InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de apel Militara

delapidare in forma continuata

(Decizie nr. 32 din data de 05.11.2008 pronuntata de Curtea de apel Militara)

Domeniu Delapidare | Dosare Curtea de apel Militara | Jurisprudenta Curtea de apel Militara

CURTEA MILITARA DE APEL
           RECURS
  Dosar nr. 38/81/2008


D  E  C  I  Z  I  A     Nr.32
?edin?a public? din 05 noiembrie  2008
C U R T E A

Prin rechizitoriul Parchetului Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti din 27 februarie 2006 a fost trimis in judecata Tribunalului Militar Bucure?ti inculpatul plt.maj.rez. B. Gh., din cadrul UM. XXXX pentru s?var?irea infrac?iunilor de delapidare in form? continuat?, prev.in art. 2151 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 din C.pen., fals intelectual in form? continuat?, prev.in art.289 din C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 din C.pen., uz de fals in form? continuat?, prev.in art.291 din C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 din C.pen. ?i abuz in serviciu contra intereselor publice, prev?zut? in art.248 din C.pen.
In fapt s-a re?inut c?, in perioada 1994-2004, in baza aceleea?i rezolu?ii infrac?ionale, inculpatul a sustras din depozitul UM XXXX, pe care il gestiona, o cantitate de 112.946 litri de combustibil T.H., c? pentru a-?i acoperi lipsurile in gestiune, in baza unei rezolu?ii infrac?ionale unice, inculpatul, la data de 2 decembrie 2002 a intocmit, in fals, bonul de predare-transfer-restituire nr.465 prin care cantitatea de 263.502 litri combustibil T.H. era transformat? in petrol recuperat, lucru care nu avea acoperire in realitate, bon ce a fost inregistrat in contabilitate, c? a intocmit la data de 14 decembrie 2001 ?i  la data de 25 ianuarie 1997, in fals, cate un proces-verbal prin care a fost m?rit? zestrea conductelor, documente falsificate de care apoi s-a folosit pentru a-?i acoperi lipsurile din gestiune in respectiva perioad? de timp ?i c?, in perioada 25 septembrie 2002 – 22 octombrie 2002, f?r? a cur??a conductele depozitului prin care urma s? descarce motorina, de?i cuno?tea c? are aceast? obliga?ie, a introdus cantitatea de 4000 tone de motorin? in depozit prin aceste conducte, ceea ce a dus la contaminarea  combustibilului TH aflat in conducte.
In cauz?, impotriva inculpatului, Ministerul Ap?r?rii s-a constituit parte civil? cu suma de 506.250,07 lei reprezentand contravaloarea cantit??ii de 172.949 litri de combustibil T.H. lips? precum ?i contravaloarea cantit??ii de 43.076 litri de combustibil TH contaminat.
Procedand la judecarea cauzei, prima instan??, prin sentin?a  nr.75 din 15 noiembrie 2006, a dispus achitarea  inculpatului pentru infrac?iunea de delapidare, prev.de art.2151 alin.1 din C.pen., in baza art.11 pct.2 lit.a) C.pen. rap. la art.10 lit.c) din C.pen. ?i condamnarea acestuia la:
- 6 (?ase) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev.de art.248 C.pen.
In baza art.334 C.pr.pen. a schimbat incadrarea juridic? dat? faptelor inculpatului prin actul de sesizare din infrac?iunea de fals intelectual, prev.de art.289 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. ?i uz de fals, prev.de art.291 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 din C.pen., in trei infrac?iuni de fals intelectual, prev.de art.289 C.pen. ?i respectiv trei infrac?iuni de uz de fals, prev.de art.291 C.pen. ?i, in temeiul art.11 pct.2 lit.a) C.pen. rap.la art.10 lit.a) C.pen., a achitat pe inculpat pentru infrac?iunile de fals intelectual, prev.de art.289 C.pen. ?i respectiv uz de fals, prev.de art.291 C.pen. (pentru faptele din 14 decembrie 2001).
In baza art.11 pct.2 lit.b) C.pen. rap.la art.10 lit.g) C.pen. cu referire la art.122 alin.1 lit.d) C.pena a incetat procesul penal fa?? de inculpat pentru infrac?iunile de fals intelectual, prev.de art.289 C.pen. ?i uz de fals, prev.de art.291 C.pen., intrucat a intervenit prescrip?ia r?spunderii penale (fapta din 25 ianuarie 1997) iar  in final l-a condamnat pe inculpat la:
- 6 )?ase) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de fals intelectual, prev.de art.289 C.pen.;
- 3 (trei) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de uz de fals, prev.de art.291 C.pen.
Pentru a hot?ri astfel prima instan?? a re?inut c? inculpatul ?i-a desf??urat activitatea ca militar activ, cu gradul de plutonier major, la U.M. XXXX ?i a gestionat sectorul tehnic carburan?i - lubrifian?i.
Aici, in perioada 25 septembrie 2001- 22 octombrie 2001, f?r? a cur??a conductele prin care urma s? descarce cantitatea  de 4000 tone de motorin?, a desf?cut vanele de acces a carburantului in magazie, cu ?tiin?a ?i impotriva obliga?iilor sale de serviciu, cauzand contaminarea respectivei cantit??i de combustibil.
Gestionand necorespunz?tor combustibilul din magazii, constatand c? are lipsuri la acesta, pentru a se ascunde acest fapt de un eventual control, la data de 25 ianuarie 1997 a intocmit in fals un proces verbal prin care, in mod nereal, a m?rit zestrea conductelor unit??ii militare (adic? a impus o alt? capacitate acestor recipiente, mult peste real, in care s? se considere c? s-ar afla combustibilul lips?), document de care s-a folosit la acoperirea lipsurilor cunoscute de inculpat.
La 14 decembrie 2001 a intocmit un nou proces verbal pentru o cantitate de asemenea cu mult peste capacitatea recipientelor, ins? luand in considerare un volum mai mic decat cel inscris prin procesul verbal din data de 25 noiembrie 1997, in felul acesta acoperandu-?i doar o parte din lipsa de combustibil ?i, totodat?, f?cand mai credibil? zestrea conductelor, proces-verbal de care s-a folosit la acoperirea lipsurilor existente.
La data de 2 decembrie 2002 inculpatul, tot pentru a-?i acoperi lipsurile in gestiune, a intocmit in fals un bon de transfer-predare-restituire pe care l-a inregistrat in contabilitatea unit??ii, act conform cu care, in mod nereal, 263.502 litri de combustibil T.H. au fost transforma?i in petrol recuperat.
De asemenea, s-a mai re?inut de c?tre prima instan?? c? intre cele  trei fapte de falsificare de inscrisuri ?i de folosire a acestora nu ar exista leg?tur? subiectiv?, c? nu s-au s?var?it cu o rezolu?ie infrac?ional? unic? ?i c? lipsa din gestiune a cantit??ii de combustibil nu are relevan?? juridic? penal?, din ansamblul faptelor ?i imprejur?rilor ce rezult? din probele administrate in cauz? nereie?ind ac?iunile din „verbum regens” ale infrac?iunii de delapidare.
In baza art.33 lit.a) C.pen. ?i 34 lit.b) din C.pen. instan?a a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 (?ase) luni inchisoare ?i in temeiul art.81 din C.pen. a dispus suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei pe o durat? de 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni, ce constituie termen de incercare pentru inculpat, calculat conform art.82 din C.pen., ?i i-a atras aten?ia asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din C.pen.
In baza art.346 alin.1 din C.pr.pen. a admis, in parte, ac?iunea civil? exercitat? in cauz? de partea civil? Ministerul Ap?r?rii ?i a obligat pe inculpat s? ii pl?teasc? acesteia,  cu titlu de desp?gubiri civile, suma de 20.219, 67 lei, sum? reactualizat? conform indicelui de inflan?ie de la data r?manerii definitive a pagubei pan? la achitarea total? a debitului.
A dispus anularea procesului-verbal intocmit la data de 25 ianuarie 1997 la sediul U.M. XXXX de c?tre comisa serviciului carburan?i-lubrifian?i, prin care s-a m?rit zestrea conductelor U.M. XXXX in mod nereal ?i a bonului de transfer-predare-restituire nr.465 din 02 decembrie 2002 intocmit in fals de c?tre inculpat.
Impotriva acestei hot?rari au declarat apel Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Bucure?ti, inculpatul plt.maj.rez. B. Gh. ?i partea civil? Ministerul Ap?r?rii.
Prin decizia nr.38 din 21 decembrie 2007 Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti a admis apelurile declarate de Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Bucure?ti ?i Ministerul Ap?r?rii impotriva  sentin?ei nr.75 din 15 noiembrie 2006 a Tribunalului Militar Bucure?ti ?i a desfiin?at sentin?a apelat? astfel:
a) a condamnat pe inculpatul plt.maj.rez.B. Gh. la:
            - 3 (trei) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de delapidare prev.in art.2151 alin.1 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.
A inl?turat dispozi?iile art.33-34 C.pen. ?i descontope?te pedepsele stabilite sus-ar?tatului inculpat, repunandu-le in individualitatea lor.
In baza art.33-34 C.pen. a contopit pedeapsa stabilit? prin decizie cu pedepsele stabilite prin sentin?? urmand ca inculpatul s? execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani inchisoare.
In baza art.861 C.pen. a dispus suspendarea execut?rii pedepsei sub supraveghere pe un termen de incarcare de 8 (opt) ani, calculat conform art.862 C.pen.
S-a f?cut aplicarea art.863 C.pen. ?i i s-au pus in vedere inculpatului prevederile art.864 C.pen.
A obligat inculpatul la plata contravalorii cantit??ii de 172.494 litri de combustibil conform indicelui de infla?ie, de la data r?manerii definitive a sentin?ei ?i pan? la achitarea integral? a prejudiciului c?tre partea civil? Ministerul Ap?r?rii.
In temeiul art.11 pct.2 lit.a) C.pen. rap.la art.10 lit.d) C.pen. a achitat pe inculpat pentru fapta din perioada 27 aprilie 2004 – 30 aprilie 2004, respectiv contaminarea cu motorin? a 43.076 litri de petrol.
A men?inut celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate.
A respins ca nefondat apelul declarat de inculpat impotriva aceleea?i sentin?e.
Pentru a hot?ri astfel instan?a de apel a re?inut c? lipsurile din gestiunea inculpatului s-au datorat modului necorespunz?tor in care ?i-a indeplinit atribu?iile de serviciu, respectiv eviden?a intr?ri-ie?iri, nepredarea ?i neprimirea gestiunii la plecarea ?i venirea in unitate pentru intervale de timp mai mari etc.?i c?, tocmai pentru c? ?tia de lipsuri a ac?ionat in acest mod aparent neglijent in actele de gestiune, pentru a putea atrage, al?turi de culpa proprie, ?i culpa concurent? a cat mai multor persoane.
In plus, fa?? de cele re?inute de prima instan??, instan?a de apel a mai re?inut c? inculpatul a mai s?var?it  o fapt? intitulat? „contaminarea cu motorin?” a cantit??ii de 43.076 litri de petrol, ins? aceast? fapt? a fost s?var?it? f?r? vinov??ie pentru c? nu a  prev?zut ?i nici nu putea s? prevad? o astfel de urmare.
Impotriva acestei decizii au declarat recurs Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti, inculpatul ?i partea civil? Ministerul Ap?r?rii.
Prin decizia nr.16 din 18 aprilie 2008 Curtea Militar? de Apel a admis recursurile declarate de Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti, inculpat ?i partea civil? Ministerul Ap?r?rii, a casat decizia nr.38/21 decembrie 2007 din dosarul nr.16/2006 al Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti ?i a dispus rejudecarea cauzei de c?tre instan?a a c?rei hot?rare a fost casat?, trimi?and cauza pentru rejudecare in fapt ?i in drept in integralitatea sa ?i stabilind ca ultim act procedural r?mas valabil incheierea de ?edin?? din data de 4 octombrie 2007 cu motivarea c? hot?rarea instan?ei de apel nu cuprinde motivele pe care se intemeiaz? solu?ia, c? dispozitivul hot?rarii nu se in?elege ?i c? instan?a de apel l-a achitat pe inculpat pentru o fapt? pentru care nu fusese trimis in judecat?..
Procedand la rejudecarea cauzei Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti a pronun?at decizia nr.14 din data de 3 iulie 2008 prin care:
- a admis apelurile declarate de Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti ?i partea civil? Ministerul Ap?r?rii impotriva sentin?ei nr.75 din 15 noiembrie 2006 a Tribunalului Militar Bucure?ti;
- a desfiin?at sentin?a apelat?, a descontopit pedepsele stabilite ?i l-a condamnat pe inculpatul plt.maj.rez.B. Gh. la :
- 11 (unsprezece) ani inchisoare ?i 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev?zute de art.64 lit.a) - c) C.pen. ?i degradarea militar? conform art.67 alin.2 C.pen. pentru s?var?irea infrac?iunii de delapidare prev.de art.2151 alin.2 C.pen. prin schimbarea incadr?rii juridice a faptei din infrac?iunea de delapidare prev.de art.2151 C.pen.;
- 4 (patru) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev.de art.248 C.pen.
A men?inut pedepsele de 6 (?ase) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de fals intelectual, prev.de art.289 C.pen. ?i 3 (trei) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de uz de fals, prev.de art.291 C.pen. ?i celelalte dispozi?ii ale sentin?ei atacate.
In temeiul art.33 lit.a), art.34 lit.b) ?i art.35 alin.1 din C.pen. a  aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 11 (unsprezece) ani inchisoare ?i 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a) – c) C.pen. ?i degradarea militar?, prev.de art.67 alin.2 C.pen.
A admis ac?iunea civil? a p?r?ii civile Ministerul Ap?r?rii ?i l-a obligat pe inculpat la plata c?tre aceasta a sumei globale de 458.110,23 lei, reprezentand 437.890,55 lei desp?gubiri corespunz?toare infrac?iunii de delapidare prev.de art.2151 alin.2 C.pen. ?i 20.219,67 lei desp?gubiri corespunz?toare infrac?iunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev.de art.248 din C.pen.
Respinge ca nefondat apelul inculpatului ?i il oblig? pe acesta s? pl?teasc? statului 1500 lei cheltuieli judiciare.
Pentru a pronun?a aceast? solu?ie Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti a re?inut ca stare de fapt c?, in perioada 1994-2004 inculpatul a fost gestionar la depozitul de carburan?i al U.M. XXXX ?i c?, la sfar?itul acestei perioade, din gestiunea sa au lipsit in mod nejustificat 172.496 litri de combustibil TH  in valoare de 437.890,55 lei.
Aceast? lips? s-a considerat de c?tre instan?? c? s-a realizat prin sustragerea combustibilului de c?tre inculpat.
De asemenea, instan?a de apel a mai re?inut c? inculpatul a ?tiut tot timpul despre aceast? lips? ?i c?, prin acte repetate, a incercat s? o ascund? astfel:
- la data de 25 ianuarie 1997 a intocmit in fals un proces-verbal prin care a m?rit zestrea conductelor de transport a combustibilului de la 228.3394 litri la 286.661 litri (f.48);
- la data de 14 decembrie 2001 a intocmit in fals un proces-verbal prin care a coborat zestrea conductelor de transport a combustibilului de la 286.661 litri la 259.213 litri (f.49), in loc  cantit??ii reale de 228.394 litri, a?a cum rezult? aceasta din procesul-verbal de la fila 50;
-la data de 2 decembrie 2002 inculpatul a intocmit in fals bonul de predare-transfer-restituire nr.465 pe care l-a predat contabilei G. C. spre inregistrare in contabilitate, lucru pe care aceasta l-a ?i f?cut.
Instan?a a mai re?inut c? in perioada 25 septembrie 2001 ?i pan? la data de 22 octombrie 2001, pentru c? nu a cur??at conductele de transport, in scopul de a-?i acoperi lipsurile din gestiune, inculpatul a determinat contaminarea a 34.676 litri de combustibil TH cu motorin?, in valoare de 20.219,67 lei.
Procedand la incadrarea in drept a faptelor re?inute instan?a de apel a considerat c? se impune, in baza art.334 C.pr.pen. schimbarea incadr?rii juridice dat? faptei de „sustragere” a 172.496 litri de combustibil TH din infrac?iunea de delapidare prev. in art.2151 alin.1 in aceea?i infrac?iune prev.in art.2151 alin.2 C.pen.
In ceea ce prive?te forma continuat? a infrac?iunilor de fals intelectual ?i uz de fals prev.in art.289 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., respectiv art.291 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., instan?a, invocand dispozi?iile art.371 alin.1 din C.pr.pen., a refuzat s? judece ?i faptele din data de 25 ianuarie 1997 ?i, respectiv 14 decembrie 2001, justificand aceasta prin lipsa dintre motivele de apel ale parchetului, nelegalitatea ?i netemeinicia solu?iilor dispuse de prima instan?? in cazul celor dou? infrac?iuni s?var?ite in forma continuat?.
Impotriva deciziei nr.14 din 03 iulie 2008 a declarat recurs inculpatul plt.maj.rez. B. Gh., solicitand instan?ei achitarea pentru infrac?iunile de delapidare prev.in art.2151 alin.2 din C.pen. ?i abuz in serviciu contra intereselor publice, prev.in art.248 din C.pen. ?i reducerea pedepselor stabilite pentru infrac?iunile de fals intelectual, prev.in art.289 din C.pen. ?i uz de fals, prev.in art.291 C.pen., pentru care s? se dispun? suspendarea condi?ionat? a pedepsei, iar in ceea ce  prive?te latura civil?, reducerea desp?gubirilor acordate p?r?ii civile Ministerul Ap?r?rii la suma de 166.481,78 lei.
Pentru motivele ce se vor ar?ta in continuare recursul este intemeiat, iar in judecarea lui instan?a este ?inut? de persoana care l-a declarat ?i numai in limitele de casare prev?zute in art.3859 C.pr.pen.
In primul rand in ceea ce prive?te cazul de casare prev.de art.3859 alin.1 pct.18 C.pr.pen. privitor la infrac?iunea de delapidare, Curtea constat? c? instan?a de apel, in mod nejustificat a re?inut in sarcina inculpatului „ac?iunea de insu?ire” a combustibilului TH lips? din gestiune (172.496 litri), intrucat nu exist? nici o prob? care s? sus?in? aceast? „insu?ire”, verbum regens  al infrac?iunii de delapidare.
Din lipsa din gestiune, probat? cu procesele verbale de inventariere ?i recunoscut? de inculpat ca stare de  lucruri, rezult? reaua gestionare a bunului, intre exacta luare in primire a bunurilor ?i  momentele constat?rii progresive a lipsurilor existand doar incerc?ri repetate ale inculpatului de a-?i acoperi paguba, fie invocand gre?elile altora (gard?, comisii de livrare a combustibilului in lipsa sa), fie prin s?var?irea de fapte penale (falsuri intelectuale, in calitate de membru al comisiilor de inventariere ?i uzuri de falsuri).
Pe cale de consecin?? se impune schimbarea incadr?rii juridice dat? faptelor inculpatului prin  actul de sesizare, iar Curtea, punand in discu?ie aceasta, va stabili corecta incadrare juridic? in infrac?iunea de neglijen?? in serviciu prev.in art.249 alin.2 din C.pen. a faptei inculpatului, subofi?er la U.M. XXXX, care inc?lcandu-?i cu neglijen?? indatoririle de serviciu, prin indeplinirea defectuoas? a acestora, a cauzat unit??ii la care era angajat o pagub? in valoare de 437.890,55 lei.
Fa?? de dispozi?iile p?r?ii generale a codului penal, de limitele de pedeaps?, de gradul de pericol social concret a faptei s?var?ite precum paguba foarte mare, st?ruin?a in activitatea infrac?ional?, eforturile de a ascunde cu orice pre? faptele, ca ?i de persoana inculpatului, bine caracterizat la serviciu, aflat la prima abatere de la norma penal? ?i de imprejur?rile in care a s?var?it fapta, precum lipsa controlului sistematic ?i competent ?i climatul de dezordine din unitate, instan?a ii va stabili o pedeaps? orientat? c?tre media limitelor prev?zute in textul incriminator.
In ceea ce prive?te eroarea de fapt privitoare la infrac?iunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev.in art.248 din C.pen. re?inut? in sarcina inculpatului, Curtea constat? c? atat prima instan?? cat ?i instan?a de apel au re?inut corect cantitatea de combustibil contaminat, ins? calculul de la stabilirea prejudiciului l-au f?cut in unit??i de mas? (34,676 tone), in timp ce lipsa din gestiune a fost apreciat? in unit??i de volum (43.076 litri), expertiza contabil? aflat? in dosar la vol.I fila 144 dovedind corectitudinea st?rii de fapt re?inut?.
Separat ins? nu s-a re?inut, in concurs ideal, ?i infrac?iunea de distrugere, subsidiaritatea infrac?iunii de abuz in serviciu contra interselor publice func?ionand doar in rela?ia sa cu alte infrac?iuni de serviciu sau in leg?tur? cu serviciu mai pronun?at specializat? ?i, nu ?i alte infrac?iuni din categoria celor cu obiect juridic elocvent diferit.
Cum ins? ne afl?m in calea de atac a inculpatului aceast? observa?ie nu profit? procesului, pentru c? recurentului i s-ar crea o situa?ie mai grea, ci doar corectitudinii redact?rii.
In eventualitatea c? factorii de conducere din comanda unit??ii i-ar fi cerut s? deschid? vanele pentru desc?rcarea motorinei inainte de cur??area conductelor, acest lucru nu l-ar fi exonerat  de r?spundere  penal? pe inculpat ci, eventual, ar fi dus la r?spunderea pentru instigare a   respectivelor  persoane,  cu care de altfel, prin actul de sesizare, instan?a nu a fost investit?.
?i sub acest aspect criticile de la punctul I nu sunt intemeiate.
In ceea ce prive?te cazul de casare prev.de art.3859 alin.1 pct.13 C.pr.pen. (cand inculpatul a fost condamnat pentru o fapt? care nu este prev?zut? de legea penal?) cu privire la infrac?iunea de „delapidare”, prev. de art.2151 alin.2 din C.pen., invocat de ap?r?torul inculpatului la punctul II, instan?a constat? c? in Codul penal este prev?zut? infrac?iunea de „delapidare” in art.2151 alin.2 din C.pen., lucru pentru care se va respinge ca neintemeiat ?i acest motiv de recurs.
In ceea ce prive?te cazul de casare prev. de art.3859 alin.1 pct.12 din C.pr.pen. (cand instan?a a pronun?at o hot?rare de condamnare pentru o alt? fapt? decat cea pentru care inculpatul a fost trimis in judecat?, cu excep?ia cazurilor prev. in art.334 - 337 din C.pr.pen.) cu privire la infrac?iunea de „delapidare”, prev.de art.2151 alin.2 C.pen., invocat de ap?r?torul inculpatului la punctul III, instan?a constat? c?, in cauz? inculpatul a fost condamnat pentru fapta pentru care a fost trimis in judecat?, incadrat? juridic prin actul de sesizare a instan?ei in infrac?iunea de delapidare prev.in art.2151 alin.1 ?i in aceea?i infrac?iune, in baza art.334 de c?tre instan?a de apel, prev?zut? ins? in art.2151 alin.2 C.pen.
In ceea ce prive?te corecta incadrare juridic? a faptei aceasta a fost deja stabilit? la punctul I din analiza motivelor de recurs ?i, in consecin??, se va aprecia ca neintemeiat ?i acest motiv de recurs.
Referitor la  cazul de casare prev.de art.3859 alin.1 pct.17 din C.pr.pen,. (cand faptei i s-a dat o gre?it? incadrare juridic?) cu privire la infrac?iunea de „delapidare” prev.de art.2151 alin.2 din C.pen. invocat de ap?r?torul inculpatului la punctul al IV-lea al motivelor de recurs, aceast? critic?, coroborat? cu aceea a s?var?irii unei grave erori de fapt prin re?inerea in sarcina inculpatului de acte sau fapte inexistente, dezb?tut? la analiza punctului I din motivele de recurs, este intemeiat? ?i pentru aceasta instan?a apreciaz? ca just? solu?ia stabilit? la sediul sus-ar?tatei dezbateri.
Cu privire la  cazul de casare prev.de art.3859 alin.1 pct.14 C.pr.pen. (cand s-au aplicat pedepse gre?it individualizate in raport cu prevederile art.72 din C.pen.) atat fa?? de infrac?iunea de delapidare cat ?i fa?? de infrac?iunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, invocat? de ap?r?torul inculpatului la punctul V din motivele de recurs, instan?a, in ceea ce prive?te infrac?iunea de delapidare prev. in art.2151 alin.2 din C.pen., re?inut? de instan?a de apel in sarcina inculpatului, apreciaz? c? se impune solu?ia adoptat? de Curte la analiza punctului I din motivele de recurs.
Individualizarea judiciar? a pedepsei stabilit? de instan?a de apel pentru infrac?iunea de abuz in serviciu contra intereselor publice este apreciat? de instan?a de recurs  ca just?   fa?? de modul de s?var?ire a faptei, cu ?tiin??, acceptand distrugerea unei atat de mari cantit??i de combustibil numai pentru a-?i ascunde activitatea infrac?ional? anterioar? indelungat?, st?ruin?a sa in faptele antisociale ?i fa?? de persoana inculpatului, om cu mare experien?? in activitatea de gestiune a resurselor de combustibil.
Privitor la cuantumul desp?gubirilor c?tre partea civil? Ministerul Ap?r?rii la care a fost obligat inculpatul in urma condamn?rii sale ?i a admiterii ac?iunii civile exercitat? in cauz? , fa?? de raportul de expertiz? contabil? juridic? completat aflat la filele 144 - 145 din vol.I  al dosarului cauzei in care se precizeaz? valoarea constatat? lips? cu TVA ?i cu accize pentru cantitatea de 172.494 litri de combustibil TH , de 4.378.905.569 lei vechi ?i valoarea combustibilului contaminat cu TVA ?i f?r? accize pentru cantitate de 34,676 tone de 202.196.756 lei vechi precum ?i fa?? de dispozi?iile Codului fiscal in vigoare in anul 1994 prin care bunurile constatate lips? se asimileaz? opera?iunii de livrare (art.128 alin.1 ?i alin.3 lit.e) ?i devin accizabile (art.192 alin.3 ?i 6) instan?a constat? corectitudinea solu?iei instan?ei de apel in ceea ce prive?te latura civil? a cauzei ?i respinge ca neintemeiate criticiile aduse de inculpat acesteia.
Intrucat instan?a de recurs este investit? cu judecarea c?ii de atac a inculpatului, nu poate, f?r? a-i face acestuia o situa?ie mai grea, s? aprecieze critic urm?toarele chestiuni evidente:
a) faptul c?  prima instan??, in mod cu totul nejustificat, a separat unitatea infrac?ional? legal?, dat? de caracterul lor continuat, pentru infrac?iunile de fals intelectual, prev.in art.289 din C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. ?i uz de fals, prev.in art.291 din C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., in trei infrac?iuni distincte, pronun?and incetarea procesului penal in baza art.11 pct.2 lit.b) C.pr.pen. rap.la art.10 lit.g)  din C.pr.pen. (faptele din data de 25 ianuarie 1997) ?i achitarea, in baza art.11 pct.2 lit.a) C.pr.pen. rap.la art.10 lit.a) din  C.pr.pen. (faptele din data de 14 decembrie 2001), chiar dac? leg?tura subiectiv?, unicitatea hot?rarii infrac?ionale era evident? ?i falsificarea cantit??ii de combustibil din conducte era u?or observabil? (este vorba de cel pu?in 35.108 litri pentru fapta din data de 14 decembrie 2001);
b) faptul c? instan?a de apel a refuzat s? se pronun?e in controlul s?u asupra acestor chestiuni in apelul procurorului ?i al p?r?ii civile,  pe motiv c? in apel procurorul nu a avut ca motive aspectele mai sus relevate, nerespectandu-?i obliga?ia de a examina cauza sub toate aspectele de fapt ?i de drept, prev.in art.371 alin.2 din C.pr.pen.;
c) faptul c? niciuna dintre instan?e nu a specificat, la incadrarea juridic? a faptei in infrac?iunea de uz de fals, prev.in art.291 din C.pen., incadrarea in teza I a acestui articol.
Analizand hot?rarile in discu?ie ?i sub aspectul cazurilor de casare care se iau in considerare intotdeauna din oficiu, conform art.3859 alin.(3) din C.pr.pen. instan?a nu a g?sit motive suplimentare de critic? a acestora.
Pe cale de consecin?? va admite recursulul declarat de inculpatul plt.maj.rez.B. Gh. impotriva deciziei nr.14 din 3 iulie 2008 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti.
Va casa hot?rarea atacat?.
Va descontopi ?i repune in individualitatea lor pedepsele de:
- 11 (unsprezece)  ani inchisoare ?i 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev. in art.64 lit.a) – c) C.pen. ?i degradarea militar?, prev.in art.67 alin. (2) din C.pen. pentru s?var?irea infrac?iunii de delapidare, prev.in art.2151 al.2 din C.pen., stabilit? prin sus-ar?tata deciziei;
- 4 (patru) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev.in art.248 C.pen., stabilit? prin sus-ar?tata decizie;
- 6 (?ase) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de fals intelectual, prev.in art.289 din  C.pen., stabilit? prin sentin?a nr.75 din 15 noiembrie.2006 a Tribunalului Militar Bucure?ti ?i men?inut? prin sus-ar?tata decizie;
- 3 luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de uz de fals, prev.in art.291 C.pen. stabilit? prin sent.nr.75/15.11.2006 a Tribunalului Militar Bucure?ti ?i men?inut? prin sus-ar?tata decizie.              In baza art.334 din C.pr.pen. va schimba incadrarea juridic? dat? faptei inculpatului prin actul de sesizare a instan?ei din infrac?iunea de delapidare, prev.in art.2151 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 din C.pen. in infrac?iunea de neglijen?? in serviciu prev.in art.249 alin.2 C.pen. ?i il va condamna pe inculpat pentru s?var?irea acesteia la o pedeaps? orientat? spre media limitelor prev?zute in textul incriminator.
Va inl?tura aplicarea pedepselor complementare prev.de art.64 lit.a) – c) C.pen.(interzicerea unor drepturi) ?i art.67 alin. (2) din  C.pen. (degradarea mjilitar?).
In baza art.33 lit.a) ?i 34 lit.b) din  C.pen. va contopi pedepsele stabilite de 4 (patru) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de neglijen?? in serviciu, prev.in art.249 alin.2 din  C.pen., stabilit? prin prezenta decizie, de 4 (patru) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev. in art.248 din C.pen., stabilit? prin decizia nr.14 din 03 iulie 2008 a tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti, de 6 (?ase) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de fals intelectual, prev. in art.289 din C.pen. ?i de 3 (trei) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de uz de fals, prev.in art.291 din C.pen. stabilit? prin sentin?a nr.75 din 15 noiembrie 2006 a Tribunalului Militar Bucure?ti ?i men?inut? prin decizia nr.14 din 03 iulie 2008 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti ?i ii va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani inchisoare.
Ii va interzice drepturile prev.in art.64 lit.a) – c) din C.pen. pe durata prev?zut? in art.71 din  C.pen.
 Va men?ine obligarea inculpatului la plata c?tre partea civil? Ministerul Ap?r?rii a sumei de 458.110,23 lei cu titlu de desp?gubiri civile.
Va men?ine obligarea inculpatului la plata c?tre stat a cheltuielilor judiciare stabilite de c?tre instan?a de fond.
Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea prezentului recurs  vor r?mane in sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
 D E C I D E :

Admite recursul declarat de inculpatul plutonier major rez. B. Gh. impotriva deciziei nr.14 din 3 iulie .2008 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti.
Caseaz? hot?rarea atacat?.
Descontope?te ?i repune in individualitatea lor pedepsele de:
 - 11 (unsprezece)  ani inchisoare ?i 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev. in art.64 lit.a) – c)  din C.pen. ?i degradarea militar?, prev.in art.67 alin.(2) din C.pen. pentru s?var?irea infrac?iunii de delapidare, prev?zut? in art.2151 alin.(2) din  C.pen., stabilit? prin sus-ar?tata decizie;
- 4  (patru) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev?zut?  in art.248 din  C.pen., stabilit? prin sus-ar?tata decizie;
- 6  (?ase) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de fals intelectual, prev?zut? in art.289 din  C.pen., stabilit? prin sentin?a nr.75 din 15 noiembrie 2006 a Tribunalului Militar Bucure?ti ?i men?inut? prin sus-ar?tata decizie;
           - 3  (trei) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de uz de fals, prev?zut? in art.291 din C.pen. stabilit? prin sentin?a nrr.75 din 15 noiembrie 2006 a Tribunalului Militar Bucure?ti ?i men?inut? prin sus-ar?tata decizie.         In baza art.334 din C.proc.pen. schimb?  incadrarea juridic? dat? faptei inculpatului prin actul de sesizare a instan?ei din infrac?iunea de delapidare, prev?zut? in art.2151 din  C.pen. cu aplicarea art.41 alin. 2  din C.pen. in infrac?iunea de neglijen?? in serviciu prev?zut? in art.249 alin .2 C.pen. ?i il condamn? pe inculpat pentru s?var?irea acesteia la pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare.
 Inl?tur? aplicarea pedepselor complementare prev?zute .de art.64 lit.a) – c)  din C.pen. ?i art.67 alin. (2) din  C.pen.
In baza art.33 lit.a)  ?i 34 lit.b) din  C.pen. contope?te pedepsele de 4 (patru) ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de neglijen?? in serviciu prev?zut? in art.249 alin .2 din  C.pen. stabilit? prin prezenta decizie, pedeapsa de 4 (patru)  ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev?zut?  in art.248 din  C.pen., stabilit? din decizia nr.14 din 3 iulie 2008, pedeapsa de 6 (?ase) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de fals intelectual, prev?zut? in art.289 din  C.pen. stabilit? prin sentin?a nr.75din 15 noiembrie 2006 a Tribunalului Militar Bucure?ti ?i men?inut? prin decizia nr.14 din  3 iulie 2008 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti ?i pedeapsa de 3 (trei) luni inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de uz de fals, prev.in art.291 din C.pen. stabilit? prin sentin?a nr.75 din 15 noiembrie 2006 a Tribunalului Militar Bucure?ti ?i men?inut? prin decizia nr.14 din 3 iulie 2008 a Tribunalului Militar  Teritorial Bucure?ti  ?i aplic? inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani inchisoare.
Ii interzice drepturile prev?zute in art.64 lit.a) – c) din  C.pen. pe durata prev?zut? in art.71 din C.p.
 Men?ine obligarea inculpatului la plata c?tre partea civil? Ministerul Ap?r?rii a sumei de 458.110,23  (patrusutecincizeci?ioptmiiunasut?zece ?i dou?zeci?itreibani) lei cu titlu de desp?gubiri civile.
Men?ine obligarea inculpatului la plata c?tre stat a cheltuielilor judiciare stabilite de c?tre instan?a de fond.
Cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea recursului r?man in sarcina statului.
Pronun?at? in ?edin?? public?, ast?zi, 5 noiembrie 2008.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Delapidare

Neasigurarea dreptului la aparare al inculpatului – motiv de desfiintare in recurs a sentintei instantei de fond - Decizie nr. 74 din data de 24.03.2010
Reducere cuantum despagubiri materiale. Legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu. - Decizie nr. 31 din data de 15.02.2010
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
abuz in serviciu contra intereselor publice - Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009
delapidare in forma continuata - Decizie nr. 32 din data de 05.11.2008
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
omor - Decizie nr. 13 din data de 05.11.2008
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
contestatie la executare, arestat in baza unui mandat international de arestare - Decizie nr. 33 din data de 19.11.2008
Lege penala mai favorabila. Apreciere in concret. - Decizie nr. 128/A din data de 10.03.2014
Infractiuni de delapidare si evaziune fiscala. Modalitatea de stabilire a prejudiciului. Nemotivare. Omisiunea de a raspunde motivelor de apel invocate sub acest aspect. Nelegalitate. - Decizie nr. 264 din data de 23.04.2009
deliapidare, fals intelectual - Sentinta penala nr. 1379 din data de 29.06.2010
- Sentinta penala nr. 1045 din data de 17.05.2010
- Sentinta penala nr. 345 din data de 15.02.2010
- Sentinta penala nr. 1142 din data de 31.05.2010
- Sentinta penala nr. 523 din data de 08.03.2010
SENTINTA PENALA NR. 83 - Hotarare nr. din data de 09.05.2007
Latura obiectiva a infractiunii de delapidare. Aplicarea art 13 Cp privind legea penala mai favorabila. Modificarea continutului notiunii de consecinte deosebit de grave prevazuta in art 146 Cp. Neaplicarea deciziei nr. VIII/ 5 februarie 2007 a ICCJ ... - Decizie nr. 252 din data de 22.04.2010
Delapidare. Cerere de schimbare a incadrarii in gestiune frauduloasa. Netemeinicie. Interzicerii ope legis a dreptului de a alege al persoanei condamnate la pedeapsa inchisorii. Neconcordanta acestei solutii cu jurisprudenta CEDO dedusa dinhotararea ... - Hotarare nr. 85 din data de 31.01.2007
delapidare - Hotarare nr. 247 din data de 23.04.2010