Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de apel Militara

contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac

(Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008 pronuntata de Curtea de apel Militara)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Curtea de apel Militara | Jurisprudenta Curtea de apel Militara

CURTEA MILITAR? DE APEL
RECURS
Dosar nr.37/81/2008

DECIZIA Nr.35
?edin?a public? din data de 10 decembrie 2008


C U R T E A

deliberand, constat? urm?toarele:
Prin rechizitoriul Parchetului Militar de pe lang? Tribunalul Militar Bucure?ti a fost trimis in judecata Tribunalului Militar Bucure?ti inculpatul P. F. pentru s?var?irea infrac?iunii de ucidere din culp?, prev. in art.178 alin.2 C.pen.
Prin sentin?a nr.36 din 14 iunie 2007 Tribunalul Militar Bucure?ti a hot?rat in baza art.11 pct.2 lit.a) din C.pr.pen. raportat la art.10 alin.1 lit.d C.pr.pen., achitarea inculpatului pentru fapta pentru care a fost trimis in judecat?.
Au fost respinse ca nefondate ac?iunile civile exercitate in cauz? de partea civil? Spitalul Universitar de Urgen?? Bucure?ti ?i Spitalul de Bolnavi Cronici ?i Geriatrie „Sf. Luca” Bucure?ti.
Impotriva acestei sentin?e a declarat apel Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Bucure?ti.
Prin decizia nr.7 din 6 martie 2008 Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti a decis respingerea ca nefondat? a apelului declarat de Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Bucure?ti.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti.
Prin decizia nr.25 din 9 iulie 2008 Curtea Militar? de Apel a admis recursul declarat de Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti, a casat decizia nr.7 din 6 martie 2008 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti ?i a desfiin?at sentin?a nr. 36 din 14 iunie 2007 a Tribunalului Militar Bucure?ti.
In baza art.178 alin.2 din C.pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 2(doi) ani inchisoare.
Conform art.81 ?i 82 din C.pen. a dispus suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei aplicate pe durat? de 4(patru) ani ce constituie termen de incercare.
A fost admis? ac?iunea civil? exercitat? in cauz? de partea civil? Spitalul Universitar de Urgen?? Bucure?ti ?i l-a obligat pe inculpat s?-i pl?teasc? in solidar cu partea responsabil? civilmente Ministerul Ap?r?rii, suma de 8235,94 (optimiidou?sutetreizeci?icinci ?i nou?zeci?ipatru bani), lei  cu titlu de cheltuieli de spitalizare.
A fost admis? ac?iunea civil? exercitat? in cauz? de partea civil? Spitalul de Bolnavi Cronici ?i Geriatrie „Sf. Luca” Bucure?ti. ?i l-a obligat pe inculpat s?-i pl?teasc? in solidar cu partea responsabil? civilmente Ministerul Ap?r?rii, suma de 293,36 (dou?sutenou?zeci?itrei ?i treizeci?i?ase bani) lei, cu titlu de cheltuieli de spitalizare.
Cu ocazia desf??ur?rii judec??ii in calea de atac a recursului, in urma c?ruia a fost condamnat inculpatul prezent, dup? ce acesta fusese achitat la judecata in fond ?i in apel, Curtea Militar? de Apel nu a respectat dispozi?iile art.38514 alin.(11) din C.pr.pen. care oblig? instan?a s? procedeze la ascultarea acestuia.
Impotriva acestei hot?rari a declarat contesta?ie in anulare inculpatul invocand cazul prev?zut in art.386 lit.e) din C.pr.pen. ?i anume c? de ?i a fost prezent la judecarea recursului, nu a fost ascultat, iar instan?a de recurs l-a condamnat dup? ce instan?ele de fond ?i de apel il achitaser?.
Cercetand  sus?inerile p?r?ii instan?a de judecare a contesta?iei in anulare constat? c? acestea sunt adev?rate.
In aceste condi?ii, v?zand ?i dispozi?iile art.386 lit.e) din C.pr.pen., care a inclus printre cazurile de contesta?ie in anulare ?i pe acela in care, la judecarea recursului, inculpatul prezent nu a fost ascultat, iar? ascultarea acestuia era obligatorie conform art.38514 alin.(11) din C.pr.pen., Curtea va admite contesta?ia in anulare formulat? de inculpatul P. F., va desfiin?a decizia atacat? ?i va dispune rejudecarea de indat? de c?tre instan?a de recurs a recursului declarat de Parchetul Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti impotriva deciziei nr.7 din 6 martie 2008 pronun?at? de Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti in dosarul nr.2/92/2007, cu respectarea dispozi?iilor art.38516 din C.pr.pen.
Conform art.192 alin.3 din C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat r?man in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

Admite contesta?ia in anulare formulat? de condamnatul caporal angajat pe baz? de contract P. F. impotriva deciziei nr. 25 din 9 iulie 2008 pronun?at? de c?tre Curtea Militar? de Apel in dosarul nr. 30/81/2008.
Desfiin?eaz? decizia atacata.
Dispune rejudecarea de indat?, a recursului Parchetului Militar de pe lang? Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti impotriva deciziei nr. 7 din 6 martie 2008 pronun?at? de c?tre Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti in dosarul nr. 2/92/2007.
Definitiva.
Pronun?at? in ?edin?? public?, ast?zi 10 decembrie 2008.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
abuz in serviciu contra intereselor publice - Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009
delapidare in forma continuata - Decizie nr. 32 din data de 05.11.2008
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
omor - Decizie nr. 13 din data de 05.11.2008
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
contestatie la executare, arestat in baza unui mandat international de arestare - Decizie nr. 33 din data de 19.11.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010