InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - revendicare imobiliara

(Hotarare nr. 8303 din data de 15.09.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Locuinte | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 7.06.2006, sub nr. 5893/4804/2006, reclamanta IMREH MARGIT a solicitat in contradictoriu cu paratii BIRO MATILD si BIRO SANDOR, pronuntarea unei hotarari prin care paratii sa fie obligati sa-i recunoasca dreptul de proprietate si sa-i lase in linistita posesie si folosinta suprafata de 625 mp. teren situat in localitatea Moresti inscris pe numele reclamantei in cartea funciara nr. 2537/N/Ungheni cu nr. cadastral 45/1/1-46/1 (609) si sa-i plateasca in solidar suma de 500 lei reprezentand folosul nerealizat de reclamanta pe anul 2005, respectiv recolta de legume si fructe, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca este proprieatra tabulara a imobilului sus-mentionat, dobandit prin mostenire in anul 2005. S-a mai precizat ca acest teren este o gradina cu privire la care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate antecesoarei sale, pe care a mostenit-o.
Reclamanta a invederat ca paratii, profitand de varsta inaintata a antecesoarei sale au folosit si folosesc terenul in detrimentul sau, desi nu au niciun drept asupra acestei suprafete de teren. Reclamanta a mai aratat ca a avertizat de mai multe ori pe parati sa-i lase terenul in folosinta, dar acestia au refuzat sistematic si, desi s-a adresat organelor competente, paratii, in loc sa-i lase terenul in folosinta au amenintat-o si insultat-o, incat au cauze penale pe rol.
In drept, a invocat prev. art. 480 si urm. Cod civ., art. 998 Cod civ., art. 274 C.proc.civ.
In dovedire reclamanta a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: extras de carte funciara pentru informare nr. 2537/N/Ungheni (f. 2), actiunea civila formulata in dosarul nr. 9930/2006 (f. 19), Sentinta civila nr. 5536/29.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 2882/320/2006 (f. 34-37), extras din dispozitivul Deciziei civile nr. 743/R pronuntata de Tribunalul Mures in doosarul nr. 2882/320/2006 (f. 38), Decizia civila nr. 743/3.12.2009 pronuntata de Tribunalul Mures, in dosarul nr. 2882/320/2006 (f. 42-43), certificatul de mostenitor nr. 35/11.02.2003 (f. 48). 
Paratii nu au formulat intampinare dar s-au prezentat in instanta solicitand respingerea actiunii reclamantei.
Paratii au depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: certificat de deces al numitului Biro Alexandru (f. 56), certificat de casatorie seria C.h. nr. 510648 (f. 57), certificat de nastere seria Ng nr. 682999 (f. 58) si certificat de nastere seria N.x. nr. 494085 (f. 59).
La termenul de judecata din data de 12.12.2006 instanta a dispus suspendarea prezentei cauze in baza art. 244 Cod proc. civ. pana la solutionarea cererii de anulare a titlului de proprietate formulata in dosarul nr. 9930/2006 al Judecatoriei Targu-Mures.
La termenul de judecata din data de 13.01.2010 aceasta cauza a fost repusa pe rol in temeiul art. 244 alin. 2 Cod proc. civ.
La termenul de judecata din data de 1.09.2010 reclamanta a aratat ca isi precizeaza actiunea in sensul ca renunta la petitul 2 al acesteia si anume la judecarea capatului de cerere privind obligarea in solidar a paratilor la plata sumei de 500 lei reprezentand folos nerealizat.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri, constand in actele depuse la dosarul cauzei si proba cu interogatoriile reciproce ale partilor, raspunsurile acestora la intrebarile din interogatorii fiind consemnate si atasate la dosar la filele 51, 52, 53.
Totodata a fost acvirat la prezentul dosar dosarul nr. 2882/320/2006.
La data de 2.09.2010 reclamanta a depus la dosar prin sericiul registratura “Concluzii" (f. 61).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Potrivit extrasului de carte funciara pentru informare (f. 2), terenul arabil si faneata inscris in CF nr. 2537/N/Ungheni, nr. cadastral 45/1/1-46/1, in suprafata de 625 mp, se afla in proprietatea reclamantei Imreh Margit, in cota-parte de 1/1, bun propriu, dobandit prin mostenire legala, conform certificatului de mostenitor nr. 35/11.02.2003 (f. 48).
Din certificatul de mostenitor nr. 35/11.02.2003 (f. 73) rezulta ca reclamanta Imreh Margit, in calitate de ruda de gradul II (nepoata de fiu), a acceptat expres succesiunea de pe urma defunctei Jarfas Susana, decedata la data de 2.09.1993, cu o cota de 1/1 parte. Masa succesorala ramasa de pe urma acestei defuncte se compune din terenurile dobandite in baza Legii nr. 18/1991, conform Titlului de proprietate nr. 120804/15.04.2002, situate in comuna Ungheni, sat Moresti, jud. Mures, in suprafata totala de 1 ha si 6525 mp. din care suprafata de 5900 mp. reprezinta teren situat in extravilan iar suprafata de 625 mp. reprezinta teren situat in intravilan (arabil si faneata).
Prin Sentinta civila nr. 5536/29.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 2882/320/2006 a fost respinsa cererea reclamantei (parata din prezenta cauza) Biro Matild impotriva paratei (reclamanta din prezenta cauza) Imreh Margit, prin care a solicitat anularea Titlului de proprietate nr. 120804/15.04.2002, instanta constatand ca acest titlu de proprietate emis pe numele antecesoarei paratei este valabil. Aceasta sentinta a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursului formulat de parata din prezenta cauza Biro Matild, conform Deciziei civile nr. 743/3.12.2009 pronuntate de Tribunalul Mures, in dosarul nr. 2882/320/2006. 
Terenul intravilan in suprafata de 625 mp. ce apare in Titlul de proprietate nr. 120804/15.04.2002 (f. 72-dosar nr. 2882/320/2006 acvirat) si inscris pe numele reclamantei Imreh Margit in CF nr. 2537/N/Ungheni, nr. cadastral 45/1/1-46/1 face obiectul acestei acestei actiuni in revendicare formulate de reclamanta.
Dupa cum rezulta din raspunsurile date de parati la intrebarile cuprinse in interogatoriile aflate la filele 51, 52 din dosar, acestia folosesc terenul in litigiu. Mai mult, instanta constata ca paratii cunosteau faptul ca acest teren este inscris pe numele reclamantei Imreh Margit in cartea funciara.
Sustinerea paratei Biro Matild in sensul ca a posedat terenul in litigiu fara intrerupere si netulburata de aproximativ 60 de ani este infirmata de probele administrate in cauza. Astfel, prin Sentinta civila nr. 7446/3.06.1993 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 8263/1992, devenita irevocabila prin nerecurare, a fost admisa actiunea reclamantei Jarfas Susana, antecesoarea reclamantei din prezenta cauza iar paratii Biro Alexandru si Biro Matilda au fost obligati sa predea reclamantei posesia asupra terenului in suprafata de 785 mp. inscris in CF nr. 106 Moresti, nr. top 45/1 si 46/1, respectiv terenul in litigiu. Totodata instanta retine din raspunsurile paratei Biro Matild la interogatoriu ca posesia exercitata de aceasta parata nu a fost o posesie utila, ci o posesie viciata de violenta si discontinuitate.
In concluzie, prin materialul probator administrat la dosarul cauzei reclamanta a facut dovada deplina si pozitiva a calitatii ei de proprietar asupra imobilului mentionat si folosit si de paratii care nu au reusit sa justifice existenta unui titlu de proprietate asupra terenului litigios.
Pe cale de consecinta, vazand si dispozitiile art. 480 din Codul civil, potrivit carora, dreptul de proprietate este un drept absolut si exclusiv care confera titularului, exercitiul liber si nestingherit al tuturor prerogativelor sale - posesia, folosinta si dispozitia -, instanta apreciaza ca cererea reclamantei astfel cum a fost precizata este intemeiata.
Pentru toate aceste considerente, instanta va admite cererea si va dispune obligarea paratilor sa lase reclamantei in deplina proprietate si posesie imobilul-teren arabil si faneata situate in localitatea Moresti, oras Ungheni, inscris in cartea funciara nr. 2537/N/Ungheni, nr. cadastral 45/1/1-46/1 (609), in suprafata totala de 625 mp.
Totodata instanta va lua act de renuntarea reclamantei la judecarea capatului de cerere privind obligarea in solidar a paratilor la plata sumei de 500 lei reprezentand folos nerealizat.
Avand in vedere ca cererea urmeaza a fi admisa, in temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga pe fiecare dintre parati, ca parti cazute in pretentii, sa plateasca reclamantei cate o suma de 399,80 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, astfel cum rezulta din chitantele si timbrele depuse la dosar, reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Locuinte

Locuinta de serviciu - Decizie nr. 720/R/ din data de 23.09.2005
Titlul in baza caruia imobilul a trecut in proprietatea statului. Aprecierea acestuia. - Decizie nr. 503/R din data de 13.11.2006
IMOBIL FOLOSIT NUMAI DE UNUL DIN COPROPRIETARI; INSCRIEREA IN CF A DREPTURILOR DE PROPRIETATE REZULATE IN URMA PARTAJARII IMPLICA INSCRIEREA DREPTURILOR OBTINUTE DE TOTI COPROPRIETARII, CHIAR DACA NUMAI UNII AU FORMULAT CERERE IN ACEST SENS - Decizie nr. 117/Ap din data de 28.04.2008
Restituirea pretului de piata al imobilului. Art. 501 din Legea nr.10/2001 nu este incident in cazul in care anterior, prin hotarari judecatoresti irevocabile, s-a stabilit ca locuinta ce a facut obiectul contractului de vanzare cumparare, nu putea f... - Decizie nr. 17 din data de 20.01.2011
Sintagma „pierderea dreptului” folosita de legiuitor in art. 21 alin. 5 din Legea nr.10/2001 - Decizie nr. 120/A din data de 18.06.2009
Imobile cu destinatia de locuinte – nationalizat prin Legea nr.92/1950 si vandut chiriasilor in baza Legii nr.112/1995 - Decizie nr. 649 din data de 08.09.2006
Schimbarea destinatiei locuintei .Hotarare de obligare la darea consimtamantului - Decizie nr. 899/A din data de 09.06.2006
Imobil aflat in administrarea unei institutii. Contract de inchiriere. Lipsa Hotararii de Guvern care sa stabileasca cota parte de chirie cuvenita institutiei. Efecte. - Decizie nr. 510 din data de 04.10.2004
Locatiune - Sentinta civila nr. 6533 din data de 03.11.2008
- Sentinta civila nr. 2734 din data de 28.03.2007
Evacuare - Sentinta civila nr. 5642/5 din data de 05.12.2012
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 1986 din data de 24.06.2009
Hotarare a consiliului local de trecere a locuintelor sociale din domeniul public in domeniul privat de interes local al unitatii administrativ teritoriale. Nulitatea absoluta a actului juridic incheiat cu nerespectarea regimului juridic al bunurilor... - Decizie nr. 1028 din data de 12.05.2011
Evacuare. Admisibilitate. - Decizie nr. 162 din data de 30.01.2007
Locatiune - Sentinta civila nr. 6533 din data de 03.11.2008
Sentinta Civila - Sentinta civila nr. 1659 din data de 25.05.2009
Locuinte. Drept de abitatie. Incetare drept de abitatie pentru abuz. - Sentinta civila nr. 170 din data de 12.01.2012
Evacuare - Sentinta civila nr. 3012 din data de 12.11.2008
EVACUARE- ADMISIBILITATEA CERERII - Sentinta civila nr. 406 din data de 22.02.2011
Civil - obligatie de a face - stab. competenta - Hotarare nr. 8291 din data de 15.09.2010