Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Anulare proces verbal de distributie a pretului

(Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

1. Prin sentinta civila nr. …., pronuntata de Judecatoria Sibiu, s-a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea Banca., in contradictoriu cu intimatii BEJ A. ,  BEJ B. si BEJ C. , ca neintemeiata.
2. Instanta de fond a retinut ca sub nr. … la data de 10.02.2015 s-a inregistrat contestatia la executare formulata de contestatoarea Banca. in contradictoriu cu intimatii BEJ A. ,  BEJ B. si BEJ C. solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea procesului verbal de distribuire si eliberare de sume din data de 19.01.2015 in dosarul executional nr. 9/2013 definit prin procesul verbal de constatare din data de 06.02.2015; in subsidiar emiterea unui nou proces verbal de distribuire a pretului avand in vedere exclusiv debitele din dosarul executional nr. 9/2013 si cele partiale ale celorlal?i executori, doar in legatura cu imobilul valorificat.
3. In motivarea in fapt a contestatiei se arata ca in cadrul executarii silite in dosar execu?ional nr.9/2013 pe rolul executorului judecatoresc D din cadrul Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti, a fost vandut la licitatie publica imobilul proprietatea garantilor ipotecari D. S. si D. L., imobil inscris in CF nr. 31 a loc. Sibiu, de sub A+1, nr. top. 53/2/I si 54/2/I, precum si imobilul inscris in CF nr. 32 a loc. Sibiu, de sub A+1, nr. top. 53/2/II si 54/2/II;
Suma obtinuta in cadrul valorificarii prin executare silita prin licitatie publica este de … euro (…lei).
To?i intimatii - executori judecatoresti si ceilalti creditori au fost citati legal in dosar exec. 9/2013, de catre executorul judecatoresc D., intimatii inscriindu-se la eventuale distribuiri din suma incasata din vanzarea imobilului in acest dosar execu?ional, cu sume stabilite in procese verbale de stabilire a cheltuielilor de executare in alte dosare execu?ionale, pentru al?i creditori, depunand in acest sens: executor judecatoresc A. - pentru creditorul B. D. M.; executor judecatoresc B. - pentru creditorul B. D. M.; executor judecatoresc C. - pentru creditorul B. D. M.
Impotriva debitorilor D. S. si D. L., s-au demarat proceduri de executare silita cu privire la al?i creditori si la alte titluri executorii formandu-se in acest sens, pe langa dosarul execu?ional nr. 9/2013 al executorului judecatoresc D., alte 3 dosare execu?ionale, in toate fiind stabilite cheltuieli de executare si onorarii executori, fara ca intimatii sa faca cereri de interventie sau sa ceara reunirea dosarelor execu?ionale.
In dosarul execu?ional nr. 9/2013, in cadrul caruia, prin licitatie publica a fost vandut bunul imobil proprietatea debitorilor D. S. si D. L. la pretul de ….. euro (… lei), executorul judecatoresc D. a stabilit cheltuieli de executare+onorariu in cuantum de 9.750,72 lei.
Executorul judecatoresc D. in dosar nr. 9/2013, a procedat conform codului de procedura civila, la parcurgerea tuturor etapelor: fixarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta, respectiv depunerea acestora, cu comunicarea acestora catre to?i ce au pretins vreun drept; intocmirea unui proiect de distribuire din data de 19.01.2015; afisarea si comunicarea proiectului de distribuire catre to?i creditorii cunoscuti; incercarea de conciliere,  convocator din 30.01.2015 si proces verbal de constatare din 06.02.2015, urmand a se efectua plata sumelor de bani rezultate din urmarirea silita conform art. 864 cod procedura civila.
Banca in calitate de creditor in dosarul nr. 9/2013, pe rolul executorului D., a formulat obiec?iuni la proiectul de distribuire conform adresei nr. 7/22.01.2015, obiec?iuni mentinute si consemnate in procesul verbal de constatare din cadrul concilierii din data de 06.02.2015.
Astfel, arata ca distribuirea sumelor catre ceilalti executori judecatoresti ca si creditori ai debitorilor, este nelegala si nu se incadreaza in sumele prevazute a fi distribuite cu prioritate conform art.864 alin. 1 Cod procedura civila. Cheltuielile sunt efectuate in alte dosare execu?ionale si nicidecum pentru realizarea valorificarii imobilului.
Nu exista o reunire a tuturor dosarelor execu?ionale in dosarul nr. 9/2013 si nici vreo cerere de interventie conform art.689 - 695 cod procedura civila. Cheltuielile de executare, pentru a avea rang preferential trebuie facute in interesul comun al creditorilor; or, cheltuielile facute de ceilalti executori judecatoresti pentru al?i creditori nu sunt in interesul comun al creditorilor (celelalte dosare nu privesc acelasi creditor si nu sunt in interesul comun).
Inscrierile cheltuielilor de executare - au statut de creditori chirografari prin depunerea titlurilor executori, respectiv a proceselor verbale, conf. art. 689 si 868 Cod proc. civila.
Prin urmare, pentru a proceda in mod corect la distribuirea si eliberarea sumelor de catre Executor judecatoresc D din cadrul SCPEJ in Dosar nr. 9/2013, solicita sa se aiba in vedere inscrierea tuturor celorlalte cheltuieli a celorlalti executori judecatoresti ca fiind creante ordinare. Eventuale distribuiri catre acestia s-ar fi putut efectua in masura in care exista excedent dupa cheltuielile de executare in dosarul execu?ional instrumentat nr. 9/2013 si dupa acoperirea integrala a debitului creditorului urmaritor Banca. - creditor privilegiat cu ipoteca asupra imobilului valorificat.
Prin nesocotirea celor sus mentionate s-au incalcat grav drepturile creditorului ipotecar Banca., fiind diminuata valoarea ce ar trebui sa i se distribuie in mod corect si legal. De asemenea, prin nesocotirea dispozitiilor legale se incalca rangurile la distribuire, trecandu-se creditorii ordinari - chirografari cu plati prioritare inaintea creditorului ipotecar Banca., astfel fiind stabilita o alta ordine de distribuire decat cea legala.
Mai mult, faptul ca Banca. este creditor urmaritor in temeiul unui contract de ipoteca al ambilor debitori D. S. si D. L., pe cand ceilalti executori judecatoresti au comunicat cheltuieli de executare insarcina?i cu executare de catre al?i creditori doar pentru unul din debitori.
4. In drept sunt invocate dispozitiile art. 689-698, 812-867, 868-886. C. p. c.
5. In probatiune, s-a depus, in fotocopie, la dosarul cauzei inscrisuri (f 7-15).
6.Actiunea a fost legal timbrata cu suma de 1.000 lei, taxa judiciara de timbru, conform art. 10 din OUG nr. 80/2013.
7. Intimatii BEJ D., BEJ C., legal citati, au depus la dosar un inscris prin care au invocat exceptia lipsei calita?ii procesuale pasive. 
8. Instanta a incuviintat si administrat in
nr.  9/2013 al Bej D.
9. Prin incheierea de sedinta din data de 12.05.2015 a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ C. si admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ D.
10. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta de fond a retinut in fapt urmatoarele:
Prin cererea depusa de creditorul Banca. la BEJ D s-a solicitat punerea in executare a contractului de ipoteca nr. 2/2008 (f 272 dosar executional) autentificat sub nr. 6/2008 de BNP, ipoteca de rang I asupra imobilelor: apartament I inscris in CF nr. 31 Sibiu, nr. top 53/2/I, 54/5/I si apartament II inscris in CF nr. 32 Sibiu, nr. top 53/2/II, 54/2/II, garanti ipotecari fiind D. S. si D. L.
Ca urmare a cererii de executare silita formulata s-a deschis dosarul executional nr. 9/2013 de catre BEJ D, iar prin incheierea civila nr. 7/2013 a Judecatorie Sibiu (f 301 dosar ex.) s-a dispus admiterea cererea de incuviin?are a executarii silita imobiliara a obliga?ilor stabilite prin titlul executoriu Contract de ipoteca nr. 2/2008, autentificat sub nr. 6/2008 de BNP, pentru suma de …. lei,  reprezentand credit, dobanda si penalitati in litigiu, in favoarea creditoarei Banca impotriva debitorilor D. S. si D. L., precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare.
In cadrul acestui dosar executional s-a dispus de catre executorul judecatoresc vanzarea la licitatie publica a imobilelor apartament I inscris in CF nr. 31 Sibiu, nr. top 53/2/I, 54/5/I si apartament II inscris in CF nr. 32 Sibiu, nr. top 53/2/II, 54/2/II, ocazie cu care la data de 06.10.2014 a fost incheiat act de adjudecare (f 100), fiind obtinuta suma de … euro.
La data de 29.12.2014 executorul judecatoresc a incheiat proces verbal de stabilire a datei pentru depunerea titlurilor de creanta in cadrul dosarului executional nr. 9/2013 (f 62), fiind stabilita ca si data de depunerea a titlurilor de creanta data de 15.01.2015, astfel ca au fost depuse: incheierea nr. 5/2 din data de 26.11.2013 emisa de BEJ B. (f 61) ce cuprinde suma de 7.813,38 lei reprezentand cheltuieli de executare silita; incheierea din data de 01.08.2013 a BEJ C. (f 51) ce cuprinde suma de 2.286,4 lei reprezentand cheltuieli de executare silita; incheierea din data de 01.04.2014 emisa de BEJ A. (f 106) ce cuprinde suma de 22.305,43 lei reprezentand cheltuieli de executare silita.
Este de mentionat faptul ca in toate cele trei titluri executorii constand in incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silita calitatea de debitor o au numitii D. S. si D. L., creditori fiind SC M. SA, SC A. SA si respectiv B. D. M.
Conform dispozitiilor art. 873 C.p.c. executorul judecatoresc D. a incheiat la data de 19.01.2015 proiect de distribuire sume (f 43) si pe baza titlurilor de creanta depuse in cadrul dosarului executional nr. 9/2013 s-a dispus distribuirea sumei de 270.221,25 lei (echivalentul sumei de 60.250 euro) astfel: suma de 9.750,72 lei catre BEJ D., reprezentand onorariu partial si cheltuieli de executare; BEJ A. suma de 22.305,43 lei reprezentand onorariu si cheltuieli de executare; BEJ B. suma de 7.813,38 lei reprezentand cheltuieli de executare si BEJ C. suma de 2.202,36 lei, reprezentand cheltuieli de executare, iar suma de 228.149,36 lei catre creditoarea Banca. 
In urma obiectiunilor formulate de catre creditoare la proiectul de distribuire a fost incheiat procesul verbal de constatare din data de 06.02.2015 (f 18) in care s-a consemnat faptul ca partile nu au ajuns la nici un consens, creditoarea rezervandu-si dreptul de a contesta proiectul de distribuire la instanta competenta.
Instanta retine ca prin contestatia prevazuta de art. 876, 877 C.p.c. se pot invoca motive care privesc eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din executare, de catre persoanele nemultumite care considera ca s-au incalcat dispozitiile art. 864 si urm. C.p.c.
In speta, contestatia la executare vizeaza anularea proiectului de distribuire incheiat de BEJ D. in data de 19.01.2015.
Analizand motivele de nelegalitate invocate de catre contestatoare instanta constata faptul ca dispozi?iile legale aplicabile in materie au fost respectate, motivele invocate neavand nici un suport legal.
Potrivit art. 864 C.p.c. „Daca exista un singur creditor urmaritor, dupa retinerea cheltuielilor de executare, cand este cazul, suma de bani realizata prin urmarirea silita se elibereaza acestuia pana la acoperirea integrala a drepturilor sale, iar suma ramasa disponibila se preda debitorului”, pentru ca legiuitorul sa stabileasca la art. 865 C.p.c.  o ordine de preferinta a creantelor in cazul in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand, pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor.
Astfel, ordine de preferinta stabilita de legiuitor prevede distribuirea sumei astfel:
a)creantele reprezentand cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor, precum si creantele nascute impotriva debitorului pentru cheltuielile efectuate cu ocazia indeplinirii conditiilor sau formalitatilor prevazute de lege pentru dobandirea dreptului asupra bunului adjudecat si inscrierea acestuia in registrul de publicitate;
    b) cheltuielile de inmormantare a debitorului, in raport cu conditia si starea acestuia;
    c) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;
    d) creantele rezultand din obligatia legala de intretinere, alocatii pentru copii sau obligatia de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
    e) creantele fiscale provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;
    f) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat;
    g) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;
    h) creantele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;
    i) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;
    j) alte creante.
Analizand aceste dispozitii legale prin prisma motivelor invocate de catre contestatoare, instanta de fond a apreciat ca cheltuielile de executare au prioritate fata de alte creante, cu exceptia celor avand ca obiect cheltuieli de judecata sau pentru masuri asiguratorii.
Aceasta prioritate priveste si cheltuielile de executare facute de alti creditori in alte dosare executionale dat fiind faptul ca potrivit partii introductive a art. 865 C.p.c. se prevede ca la distribuirea sumei este avuta in vedere si situa?ia in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor, ceea ce inseamna ca si acestia au dreptul de a beneficia de o parte din suma supusa distribuirii.
  Recunoa?terea prioritatii cheltuielilor de executare, inclusiv a celor facute in alte dosare de executare, rezulta si din faptul ca legea nu distinge intre cele doua situatii, astfel ca devine aplicabil adagiul „ubi lex non distinguit nec nos distingere debemus”.
Cum in prezenta cauza pana la momentul distribuirii sumei in dosarul executional nr. 939/2013 au depus si alti creditori titlurile lor, iar cheltuieli de executare au prioritate, executorul judecatoresc nu a incalcat dispozitiile art. 865 C.p.c. neexistand motive de anulare a actului de executare contestat.
In privinta apararilor conform carora cheltuielile celorlal?i executori sunt creante ordinare, nu pot fi primite de catre instanta atata timp cat potrivit art. 867 C.p.c. „Daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, in conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului, creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. 865 alin. (1) lit. c)”, situatia din cauza incadrandu-se la lit. a, deci inaintea creantelor garantate. 
In privinta apararilor conform carora cheltuielile executorilor judecatoresti din celelalte dosare executionale ar trebui reduse la cheltuieli de executare ce au legatura cu imobilul valorificat, nu pot fi primite de catre instanta deoarece, asa cu prevede art. 670 C.p.c., acestea reprezinta un tot unitar si trebuie analizate sub tot ansamblul actelor de executare efectuate intr-un dosar executional, atat actele de executare prezente cat si cele viitoare ale executorului judecatoresc, neexistand posibilitatea scindarii cheltuielilor de executare pe etape sau pentru anumite acte executionale.
Fata de aceste considerente, instanta a considerat  ca nu exista nici un motiv de anulare a proiectului de distribuire incheiat la data de 19.01.2015 de catre BEJ D., ocazie cu care contestatia la executare formulata de catre contestatoarea Banca a fost respinsa ca neintemeiata.
11. Impotriva acestei sentinte a declarat apel  contestatoarea Banca, solicitand  modificarea acesteia in sensul admiterii contestatiei astfel cum a fost formulata, in sensul anularii procesului-verbal de distribuire si eliberare de sume din 19.01.2015
12. In motivarea in fapt a apelului, s-a aratat ca hotararea primei instante este criticabila sub aspectul  faptului ca instanta nu a retinut ca Banca are titlu executoriu atat impotriva  lui D. S., cat si a lui D. L., in timp ce ceilalti creditori au titluri doar impotriva  lui D. S.  Banca are si calitatea de creditor ipotecar.
Instanta de fond a interpretat gresit dispozitiile legale, articolele 864 si 865 Cod procedura civila, apreciind ca legea ar recunoaste prioritate tuturor cheltuielilor de executare, chiar efectuate in alte dosare de executare. Pe de alta parte, cel mult s-ar putea accepta de la ceilalti creditori doare cheltuieli de executare partiale, cele avand legatura cu imobilul urmarit. Astfel, articolul 867 Cod procedura civila arata ca „daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, in conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului, creantele vor fi platite inaintea creantelor prevazute la  art. 865 alin. 1 litera c.”
Raportat la prevederile articolului 865 alin., 1 Cod procedura civila, coroborat cu cele ale art. 867, singurele creante care vor fi stinse prioritar creantei subscrisei, in calitate de creditor garantat, sunt cele prevazute de art. 865 alin. 1 litera a Cod pr. civila, respectiv creantele reprezentand cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor, precum si creantele nascute impotriva debitorului pentru cheltuieli efectuate cu ocazia indeplinirii conditiilor sau formalitatilor prevazute de lege pentru dobandirea dreptului asupra imobilului adjudecat inscrierea acestuia in registrele de publicitate.” Sumele cu care s-au inscris  ceilalti executori judecatoresti nu pot fi incluse in categoria creantelor prevazute de art. 865 alin. 1 litera a Cod procedura civila, intrucat aceste cheltuieli nu au fost  realizate pentru executarea bunurilor al caror pret se distribuie si nici nu reprezinta in totalitatea lor cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor, pentru ca ele vizeaza alti creditori. Criteriul avut in vedere de legiuitor este unul obiectiv, cu privire la bun si nu unul subiectiv, cu privire la persoana debitorului.
13. In drept au fost invocate prevederile art. 679, 689-698, 812-867, 868, 886 Cod procedura civila.
14. Cererea de apel a fost in mod legal timbrata cu 500 lei taxa judiciara de timbru conform articolului 10 alin. 2 coroborat cu art. 23 alin. 1 litera b din OUG nr. 80/2013.
15. Biroul executorului judecatoresc C. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului.
16. Intimatul Biroul executorului judecatoresc  D. a solicitat ca instanta sa ia act de lipsa calitatii procesuale pasive a acestuia, invocand dispozitiile deciziei Curtii Constitutionale nr. 162/2003.
17. Analizand apelul declarat prin prisma motivelor invocate, tribunalul il gaseste a fi fondat in raport de considerentele ce urmeaza: 
O prima chestiune asupra careia instanta de apel este chemata sa se pronunte este aceea a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive invocata de intimatul Biroul executorului judecatoresc  D., exceptie intemeiata, intrucat executorul judecatoresc nu este parte in contestatia la executare, pentru ca el nu justifica interese proprii in aceasta procedura. Situatia lui este diferita de cea a SCPEJ D. M. V., A. si B. prin executor judecatoresc B, SPPEJ D.M.V., A si B. prin executor judecatoresc A. si BEJ M. F. G., care si-au depus in aceasta executare titlurile de creanta, invocand calitatea de creditori, parte in procesul-verbal de distribuire atacat.
Criticile apelantei vizeaza modul gresit de interpretare si aplicare de catre  instanta de  fond a prevederilor art. 865 alin. 1 litera a  Cod procedura civila, in ceea ce priveste includerea, in  categoria creantelor reprezentand cheltuieli de  executare a sumelor cuprinse in titlurile depuse de ceilalti executori judecatoresti in cadrul dosarului executional 939/2013.
Instanta de fond a apreciat ca textul analizat,  care se refera la faptul ca la distribuirea sumei este avuta in vedere si situa?ia in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor, aceasta  inseamna ca si acestia au dreptul de a beneficia de o parte din suma supusa distribuirii, cu  titlu de cheltuieli de executare, chiar daca au fost facute in alte dosare de executare, intrucat legea nu distinge intre cele doua situatii, astfel ca devine aplicabil adagiul „ubi lex non distinguit nec nos distingere debemus”.
In opinia tribunalului, insa, o atare interpretare nu poate fi facuta si credem ca textul art. 865 alin. 1 litera a, atunci cand se face trimitere la cheltuielile de executare, se refera la cheltuielile de executare din acel dosar executional si nu si din altele. Executorii judecatoresti care si-au depus creantele in acest dosar sunt creditori chirografari si in aceasta calitate pot participa la distribuirea sumei obtinute din valorificarea bunurilor vandute in dosarul executional 9/2013.
Aceasta concluzie logica poate fi formulata si prin  observarea modului in care legiuitorul a inteles sa reglementeze situatia cheltuielilor de executare in cazul conexarii executarilor. Articolul 654 alin. 2 Cod procedura civila arata ca atunci cand se dispune conexarea executarilor (cand privitor la aceleasi bunuri se efectueaza mai multe executari silite de catre mai multi executori judecatoresti), instanta, prin incheiere, se va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul conexarii, iar executarea va continua de catre executorul desemnat, situatie dupa  care, evident, nu vor mai exista cheltuieli executare decat din partea acestui executor.
Este cu atat mai logic sa nu se poata recunoaste calitatea de cheltuieli de executare decat pentru cheltuielile efectuate de executorul din dosarul 9/2013, pentru ca altfel s-ar ajunge la situatia in care, prin vanzarea unui imobil ipotecat in favoarea creditorului urmaritori, executori judecatoresti din alte dosare executionale, deschise la cererea altor creditor, chiar fara creante garantate, si care executori nu au facut alte acte de executare silita cu privire la acest bun (in afara somatiilor imobiliare), sa se indestuleze cu prioritate, in defavoarea creditorului ipotecar din dosarul executional in care intervin. Executorii judecatoresti si-au depus doar propriile titluri, incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, fara a se preocupa sa depuna si titlurile creditorilor care i-au investit cu respectivele cereri de  executare.
Pentru aceste considerente de fapt si de drept si in temeiul dispozitiilor art. 480 Cod procedura civila, admitand apelul, tribunalul va schimba in parte sentinta atacata, in sensul ca va admite in parte contestatia la executare si va anula procesul-verbal de distribuire  din 19.01.2015.
Instanta va respinge cererea de obligare a executorului la  emiterea unui nou proces-verbal de distribuire in acord cu cele dispuse prin prezenta decizie, apreciind ca nu ne aflam in prezenta refuzului executorului de a indeplini un act de executare silita, ca sa se puna  problema obligarii acestuia de catre instanta (art. 712 alin1 teza ultima Cod procedura civila).
In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 1 litera f din OUG nr. 80/2013 se va dispune restituirea catre apelanta a sumei de 500 lei achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru.
Taxa judiciara de timbru, achitata la fondul cauzei, se va restitui cu respectarea prevederilor art. 45 din OUG nr. 80/2013 urmare a unei cereri adresate primei instante.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018