InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de apel Militara

omor

(Decizie nr. 13 din data de 05.11.2008 pronuntata de Curtea de apel Militara)

Domeniu Omor | Dosare Curtea de apel Militara | Jurisprudenta Curtea de apel Militara


CURTEA  MILITAR?  DE   APEL
          A P E L
   Dosar nr.42/81/2008
D  E  C  I  Z  I  A    Nr.13
?edin?a public? din  05 noiembrie  2008


C U R T E A ,

Deliberand asupra apelurilor de fa??;
Verificand hot?rarea atacat? pe baza lucr?rilor ?i materialului din dosarul cauzei constat?;
Prin sentin?a nr.44 din 9 iulie 2008 Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti a condamnat pe inculpatul sold. rez. G. M. P. (f?r? antecedente penale) la o pedeaps? rezultant? de 15 ani inchisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a-c C.pen. pentru s?var?irea infrac?iunilor de omor deosebit de grav prev.de art.176 alin.1 lit.g C.pen. rap.la art.174 alin.1 C.pen. ?i de c?lcare de consemn prev.de art.333 alin.3 C.pen.
In baza art.71 C.pen. i s-au interzis inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a-c C.pr.pen.
In baza art.14, art.346 C.pr.pen. ?i art.998 – 1000 alin.3 C.civil a fost admis? ac?iunea civil? a p?r?ii civile T. L. ?i a fost obligat inculpatul in solidar cu partea responabil? civilmente Ministerul Ap?r?rii la plata sumei de 150.000 RON daune morale ?i 7 000 RON desp?gubiri materiale ?i dobanzile legale de la r?manerea definitiv? a acestei hot?rari pan? la executare.
In baza art.191 C.pr.pen. inculpatul a mai fost obligat in solidar cu partea responsabil? civilmente Ministerul Ap?r?rii la 4.000 lei cheltuieli judiciare statului.
Pentru a se pronun?a astfel Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti a re?inut in esen?? c? inculpatul  sold.rez. G. M. P. in data de 17 septembrie 2006, la UM XXXX, in timp ce se afla in postul de paz? nr.1, a folosit arma din dotarea sa  ?i a impu?cat mortal pe colegul s?u sold. M.F.
Cercetarea la fa?a locului a stabilit c? victima sold. M. F. se g?sea in pozi?ia decubit dorsal, in fa?a cl?dirii. Capul victimei se afla lang? col?ul anexei, iar piciorul drept lang? treptele sc?rii, mana stang? fiind introdus? in buzunarul pantalonilor. Arma se g?sea la 75 de cm de treptele cl?diri „J” ?i la 135 cm de bocancii victimei, cu ?eava indreptat? c?tre acesta. Arma era dezasigurat? cu parghia la pozi?ia F.A., avea cartu? pe ?eav? ?i 28 de cartu?e in inc?rc?tor.
Dup? cosirea ierbii s-a g?sit la 10 m S-V de sc?rile cl?dirii „J”  un tub cartu? de acela?i calibru cu cele din inc?rc?tor.
Atat inculpatul cat ?i victima au fost incorpora?i de C.M.J. XXXXX ?i, dup? o perioad? de instruc?ie efectuat? la U.M. XXXX au fost muta?i la unit??i. Incepand cu sfar?itul lunii iulie 2006 ambii au f?cut parte din efectivele U.M. XXXX.
La data de 17 septembrie 2006 , inculpatul sold.rez. G. M. P., executa serviciul de gard? fiind schimbul al III-lea la postul nr.1. Potrivit planific?rii, intre orele 1500-1800 executa serviciul in post, avand in consemn in paz? ?i ap?rare, printre alte obiective, ?i depozitul de armament ?i  muni?ie.
Avea in dotare pistolul mitralier?, cu pat rabatabil ?i 30 de cartu?e .
In jurul orelor 1810  ?i-a p?r?sit itinerariul de patrulare ?i s-a deplasat circa 6 m., in afara perimetrului postului, a?teptand schimbul urm?tor.
In aceste imprejur?ri, aproape in acela?i timp, l-a v?zut pe  colegul s?u M. F. deplasandu-se c?tre el pe o potec? situat? intre centrala termic? ?i remiza tehnic?.
Inculpatul sold.rez. G. M. P. ?i-a pozi?ionat pistolul mitralier? la ?old, a armat, iar la apari?ia sold.M.F. in zona sc?rilor cl?dirii „J” a executat foc de arm? c?tre acesta, glon?ul provocandu-i plag? impu?cat? transfixiant? cu orificiul de intrare in zona n?rii dreapta, iar orificiul de ie?ire in zona parieto-occipital?, fapt ce a determinat c?derea acestuia pe spate ?i decesul la fa?a locului.
Legat de motiva?ia gestului s?u, inculpatul sold. rez. G. M. P. a declarat ini?ial c? a fost surprins ?i speriat de apari?ia intempenstiv? a victimei dup? treptele cl?dirii „J”, a pus arma din dotare in pozi?ia la ?old, a armat introducand cartu?e pe ?eav? ?i din gre?eal? a dus mana in garda tr?gaciului decla?and foc de arm? c?tre colegul s?u.
Eviden?iindu-se unele inadverten?e ale acestei versiuni cu cele constatate la fa?a locului (pozi?ia victimei, suprins? de glon? avand mana stang? in buzunarul pantalonilor, pozi?ia inculpatului la momentul execut?rii focului, (oarecum ascuns? de peretele de S-V al cl?dirii „J”) distanta mic? de tragere, ?i direc?ia armei la declan?area focului) s-a efectuat o reconstituire a celor intamplate, stabilindu-.se o alt? stare de fapt, ulterior in cursul cercet?rilor, recunoscut? ca fiind real? de inculpat. De asemenea, pornindu-se de la rezultatele foarte bune ob?inute de inculpat in timpul stagiului militar, de la inten?ia sa de a se angaja ca militar la terminarea stagiului, a p?rut bizar? reac?ia sa la pretinsa apari?ie intempestiv? a victimei ?i mai ales executarea focului c?tre acesta in condi?iile in care iluminarea din timpul zilei era optim?. Toate acestea aduse la cuno?tin?a inculpatului au determinat schimbarea depozi?iei lui in sensul c? a declarat c?, de fapt, a v?zut victima venind c?tre postul s?u ?i s-a hot?rat s? o „sperie” (in?elegand prin aceasta o manevrare rapid? a armei cu introducerea glon?ului pe ?eav? ?i luarea unei pozi?ii de tragere cu arma la ?old ?i cu mana in garda  tr?gaciului) ins?, degetul ar?t?tor i-a alunecat ?i a atins tr?gaciul declan?andu-se focul de arm? care a condus la decesul, aproape instantaneu al sold. M. F. Aceast? versiune este confirmat? de cele descoperite la cercetarea la fa?a locului (pozi?ia inculpatului ?i a victimei, direc?ia de tragere, pozi?ia tubului cartu?), de concluziile raportului de autopsie medico-legal? (traiectoria glon?ului prin capul victimei oblic-ascendent? c?tre posterior focul fiind declan?at in afara zonei de ac?iune a factorilor suplimentari ai impu?c?rii) ?i a celui balistic (arma folosit? este in stare de func?ionare ?i nu declan?eaz? accidental focul).
Martorii audia?i in faza de urm?rire penal? ?i-au men?inut declara?iile in faza de cercetarea judec?toreasc?: P. T. R. (fila 54), N.P. (fila 55), M. D. M. (fila 75), T. A.(fila 76), R.D.C. (fila 77) ?i T. F. (fila 78).
Din declara?iile acestora instan?a a re?inut c? inculpatul ?i-a p?r?sit efectiv postul incredin?at, ie?ind mult in afara perimetrului care era imprejmuit cu sarm? ghimpat? (inscrisurile de la filele 62 ?i 134 dosar urm?rire penal?).
Instan?a a mai re?inut c? la momentul s?var?irii faptei inculpatul a avut discern?mant, a?a cum de altfel a stabilit Comisia Superioar? de medicin?-legal? din cadrul Institutului Na?ional de Medicin? Legal? „Mina Minovici” intrunit? la 29 mai 2008 (fila 186 dosarul Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti).
In fine, prima instan?? a mai re?inut atitudinea nesincer? a inculpatului, declara?iile acestuia necoroborandu-se cu celelalte probe administrate (inculpatul nu a fost surpins de apari?ia victimei intrucat vegeta?ia locului nu putea s? creeze o astfel de surprindere, ea nefiind suficient de inalt?       ( pe alocuri aceasta abia ajungea la genunchi); inculpatul nu avea in consemnul postului circula?ia altor persoane pe teritoriul din unitate ?i nici dac? o persoan? se deplasa in cazarm?, cu atat mai mult in condi?iile existen?ei mai multor poteci circula?ia fiind liber?; inculpatul in momentul s?var?irii infrac?iunii ar?tate asupra victimei se afla in timpul p?r?sirii postului incredin?at.
Impotriva acestei sentin?e au declarat apel Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti, inculpatul sold. rez. G. M. P. ?i partea civil? T. L..

1.Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti a solicitat in baza art.379 alin.1 pct.2 lit.a C.proc.pen., admiterea apelului ,desfiin?area sentin?ei atacate ?i pronun?area unei sentin?e temeinice ?i legale ?inand cont de urm?toarele critici:
- inculpatului nu i-a fost aplicat? ?i pedeapsa complementar? a degrad?rii militare prev.de art.67 C.pen.;
- se impunea arestarea inculpatului intrucat infrac?iunile s?var?ite de inculpat prezint? un grad ridicat de pericol social;
- m?sura prev?zut? de art.1451 C.proc.pen. respectiv obligarea inculpatului de a nu p?r?si ?ara, men?inut? de instan?? cu ocazia pronun??rii condamn?rii la o pedeaps? de 15 ani inchisoare pentru infrac?iunea de omor deosebit de grav, nu este adecvat? cu normele care reglementeaz? inc?lcarea acestor rela?ii sociale.
In sprijinul acestor motive de apel s-a ar?tat c? in capitolul IV al Codului penal – Sec?iunea pedepselor complementare este prev?zut? ?i degradarea militar? care conform art.67 alin.2 C.pen. se aplic? obligatoriu condamna?ilor militari ?i rezervi?ti dac? pedeapsa principal? este inchisoarea mai mare de 10 ani sau deten?iunea pe via??.
2) Partea civil? T. L. de?i a declarat apel nu a depus motive in acest sens.
3) Inculpatul in cererea de apel a solicitat in esen?? desfiin?area sentin?ei atacate ?i schimbarea incadr?rii juridice conform art.334 C.pr.pen. din infrac?iunea de omor deosebit de grav prev.de art.176 alin.1 lit.g C.pen. rap. la art.174 alin.1 C.pen. in infrac?iunea de ucidere din culp? prev.de art.178 alin.2 C.pen. in concurs cu infrac?iunea de c?lcare de consemn, prev.de art.333 lit.b C.pen., re?inerea circumstan?elor atenuante prev.de art.73 lit.b, 74 ?i 76 C.pen., iar ca modalitate de executare, aplicarea unei pedepse cu suspendarea condi?ionat? a execut?rii prev.de art.81 C.pen.
Curtea in temeiul art.378 alin. (1) C.proc.pen. verificand hot?rarea atacat? pe baza lucr?rilor ?i materialului din dosarul cauzei, constat?:
Prima instan?? pe baza probelor administrate a stabilit corect situa?ia de fapt.
La 17 septembrie 2006 inculpatul sold. rez. G. M. P. se afla in executarea serviciului de paz? in postul nr.1 al UM XXXX, in schimbul al III-lea intre orele 15 – 18 avand in paz? ?i ap?rare, printre alte obiective, ?i depozitul de muni?ie ?i armament din incinta tehnic? nr.2.
Militarul avea in dotare pistolul miltralier? cu pat rabatabil  ?i 30 cartu?e, in inc?rc?torul ata?at armei; in jurul orei 18 10 ?i-a p?r?sit itinerariul de patrualare ?i s-a deplasat circa 6 m c?tre cl?direa „J” unde a observat schimbul urm?tor venind pe traseul de deplasare.
Aproape in acela?i timp l-a v?zut pe colegul s?u sold. M. F. deplasandu-se c?tre el pe o potec? situat? intre centrala termic? ?i remiza tehnic?. Inculpatul ?i-a pozi?ionat pistolul mitralier? in pozi?ia la ?old, a armat, iar la apari?ia sold. M. F. in zona sc?rilor cl?dirii „J” de la o distan?? de circa 4 m a executat foc de arm? c?tre acesta, glon?ul provocandu-i plag? impu?cat? transfixiant? cu orificiul de intrare in zona n?rii din dreapta iar orificiul de ie?ire in zona parieto-occipital?, fapt ce a determinat c?derea acestuia pe spate ?i decesul s?u la fa?a locului.
Din probe mai rezult? c? inculpatul avea abilit??i deosebite in manuirea armametului iar la apari?ia victimei inculpatul  nu se  putea sim?i amenin?at ?tiind c? in apropiere se afla ?i schimbul care urma s? soseasc?.
Inculpatul s?var?ind aceast? infrac?iune a inc?lcat acele norme care asigur? dreptul la via?? al unui om, considerat ca drept absolut ?i indisponibil, opozabil tuturor, care impune obligarea tuturor celorlal?i oameni s? respecte dreptul la via?? al altuia ?i s? se ab?in? de la orice inc?lcare a vie?ii altuia.
Inculpatul a s?var?it infrac?iunea de omor deosebit de grav in imprejur?ri care ii imprim? un grad ?i mai sporit de periculozitate social? ?i justific? aplicarea unei sanc?iuni mai severe.
Acela?i inculpat s?var?ind infrac?iunea de c?lcare de consemn prev.de art.333 alin.3 C.pen. a inc?lcat acele obliga?ii (prev?zute de norme) ale militarilor cu ocazia execut?rii unei misiuni privind serviciul de garnizoan?, de gard?, paz?, patrulare ?i inso?ire precum ?i orice dispozi?ie transmis? ca un consemn special in indeplinirea acestor misiuni.
In consecin??, Curtea apreciaz? c? se impune pentru s?var?irea infrac?iunii de omor deosebit de grav prev.de art.176 alin.1 lit.g C.pen. rap. la art.174 alin.1 C.pen. aplicarea unei sanc?iuni mai severe.
Fa?? de dispozi?iile imperative ale art.67 alin.2 C.pen. privind degradarea militar? a condamna?ilor militari ?i rezervi?ti pedeapsa aplicat? fiind  mai mare de 10 ani inchisoare, prima instan?? a gre?it neaplicand acest text de lege, chiar dac? inculpatul la data s?var?irii faptei avea doar gradul militar de soldat (cel mai mic grad); prin aplicarea textului susmen?ionat se are in vedere pierderea gradului ?i a dreptului de a purta uniform?..
Referitor la motivul de apel al Parchetului Militar privind aplicarea m?surii arest?rii inculpatului Curtea apreciaz? c? aceast? m?sur? nu este obligatorie in momentul judec?rii apelului intrucat inculpatul a avut o atitudine procesual? corespunz?toare prezentandu-se la toate termenele de judecat?.
Cu privire la apelul declarat de inculpat;
Acesta a solicitat schimbarea incadr?rii juridice din infrac?iunea de omor deosebit de grav in infrac?iunea de ucidere din culp? prev.de art.178 alin.2 C.pen.
Latura subiectiv? a infrac?iunii de omor const? in inten?ia de a ucide un om. Aceasta se manifest? atat sub forma inten?ei directe cat ?i a inten?iei indirecte dup? cum infractorul prevede c? fapta sa (comisiv? sau omisiv?) va produce ca rezultat moartea unei persoane ?i dore?te sau voie?te producerea acesteea ori de?i nu o dore?te , o accept? in mod con?tient.
Latura subiectiv? a infrac?iunii de ucidere din culp? const? in s?var?irea faptei fie din culp? simpl? fie din culp? profesional? sau special? ca urmare a nerespect?rii dispozi?iilor legale ori a m?surilor de prevedere pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activit??i.
De remarcat c? inculpatul nu se afla in exercitarea unei profesii ori meserii ?i nici a unei activit??i oarecare ci se afla intr-un cadru riguros determinat, era militar ca santinel? in serviciul de gard? sau paz? pe lang? depozitele de armament muni?ii sau materiale explozive.
Inculpatul a dat mai multe declara?ii contradictorii care nu se coroboreaz? intre ele ?i nici cu celelalte probe administrate.
Inculpatul nu a recunoscut s?var?irea infrac?iunii, mai exact a ar?tat c? nu a avut inten?ia de a ucide, dar acesta ?i-a pozi?ionat pistolul militralier? in pozi?ia la ?old, a armat, iar la apari?ia sold.M. F. in zona sc?rilor cl?dirii „J”, de la o distan?? de circa 4 m a executat foc de arm? c?tre acesta determinandu-i pe loc decesul ( in aceste condi?ii inculpatul a prev?zut c? fapta sa comisiv? va produce ca rezultat moartea victimei ?i chiar a dorit (voit) producerea acesteia; inculpatul avea abilit??i in manuirea armamentului ?i nu numai c? nu s-a sim?it amenin?at de apropierea schimbului ce urma s? il inlocuiasca, dar nici nu i-a p?sat de acesta.
In ceea ce prive?te latura civil? a cauzei instan?a constat? c? suma la care a fost obligat inculpatul in solidar cu  partea responsabil? civilmente Ministerul Ap?r?rii c?tre partea civil? T. L., ce constituie echivalentul daunelor morale, este prea mare fa?? de imprejur?rile in care faptele s-au petrecut (victima era militar in termen, coleg ?i prieten cu inculpatul), fa?? de modul de trai ?i fa?? de nivelul veniturilor din ?ara noastr? in general ?i ale p?r?ii civile in particular, care a invocat starea material? precar?, povara cheltuielilor de inmormantare ?i de existen?? in general, fiind potrivit? reducerea acestora c?tre suma de 40.000 lei, in acord cu practica judiciar? curent? a instan?elor militare dar ?i civile in domeniu.
In ceea ce prive?te daunele materiale instan?a de apel a constatat c? gre?it prima instan?? a introdus in desp?gubirile civile – daune materiale ?i cheltuielile judiciare ale p?r?ii civile T. L. in sum? de 1881 lei care in conformitate cu art.193 alin.2 ?i 4 din C.pr.pen. trebuie acordate p?r?ii separat de desp?gubirile civile.
In consecin??, Curtea, in temeiul art.379 pct.2 lit.a C.proc.pen., va admite apelurile declarate de Parchetul Militar de pe linga Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti, de inculpatul sold.rez.G. M. P. ?i de partea civila T. L. impotriva sentin?ei nr.44 din 9 iulie 2008 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti.
Va desfiin?a  hot?rarea atacat?.
Va descontopi si va repune in individualitatea lor pedepsele de:
            - 3 (trei) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de c?lcare de consemn, prev?zut? in art.333 alin.(3) din C.pen.;
          - 15 (cincisprezece) ani inchisoare ?i 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev?zute in art.64 lit.a)-c) din C.pen. pentru s?var?irea infrac?iunii de omor deosebit de grav, prev?zut? in art.176 alin.(1) lit.g) din C.pen. raportat la art.174 alin.(1) din C.pen.
Va majora de la 15 (cincisprezece) ani inchisoare la 19 (nou?sprezece) ani inchisoare pedeapsa stabilit? inculpatului pentru s?var?irea infrac?iunii de omor deosebit de grav prev?zut? in art.176 alin.(1) lit.g) din C.pen. raportat la art.174 alin.(1) din C.pen.
In baza art.67 alin.(2) din C.pen. va stabili inculpatului pedeapsa complementar? a degrad?rii militare.
In baza art.33 lit.a), art.34 lit.b) ?i 35 alin.(2) din C.pen. va contopi pedepsele stabilite ?i va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 19 (nou?sprezece) ani inchisoare, pedeapsa complementar? a interzicerii pe o perioad? de 5 (cinci) ani a drepturilor prev?zute in art.64 lit.a)-c) din C.pen. ?i pedeapsa complementar? a degrad?rii militare.
Va interzice inculpatului drepturile prev?zute in art.64 lit.a)-c) din C.pen. pe durata prev?zut? in art.71 din C.pen.
Va reduce desp?gubirile civile la care au fost obliga?i in solidar inculpatul ?i partea responsabil? civilmente Ministerul Ap?r?rii c?tre partea civil? T L. de la 150.000 lei la 40.000 lei daune morale (considerand c? suferin?ele morale nu trebuie s? constituie surse de venituri ira?ionale cu atat mai mult cu cat nimic nu poate echivala ?i nici pre?ui ceea ce inseamn? via?a unei persoane) ?i de la 7.000 lei la 5.119 lei daune materiale (potrivit probelor din dosarul cauzei).
In baza art.194 alin.(1) ?i (4) ?i art.191 alin.(3) din C.proc.pen. va obliga  inculpatul in solidar cu partea responsabil? civilmente Ministerul Ap?r?rii s? pl?teasc? p?r?ii civile T. L. suma de 1.881 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului vor r?mane in sarcina statului.


PENTRU   ACESTE   MOTIVE
IN   NUMELE   LEGII
D   E   C   I   D   E :

Admite apelurile declarate in cauz? de Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti, inculpatul soldat (rez.) G. M.P. ?i partea civil? T. L. impotriva sentin?ei nr.44 din 9 iulie 2008 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti.
Desfiin?eaz? hot?rarea atacat?.
Descontope?te ?i repune in individualitatea lor pedepsele de:
- 3 (trei) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de c?lcare de consemn, prev?zut? in art.333 alin.(3) din C.pen.;
- 15 (cincisprezece) ani inchisoare ?i 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev?zute in art.64 lit.a)-c) din C.pen. pentru s?var?irea infrac?iunii de omor deosebit de grav, prev?zut? in art.176 alin.(1) lit.g) din C.pen. raportat la art.174 alin.(1) din C.pen.
Majoreaz? de la 15 (cincisprezece) ani inchisoare la 19 (nou?sprezece) ani inchisoare pedeapsa stabilit? inculpatului pentru s?var?irea infrac?iunii de omor deosebit de grav prev?zut? in art.176 alin.(1) lit.g) din C.pen. raportat la art.174 alin.(1) din C.pen.
In baza art.67 alin.(2) din C.pen. stabile?te inculpatului pedeapsa complementar? a degrad?rii militare.
In baza art.33 lit.a), art.34 lit.b) ?i 35 alin.(2) din C.pen. contope?te pedepsele stabilite ?i aplic? inculpatului pedeapsa cea mai grea de 19 (nou?sprezece) ani inchisoare, pedeapsa complementar? a interzicerii pe o perioad? de 5 (cinci) ani a drepturilor prev?zute in art.64 lit.a)-c) din C.pen. ?i pedeapsa complementar? a degrad?rii militare.
Interzice inculpatului drepturile prev?zute in art.64 lit.a)-c) din C.pen. pe durata prev?zut? in art.71 din C.pen.
Reduce desp?gubirile civile la care au fost obliga?i in solidar inculpatul ?i partea responsabil? civilmente Ministerul Ap?r?rii c?tre partea civil? T. L. de la 150.000 lei la 40.000 lei daune morale ?i de la 7.000 lei la 5.119 lei daune materiale.
In baza art.194 alin.(1) ?i (4) ?i art.191 alin.(3) din C.proc.pen. oblig? inculpatul in solidar cu partea responsabil? civilmente Ministerul Ap?r?rii s? pl?teasc? p?r?ii civile T. L. suma de 1.881 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului r?man in sarcina statului.
Cu recurs in 10 zile de la comunicare pentru partea civil? T. L. ?i de la pronun?are pentru celelalte p?r?i.
Pronun?at? in ?edin?a public?, ast?zi 5 noiembrie 2008.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Omor

OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Omor - Sentinta penala nr. 468 din data de 23.11.2017
Omor - Sentinta penala nr. 388 din data de 09.10.2017
Omor - Sentinta penala nr. 255 din data de 11.07.2017
Omor - Sentinta penala nr. 355 din data de 26.09.2017
Omor - Sentinta penala nr. 242 din data de 27.06.2017
Omor calificat - Sentinta penala nr. SP255/2007 din data de 31.03.2009
Omor - Sentinta penala nr. SP27/2007 din data de 31.03.2009
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 59 din data de 22.04.2016
TENTATIVA LA INFRACTIUNEA DE OMOR - Sentinta penala nr. 62 din data de 11.06.2015
Omor calificat - Sentinta penala nr. 64 din data de 16.06.2015
Tentativa omor - Sentinta penala nr. 2 din data de 08.01.2015
Tentativa omor - Sentinta penala nr. 163 din data de 05.11.2014
tentativa de omor. masura educativa a internarii minorului intr-un centru de reeducare - Sentinta penala nr. 10 din data de 30.01.2014
omor calificat, lovire si port fara drept a cutitului in locurile si imprejurarile in care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica, in concurs real - Sentinta penala nr. 12 din data de 31.12.2013
Iresponsabilitatea - cauza care inlatura caracterul penal al faptei. Achitarea inculpatului - Sentinta penala nr. 29 din data de 22.02.2012
Tentativa la infractiunea de omor .Retinerea circumstantei atenuante a provocarii . - Sentinta penala nr. 184 din data de 22.09.2010
Schimbarea incadrarii juridice a faptei din infractiunea de omor simplu in omor calificat .Savarsirea faptei in public - Sentinta penala nr. 155 din data de 23.06.2010