Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - evacuare

(Hotarare nr. 2308 din data de 10.03.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Locuinte | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.06.2009, sub nr. de mai sus, reclamanta Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu-Mures a solicitat in contradictoriu cu paratii Blaga Petru Eugen, Blaga Adriana si Blaga Adina-Ramona pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna evacuarea paratilor din locuinta, plata in continuare de catre parati, in solidar, a chiriei si a utilitatilor pana la data parasirii locuintei, plata de catre parati, in solidar, a dobanzii legale in cazul neplatii la termen a sumelor solicitate pana la data platii efective, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca a incheiat cu paratul Blaga Petru Eugen, care este angajat al Universitatii pe post de muncitor III, contracte succesive de inchiriere a locuintei de serviciu, ultimul dintre acestea fiind contractul nr. 4728/6.06.2007, in baza acestui contract dobandind drept locativ si Blaga Adriana si fiica acestuia, Blaga Adina-Ramona in varsta de 16 ani. Reclamanta a mai aratat ca in baza acestui contract paratului ii revenea obligatia de a achita chiria calculata conform OUG nr. 40/1999 si HG nr. 310/30.03.2007 si utilitatile calculate conform notelor de calcul prezentate de catre Biroul tehnic al locatarului. Reclamanta a invederat ca acest contract a expirat la data de 31.05.2008 iar la datele de 14.09.2007, respectiv 25.03.2008 au transmis, prin intermediul executorului judecatoresc, notificarile nr. 7836 si nr. 2554 prin care i se reamintea locatarului data expirarii contractului. Reclamanta a mai aratat ca dupa data de 31.05.2008 locatarul a ramas in spatiu, fara a mai avea vreun contract de inchiriere valabil sau vreun alt temei legal pentru a ocupa locuinta. Reclamanta a precizat ca la data de 19.09.2008 prin adresa nr. 8790 locatarul a fost somat sa paraseasca locuinta, iar la data de 9.12.2008 paratul a depus o cerere prin care solicita amanarea trimiterii in judecata, obligandu-se sa elibereze locuinta pana la data de 27.02.2009, fapt care insa nu s-a realizat pana acum, desi a mai fost somat inca o data prin adresa nr. 1816/3.03.2009.
In drept s-au invocat prevederile art. 112 Cod procedura civila, art. 23, art. 25, art. 51-53 din Legea locuintei nr. 114/1996, art. 14 alin. 5 din OUG nr. 40/1999 si art. 17 din Legea nr. 146/1997.
In temeiul art. 242 alin. 2 Cod proc. civ. reclamanta a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
In cadrul concluziilor orale de la termenul de judecata din data de 3.03.2010 reclamanta si-a precizat actiunea in sensul ca solicita obligarea paratilor la plata chiriei si a utilitatilor incepand cu luna decembrie 2009 si pana la data parasirii efective de catre parati a apartamentului.
Paratii nu a formulat intampinare.
In cauza instanta a incuviintat si a administrat proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriul paratilor, raspunsurile paratilor Blaga Petru Eugen si Blaga Adriana fiind consemnate in cuprinsul interogatoriilor aflate la filele 34 si 35 din dosar. In cadrul probei cu inscrisuri au fost depuse la dosar: contractul de inchiriere nr. 3208/6.06.2007 (f. 4-5), notificarea nr. 7836/14.09.2007 (f. 6), notificarea nr. 2554/25.03.2008 (f. 7), notificarea nr. 8790/19.09.2008 (f. 8), notificarea nr. 6432A/11.11.2008 (f. 9), notificarea nr. 1816/3.03.2009 (f. 11), cererea nr. 12413/9.12.2008 (f. 10), extras de carte funciara pentru informare nr. 121982 (f. 12-17), carte de identitate (f. 18) si situatie cuprinzand restantele la chirie si utilitati precum si penalitatile de intarziere calculate inclusiv pana la data de 24.11.2009 (f. 33).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Dupa cum rezulta din contractul depus la fila 4 din dosar, intre paratul Blaga Petru Eugen, in calitate de locatar si reclamanta Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu-Mures, in calitate de locator, a fost incheiat contractul nr. 4728/6.06.2007, avand ca obiect inchirierea imobilului situat in Targu-Mures, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, cladirea nr. 26, ap. 6. Potrivit art. 3 lit. a din contractul partilor, chiria datorata de parat a fost fixata la suma de 42 lei, platibila pana in ultima zi a lunii in curs, iar termenul de inchiriere a fost stabilit pana in data de 31.05.2008, la expirarea acestui termen contractul neputand fi reinnoit.
Din anexa la contract instanta retine ca, alaturi de locatar, au beneficiat de spatiul locativ aratat si membrii de familie ai acestuia, respectiv paratele Blaga Adriana si Blaga Adina.
Din situatia cuprinzand restantele la chirie precum si penalitatile de intarziere depusa la dosar reiese ca reclamanta a calculat pentru perioada august 2009-octombrie 2009 chirie in suma de 126 lei, cheltuieli in cuantum de 462,17 lei si penalitati in suma de 120,59 lei. La termenul de judecata din data de 3.03.2010 reclamanta si-a precizat actiunea in sensul ca solicita obligarea paratilor la plata chiriei si utilitatilor incepand cu luna decembrie 2009 si pana la data parasirii efective de catre parati a apartamentului si dobanda legala aferenta.
Fata de starea de fapt retinuta, instanta apreciaza ca, in speta, sunt indeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii civile contractuale a paratului Blaga Petru Eugen. Astfel, dupa cum rezulta din dispozitiile Legii nr. 114/1996 obligatia prevazuta in sarcina persoanei care a semnat contractul de inchiriere in calitate de chirias, de a plati chirie pentru folosinta locuintei este o obligatie de rezultat. Fata de prevederile art. 1082 Cod civil, care fixeaza sarcina probei in materia obligatiilor de rezultat, in masura in care creditorul face dovada creantei sale, culpa debitorului se prezuma. Vazand ca in cauza de fata reclamanta si-a probat creanta prin contractul semnat de catre parat si fata de nerasturnarea prezumtiei de culpa de catre acesta din urma, care nu a facut dovada unei cauze exoneratoare de raspundere in cauza si avand in vedere si atitudinea procesuala a paratului, care, in cadrul raspunsurilor la interogatoriu nu a contestat existenta sau cuantumul debitului, precizand ca a achitat chiria si utilitatile pana in luna noiembrie 2009, instanta urmeaza sa dispuna obligarea paratului la plata sumei de 126 lei, reprezentand chirie aferenta lunilor decembrie 2009 - februarie 2010.
In ceea ce priveste pretentia accesorie - privind obligarea paratului si la plata dobanzii legale aferente sumei datorate, intrucat temeiul conventional al penalitatilor de intarziere stabilit de catre parti a incetat la data de 31.05.2008 si tinand cont de natura civila a contractului de inchiriere in speta, instanta va face aplicarea in cauza a disp. art.3 alin.3 din O.G. nr.9/2000 raportat la dispozitiile art. 1088 Cod civ. urmand a dispune obligarea paratului la plata catre reclamanta si a dobanzii legale aferente chiriei neachitate, calculata de la data introducerii cererii respectiv 19.06.2009 si pana la achitarea efectiva a debitului. Cu referire la cererea reclamantei de obligare a paratului la plata sumelor reprezentand chirie, in continuare pana la data pana la data parasirii efective a locuintei, instanta constata ca aceasta cerere nu indeplineste conditiile prevazute de art. 112 Cod procedura civila pentru introducerea unei cereri de chemare in judecata, in sensul ca obiectul si valoarea cererii nu sunt suficient determinate. In ce priveste obiectul acestei cereri ar rezulta ca este vorba de obligarea paratului la plata chiriei pentru viitor, un drept de creanta al reclamantei care nu este inca actual. In lipsa dezvoltarii si precizarii acestei cereri, instanta nu poate din oficiu retine incidenta nici uneia din ipotezele de exceptie care reglementeaza actiunile preventive, prevazute de art. 110 Cod procedura civila si care vizeaza situatiile in care, desi lipseste caracterul actual al dreptului subiectiv dedus judecatii, actiunea civila poate fi exercitata, pentru a preintampina un prejudiciu creditorului. Prin urmare, in lipsa unei precizari a cererii de chemare in judecata instanta apreciaza ca acest petit nu indeplineste cerintele legale pentru investirea instantei de judecata cu solutionarea sa.
Cu privire la cererea reclamantei de obligare a paratului la plata utilitatilor incepand cu luna decembrie 2009 si pana la data parasirii locuintei, instanta o apreciaza ca neintemeiata avand in vedere ca reclamanta nu a indicat un cuantum determinat al acestora conform art. 112 Cod proc. civ. si nu a depus inscrisuri justificative in dovedirea acestora.
Totodata instanta retine ca, fata de prev. art. 2 alin. 1 din contractul incheiat intre parti - inregistrat sub nr. 4728/6.6.2007 la data de 31.05.2008 s-a implinit termenul de inchiriere a locuintei situata in Tg-Mures, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, cladirea nr. 26, ap. 6 si fata de imprejurarea ca nu s-a facut dovada prelungirii acestui contract, incepand cu data de 01.06.2008, paratul nu mai detine vreun titlu locativ, drept locativ pentru folosirea acestei locuinte.
In ceea ce priveste cererea de evacuare formulata de reclamanta, instanta retine urmatoarele:
Prin expirarea termenului de inchiriere a locuintei situata in Tg-Mures, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, cladirea nr. 26 (nr. 13 in prezent), ap. 6, incepand cu data de 31.05.2008, paratul Blaga Petru Eugen, nu mai detine vreun titlu locativ pentru folosirea acestei locuinte.
Potrivit extrasului de carte funciara cu nr. 121982/Tg-Mures, reclamanta este proprietara locuintei situata in Tg-Mures, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, cladirea nr. 13, ap. 6.
Instanta retine ca, potrivit prevederilor art. 480 C.civ. dreptul de proprietate asupra unui bun indreptateste titularul de a se bucura si dispune de acesta in mod exclusiv si absolut in limitele determinate de lege.
De asemenea,  conform  prevederilor art. 44 alin. 2 din Constitutia Romaniei, art. 1 Paragraf 1 din Primul Protocol la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular si orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.
Totodata,  dreptul de proprietate confera titularului sau atributele posesia, folosinta si dispozitia pe care titularul poate sa le exercite independent de orice puteri ale altei persoane asupra bunului respectiv  si ca efect al caracterului absolut si inviolabil al acestui drept toti ceilalti sunt obligati sa nu faca nimic de natura a-l incalca, fiind opozabil erga omnes.
Instanta mai constata ca, asa cum rezulta din raspunsurile paratului la interogatoriu, in prezenta cauza paratul impiedica  exercitarea pasnica si linistita a folosintei materiale a locuintei situata in Tg-Mures, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, cladirea nr. 13, ap. 6 prin refuzul acesteia de a parasi imobilul proprietatea reclamantei, desi acesta a fost somat de catre reclamanta in acest sens, motivat de inexistenta posibilitatilor materiale de inchiriere a unui alt spatiu.
Fata de cele aratate mai sus, instanta retine ca, in conditiile in care paratul desi nu are titlu locativ, locuieste in continuare in imobil, este impiedicata exercitarea de catre reclamanta a atributelor dreptului de proprietate asupra imobilului si pe cale de consecinta va dispune evacuarea paratului Blaga Petru Eugen din imobilul situat in Tg-Mures, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, cladirea nr. 13, ap. 6.
Cu privire la cererea reclamantei de evacuare a paratelor Blaga Adriana si Blaga Adina-Ramona, care potrivit declaratiei scrise a paratului Blaga Petru Eugen au beneficiat de spatiul locativ aratat in calitate de membri de familie, fata de raspunsul paratei Blaga Adriana la interogatoriu in sensul ca s-a mutat din imobilul mentionat impreuna cu fetita din luna noiembrie 2009 si avand in vedere ca reclamanta nu a facut dovada faptului pozitiv contrar, instanta apreciaza aceasta cerere ca neintemeiata, urmand a o respinge ca atare.
Avand in vedere aceste considerente, instanta va respinge ca neintemeiat si capatul de cerere privind obligarea in solidar a paratelor Blaga Adriana si Blaga Adina-Ramona asistata de ocrotitorii legali Blaga Adriana si Blaga Petru Eugen la plata chiriei si utilitatilor incepand cu luna decembrie 2009 si pana la data parasirii locuintei si a dobanzii legale aferente acestora pana la data platii efective.
Instanta va respinge cererea reclamantei de obligare a paratilor la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiat, avand in vedere ca nu poate fi retinuta culpa procesuala a paratelor iar in ceea ce priveste pe paratul Blaga Petru Eugen, desi se constata culpa sa procesuala, solicitarea reclamantei in acest sens nu a fost dovedita.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Locuinte

Locuinta de serviciu - Decizie nr. 720/R/ din data de 23.09.2005
Titlul in baza caruia imobilul a trecut in proprietatea statului. Aprecierea acestuia. - Decizie nr. 503/R din data de 13.11.2006
IMOBIL FOLOSIT NUMAI DE UNUL DIN COPROPRIETARI; INSCRIEREA IN CF A DREPTURILOR DE PROPRIETATE REZULATE IN URMA PARTAJARII IMPLICA INSCRIEREA DREPTURILOR OBTINUTE DE TOTI COPROPRIETARII, CHIAR DACA NUMAI UNII AU FORMULAT CERERE IN ACEST SENS - Decizie nr. 117/Ap din data de 28.04.2008
Restituirea pretului de piata al imobilului. Art. 501 din Legea nr.10/2001 nu este incident in cazul in care anterior, prin hotarari judecatoresti irevocabile, s-a stabilit ca locuinta ce a facut obiectul contractului de vanzare cumparare, nu putea f... - Decizie nr. 17 din data de 20.01.2011
Sintagma „pierderea dreptului” folosita de legiuitor in art. 21 alin. 5 din Legea nr.10/2001 - Decizie nr. 120/A din data de 18.06.2009
Imobile cu destinatia de locuinte – nationalizat prin Legea nr.92/1950 si vandut chiriasilor in baza Legii nr.112/1995 - Decizie nr. 649 din data de 08.09.2006
Schimbarea destinatiei locuintei .Hotarare de obligare la darea consimtamantului - Decizie nr. 899/A din data de 09.06.2006
Imobil aflat in administrarea unei institutii. Contract de inchiriere. Lipsa Hotararii de Guvern care sa stabileasca cota parte de chirie cuvenita institutiei. Efecte. - Decizie nr. 510 din data de 04.10.2004
Locatiune - Sentinta civila nr. 6533 din data de 03.11.2008
- Sentinta civila nr. 2734 din data de 28.03.2007
Evacuare - Sentinta civila nr. 5642/5 din data de 05.12.2012
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 1986 din data de 24.06.2009
Hotarare a consiliului local de trecere a locuintelor sociale din domeniul public in domeniul privat de interes local al unitatii administrativ teritoriale. Nulitatea absoluta a actului juridic incheiat cu nerespectarea regimului juridic al bunurilor... - Decizie nr. 1028 din data de 12.05.2011
Evacuare. Admisibilitate. - Decizie nr. 162 din data de 30.01.2007
Locatiune - Sentinta civila nr. 6533 din data de 03.11.2008
Sentinta Civila - Sentinta civila nr. 1659 din data de 25.05.2009
Locuinte. Drept de abitatie. Incetare drept de abitatie pentru abuz. - Sentinta civila nr. 170 din data de 12.01.2012
Evacuare - Sentinta civila nr. 3012 din data de 12.11.2008
EVACUARE- ADMISIBILITATEA CERERII - Sentinta civila nr. 406 din data de 22.02.2011
Civil - obligatie de a face - stab. competenta - Hotarare nr. 8291 din data de 15.09.2010