InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Contestatie la executare. Invocarea unor motive de nelegalitate a hotararii ce constituie titlu executoriu.

(Sentinta civila nr. 3933 din data de 14.10.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Executarea silita | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

DOSAR NR. 4057/221/2008

SENTINTA CIVILA NR. 3933/2008
Sedinta publica din data de 14.10.2008

Pe rol se afla amanarea pronuntarii in cauza civila privind pe contestatoarea S.C. M.  S.R.L., in contradictoriu cu intimata S.C. M. C. S.R.L., avand ca obiect contestatie la executare.
Se constata ca dezbaterile in fond si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 07.10.2008, care este parte integranta din prezenta hotarare.

JUDECATORIA,

Asupra cererii de fata, constata:
Prin contestatia la executare inregistrata la aceasta instanta, sub nr. 4057/221/08.07.2008, contestatoarea S.C. M. SRL a solicitat ca, in contradictoriu cu intimata S.C. M. C. SRL, sa se dispuna anularea somatiei de infiintare a popririi nr. 156/2008, emisa in dosarul executional 156/2008 al BEJ B. A. din Deva, contestand, totodata, titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 4040/2007 a Judecatoriei Deva.
In fapt, contestatoarea arata, in esenta, ca sentinta ce reprezinta titlul executoriu, este netemeinica si nelegala, fiind pronuntata in totala contradictie cu probatoriul administrat in cauza, motiv pentru care a si formulat recurs impotriva acesteia; ca recursul a fost solutionat la data de 18.02.2005, iar motivarea deciziei a avut loc doar la data de 12.05.2008; ca si aceasta decizie este rezultatul unor erori de interpretare a originii litigiului existent, respectiv, rezultatul faptului ca s-a omis, din greseala, cercetarea sustinerilor referitoare la existenta unor motive temeinice de modificare sau casare a sentintei initiale; ca, impotriva acestei decizii, a formulat contestatie in anulare, iar, pana la solutionarea acesteia, se impune suspendarea judecarii cauzei de fata, precum si suspendarea executarii silite; ca executarea silita a fost declansata fara ca societatea contestatoare sa poata formula contestatie in anulare impotriva unei sentinte nedrepte; ca instantele au trecut la solutionarea cauzei, fara sa analizeze exceptiile invocate.
In drept, s-au invocat preved. art. 399 404 cod pr. civ.
S-a timbrat cu suma de 194 lei taxa judiciara de timbru si 1,50 lei timbru judiciar (f. 14).
Prin intampinare (f. 19 20), intimata a solicitat respingerea contestatiei , ca nelegala, fata de faptul ca aceasta nu este incadrata in drept si nu se invoca nici un motiv pentru care executarea silita  ar fi nelegala.
Intimata mai arata ca titlul executoriu este reprezentat de o sentinta, nu doar definitiva, ci irevocabila, ca nici o reglementare de drept procesual civil nu conditioneaza executarea unei hotarari judecatoresti, de comunicarea expresa a cesteia, debitorului; ca punerea in discutie, in fata instantei de executare, a validitatii titlului executoriu, ar duce atingere puterii lucrului judecat; ca creditoarea comite un abuz de drept, solicitand instantei sa dispuna potrivit cu disp. art. 723 cod pr. civ. coroborat cu art. 108 indice 1 si indice 3 cod pr. civ.
In drept, s-au invocat disp. art. 720 indice 8, art. 316, art. 325 si 403 cod pr. civ.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instante retine urmatoarele:
Prin somatia nr. 156/15.04.2008, emisa de BEJ B. A. din Deva, debitoarei S.C. M. SRL, i s-a pus in vedere sa achite creditoarei S.C. M. C.SRL, suma de 26.532,35 lei, compusa din: 23.688,2 lei contravaloare debit si 2844,12 lei cheltuieli de executare silita (f. 3).
Aceasta somatie are la baza titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 4040/2007 a Judecatoriei Deva (definitiva si irevocabila), prin care contestatoarea a fost obligata sa achite intimatei, suma de 19.615,42 lei cu titlu de contravaloare marfa; suma de 588,462 lei cu titlu de penalitati de intarziere, precum si suma de 2484,35 lei reprezentand cheltuieli de judecata.
Dupa cum se poate observa din analiza motivelor invocate de contestatoare in sustinerea contestatiei de fata, aceasta apreciaza ca executarea silita este nelegala, intrucat hotararea prin care a fost obligata la plata despagubirilor pretinse de intimata, este rezultatul unei erori de interpretare a probelor administrate in cauza.
O astfel de sustinere nu poate fi primita, insa, ca motiv de anulare a formelor de executare silita, dat fiind faptul ca, pe calea contestatiei la executare nu pot fi invocate decat vicii ale actelor de executare silita, nemaiexistand posibilitatea pentru debitoare de a repune in discutie insasi temeiul pretentiilor alegate de creditoare (art. 399 si urmatoarele cod pr. civ.).
Imprejurarea ca debitoarea a formulat si o contestatie in anulare impotriva hotararii ce constituie titlu executoriu, nu este de natura sa atraga desfiintarea formelor de executare, iar suspendarea executarii silite pentru acest temei ar putea fi obtinuta numai prin procedura prev. de art. 319 indice 1 cod pr. civ.
Raportat la cele de mai sus, instanta apreciaza contestatia de fata ca neintemeiata, urmand a o respinge in intregime.
Neintemeiata se va privi si cererea intimatei de a fi obligata contestatoarea la plata unei amenzi civile, pentru formularea cu rea credinta a cererii de fata, cata vreme contestatia nu a fost formulata prin avocat, iar debitoarea contesta insusi titlul ce sta la baza executarii silite.
Intimata nu a solicitat cheltuieli de judecata.
Pentru aceste motive,
In numele legii,

HOTARASTE:

Respinge, in intregime, contestatia la executare formulata de contestatoarea S.C. M. SRL, cu sediul social in Simeria, str. Gh. Doja, nr. 67, jud. Hunedoara, in contradictoriu cu intimata S.C. M. C. SRL,  cu sediul in Baia Mare, bd. Traian, nr. 22D/123, jud. Maramures, pentru anularea actelor de executare efectuate in ds. executional nr. 156 /2008 al BEJ B. A. din Deva.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din data de 14.10.2008.

                        Presedinte,                                      Grefier,

Red. 5 ex., LD/MMG
24.10.2008
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005