InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de apel Militara

abuz in serviciu contra intereselor publice

(Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009 pronuntata de Curtea de apel Militara)

Domeniu Prejudicii, daune | Dosare Curtea de apel Militara | Jurisprudenta Curtea de apel Militara

CURTEA MILITAR? DE APEL
    RECURS
      Dosar nr.1 / 81 / 2009
DECIZIA NR.12
?edin?a public? din data de 11 martie 2009
Curtea Militar? de Apel, compus? din:
PRE?EDINTE - C.  B.
JUDEC?TOR - G.  M.
JUDEC?TOR - P.  P.
s-a intrunit pentru pronun?area cu privire la recursurile declarate de inculpa?ii maior A. I. S., lt.colonel (rez.) V. G. ?i partea civil? Ministerul Ap?r?rii Na?ionale impotriva deciziei nr.24 din data de 28 noiembrie 2008 pronun?at? de Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti in dosarul nr.39/752/2007.
Dezbaterile in fond ale cauzei au avut loc in ?edin?a public? din 25 februarie 2009, fiind consemnate in incheierea de ?edin?? de la acea dat? ce face parte integrant? din prezenta hot?rare ?i cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronun?area pentru ast?zi, 11 martie 2009, cand a decis urm?toarele:
C U R T E A
Deliberand asupra recursurile declarate de inculpa?ii maior A. I. S., lt.colonel (rez.) V. G. ?i de partea civil? Ministerul Ap?r?rii Na?ionale impotriva deciziei nr.24 din data de 28 noiembrie 2008 pronun?at? de Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti;
Verificand hot?rarea atacat? pe baza lucr?rilor ?i materialului din dosarul cauzei, constat?:
Prin sentin?a nr.12 din 09 mai 2008 Tribunalul Militar Cluj a condamnat pe inculpa?ii maior A. I. S. din U.M…., ?i lt.colonel (rez.) V.G. fost in U.M…. la cate o pedeaps? de 1 an ?i 6 luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de abuz in serviciu contra intereselor publice prev?zut? de art.248 C.pen. (primul inculpat) ?i, respectiv, pentru s?var?irea infrac?iunii de neglijen?? in serviciu prev?zut? de art.249 alin.(1) C.pen. (al doilea inculpat).
Pentru fiecare inculpat s-a dispus suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei in baza art.81 C.pen. ?i li s-au pus in vedere dispozi?iile art.83 ?i 84 C.pen.
In baza art.14 C.proc.pen., art.346 C.proc.pen., art.998 ?i 999 C.civ. raportat la art.1003 C.civ. a fost admis? ac?iunea civil? exercitat? de partea civil? Ministerul Ap?r?rii ?i au fost obliga?i in solidar inculpa?ii c?tre aceasta la 302.165,55 RON (din care 194.214,6 RON reprezint? prejudiciul efectiv produs calculat la data de 14 martie 2003, iar diferen?a de 107.950,95 RON reprezint? dobanda legal? calculat? pan? la 31 martie 2008.
Inculpa?ii au fost obliga?i in solidar c?tre partea civil? Ministerul Ap?r?rii la contravaloarea actualizat? a prejudiciului in func?ie de valoarea dobanzii legale comunicat? de Banca Na?ional? a Romaniei ?i calculat? conform Ordonan?ei Guvernului nr.9/2000 a?a cum a fost modificat?, privind nivelul dobanzii legale pentru obliga?ii b?ne?ti incepand cu data de 01 aprilie 2008 pan? la data acoperirii integrale a prejudiciului.
Pentru a hot?ri astfel, prima instan?? a re?inut urm?toarele:
In urma unui control tematic efectuat in intervalul 02 decembrie - 24 decembrie 2002 la U.M.XX (actualmente desfiin?at?, patrimoniul ei fiind transferat U.M.XX) de c?tre Sec?ia de Audit Intern nr.XX din cadrul Ministerului Ap?r?rii (vol.I fil.104-126) au fost constatate unele disfunc?ii care prezentau caracter de p?gubire a patrimoniului Ministerului Ap?r?rii, sens in care a fost sesizat? Direc?ia de Audit Intern ?i Comandamentul Logistic Intrunit.
Ulterior, in intervalul 25 februarie - 14 martie 2003, in urma activit??ii desf??urate privind constatarea cauzelor care au determinat producerea pagubelor, imprejur?rilor ?i condi?iilor in care s-a produs paguba, de c?tre comisia de cercetare administrativ? numit? in acest sens prin procesul verbal de cercetare administrativ? nr.x/x 2003 (vol.I fil.5-91) s-a concluzionat faptul c? exist? un prejudiciu in valoare de 1.042.146.000 lei ROL (194.214,6 RON) reprezentand cheltuieli neeconomicoase pentru achizi?ionarea a 18.000 m.l.panz? albit?.
S-a apreciat c?, in calitate de ordonator ter?iar de credite, comandantul unit??ii nu a urm?rit folosirea eficient? a fondurilor alocate ?i nu a folosit baza de date existente pentru produsele ce trebuiau achizi?ionate.
Totodat?, s-a concluzionat c? ?eful sec?iei echipament, care era ?i pre?edinte al comisiei de evaluare, nu ?i-a indeplinit atribu?iile func?ionale, nerespectand prevederile legale privind modul de achizi?ie public? ?i neutilizarea ofertelor aflate in baza de date a unit??ii etc.
O nou? cercetare administrativ? desf??urat? in intervalul 18 aprilie - 08 iunie 2005 s-a concretizat in con?inutul procesului verbal de cercetare administrativ? nr.X/X 2005 (vol.I fil.92-103) prin care s-a confirmat existen?a prejudiciului provocat prin nerespectarea dispozi?iilor legale privitoare la achizi?iile publice, gestionarea incorect? a fondurilor bugetare, primire de bunuri materiale ?i efectuarea pl??ii contravalorii f?r? documente contractuale, inc?lcarea dispozi?iilor referitoare la efectuarea recep?iei cantitativ? ?i calitativ?, intocmirea unor acte adi?ionale nelegale la contracte, aprovizion?ri cu bunuri ?i angajamente de pl??i nefundamentate ?i f?r? temei legal.
Astfel, in cursul lunilor iunie ?i iulie 2002, U.M.X a achizi?ionat prin cerere de ofert? in baza contractului de achizi?ie nr.X/X 2002, cu valabilitate pan? la data de 31 iulie 2002, o cantitate de 7.000 m.l. panz? albit? in valoare de 1.041.250.000 ROL, f?r? a respecta intocmai dispozi?iile referitzoare la transmiterea ofertelor, la intocmirea caietului de sarcini ?i la calificarea ofertantului ca?tig?tor, respectiv S.C.X.
In afara acestei cantit??i, unitatea a mai achizi?ionat 18.000 m.l. panz? albit?, mai mult decat necesarul stabilit pentru realizarea indicatorilor prev?zu?i in planul de produc?ie al atelierului croitorie, aprobat cu nr.X/X 2002, cantitate care nu era prev?zut? in Programul Achizi?iilor Publice pe anul 2002 ?i pentru care U.M.X avea obliga?ia organiz?rii unei noi proceduri de achizi?ie, prin metoda licita?iei publice deschise, conform art.13 din Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr.60/2001.
Contrar acestor dispozi?ii, inculpa?ii au incheiat dou? acte adi?ionale cu furnizorul din contractul nr.X/X 2002, respectiv S.C. X, pe care le-au semnat din partea U.M.X - solicitand acela?i lucru ?i lt.M. B. (care fusese mutat in unitate de circa o s?pt?man? in func?ia de contabil ?ef, nefiind astfel familiarizat cu situa?ia din unitate) - intocmite ins? in afara termenului de valabilitate al contractului, respectiv 31 iulie 2002, ele fiind datate 08 noiembrie ?i 22 noiembrie 2002, f?r? a avea avizul juridic al consilierului juridic teritorial.
O prim? tran?? de 3.000 m.l. panz? albit? a sosit in unitate, conform Notei de Recep?ie Constatare Diferen?e (N.R.C.D.) nr.X/X 2002 in baza facturii fiscale nr.X/X 2002, ?i inainte de intocmirea ?i inregistrarea primului act adi?ional.
Pentru cantitatea diferen?? de 15.000 m.l. panz? albit? plata s-a f?cut anticipat, contrar normelor legale, in data de 26, respectiv 27 noiembrie 2002, de?i primirea efectiv? s-a efectuat la data de 05 decembrie 2002.
Pe de alt? parte, din eviden?ele  unit??ii  a reie?it c? in data de 21 august 2002, U.M.X a primit de la S.C. X oferta de produse ?i pre? nr.X/X 2002, inregistrat? sub nr.X/X 2002, care con?inea ?i oferta financiar? pentru articolul panz? albit? sub denumirea de „cear?af UTEX”, la pre?ul de 40.853 lei ROL/m.l., cu 107.897 lei ROL/m.l. mai mic decat pre?ul de achizi?ie al produsului de la firma S.C. X, care era de 148.750 lei ROL/m.l.
Mai mult, prin oferta nr.682/27 februarie 2003, S.C. X i?i men?ine pre?urile valabile la data de 21 august 2002.
A rezultat c? S.C. X a aprovizionat o parte din cantitatea de panz? albit? destinat? U.M.X de la S.C. X conform facturii fiscale nr.X/X 2002 cu pre?ul de 40.853 lei ROL/m.l., revandut? cu pre?ul de 148.750 lei ROL/m.l.
De asemenea, conform datelor tehnice cuprinse in buletinul de analiz? de laborator nr.168/04 martie 2003 intocmit la U.M.X in urma analizei mostrelor de panz? albit? prelevate din depozitul U.M.X, comparate cu datele cuprinse in specifica?ia tehnic? nr.X, rezult? c? „?es?tura analizat? nu corespunde cerin?elor armatei”.
In urma manoperelor cu caracter infrac?ional ale inculpa?ilor, referitoare la intreaga procedur? de achizi?ie a cantit??ii de 18.000 m.l. panz? albit? s-a produs o cheltuial? neeconomicoas?, concretizat? intr-un prejudiciu de 1.942.146.000 lei ROL.
Ministerul Ap?r?rii s-a constituit parte civil? (fil.25-26 ?i fil.49-51) solicitand obligarea inculpa?ilor in solidar la plata contravalorii prejudiciului in valoare de 194.214,6 RON (stabilit la data de 14 martie 2003), actualizat cu valoarea dobanzii legale prev?zut? de art.3 din O.G.nr.9/2000 actualizat? privind nivelul dobanzii legale pentru obliga?ii b?ne?ti la suma de 302.165,55 RON (la data de 31 martie 2008), precum ?i in continuare pan? la data  pl??ii efective a acesteia (documente justificative ?i baza de calcul - vol.III fil.73-78).
Prin adresele nr.X/2005 ?i X/2007 emise de Comandamentul Logistic Intrunit s-a confirmat c? nu a existat nici un ordin din care s? rezulte necesitatea achizi?ion?rii a 18.000 m.l. panz? albit? (vol.II fil.2-4) ?i, pe de alt? parte, s-a precizat c? fondurile solicitate ?i primite de U.M.X nu au fost repartizate pentru achizi?ionarea de panz? albit? peste necesar, astfel c? acest lucru s-a f?cut prin renun?area la achizi?ia altor bunuri prev?zute in planul de achizi?ionare pentru anul 2002 ( vol.II fil.4).
Sus?inerile inculpa?ilor potrivit c?rora nu cuno?teau oferta standard a S.C. X nu subzist?, fiind infirmate de ansamblul probelor administrate, printre care ?i „invita?ia de participare” la procedura de atribuire de contract de furnizare prin „cerere ?i ofert?” nr.X/X 2002 (vol.I fil.170-173) intocmit? de comisia de evaluare a ofertelor, aprobat? de comandant ?i compus?, printre alte persoane, ?i din c?pitan A. I. S., ?i care a avut in vedere oferta unui num?r de cinci societ??i comerciale printre care ?i cea a S.C. X.
S-a stabilit ?i faptul c? activitatea ?efului sectorului depozitare al U.M.X, func?ie ocupat? de maior D. R., se desf??ura in aceea?i inc?pere cu cea a inculpatului A. I. S., ?ef sec?ie echipament ?i subordonat nemijlocit al celei dintai, cat ?i cu cea a martorului p.c.c. S. M., referent in cadrul sec?iei echipament, astfel c? prin natura sarcinilor ?i atribu?iilor func?ionale desf??urau numeroase ac?iuni comune, ca ?i cea de achizi?ii de produse (vol.III fil.62-63).
Martora A. I., asociat unic la S.C. X a precizat c? nu avea in obiectul de activitate produc?ia de panz? albit?, sus-numita nefiind in m?sur? s? explice absen?a semn?turii contabilului firmei pe actele adi?ionale ?i nici imprejur?rile incheierii acestora.
Impotriva acestei sentin?e au declarat apeluri inculpa?ii maior  A. I. S. ?i lt.colonel (rez.) V. G., iar prin decizia nr.24 din 28 noiembrie 2008 Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti a admis aceste apeluri, a desfiin?at hot?rarea judec?toreasc? atacat? numai privind latura civil? in sensul c? a obligat pe inculpa?i in solidar c?tre partea civil? Ministerul Ap?r?rii la 194.214,60 RON plus dobanda legal? calculat? de la data r?manerii definitive a sentin?ei pan? la achitarea integral? a prejudiciului.
Prin aceea?i decizie au fost men?inute celelalte dispozi?ii ale sentin?ei atacate.
Impotriva acestei decizii au declarat recursuri inculpa?ii maior A. Io. S. ?i lt.colonel (rez.) V. G. precum ?i partea civil? Ministerul Ap?r?rii Na?ionale.
Inculpa?ii, prin ap?r?tor, in cererea de recurs au invocat dispozi?iile art.3859 alin.(1) pct.10, 14, 17 ?i 18 C.proc.pen. (instan?a nu s-a pronun?at asupra unor cereri esen?iale pentru p?r?i; au fost aplicate pedepse gre?it individualizate in raport cu art.72 C.pen.; cand faptei s?var?it? i s-a dat o gre?it? incadrare juridic?; s-a comis o eroare grav? de fapt avand drept consecin?? pronun?area unei hot?rari gre?ite de condamnare).
In motivele de recurs inculpa?ii au ar?tat, prin avocat, c? atat instan?a de fond cat ?i instan?a de apel au inc?lcat urm?toarele principii  fundamentale ale dreptului procesual penal: al afl?rii adev?rului, al rolului activ al judec?torului, al prezum?iei de nevinov??ie ?i al garant?rii dreptului la ap?rare.
Inculpa?ii au mai precizat c? infrac?iunilor re?inute in sarcina lor le lipsesc atat elementul subiectiv cat ?i elementul obiectiv.
In fine, inculpa?ii au solicitat admiterea recursurilor, casarea ambelor hot?rari ?i, in consecin??, achitarea in baza art.11 pct.2 lit.a) raportat la art.10 lit.d C.proc.pen. ?i exonerarea lor de plata contravalorii unui prejudiciu intrucat acesta nu este cert, nu este dovedit, ci este virtual ?i iluzoriu.
In subsidiar inculpa?ii au cerut casarea hot?rarilor ?i trimiterea cauzei la instan?a de fond in vederea administr?rii de probe.
Recurenta parte civil? Ministerul Ap?r?rii Na?ionale a solicitat admiterea recursului s?u, casarea deciziei atacate ?i men?inerea sentin?ei pronun?at? de instan?a de fond cu privire la latura civil? a cauzei.
Recurenta a precizat c? inculpa?ii, fiind in exerci?iul atribu?iilor de serviciu, cu ?tiin??, au incheiat in cursul lunii noiembrie 2002 dou? acte adi?ionale la un contract de achizi?ie public?, al c?rui termen de valabilitate expirase, determinand achizi?ia suplimentar? a 18.000 m.l. panz? albit? ?i contribuind la crearea unei cheltuieli neeconomicoase prin ignorarea procedurii obligatorii de achizi?ie prin licita?ie deschis? a S.C. X, provocand  un prejudiciu in patrimoniul Ministerului Ap?r?rii; sub acest aspect, in opinia recurentei, instan?a de apel nu a avut in vedere dobanda legal? practicat? pan? la data de 31 martie 2008, a?a cum rezult? ?i din cererea de constituire de parte civil? formulat? in fa?a primei instan?e de c?tre aceasta.
In concluzie, recurenta parte civil? a solicitat instan?ei de recurs s? se aib? in vedere actualizarea contravalorii prejudiciului produs de inculpa?i cu dobanda legal? calculat?, cum in mod corect s-a pronun?at prima instan??.
Curtea, in temeiul art.38514 alin.(1) C.proc.pen. verificand hot?rarea atacat?, pe baza lucr?rilor ?i materialului din dosarul cauzei, constat?:
Din probele administrate in cauz? rezult? cu certitudine c? cei doi inculpa?i (maior A. I. S. ?i lt.colonel (rez.) V. G.), func?ionari publici ?i-au inc?lcat atribu?iile de serviciu (primul cu ?tiin??, al doilea din culp?) cu privire la incheierea a dou? acte adi?ionale la un contract de achizi?ie public? al c?rui termen de valabilitate expirase, contribuind astfel la achizi?ia suplimentar? a 18.000 m.l.panz? albit? (in cursul lunii noiembrie 2002); primul a ignorat procedura obligatorie de achizi?ie prin licita?ie deschis? prev?zut? de art.13 din Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr.60/2001 cat ?i oferta mai avantajoas? a S.C.X ?i a provocat un prejudiciu de 1.942.146.000 ROL in patrimoniul Ministerului Ap?r?rii prin efectuarea unor cheltuieli neeconomicoase; al doilea a informat in mod eronat despre procedura de achizi?ie suplimentar? din cursul lunii noiembrie 2002 a unei cantit??i suplimentare de 18.000 m.l.panz? albit?, contribuind la crearea unei cheltuieli neeconomicoase reprezentand un prejudiciu in patrimoniul Ministerului Ap?r?rii in valoarea susmen?ionat?.
Atat situa?ia de fapt cat ?i incadrarea juridic? re?inut? de ambele instan?e (abuz in serviciu contra intereselor publice prev?zut? de art.248 C.pen. stabilit? in sarcina primului inculpat ?i neglijen?? in serviciu prev?zut? de art.249 alin.1 C.pen. in sarcina celui de-al doilea inculpat) se sprijin? pe urm?toarele probe: plangerea U.M.X, procesele verbale de cercetare administrativ?, contractul de achizi?ie public?, actele adi?ionale, oferta de la S.C. X, factura fiscal? intre S.C.X ?i S.C.X adresele  U.M.X, adresele U.M.X, decizia de imputare, declara?iile inculpa?ilor, declara?iile martorilor ?i fi?ele posturilor inculpa?ilor.
A?adar, din probe rezult? vinov??ia  celor doi inculpa?i, iar punctul de vedere al ap?r?torului acestora in sensul achit?rii nu poate fi primit, motivele de recurs  invocate cuprinzand doar afirma?ii f?r? un suport probator.
In mod corect prima instan??, urmare a constituirii de parte civil? a Ministerului Ap?r?rii,  a re?inut c? sunt intrunite condi?iile r?spunderii civile in sarcina inculpa?ilor, ace?tia trebuind s? r?spund? in solidar pentru contravaloarea prejudiciului cauzat prin infrac?iune, in sum? de 302.165,55 RON din care 194.214,6 RON reprezentand prejudiciul efectiv calculat la data de 14 martie 2003, iar diferen?a de 107.950,95 RON reprezentand dobanda legal? calculat? pan? la data de 31 martie 2008.
De asemenea, corect s-a re?inut de aceea?i instan?? c? inculpa?ii au obliga?ia s? pl?teasc? p?r?ii civile Ministerul Ap?r?rii contravaloarea actualiz?rii prejudiciului cu valoarea dobanzii legale comunicat? de B.N.R. ?i calculat conform art.3 din Ordonan?a Guvernului nr.9/2000 actualizat? privind nivelul dobanzii legale ?i pentru obliga?ii b?ne?ti incepand cu data de 01 aprilie 2008 ?i pan? la data pl??ii efective a acestuia.
Juste?ea acestei solu?ii privind realizarea obiectului ac?iunii civile este prev?zut? in procesul penal de dispozi?iile art.14 C.proc.pen.; potrivit acestui articol una din modalit??ile de reparare a pagubelor produse prin infrac?iune este plata unei desp?gubiri b?ne?ti.
Aceast? modalitate se intalne?te cel mai des in practica penal? a instan?elor de judecat?.
In cazul infrac?iunilor contra patrimoniului desp?gubirea b?neasc? reprezint? valoarea lucrurilor sustrase sau distruse.
In cadrul procesului penal, desp?gubirea b?neasc? trebuie calculat? in raport de valoarea integral? a prejudiciului stabilit? prin probe. Pe lang? valoarea pagubei efectiv suferite (damnum emergens), desp?gubirea trebuie s? cuprind? potrivit art.14 alin.ultim C.proc.pen. ?i folosul nerealizat (lucrum cessans), care poate fi dobanda legal? aferent? (in acest sens este ?i O.G.nr.9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obliga?iile b?ne?ti (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.26 din 25 ianuarie 2000).
La stabilirea cuantumului daunelor instan?a trebuie s? ?in? seama de coeficientul de infla?ie la data pronun??rii sentin?ei, in raport cu data cand au fost cauzate pagubele prin s?var?irea infrac?iunii.
Instan?a de apel a ignorat aceste considerente care au fost semnalate de partea civil? Ministerul Ap?r?rii Na?ionale in contradictoriu cu inculpa?ii, ?i care au fost avute in vedere de prima instan?? cu ocazia pronun??rii sentin?ei.
Curtea, in temeiul art.38515 pct.2 lit.a) C.proc.pen. va admite recursul declarat de partea civil? Ministerul Ap?r?rii Na?ionale impotriva deciziei nr.24 din 28 noiembrie 2008 pronun?at? de Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti in dosarul nr.39/752/2007, va casa decizia atacat? numai in ceea ce prive?te latura civil? a cauzei in sensul c? va men?ine sentin?a nr.12 din 09 mai 2008 pronun?at? de Tribunalul Militar Cluj.
In temeiul art.38515 pct.1 lit.b) C.proc.pen. va respinge ca nefondat recursul declarat de inculpa?ii maior A. I. S. ?i lt.colonel (rez.) V. G. impotriva aceleia?i decizii.
In baza art.192 alin.(1) pct.2 C.proc.pen. va obliga pe fiecare inculpat la cate 200 lei cheltuieli judiciare statului.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:
Admite recursul declarat de recurenta parte civil? Ministerul Ap?r?rii Na?ionale impotriva deciziei nr.24 din 28 noiembrie 2008 pronun?at? de Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti in dosarul nr.39/752/2007.
Caseaz? decizia atacat? numai in ceea ce prive?te latura civil? a cauzei in sensul c? men?ine sentin?a nr.12 din 09 mai 2008 pronun?at? de Tribunalul Militar Cluj.
Respinge ca nefondate recursurile declarate de inculpa?ii maior A. I. S. ?i lt.colonel V. G. impotriva aceleia?i decizii.
Oblig? pe fiecare recurent inculpat la cate 200 (dou?sute) lei cheltuieli judiciare statului.
Pronun?at? in ?edin?? public?, ast?zi 11 martie 2009.


PRE?EDINTE, JUDEC?TOR, JUDEC?TOR,

GREFIER,2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prejudicii, daune

Prejudiciu. Termen de prescriptie. - Sentinta civila nr. 544/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de imputare si restituirea drepturilor salariale retinute prin aceeasi decizie. - Sentinta civila nr. 80/lm/2008 din data de 17.02.2009
prejudiciu de producerea unui accident de circulatie si a asiguratorului sau. - Decizie nr. 72/R/ din data de 31.01.2005
Raspundere patrimoniala. Lipsa in gestiune. Actiune respinsa, nefiind indeplinite conditiile pentru antrenarea raspunderii patrimoniale al angajatului. Lipsa culpei. Prejudiciu incert - Sentinta civila nr. 699 din data de 21.06.2016
Coproprietar obligat sa-si dea consimtamantul la efectuarea unui bransament de apa. Obligare coproprietar la repararea pagubei produsa ca urmare a inundarii apartamentului vecin. Cerere reconventionala. Coproprietar obligat la plata contravalorii consumul - Decizie nr. 117 din data de 01.04.2015
plata cheltuielilor neachitate de chiriasul evacuat - Sentinta civila nr. 436 din data de 10.10.2014
Obligarea societatii de asigurare la plata daunelor rezultate dintr-un accident rutier - Decizie nr. 49 din data de 30.01.2014
Raspunderea patrimoniala. Lipsa in gestiune - Sentinta civila nr. 549 din data de 02.05.2012
Infractiuni silvice. Incadrarea corecta in functie de valoarea diurnei.Legea penala mai favorabila. - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 576/C din data de 10.04.2009
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 6C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 4C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 3C din data de 08.01.2010
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
abuz in serviciu contra intereselor publice - Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009
delapidare in forma continuata - Decizie nr. 32 din data de 05.11.2008
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
omor - Decizie nr. 13 din data de 05.11.2008
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
contestatie la executare, arestat in baza unui mandat international de arestare - Decizie nr. 33 din data de 19.11.2008