Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de apel Militara

abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen

(Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012 pronuntata de Curtea de apel Militara)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Curtea de apel Militara | Jurisprudenta Curtea de apel Militara

CURTEA  MILITAR?  DE  APEL
          PRIM?   INSTAN??
           Dosar nr.5/81/2012S E N T I N ? A  Nr.1
?edin?a  public? din 21 martie 2012Curtea Militar? de Apel, compus? din:
PRE?EDINTE Colonel magistrat XX

s-a intrunit pentru solu?ionarea plangerii formulate de petentul O. I.impotriva Rezolu?iei din 14 decembrie 2011, dat? in dosarul nr.53/P/2011 al  Parchetului Militar de pe lang? Curtea Militar? de Apel, prin care s-a dispus neinceperea urm?ririi penale impotriva I. V.
Ministerul Public a fost reprezentat de procuror militar colonel magistrat N. N. din cadrul P. M.de pe lang? C. M. de A..
Grefier a fost V. M..
La apelul nominal a lipsit petentul O. I. ?i intimatul I. V.
Procedura indeplinit?.
Grefierul a f?cut referatul cauzei.
Procurorul militar a solicitat respingerea plangerii ca nefondat?.
Dup? care,
C U R T E A,

Deliberand, constat? c? este legal sesizat? ?i competent?, potrivit art.2781 alin.(1) C.proc.pen. rap. la art.282 pct.1 lit.b teza ultim? C.proc.pen., s? solu?ioneze prezenta plangere.
Petentul O. I. la 23 februarie 2012 a formulat plangere impotriva Rezolu?iei din 14 decembrie 2011 (dosar nr.53/P/2011) emis? de Parchetul Militar de pe lang? Curtea Militar? de Apel, prin care s-a dispus neinceperea urm?ririi penale impotriva I .V.,  sub aspectul infrac?iunilor de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen.
Potrivit celor consemnate in plangere (filele 1-3) i se repro?eaz? I. V. faptul c? a instrumentat defectuos dosarul nr.53/P/2011, constituit la sesizarea aceluia?i petent impotriva . E. V., ?i a altor persoane, astfel incat in mod netemeinic s-a dispus neinceperea urm?ririi penale fa?? de ofi?er, omi?andu-se a se face cercet?ri ?i fa?? de celelalte persoane, r?mase neidentificate.
Se arat? c? i s-a ingr?dit accesul la dosarul cauzei prin invocarea caracterului de documente clasificate pentru unele inscrisuri aflate la dosar, ingr?dire care constituie o inc?lcare a drepturilor fundamentale ale omului.
Procedeul constituie un abuz uzitat cu scopul „cre?rii” a doi martori „fal?i”: N. V. ?i A. A..
Intre declara?iile olografe ale celor doi martori ?i cele dactilografiate sunt contradic?ii care  n-au fost l?murite de procuror, deoarece ultimele con?in detalii prin care se justific? solu?ia dat?.
Se repro?eaz? c? de?i avea obliga?ia s? identifice ?i cadrele militare ale SPP prezente la incident, n-a procedat in consecin??.
Petentul sus?ine c? ?i declara?iile martorilor S. C. ?i A. R. sunt identice ?i par a fi luate dup? dictare.
In consecin?? solicit? admiterea plangerii, desfiin?area rezolu?iei atacate ?i trimiterea cauzei procurorului militar competent in vederea inceperii urm?ririi penale fa?? de persoana cercetat? pentru infrac?iunile imputate.
Examinand actele ?i lucr?rile dosarului, Curtea re?ine c? petentul O. I. a sesizat Parchetul de pe lang? XX in leg?tur? cu faptul c? la 11 septembrie 2010, in jurul orei 1300, in timp ce se afla in municipiul XX, in zona Palatului Administra?iei, a fost insultat de E. V., ?eful IJJ X, in timp ce petentul protesta pa?nic prin afi?area unei pancarte prin care i?i exprima dezacordul fa?? de activit??ile desf??urate de oficialit??i.
Cauza a fost declinat? in favoarea Parchetului Militar de pe lang? Tribunalul Militar X, care prin Rezolu?ia din 19 iulie 2011, dat? in dosarul nr.53/P/2011, a dispus neinceperea urm?ririi penale fa?? de E.V., cercetat sub aspectul s?var?irii infrac?iunii de purtare abuziv? prev. de art.250 alin.(1) C.pen.
Cercet?rile in cauz? au fost  efectuate de I. V., procuror militar la Parchetul Militar de pe lang? XX, care a dat rezolu?ia.
Petentul a formulat plangere, solu?ionat? de primul procuror al Parchetului Militar de pe lang? XX prin Rezolu?ia din 18 august 2011 (dosar nr.113/II/2/2011), prin care a fost respins? ca neintemeiat?.
Prin sentin?a nr.23 din 21 septembrie 2011 a XX, dat? in dosarul nr.22/751/2011 a fost respins? ca nefondat? plangerea petentului impotriva Rezolu?iei din 19 iulie 2011 a Parchetului Militar de pe lang? XX (dosar nr.53/P/2011), hot?rarea fiind definitiv?.
Fiind nemul?umit de modul de instrumentare a cauzei de c?tre I. V., la data de 14 octombrie 2011 petentul a formulat plangere penal? impotriva procurorului, imputandu-i s?var?irea infrac?iunilor prev. de art.246 C.pen. ?i art.264 C.pen., constand in aceea c? a refuzat s? identifice ?i s? audieze ofi?erul SPP, martor la fapta E. V., folosirea unor martori fal?i ?i r?st?lm?cirea declara?iilor altora, cu scopul de a se ajunge la solu?ia adoptat?.
Prin Rezolu?ia din 14 decembrie 2011, dat? in dosarul nr.53/P/2011 al Parchetului Militar de pe lang? Curtea Militar? de Apel, s-a dispus neinceperea urm?ririi penale fa?? de procurorul militar I.V., in temeiul art.10 lit.d) C.proc.pen.
Rezolu?ia examineaz? fiecare critic? adus? de petent prin plangerea formulat? ?i conchide c? solu?ia dat? de procurorul militar I. V. a fost confirmat? de instan?a de judecat? ca fiind legal? ?i temeinic? ?i nici un aspect semnalat nu argumenteaz? pretinsul caracter defectuos al indeplinirii atribu?iilor de serviciu ale magistratului.
?i aceast? rezolu?ie a fost atacat? de petent, iar criticile sale au fost obiectul analizei dosarului nr.1/II/2/2011 al Parchetului Militar de pe lang? Curtea Militar? de Apel, in care procurorul general a dat rezolu?ia din 30 ianuarie 2012, prin care a fost respins? ca nefondat? plangerea petentului.
Dup? comunicarea solu?iei procurorului general, la 23 februarie 2012 petentul s-a adresat instan?ei competente potrivit art.278 alin.(1) C.proc.pen.
Criticile formulate de petent sunt ar?tate in partea introductiv? a prezentei hot?rari.
Plangerea petentului este nefondat?  ?i va fi respins? in temeiul art.2781 alin.(8) lit. a) teza ultim? C.proc.pen.
Intreaga activitate a procurorului militar I. V. s-a desf??urat potrivit legii, iar solu?iile adoptate au f?cut obiectul examin?rilor (verific?rilor), in condi?iile prev?zute de art.278 – 2781 C.proc.pen., de c?tre primul procuror al Parchetului Militar de pe lang? XX ?i confirmat? de XX prin Sentin?a penal? nr.23 din 21 septembrie 201, definitiv?.
Prin urmare, solu?ia dat? de procurorul militar I. V. in leg?tur? cu plangerea petentului fa?? de E.V., ?eful IJJ X, confirmat? de instan?a competent?, a intrat in puterea lucrului judecat, in condi?iile prev. de art.2781 alin.(11) C.proc.pen.
Temeinicia ?i legalitatea rezolu?iei date de procuror ?i confirmat? de instan?a de judecat? nu pot face obiectul unei alte analize sau examin?ri, in afara de cazul cand s-ar descoperi fapte sau imprejur?ri noi, care nu au fost cunoscute de organele de urm?rire penal? ?i nu a intervenit unul din cazurile prev?zute in art. 10 C.proc.pen.
Petentului nu i s-a ingr?dit accesul la dosarul cauzei, a?a cum sus?ine; cat prive?te posibilitatea p?r?ilor de a examina documente clasificate, potrivit legii (Legea nr.182/2002), aflate la dosar, acest drept este limitat, in condi?iile prev?zute de H.G. nr.585/2002. Jurispruden?a CEDO invocat? de petent face vorbire despre realizarea unui echilibru intre protejarea unui interes public justificat (prev?zut de lege) ?i dreptul la un proces echitabil.
Prin urmare, accesul la documente clasificate nu este absolut, iar in spe?? drepturile procesuale ale petentului n-au fost ingr?dite de organul judiciar deoarece faptele reclamate au fost clarificate prin mijloace de prob? (audieri de martori) accesibile.
Afirma?ia conform c?ruia procurorul militar ar fi audiat martori „fal?i” sau c? unele declara?ii sunt aproape identice, nu sunt reale ?i nu contureaz? o activitate imputabil? organelor de urm?rire penal?.
Procedura de audiere a martorilor, in faza efectu?rii actelor premerg?toare, este cea prev?zut? de lege, fiind  respectat? intocmai in spe??, dup? cum a statuat ?i instan?a competent? (XX).
Pentru acelea?i considerente, Curtea nu poate re?ine in sarcina procurorului militar I. V. fapte imputabile sau, cu atat mai mult, cele reclamate de petent.
In consecin??, va fi respins? ca nefondat? plangerea petentului, va fi men?inut? rezolu?ia criticat?, iar potrivit art.192 alin.(2) C.proc.pen., petentul va fi obligat la plata c?tre stat a cheltuielilor judiciare.
IN  NUMELE  LEGII
H O T ? R ? ? T E  :
Respinge ca nefondat? plangerea formulat? de petentul O. I. impotriva Rezolu?iei din 14 decembrie 2011, dat? in dosarul nr.53/P/2011 al Parchetului Militar de pe lang? Curtea Militar? de Apel, prin care s-a dispus neinceperea urm?ririi penale impotriva I.V., procuror militar in cadrul Parchetului Militar de pe lang? XX.
   Oblig? petentul la  plata c?tre stat a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.     Pronun?at? in ?edin?? public?, ast?zi 21 martie 2012.

PRE?EDINTE,
Grefier,


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
abuz in serviciu contra intereselor publice - Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009
delapidare in forma continuata - Decizie nr. 32 din data de 05.11.2008
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
omor - Decizie nr. 13 din data de 05.11.2008
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
contestatie la executare, arestat in baza unui mandat international de arestare - Decizie nr. 33 din data de 19.11.2008
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011