Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate.

(Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentinta civila nr.  28/2013 Judecatoria Sibiu a respins contestatia la executare formulata de contestatorul Serviciul Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu in contradictoriu cu intimatul T.  I.  si BEJ.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut ca prin contestatia la executare inregistrata la aceasta instanta sub nr. 34/2013, formulata de SERVILIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALA SIBIU  in contradictoriu cu intimatul T. I. si BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC,  s-a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea actelor de executare efectuate de executorul judecatoresc in dos. execu?ional nr. 110/2013, a incheierii de incuviin?are a executarii silite, precum si a tuturor formelor de executare.
In fapt s-a aratat ca prin procesul verbal seria PLDC  nr. 00047 incheiat in data de 27.10.2011, petentului i s-a aplicat o amenda contraven?ionala in valoare de 1000 lei, intrucat in urma controlului efectuat in ziua de 19.08.2011, ora 10:48 la ?antierul situat pe strada D. din Municipiul  Sibiu, s-a constatat ca petentul a construit o copertina, cu structura de metal si acoperi?ul intr-o apa, lipita  de zidul vecinului  sau, din partea  dreapta, fara  a poseda autoriza?ie de construire eliberata de Municipiul Sibiu, dimensiunile acesteia sunt cu aproxima?ie lungimea 7 metri si la?imea 2 metri.
Proprietarul a mai construit si o anexa  din material lemnos cu un geam pe partea  din stanga si  acoperi?ul  intr-o  apa,  care  este  folosit  ca adapost  pentru  gaini,  adapost care  are funda?ie, tot fara a poseda  autoriza?ie  eliberata de Primaria Municipiului Sibiu, dimensiunile acesteia sunt cu  aproxima?ie lungimea de  2,5  metri,  latimea  de  1,5  metri,  inal?imea   2,5 metri.
Instan?a de  fond  a admis   plangerea  contraven?ionala formulata si a anulat procesul verbal  de contraven?ie. Contestatoarea a formulat recurs prin  care  a solicitat  atat men?inerea   procesului   verbal de contraven?ie ca temeinic  si legal, pre cum  si respingerea cheltuielilor  de judecata solicitate  atat  in  fata  instan?ei de  fond, cat  si in  fata  instan?ei  de recurs. Recursul formulat  a fost  respins  si drept urmare  a  fost  obligata  la plata  sumei  de 900 lei, cu titlu de cheltuieli  de judecata. La data  de  09.04.2013,   prin   adresa   nr.  2650   a comunicat intimatului faptul  ca potrivit  prevederilor art.2 din O.G.  22/2008  va  indeplini  obliga?ia  de plata in termenul legal de 6 luni de la data primirii soma?iei de plata. Potrivit art. 3  din acela?i  act normativ  doar  "In cazul in care institu?iile  publice  nu isi indeplinesc obliga?ia   de  plata  in  termenul  prevazut   la  art.  2,  creditorul   va  putea  solicita efectuarea  executarii  silite potrivit  Codului  de procedura  civila  si/sau potrivit  altor dispozi?ii legale aplicabile  in materie."Ori in cazul  de fata  numitul  T. I.  a depus  la data  de 25.03.2013   soma?ia  de plata astfel incat termenul de 6 luni ar expira in 25.09.2013.In aceste condi?ii  cererea de  incuviin?are  a  executarii silite trebuia respinsa atat ca inadmisibila, cat si ca netemeinica si ca nelegala. Instan?a care a incuviin?at executarea silita nu a avut in vedere intampinarea si documentele justificative  depuse  de catre contestatoare. Apreciaza ca T.  I.  in  mod abuziv  si  cu  incalcarea prevederilor legale s-a adresat executorului judecatoresc  ignorand raspunsul  primit .Apoi, debitul a fost achitat in intregime , insa nu dispune de fonduri pentru plata cheltuielilor de executare .
La dosar au fost depuse inscrisuri   (adresa  depusa  de catre  dl. T.  I.,  raspunsul transmis si dovada achitarii sumei, mandatul po?tal neridicat din 08.07.2013, soma?ia de  plata  transmisa  de  executor,    incheierea    nr.   110116.07.2013, incheierea   nr.  4515/08.07.2013,  sentin?a  nr.18/02.03.2012, incheierea din Camera  de consiliu 06.07.2012 si decizia  Tribunalului Sibiu nr. 8/06.12.2012,   etc.)
In drept se invoca art.  art. 711 si urm din Codul de  Procedura  Civila,  O. G. nr. 22/2002,   privind executarea obliga?iilor  de plata ale institu?iilor  publice,  stabilite  prin titluri  executorii.
Intimatul  a formulat intampinare - fila 32 , solicitand respingerea contesta?iei la executare .  Se arata ca executarea silita nu a incalcat sub nici o forma prevederile legale. Starea  de  fapt  nu  suporta  prea  multe   discu?ii   atata  vreme   cat  vorbim   de  hotarari definitive  si irevocabile,  care au fost puse in executare  tocmai  datorita  pasivita?ii debitoarei  care, o perioada  considerabila   de timp  din momentul  formularii   cererii  de plata  a debitului nu a  achitat  aceste  sume.  Reaua-credin?a a debitorului  rezulta  din chiar modalitatea  in care aceasta  a ac?ionat, doar in momentul  in care a aflat de existenta  dosarului  execu?ional  i-a trimis  suma prin mandat   po?tal la data de 8.07.2013 , dar a refuzat  sa o primeasca pe motiv  ca a efectuat  cheltuieli  suplimentare   cu executarea  silita, la care nu putea renun?a.
Din inscrisurile depuse la dosar instanta de fond a retinut urmatoarele:
 Prin  sentinta civila nr. 18/2.03.2012 asa cum a fost completata prin incheierea din 6.07.2012 pronuntate de Judecatoria Sibiu, irevocabile la data de 6.12.2012, debitorul Serviciul Public de Politie Locala Sibiu a fost obligat la plata in favoarea creditorului T. I. a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Prin decizia civila nr. 8/6.12.2012 pronuntata de Tribunalul Sibiu irevocabila la data de 6.12.2012, acelasi debitor a fost obligat la plata catre creditor a sumei de 400 lei cheltuieli de judecata.
La data de 25.03.2013 intimatul depune o cerere prin care solicita restituirea sumei de 900 lei , iar la data de  9.04.2013 contestatoarea prin adresa  nr.  2650   a comunicat  intimatului  faptul  ca potrivit  prevederilor art.2 din O.G. 22/2082 va  indeplini  obliga?ia  de plata in termenul legal  de 6 luni de la data primirii soma?iei de plata. In dosarul executional nr. 110/2013  s-a inceput executarea silita de catre Biroul Executorului judecatoresc impotriva debitoarei  contestatoare  la cererea creditorului. Cererea de executare silita a fost formulate la data de 25.06.2013  pentru recuperarea debitului in cuantum de 900, precum si a cheltuieli de executare silita. Prin incheierea civila nr. 4515/8.07.2013 Judecatoria Sibiu a incuviin?at inceperea executarii silite. Aceasta a fost pronuntata cu respectarea dispozitiilor legale.
Executorul judecatoresc a intocmit la data de 16.07.2013 incheierea privind cheltuielile de executare-a fila 59 in cuantum de 382,2  lei din care 16,5 lei  taxe judiciare, 111,6 lei onorariu executor  si 254 lei cheltuieli aferente executarii silite.
Instanta a retinut ca institu?iile publice au indatorirea de a veghea la respectarea principiului legalita?ii si de executa de bunavoie hotararile judecatore?ti de condamnare a lor, termenul rezonabil prev. de art. 6 CEDO fiind aplicabil si faza executarii silite . Curtea, in cauza Sandor, a reamintit ca nu este oportun sa ceri unei persoane, care in urma unei proceduri judiciare a ob?inut o crean?a impotriva statului, sa recurga la procedura de executare silita pentru a ob?ine satisfac?ie. Cu alte cuvinte, refuzul autorita?ilor de a aloca sumele necesare pla?ii debitului constituie si o atingere adusa dreptului prevazut de art. I Protocolul I. ”, men?ionandu-se si ca „In consecin?a, statul nu poate sa refuze, sa omita sau sa intarzie intr-un mod nerezonabil executarea unor hotarari irevocabile, lipsa fondurilor nefiind un motiv justificat pentru intarziere.”.
Suma stabilita prin hotararea devenita irevocabila la data de 6.12.2012 si  suma solicitata de intimat la data de 25.03.2013 este derizorie , iar aceasta nu poate conduce in nici un caz la blocarea  activitatii institutiei  debitoare,  astfel ca nu se poate retine incidenta prevederilor art. 2 din O.G 22/2002.Procedura nu opereaza ope legis fata de toti debitorii care sunt institutii publice, ci numai fata de acei debitori care nu au putut incepe sau continua executarea obligatiei de plata din cauza lipsei fondurilor.
Potrivit dispozi?iilor art.667 C.p.c., debitorul trebuie sa indeplineasca obligata de plata cuprinsa in titlu executoriu, in termen de o zi  de la primirea soma?iei. Debitoarea a inteles sa achite suma prin mandat po?tal la data de 8.07.2013 ,dar aceasta a intervenit dupa depunerea cererii de executare silita.
Potrivit dispozitiilor art. 669 cod procedura civila partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu, cheltuielile se avanseaza de catre creditor. Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a facut plata in mod voluntar.
Verificand actele de executare silita numai in ce priveste modul de stabilire a cheltuielilor de executare silita, s-a retinut ca fata de limitele onorariilor executorilor judecatoresti aprobate prin Ordinul 25610/2012 in raport de obiectul executarii silite in speta si activitatea executorului judecatoresc in dosarul executional analizat, onorariul se incadreaza in limitele mai-sus aratate
Constatandu-se ca nu s-au incalcat dispozitiile privitoare la executarea silita , instanta a respins in baza art. 711 C. pr. civ,  contestatia la executare formulata de contestatoare ca neintemeiata.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel contestatorul Serviciul Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu solicitand schimbarea in tot in sensul admiterii contestatiei si anularii somatiei de executare din dosarul executional nr.110 din 2013 si a tuturor formelor de executare efectuate  in acelasi dosar de BEJ.
Se solicita si suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a prezentei contestatii.
In subsidiar se solicita admiterea in parte a contestatiei si inlaturarea onorariului executorului judecatoresc intrucat suma de 900 de lei a fost platita inainte de inceperea executarii silite sau, cel putin reducerea acestuia avand in vedere volumul de munca depus in acest dosar.
Apelanta sustine ca a comunicat creditorului faptul ca isi va indeplini obligatia de plata a sumei in termenul legal de 6 luni de la primirea somatiei asa cum prevede O.G. nr.22 din 2002, deci este evidenta reaua-credinta a creditorului care a inceput executarea silita inainte de acest termen.
In drept se invoca art.711 si urm. Cod proc.civ., O.G. nr.22 din 2002.
Prin intampinare, intimatul T. I. a solicitat respingerea apelului intrucat reaua-credinta a debitoarei rezulta din aceia ca a platit debitul abia dupa inceperea executarii silite in lipsa careia nu ar fi executat obligatia stabilita printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila si investita cu titlu executoriu. Se mai sustine ca actele de executare sunt legale astfel ca nu exista motiv pentru anularea acestora.
Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de apel si, din oficiu, sub toate aspectele de legalitate si temeinicie, tribunalul retine ca apelul este neintemeiat si va fi respins pentru considerentele pe care le vom arata in continuare.
Prima instanta a analizat contestatia formulata de contestatoare avand in vedere si dispozitiile O.G. nr.22/2002 care prevad reguli speciale in cazul executarii silite a institutiilor publice, insa a coroborat aceste dispozitii si cu jurisprudenta CEDO in care s-a statuat ca statul si institutiile publice au indatorirea de a veghea la respectarea principiului legalitatii si de executa de bunavoie hotararile judecatoresti, termenul rezonabil prevazut de art. 6 fiind aplicabil si in faza executarii silite (in acest sens, cauza Ruianu c. Romaniei, cauza Pini s.a. contra Romaniei, Sandor c. Romaniei, V. Ionescu c. Romaniei, Sabin Popescu c. Romaniei). Cu alte cuvinte, refuzul autoritatilor de a aloca sumele necesare platii debitului constituie si o atingere adusa dreptului prevazut de art. 1 din Protocolul aditional nr. I.
In acest context, in mod corect prima instanta a retinut ca dispozitiile O.G. nr.22/2002 sunt aplicabile in cazul in care institutia nu are fondurile necesare platii, caz in care i se acorda un termen de 6 luni pentru a face demersurile necesare obtinerii lor. Ori, in cauza, suma care trebuia platita era de 900 de lei, deci o suma pe care orice institutie publica putea si trebuia sa o plateasca imediat dupa ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti, fara a impune creditorului sa apeleze la executarea silita si apoi sa astepte 6 luni pentru plata. Asa cum a retinut si instanta europeana, pretentia ca reclamantul ar trebui sa recurga la executarea silita nu este oportuna, deoarece acesta pe parcursul unei proceduri judiciare a obtinut o creanta impotriva statului, respectiv impotriva unei institutii publice. Mai mult, accesul liber la justi?ie ar fi iluzoriu daca ordinea juridica interna a statului contractant ar permite ca o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sa ramana inoperanta in detrimentul uneia dintre parti (vezi cauza Sandor contra Romaniei 2005, cauza Sacaleanu contra Romaniei 2007).
Nici motivele de apel subsidiare nu sunt intemeiate. Onorariul executorului judecatoresc a fost stabilit proportional cu suma executata, fara a depasi limitele maxime prevazute de legislatia speciala, ca urmare nu se impune nici inlaturarea si nici reducerea  acestor cheltuieli.
Pentru toate acestea, in baza art.466 si 480 Cod proc. civ. se va respinge apelul si se va pastra sentinta atacata. Intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecata in apel.
Avand in vedere ca s-a respins atat contestatia la executare, cat si apelul, cererea de suspendare a executarii silite apare ca fiind fara obiect, mai ales ca suma datorata a fost deja platita.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018