InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de apel Militara

contestatie la executare, arestat in baza unui mandat international de arestare

(Decizie nr. 33 din data de 19.11.2008 pronuntata de Curtea de apel Militara)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Curtea de apel Militara | Jurisprudenta Curtea de apel Militara


CURTEA MILITARA DE APEL
 RECURS
      Dosar nr. 49/81/2008D E C I Z I A  Nr.33
?edin?a public? din 19 noiembrie 2008

                  C U R T E A ,

Prin sentin?a nr.79 din data de 3 mai 2001 pronun?at? de Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti in dosarul nr.596/2000, r?mas? definitiv? prin decizia nr.4617 din data de 20 octombrie 2003 a Cur?ii Supreme de Justi?ie – Sec?ia Penal?, inculpatul L. D., a fost condamnat la pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de favorizare a infractorului, prev.de art.264 din C.pen.
In baza acestei hot?rari a fost emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr.116/2001/25 noiembrie 2003.
Intrucat nu a fost g?sit in Romania pentru executarea acestui mandat, condamnatul a fost dat in urm?rire interna?ional? in vederea extr?d?rii, prilej cu care, identificat in Fran?a, a fost arestat in vederea extr?d?rii incepand cu data de 15 septembrie 2006 ?i pan? la data de 29 septembrie 2006 ?i pus in libertate sub control judiciar in perioada 22 noiembrie 2006 pan? la 4 aprilie 2008.
La data de 7 aprilie 2008 a fost preluat din Fran?a ?i incarcerat la Penitenciarul de Maxim? Siguran?? Rahova.
Prin cererea adresat? Judec?toriei Sectorului 5 Bucure?ti, care a format obiectul dosarului nr.6941/302/2008, condamnatul L. D. a formulat contesta?ie la executare impotriva sentin?ei nr.79 din 3 mai 2001 pronun?at? de Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti, prin care a solicitat deducerea din pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare, aplicat? prin sus-ar?tata hot?rare, a perioadei de arestare cuprins? intre 15 septembrie 2006 ?i 29 septembrie 2006 ?i a perioadei de „arestare la domiciliu” cuprins? intre 22 noiembrie 2006 ?i 4 aprilie 2008.
Aceast? contesta?ie la executare a fost declinat? in favoarea Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti care prin sentin?a nr.55 din data de 6 octombrie 2008 a admis in parte contesta?ia condamnatului ?i a computat din pedeapsa ce se execut? de 2 (doi) ani inchisoare, aplicat? prin sentin?a nr.79 din data de 3 mai 2001 pronun?at? de Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti, definitiv? prin decizia nr.4617 din data de 20 octombrie 2003 pronun?at? de Curtea Suprem? de Justi?ie, deten?ia (arestul) executat? in Fran?a in perioada 15 septembrie 2006 – 29 septembrie 2006, inclusiv.
A respins cap?tul de cerere privind deducerea din pedeaps? a perioadei 22 noiembrie 2006 – 4 aprilie 2008 cand condamnatul a fost pus de autorit??ile franceze sub control judiciar.
Impotriva acestei hot?rari a declarat recurs inculpatul criticand-o pentru nelegalitate ?i netemeinicie in ceea ce prive?te refuzul de a i se deduce din pedeapsa de executat perioada de liberare sub control judiciar cuprins? intre 22 noiembrie 2006 ?i 4 aprilie 2008.
Critica este neintemeiat?.
Astfel din actele aflate la dosarul cauzei rezult? c? petentul contestator a fost arestat doar in perioada 15 septembrie 2006 – 29 septembrie 2006 de c?tre autorit??ile franceze, fapt care indrituie?te la computarea acesteia din pedeapsa inchisorii pronun?ate, in conformitate cu dispozi?iile art.18 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar? in materie penal?, coroborat? cu dispozi?iile art.89 din C.pen.
In ceea ce prive?te libertatea supravegheat? dispus? prin controlul judiciar pronun?at fa?? de condamnat de c?tre Curtea de Apel din Versailles prin hot?rarea nr.865 din 29 septembrie 2006 (fila 3 fond) pentru perioada 22 noiembrie 2006 – 4 aprilie 2008 in a?teptarea derul?rii procedurii de extr?dare, aceasta, nici prin natura sa, nici prin asimilare prin voin?a legii nu se poate considera ca fiind o form? de executare a pedepsei inchisorii pentru care Codul penal, prin art.89 ?i respectiv Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar? interna?ional? in materie penal? prin art.18 s? permit? considerarea ca executat?, prin computare, a pedepsei inchisorii pronun?ate.
Pe cale de consecin?? instan?a va aprecia ca netemeinic acest motiv de apel.
Procedand la examinarea cauzei sub toate aspectele, in baza art.3856 alin.(3) din C.pr.pen., instan?a de recurs nu a identificat motive de nelegalitate ?i netemeinicie.
Fa?? de cele mai sus ar?tate Curtea va respinge ca nefondat recursul peti?ionarului L.D. impotriva sentin?ei nr.55 din 6 octombrie 2008 pronun?at? de Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti.
In baza art.192 alin.(2) din C.pr.pen. va obliga recurentul s? pl?teasc? statului suma de 200 (dou?sute) lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE
IN  NUMELE  LEGII
D  E  C  I  D  E :


Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul contestator condamnat L. D. impotriva sentin?ei nr.55 din 6 octombrie 2008 pronun?at? de  Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti.
Oblig? recurentul s? pl?teasc? statului suma de 200 (dou?sute) lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pronun?at? in ?edin?? public?, ast?zi 19 noiembrie 2008.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013