejustificat pe listele de plata ale lunilor martie, aprilie si mai 2010 a introdus pe langa sumele ce reprezinta obligatia de plata a proprietarilor si suma de 9.725 lei, desi nu avea voie sa introduca in plata decat sume ce reprezentau facturile si serviciile efectiv prestate catre proprietari, dar aceasta si-a incalcat atributiile. Reclamanta a mai aratat ca o alta paguba creata asociatiei de parata conform procesului-verbal de constatare din 19.07.2010 a fost depistata in urma unor verificari efectuate la solicitarea unui proprietar de catre un inspector al primariei care a depistat ca parata a falsificat Anexa 1 la factura nr. 0034775 emisa de SC ENERGOMUR SA introducand in plus sume ce totalizeaza o paguba de 13.625,39 lei.
Reclamanta a aratat ca prin activitatea dolosiva efectuata sistematic de parata aceasta a incalcat premeditat obligatiile contractuale asumate si prevederile legale ce reglementeaza imperativ activitatea de administrator, realizand un prejudiciu asociatiei care in prezent este de 61.918,77 lei. Reclamanta a precizat ca parata a falsificat cu buna-stiinta anexele facturilor de la furnizorul de energie termica si a incarcat activul asociatiei pentru a masca la control lipsa din gestiune, creand un prejudiciu asociatiei de proprietari pe care o administra, parata fiind calificata pentru aceasta functie prin atestarea obtinuta de la Primaria Targu-Mures in baza Legii nr. 230/2007.
Reclamanta a mai precizat ca sunt intrunite conditiile raspunderii civile contractuale cu privire la fapta ilicita, parata incalcand obligatiile contractuale si prevederile legale ce reglementeaza sediul materiei in administrarea asociatiilor de proprietari, aducandu-se o paguba patrimoniului asociatiei, cat si vinovatia paratei fapta fiind savarsita premeditat incalcand obligatiile contractuale.
Totodata reclamanta a aratat ca intrucat verificarea gestiunii nu a fost finalizata la data depunerii cererii, va preciza actiunea pana la primul termen de judecata.
In drept au fost invocate prev. Legii nr. 230/2007, HG nr. 1588/2007, Ordinul MFP nr. 1969/2007 si Legea nr. 82/1991.
In probatiune, au fost depuse la dosar copii certificate pentru conformitate ale urmatoarelor inscrisuri : conventie civila de prestari servicii inregistrata la ITM Mures sub nr. 7025/2000 (f. 6), proces-verbal de predare-primire a evidentei mijloacelor materiale si banesti/30.06.2010 (f. 7), situatia soldurilor elementelor de activ si de pasiv la 30.06.2010 (f. 8, 32, 35, 33, 36), proces-verbal incheiat la data de 30.06.2010 cu ocazia predarii gestiunii asociatiei (f. 9), Tabele nominale-consum luna mai 2010 (f. 10, 11), proces-verbal/12.07.2010 (f. 12), proces-verbal/19.07.2010 (f. 13), Anexa 1 la factura nr. 0034775 (f. 14-16, 18-20), factura nr. 0034775 (f. 17), Notificare/19.07.2010 (f. 21).
La data de 12.08.2010 reclamanta a depus la dosar o cerere pentru instituirea sechestrului asigurator cu privire la apartamentul si garajul ce se afla in proprietatea comuna a paratei (f. 22).
La data de 13.10.2010 reclamanta a depus la dosar prin serviciul registratura o precizare de actiune (f. 31, 34) prin care arata ca isi majoreaza pretentiile la suma de 241.618,69 lei, suma reprezentand lipsa in gestiune la data de 30.06.2010.
In sedinta publica din data de 13.10.2010, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Targu-Mures.
Analizind actele si lucrarile dosarului sub aspectul exceptiei invocate instanta retine urmatoarele:
La data de 2.07.2000 intre reclamanta in calitate de angajator (beneficiar) si parata in calitate de prestator de servicii (executant) s-a incheiat conventia civila de prestari servicii pe durata nedeterminata avand ca obiect prestarea de catre parata-administrator a serviciilor constand in tinerea tuturor evidentelor contabile, obtinerea facturilor, defalcarea pe apartamente a cheltuielilor comune, incasarea si depunerea banilor pentru plata facturilor, intocmirea de somatii proprietarilor rau-platnici (f. 6). Potrivit acestei conventii, inregistrata la ITM Mures sub nr. 7025/2000, remuneratia bruta pentru prestatiile aratate a fost stabilita la suma de 1.856 lei lunar, timpul de lucru fiind de 3 ore pe zi, activitatea prestata fiind cu caracter de regularitate.
Conventia civila aratata a fost incheiata in baza Legii nr. 130/1999.
Dispozitiile Legii nr.130/1999 care reglementau conventiile de prestari servicii au fost abrogate expres prin OUG nr. 23/2003 respinsa prin Legea nr. 553/2003 iar ulterior aceste dispozitii au fost abrogate expres prin Legea nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Totodata instanta retine ca Legea nr. 53/2003 nu contine nicio prevedere legata de conventiile civile de prestari servicii. De asemenea, potrivit art. 298 alin. 2 din Codul muncii pe data intrarii in vigoare a prezentului cod se abroga orice alte dispozitii contrare. Prin adoptarea Codului muncii in acord cu legislatia comunitara, legiuitorul a adoptat o conceptie unitara in materia raporturilor de munca, statuand ca totalitatea raporturilor individuale si colective de munca dintre salariat si angajator vor fi cuprinse in contractul individual de munca reglementat de Codul muncii - art. 1 Cod. Muncii. Astfel, dispozitiile cuprinse in Legea nr. 130/1999 au fost preluate de noul cod al muncii prin articolele care reglementeaza contractul individual de munca pe durata determinata, munca prin agent de munca temporara si contractul individual de munca cu timp partial.
Potrivit art. 35 alin. 1 si 2 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari pentru activitatea de administrare care include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie, asociatia de proprietari poate angaja persoane fizice atestate pentru functia de administrator de imobile prin incheierea unui contract individual de munca, conform celor stabilite prin negociere directa.
Fata de dispozitiile legale aratate, instanta apreciaza ca, desi conventia civila sus-mentionata a fost incheiata anterior intrarii in vigoare a actului normativ abrogator, din 14.04.2003, avand in vedere raporturile determinate de aceste conventii civile care sunt raporturi juridice cu executare succesiva in timp si faptul ca normele juridice cuprinse in Codul muncii si OUG nr. 23/2003 sunt norme imperative si de imediata aplicare, conventia civila de prestari servicii a devenit un contract individual de munca cu timp partial. Aceasta concluzie se impune fata de continutul conventiei civile incheiate intre parti si imprejurarea ca dupa adoptarea OUG nr. 23/2003, astfel de conventii mai puteau fi incheiate doar in conditiile Codului civil, iar fata de dispozitiile imperative ale art. 16 din Codul muncii, acestea mai puteau fi incheiate doar pentru prestarea unei munci in cadrul unui program de pana la 2 ore pe zi si pana la 10 ore pe saptamana, prestarea unei activitati cu program ce depaseste aceste limite putand fi realizata doar in baza unui contract de munca. Prin urmare, efectele acestei conventii dupa anul 2003 trebuie analizate prin raportare la legislatia muncii, mai precis acele norme care reglementeaza contractul individual de munca cu timp partial.
Totodata instanta retine si faptul ca, in prezent, urmare a modificarilor legislative ulterioare ale Codului muncii, conventiile de prestari servicii, incheiate in temeiul Codului civil, pot avea ca obiect doar o prestatie unica, ocazionala, care dureaza exact cat este necesar pentru ca prestatia sa fie dusa la bun sfarsit. Ori, contractul individual de munca se incheie pentru activitati regulate, desfasurate pe o perioada de timp nelimitata sau mai lunga decat cere prestatia respectiva. Ori, aceasta este si situatia raportului juridic dedus judecatii, deoarece contractul dintre parti este incheiat pe o perioada de timp nedeterminata si se refera la executarea acelorasi prestatii in mod regulat si nu doar ocazional. Faptul ca in contractul incheiat intre parti se afla inscrisa mentiunea ca timpul de lucru este de 3 ore pe zi, activitatea prestata fiind cu caracter de regularitate, califica acest contract ca fiind un contract individual de munca cu timp partial.
Cum pretentiile reclamantei se intemeiaza pe raspunderea contractuala a administratorului asociatiei, instanta apreciaza ca litigiul dedus judecatii s-a nascut in legatura cu executarea contractului de munca, astfel ca, fata de prev art. 284 Codul muncii raportat la art. 2 alin. 1 lit. c din Codul de procedura civila este de competenta Tribunalului Mures.
Fata de cele mai sus retinute, instanta va admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Targu-Mures in solutionarea prezentei cauze si in baza art.2  pct.1 lit.c din Cod procedura civila va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Mures.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prejudicii, daune

Prejudiciu. Termen de prescriptie. - Sentinta civila nr. 544/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de imputare si restituirea drepturilor salariale retinute prin aceeasi decizie. - Sentinta civila nr. 80/lm/2008 din data de 17.02.2009
prejudiciu de producerea unui accident de circulatie si a asiguratorului sau. - Decizie nr. 72/R/ din data de 31.01.2005
Raspundere patrimoniala. Lipsa in gestiune. Actiune respinsa, nefiind indeplinite conditiile pentru antrenarea raspunderii patrimoniale al angajatului. Lipsa culpei. Prejudiciu incert - Sentinta civila nr. 699 din data de 21.06.2016
Coproprietar obligat sa-si dea consimtamantul la efectuarea unui bransament de apa. Obligare coproprietar la repararea pagubei produsa ca urmare a inundarii apartamentului vecin. Cerere reconventionala. Coproprietar obligat la plata contravalorii consumul - Decizie nr. 117 din data de 01.04.2015
plata cheltuielilor neachitate de chiriasul evacuat - Sentinta civila nr. 436 din data de 10.10.2014
Obligarea societatii de asigurare la plata daunelor rezultate dintr-un accident rutier - Decizie nr. 49 din data de 30.01.2014
Raspunderea patrimoniala. Lipsa in gestiune - Sentinta civila nr. 549 din data de 02.05.2012
Infractiuni silvice. Incadrarea corecta in functie de valoarea diurnei.Legea penala mai favorabila. - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 576/C din data de 10.04.2009
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 6C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 4C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 3C din data de 08.01.2010
abuz in serviciu contra intereselor publice - Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009
Suspendare act administrativ. Conditiile legale. Cazul bine justificat, definit de art.2 lit. t din Legea nr.554/2004, poate fi determinat de rezolutia de neincepere a urmaririi penale dispusa de procuror in privinta pretinselor conditii frauduloase ... - Decizie nr. 2081/R din data de 14.10.2011
Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora - Sentinta civila nr. 322/S din data de 14.12.2009
Raspundere patrimoniala. Restituirea sumelor nedatorate. - Decizie nr. 448 din data de 22.03.2017
Legea nr. 33/1994. Stabilirea intinderii prejudiciului suferit de persoana expropriata. Intelesul sintagmei „prejudiciu cauzat proprietarului”. - Decizie nr. 91/A din data de 27.05.2010
Raspundere patrimoniala. Conditii. - Decizie nr. 906 din data de 28.09.2009
Raspundere materiala a angajatului. Prejudiciu cauzat prin lipsa in gestiune - Decizie nr. 1202 din data de 01.11.2007