Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

Prin cererea formulata prin reprezentantul sau conventional, avocat C. M., potrivit imputernicirii avocatiale seria BC/335472 (fila 6), cerere adresata acestei instante si inregistrata sub nr.1815/110/2017 la data de 14.04.2017, contestatorul S.V. a chemat in judecata CJP Bacau sau intimata solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie anulate actele de executare si sa se dispuna intoarcerea executarii prin restabilirea situatiei anterioare in sensul obligarii intimatei la restituirea sumelor incasate nelegal, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii sale a aratat contestatorul, in esenta, ca in octombrie 2016, s-a comunicat prin posta din partea paratei inscrisul intitulat „Decizie de recuperare a sumelor incasate necuvenit nr. 118278/3965 din 06.10.2016" cu o fisa de calcul anexata. Din continutul acestei decizii (nr.l 18278/3965) a aflat ca la 30.09.2016, parata a procedat la revizuirea deciziei sale initiale de pensionare din 30.10.2008, intrucat  ar  fi incasat pensie pe nedrept, ca nu ar fi indeplinit conditiile de vechime la data pensionarii si ca datoreaza bugetului pensia incasata pentru perioada 30.09.2013 pana la 12.12.2015 in cuantum total de 211.000 lei.
Totodata din octombrie 2016 din pensia lunara  se retine cate 2832 lei. Conform mentiunii de pe cupon „retineri -2832 lei" si fata de faptul ca restul de pensiei incasate este mai mic decat pensia cuvenita a intuit contestatorul ca s-a procedat la infiintarea popririi asupra pensiei sale.
In situatia aratata a formulat contestatie impotriva deciziei de revizuire care nu a fost comunicata nici pana la acest moment, precum si impotriva deciziei de recuperare nr. 118278/3965/2016, contestand si executarea silita-poprirea infiintata asupra pensiei, cauza formand obiectul dosarului nr. 3521/110/2016 al Tribunalului Bacau cu termen la 24.04.2017.
La data de 03.04.2017, a primit din partea paratei somatia nr. 27306/27.03.2017 din dosarul de executare nr. 817/2017 al CJP Bacau, prin care  se aduce la cunostinta ca impotriva sa s-a pornit „executarea silita in temeiul titlului executoriu, decizia nr. 118278/3965/06.10.2016 pentru suma de 197.664 lei" si  se solicita ca in termen de 15 zile de la primirea somatiei sa achite in contul acesteia suma in discutie, in caz contrar se va proceda la aplicarea modalitatilor de executare silita.
A precizat contestatorul ca intelege sa conteste executarea ce face obiectul dosarului nr.817/2017 al CJP Bacau, executare pe care o considera prematura si declansata cu incalcarea dispozitiilor art.107 alin.(2) coroborate cu cele ale art.179 din legea nr.263/2010 intrucat:
- Impotriva deciziei de recalculare si a deciziei de revizuire nr.118278/30.09.2016 s-a formulat contestatie in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.3521/110/2016 al Tribunalului Bacau nesolutionata in mod definitiv astfel incat CJP Bacau nu este indreptatita sa porneasca executarea silita;
- Se procedeaza la emiterea deciziei de recuperare si executarea acesteia nesocotindu-se amnistia fiscala instituita de dispozitiile legii nr.125/2015 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii;
- Cuantumul mentionat in somatie si detaliat in buletinul de calcul nu este legal deoarece:
I) la rubrica 4 – pensie incasata , se indica suma de 7917 lei desi dreptul   de pensie brut a fost de 7678 lei. Nu se explica diferenta in plus de 239 lei pe  fiecare luna.
II) Se imputa pensia bruta, inclusiv impozitul si contributia sociala, desi acestea au fost virate din oficiu la stat, nefiind incasata de  reclamant fiind   nelegal sa plateasca ceea ce nu a primit.
III) Se imputa cheltuieli postale in cuantum total de 2085 lei, desi  reclamantul a incasat pensia pe card si nu s-a pus in discutie plata taxelor postale.
Motivand in drept actiunea contestatorul a invocat dispozitiile art.712 si urmatoarele Cpc precum si pe cele ale art-261 alin.(1) Cod de procedura fiscala iar in dovedirea sustinerilor sale a depus la dosar inscrisuri (filele 7-13,62-70).
Actiunea este legal scutita de plata taxei judiciare de timbru potrivit dispozitiilor art.157 din Legea nr.263/2010.
Formuland intampinare in termenul legal, astfel cum rezulta din dovezile de comunicare si inregistrare atasate la dosarul cauzei (filele 16-18,27), prin reprezentantii sai legali, CJP Bacau a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata cu motivarea, de esenta, ca prin emiterea somatiei nr.27306/27.03.2017 care  reprezinta primul act de executare silita i s-a facut cunoscut reclamantului ca la data de 28.02.2017 suma ramasa de plata este de 197.664 lei.
Fata de neplata sumelor incasate necuvenit si datorate BAS a apreciat intimata ca pana la achitarea integrala a debitului institutia are obligatia de a aplica toate masurile de executare prevazute de lege pentru recuperarea acestora.
In ceea ce priveste sustinerile reclamantului privind incidenta dispozitiilor Legii 125/2014 a aratat ca aceste dispozitii nu sunt aplicabile in prezenta cauza deoarece:
In temeiul art.1 din legea susmentionata se arata ca " Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de pensii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, reprezentand sume incasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitor, nu se recupereaza.
Nu fac obiectul scutirii de la plata si al restituirii, potrivit prevederilor prezentei legi debitele care au drept cauza culpa debitorului, cum ar fi folosirea de catre acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de catre acesta a unor date neconforme realitatii, care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei, nerespectarea obligatiilor care revin, potrivit legii, pensionarilor, inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau, dupa caz, cu venituri din activitati independente.(art.2 din Legea 125/2014 ). In situatia reclamantului revizuirea drepturilor de pensie s-a realizat prin decizia nr. 118278/30.09.2016 ca  urmare a constatarii ca acesta la data de 16.10.2009 nu indeplinea conditiile prevazute de art.82 din Legea 303/2004 pentru obtinerea unei  pensii de serviciu (filele 19-21).
In dovedirea sustinerilor sale intimata a depus la dosar inscrisuri (filele 22-26).
Prin cererea de completare a actiunii introductive inregistrata la data de 14.06.2017 domnul S.V. a solicitat si suspendarea executarii silite a acestei decizii (filele 35-37), cerere in motivarea careia contestatorul a cerut instantei sa aiba in vedere faptul ca decizia de revizuire a pensiei de serviciu din 30.09.2016 nu i-a fost comunicata, nefiind, deci, definitiva, ca o data cu emiterea deciziei de debit s-a infiintat poprire asupra pensiei contestatorului fiindu-i retinuti lunar cate 2.832 lei si ca atat timp cat din pensie se retine deja o suma consistenta continuarea executarii silite fara verificarea legalitatii deciziei de revizuire este de natura sa creeze o inegalitate intre parti.
Formuland intampinare la cererea de suspendare a executarii silite (filele 43-45) CJP Bacau a solicitat respingerea cererii de suspendare a executarii silite cu motivarea ca nu sunt indeplinite cerintele art.719 cpc sub aspectul motivelor temeinice, titlul executoriu prin care se stabileste suma ce trebuie recuperata fiind definitiv din punct de vedere administrativ iar faptul ca nu s-a pronuntat asupra legalitatii lui nici o instanta neavand vreo relevanta in ceea ce priveste continuarea executarii silite sub toate formele.
Pentru cererea de suspendare a executarii silite contestatorul a achitat o cautiune in valoare de 6.500 lei (fila 70).
Cererea de suspendare a executarii silite a fost respinsa de instanta prin incheierea de sedinta din data de pentru motivele aratate in considerentele acestei incheieri.
La termenul de judecata din 14.06.2017 instanta a solicitat contestatorului, reprezentat de avocat, sa precizeze care sunt actele de executare silita pe care intelege sa le conteste, aratandu-se ca obiectul actiunii il constituie toate actele de executare silita intocmite in dosarul de executare silita nr.817/2017, incepand cu somatia din 27.03.2017 si continuand cu atele ulterioare, decizia de imputare prin poprire asupra pensiei din 6.10.2016 formand obiectul dosarului 3521/110/2016, la acea data suspendat.
La termenul de judecata din 06.09.2017, prin reprezentantul sau conventional, contestatorul depune la dosar precizari (fila 61) aratand urmatoarele:
- In prezenta cauza intelege sa conteste actele de executare indeplinite in dosarul de executare nr.81772017, cu precizarea ca somatia nr.27306/27.03.2017 a fost urmata de instiintarea nr.44006/25.05.2017;
- Motivul contestatiei la executare consta in faptul ca pe de o parte in baza aceluiasi titlu sunt doua dosare de executare ce se deruleaza in paralel, iar pe de alta parte sumele ce se pun in executare nu sunt certe, lichide si exigibile, (decizia de pensie recalculata si decizia de recuperare sunt contestate) iar pe de alta parte se regasesc in buletinul de calcul sume care nu au justificare legala asa cum a aratat si in contestatie: se include in debit impozitul si contributia sociala desi acestea au fost retinute din pensia speciala si depuse la stat. Se discuta si de cheltuieli postale, desi pensia sa s-a virat pe card fara a pune in discutie in acest cadru procesual legalitatea titlului care a fost contestat in dosarul nr.3521/110/2016, astfel incat obiectul pricinii pendinte nu este identic cu obiectul dosarului nr.3521/110/2016;
Probatoriul a fost discutat la termenul de judecata din 06.09.2017 cand instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri, solicitand intimatei, prin reprezentantul sau legal, sa prezinte instantei in original actele dosarului administrativ de executare nr.817/2017.
Cu privire la precizarile depuse la contestator la data de 06.09.2017 intimata formulat raspunsul nr.69858/12.09.2017, inregistrat la data de 14.09.2017 (fila 78) aratand ca executarea silita este initiata ca urmare a titlului executoriu reprezentat de Decizia de debit nr.118278/3965/6.10.2016 pentru un debit in cuantum de 211.000 lei, ca prima luna in care s-a realizat efectiv retinerea din pensie a fost luna decembrie 2016, retinerea fiind in cuantum de 2.832 lei si ca exista un singur dosar de executare silita care poarta numarul 817 intocmit avand in vedere suma mare ce trebuie recuperata.    
Contestatorul a fost reprezentat in instanta de doamna avocat Circota M., in temeiul imputernicirii avocatiale BC/335472 (fila 6) iar intimata a fost reprezentata de domnul consilier juridic Baluta C., in temeiul delegatiilor nr.84663/14.06.2017 si 09.08.2017 (filele 38,58).
Examinand actele dosarului instanta retine urmatoarele:
Situatia de fapt:
Prin decizia de debit nr.118278/3965/06.10.2016 C.J.P.Bacau a constituit in sarcina domnului S.V. un debit in suma totala de 211.000 lei, reprezentand drepturi de pensie incasate necuvenit in perioada 30.09.2013 – 12.12.2015, decizie la care a fost atasat si un buletin de calcul al sumelor incasate necuvenit (filele 9-11,25-26).
Talonul de plata a drepturilor de pensie cuvenite contestatorului in luna ianuarie 2017 atesta imprejurarea retinerii din aceste drepturi a sumei de 2.832 lei (filele 13, 69 verso).
Prin somatia nr.27306/27.03.2017 contestatorul a fost instiintat ca figureaza in evidentele fiscale ale CJP Bacau cu suma de 197.664 lei reprezentand debit B.S., pentru care s-a pornit executarea silita in temeiul titlului executoriu, decizia nr.118278/3965/06.10.2016 (filele 7,8,23,24).
Somatia a fost comunicata contestatorului la data de 03.04.2017, astfel cum rezulta din recipisa scrisorii recomandate depusa in copie la dosar (fila 22).
Potrivit instiintarii nr.44006/25.05.2017 (filele 48,57,62) contestatorului i se aduce la cunostinta de catre CJP Bacau ca s-a dispus comunicarea catre CEC Bank Centrala Bucuresti a adresei nr.44005/25.05.2017 prin care sunt poprite sumele reprezentand debit in conformitate cu titlul executoriu, decizia nr.118278/3965/06.10.2016.
 Aceasta decizie reprezinta titlu executoriu potrivit dispozitiilor art.153 lit.i), 154 alin.(1), 179 alin.(4) si 181 din L.263/2010.
Formuland contestatie impotriva somatiei nr.27306/27.03.2017 emisa in temeiul deciziei de debit (filele 7,8), domnul S.V. a cerut instantei sa aiba in vedere faptul ca decizia de revizuire a pensiei de serviciu din 30.09.2016 nu i-a fost comunicata, nefiind, deci, definitiva, ca o data cu emiterea deciziei de debit s-a infiintat poprire asupra pensiei contestatorului fiindu-i retinuti lunar cate 2.832 lei si ca atat timp cat din pensie se retine deja o suma consistenta continuarea executarii silite fara verificarea legalitatii deciziei de revizuire este de natura sa creeze o inegalitate intre parti.

Dispozitii legale incidente:
Legea nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ART. 153
    Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind:
...
i) contestatiile impotriva masurilor de executare silita, dispuse in baza prezentei legi;
...
ART. 179
    (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
    (2) In cazul prestatiilor de asigurari sociale, altele decat pensiile, recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale.
    (3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum si casele de pensii sectoriale recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la alin. (2).
    (4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
...
ART. 181
    (1) Debitele provenite din prestatii de asigurari sociale se recupereaza prin executorii proprii ai CNPP, precum si ai caselor de pensii sectoriale si se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (2) La recuperarea debitelor in conformitate cu dispozitiile alin. (1) se aplica prevederile Codului de procedura fiscala in materie.

Legea nr. 207/2015 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedura fiscala:

ART. 22
    Stingerea creantelor fiscale
    Creantele fiscale se sting prin plata, compensare, executare silita, scutire, anulare, prescriptie, dare in plata si prin alte modalitati prevazute expres de lege.

ART. 220
    Organele de executare silita
    (1) In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedeaza la actiuni de executare silita, potrivit prezentului cod, cu exceptia cazului in care exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor.
ART. 227
    Reguli privind executarea silita
(1) Executarea silita se poate intinde asupra veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare. Executarea silita a bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, se efectueaza, de regula, in limita a 150% din valoarea creantelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu exceptia cazului in care din motive obiective in legatura cu situatia patrimoniala a debitorului acest nivel nu poate fi respectat.
...
(5) In cadrul procedurii de executare silita se pot folosi succesiv sau concomitent modalitatile de executare silita prevazute de prezentul cod.
...
ART. 260
    Contestatia la executare silita
(1) Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare silita,
...
    (4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta.
    ART. 261
    Termen de contestare
    (1) Contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand:
    a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod;
...

Solutia instantei:
Fata de precizarile contestatorului formulate la termenul din 14.06.2017 instanta a calificat obiectul actiunii pendinte „contestatie la executare propriu-zisa”, indreptata impotriva actelor de executare intocmite de CJP Bacau in dosarul nr.817/2017. Verificand actele acestui dosar prezentat in original de reprezentantul intimatei instanta a constatat ca fiind acte de executare somatia nr.27306/27.03.2017 precum si instiintarea nr.44006/25.05.2017 (fila 48). Cu privire la instiintare la termenul de judecata la care au avut loc si dezbaterile pe fondul cauzei reprezentantul intimatei a facut dovada comunicarii catre contestator a instiintarii nr. 44006/25.05.2017 la data de 7.06.2017, data confirmata de contestator prin aparator, apararea acestuia fiind formulata in sensul ca la termenul din 14 iunie 2017 a precizat ca intelege sa conteste toate actele de executare intocmite in dosarul nr.81772017, astfel incat contestatia formulata implicit impotriva instiintarii din 25.05.2017 trebuie considerata ca fiind introdusa in termenul legal.
Instanta nu poate retine aceasta aparare intrucat precizarile formulate de contestator prin reprezentantul sau la termenul din 14 iunie 2017 au caracter echivoc, neputandu-se stabili daca se refera la acte de executare care au fost deja intocmite ulterior emiterii somatiei din 27.03.2017 sau la orice alt act de executare pe care intimata l-a intocmit (fara ca acest act de executare sa-i fi fost comunicat contestatorului) sau la cele care urmeaza a fi intocmite pana la momentul pronuntarii unei solutii definitive in cauza.
Avand in vedere exigentele dispozitiilor art.148 alin.(1) si 196 lit.c) cpc referitoare la obligatia reclamantului de a indica obiectul cererii sale si coroborand aceste dispozitii cu cele ale art.260 alin.(1) si 261 alin.(1) lit.a) din codul de procedura fiscala instanta apreciaza ca in cazul unei contestatii la executare propriu-zisa, ca in cazul spetei de fata, afirmatia potrivit careia se contesta toate actele de executare silita intocmite ulterior somatiei nu este de natura a indeplini cerintele referitoare la exercitarea in termenul legal a contestatiei, fiind necesar ca instanta sa verifice in concret, in raport de fiecare act de executare contestat, daca termenul a fost respectat.
Or, fata de caracterul echivoc al precizarilor formulate la 14 iunie 2017, precizari care se constituie intr-o veritabila completare a cererii initiale si care ar fi trebuit sa imbrace forma scrisa in acord cu dispozitiile art.204 alin.(1) cpc, nefiind indeplinite cerintele alineatului 2 al aceluiasi articol, instanta retine ca singura data certa la care a fost investita cu solutionarea unei contestatii la executare impotriva instiintarii nr.44006/25.05.2017 este data de 09.09.2017 cand s-a formulat de catre contestator o cerere aditionala (fila 61) insa, in raport de dispozitiile legale mentionate cuprinse in Codul de procedura fiscala si de data comunicarii catre contestator a instiintarii aceasta cerere se constata a fi formulata cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la termenul de contestatie cuprinse in Codul de procedura fiscala.
Pentru aceste motive instnata va respinge contestatia la executare indreptata impotriva instiintarii  nr.44006/25.05.2017 ca tardiv formulata.
Referitor la motivele contestatiei la executare formulate de contestator impotriva somatiei nr.27306/27.03.2017 instanta are in vedere atat motivele expuse in cererea de chemare in judecata cat si precizarile formulate de contestator prin reprezentant la termenul de judecata din 14.06.2017 cand s-a aratat ca intimata a infiintat un dosar de executare care nu are nici o legatura cu poprirea propriu-zisa, CJP Bacau desfasurand doua dosare de executare silita in paralel.
In primul rand, instanta retine ca nu s-a facut dovada de catre contestator a imprejurarii ca intimata ar fi infiintat doua dosare de executare silita distincte si nici nu s-au precizat motivele pentru care aceasta imprejurarea ar fi de natura sa-l prejudicieze pe contestator cu indicarea temeiurilor legale incalcate.
Dimpotriva, din actele dosarului si din precizarile CJP Bacau rezulta ca in executarea Deciziei nr.118278/3965/06.0.2016 care constituie titlu executoriu, intimata a procedat la efectuarea de retineri din drepturile de pensie cuvenite contestatorului, fara a intocmi un dosar fizic de executare silita ceea ce echivaleaza cu o executare silita prin compensare permisa de dispozitiile codului de procedura fiscala.
In al doilea rand, instanta retine ca acelasi act normativ permite desfasurarea in paralel a mai multor forme de executare silita pentru stingerea creantei fiscale, similar dispozitiilor de drept comun cuprinse in art.622 alin.(3) Cpc.
In al treilea rand, instanta observa ca, exceptand argumentul referitor la prematuritatea executarii silite care nu poate fi retinut in raport de dispozitiile art.179 alin.(4) din Legea nr.263/2010 potrivit carora decizia de debit este titlu executoriu,  nici unul dintre motivele invocate de catre contestator nu se refera la legalitatea executarii silite sau a somatiei nr.27306/27.03.2017, apararile sale vizand exclusiv titlul executoriu reprezentat de decizia de debit, respectiv modalitatea de calcul a sumei datorate stabilita prin aceasta decizie, includerea in debit a unor sume in mod nejustificat (cheltuieli postale), incidenta dispozitiilor legii nr.125/2014, titlu executoriu care formeaza obiectul altei cauze, respectiv a dosarului nr.3521/110/2016. 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018