InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Contestatie in temeiul Legii nr.10/2001

(Sentinta civila nr. 2458 din data de 14.10.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Nationalizare | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta la data de 23.04.2014 sub numar de dosar 3040/118/2014, reclamantii ... si ... au solicitat in contradictoriu cu paratul ... anularea in parte a dispozitiei nr.585/7.023.32014 a ..., respectiv art.1 din aceasta si obligarea paratului sa emita o noua dispozitie prin care sa dispuna restituirea in natura catre reclamanti a terenului situat in ..., in suprafata de 731 mp, identificat prin raportul de expertiza topografica efectuat de expert ..., completat prin suplimentul din 24.10.2012, in interiorul perimetrului 4-5-E-6-7-8-9-A-B-C-D-14-4, infatisat in schita anexa la acest supliment, precum si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea  cererii, s-a aratat ca, in baza Legii nr.10/2001, reclamantii au formulat notificare prin care au solicitat restituirea in natura a imobilului mentionat, notificarea fiind solutionata prin dispozitia nr.5143/20101 a ..., prin care s-a dispus respingerea cererii. Decizia a fost contestata, sens in care s-a constituit dosarul civil nr.11569/118/20101 al Tribunalului Constanta - Sectia I Civila, solutionat prin sentinta civila nr.5883/6.11.2012, irevocabila. Astfel, dispozitia _ a fost anulata fiind obligat  sa dispuna restituirea in natura catre reclamanti a terenului situat in ..., in suprafata de 731 mp, identificat prin raportul de expertiza topografica efectuat de expert ..., completat prin suplimentul din 24.10.2012, in interiorul perimetrului 4-5-E-6-7-8-9-A-B-C-D-14-4, infatisat in schita anexa la acest supliment. In baza acestei hotarari judecatoresti, a fost incheiat procesul verbal de predare-primire nr.26440/17.04.2013, in baza caruia reclamantilor li s-a predat terenul mentionat acestia fiind pusi in posesie, desi nu fusese emisa dispozitia ..., care sa dispuna in acest sens.
In lipsa cestei dispozitii, reclamantii nu au putut intabula dreptul de proprietate asupra terenului in cauza, sens in care au solicitat paratului emiterea deciziei in sensul in care a fost obligat conform hotararii judecatoresti Prin dispozitia contestata, la art.1, s-a respins cererea de restituire in natura formulata de reclamanti cu privire la terenul in discutie, ca ramasa fara obiect.
In drept, au fost invocate disp. art.25 alin.4, art.26 alin.3 din Legea nr.10/2010 si art.192 , art.435, art.453 NCPC.
In sustinerea cererii de chemare in judecata s-au depus la dosar inscrisuri (filele 8-34).
Paratul ... a depus intampinare (fila 39), prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, cu obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces.
In cauza a fost incuviintata si administrata la solicitarea partilor proba cu inscrisuri.
Analizand cererea de chemare in judecata, prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei si a dispozitiilor normative incidente, instanta apreciaza ca aceasta este neintemeiata pentru considerentele care succed.
Prin sentinta civila nr. 5883/6.11.2012 a Tribunalului Constanta, irevocabila prin nerecurare (filele 16-20), s-a admis cererea reclamantilor si s-a dispus anularea dispozitiei ... nr.5143/11.08.2010 si obligarea acestuia sa dispuna restituirea in natura catre reclamanti a terenului situat in ..., in suprafata de 731 mp, identificat prin raportul de expertiza topografica efectuat de expert ..., completat prin suplimentul din 24.10.2012, in interiorul perimetrului 4-5-E-6-7-8-9-A-B-C-D-14-4, infatisat in schita anexa la acest supliment.
Prin procesul verbal de predare primire incheiat la data de 17.04.2013 (fila 15), s-a procedat la punerea in posesie a reclamantilor asupra terenului litigios.
Cererea reclamantilor, formulata ulterior, privind eliberarea unei dispozitii in sensul sentintei civile 5883/2012, a fost solutionata prin dispozitia nr.585/7.03.2014 emisa de ... (fila 9), fiind respinsa, ca ramasa fara obiect conform art.1 din dispozitia contestata. 
Instanta retine ca prin decizia nr. 20/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite s-a stabilit ca instanta de judecata este competenta sa solutioneze pe fond nu numai contestatia formulata impotriva deciziei/dispozitiei de respingere a cererilor prin care s-a solicitat restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv, ci si actiunea persoanei indreptatite in cazul refuzului nejustificat al entitatii detinatoare de a raspunde la notificarea partii interesate.
In considerentele deciziei mentionate s-a retinut ca, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a acestei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar sau asociat majoritar, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica de drept public, vor fi restituite persoanei indreptatite, in natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata a organelor de conducere ale unitatii detinatoare. In legatura cu ducerea la indeplinire a acestei dispozitii, prin art. 22 alin. (1) din aceeasi lege se prevede ca persoana indreptatita va notifica in termen de 6 luni (prelungit, succesiv, prin ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 109/2001 si nr. 145/2001) de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoana juridica detinatoare, solicitand restituirea in natura a imobilului", precizandu-se, totodata, ca "in cazul in care sunt solicitate mai multe imobile, se va face cate o notificare pentru fiecare imobil. Totodata, prin art. 26 alin. (3) din legea mentionata s-a precizat ca decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata, de persoana care se pretinde indreptatita, la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare. Or, din moment ce s-a reglementat ca deciziile, respectiv dispozitiile motivate de respingere a notificarilor sau a cererilor de restituire in natura a imobilelor, pot fi atacate la instantele judecatoresti, iar in cuprinsul art. 2 alin. (2) si in art. 14 din Legea nr. 10/2001 se fac referiri la restituirea imobilelor prin hotarare judecatoreasca, este evident ca instanta, investita cu cenzurarea deciziei sau a dispozitiei de restituire in natura, nu este limitata doar la posibilitatea de a obliga unitatea detinatoare sa emita o alta decizie/dispozitie de restituire in natura. Dimpotriva, in virtutea dreptului sau de plenitudine de jurisdictie ce i s-a acordat prin lege, instanta judecatoreasca, cenzurand decizia/dispozitia de respingere a cererii de restituire in natura, in masura in care constata ca aceasta nu corespunde cerintelor legii, o va anula, dispunand ea insasi, in mod direct, restituirea imobilului preluat de stat fara titlu valabil. O astfel de solutie se impune si pentru ca, in indeplinirea atributiei de a verifica daca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a cererii de acordare a masurii reparatorii prin restituirea in natura a imobilului, judecatorul are a chibzui si asupra eficientei solutiei pe care o adopta, in timp ce retrimiterea cauzei la unitatea detinatoare a imobilului ar putea conduce la prelungirea nejustificata a procedurii de restituire.
Ca urmare, in raport cu spiritul reglementarilor de ansamblu date prin Legea nr. 10/2001, atributia instantei judecatoresti de a solutiona calea de atac exercitata impotriva deciziei/dispozitiei de respingere a cererii de restituire a imobilului in natura nu este restransa doar la o prerogativa formala de a dispune emiterea unei alte decizii/dispozitii in locul celei pe care o anuleaza, ci impune ca, in cadrul plenitudinii sale de jurisdictie, nelimitata in aceasta materie prin vreo dispozitie legala, sa dispuna ea direct restituirea in natura a imobilului ce face obiectul litigiului. De altfel, reluarea procedurilor cu caracter administrativ, precum si respingerea actiunii ca inadmisibila sau prematur introdusa ar contraveni si principiului solutionarii cauzei intr-un termen rezonabil, consacrat prin art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, la care Romania a devenit parte.
In cauza, raportat la decizia nr. 20/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, se constata ca, desi dispozitivul  sentintei civile nr. 5883/6.11.2012 contine mentiunea obliga ... sa dispun restituirea, in esenta, prin hotararea judecatoreasca s-a dispus in mod direct restituirea imobilului preluat de stat fara titlu valabil, parata conformandu-se hotararii prin incheierea procesului verbal de punere in posesie. In acest context, in mod legal, prin art.1 al dispozitiei nr. 585/7.03.2014, paratul a respins cererea ulterioara de restituire in natura ca ramasa fara obiect.
In situatia in care se respinge cererea de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate al reclamantilor asupra imobilulului litigios in baza sentintei civile nr. 5883/6.11.2012, reclamantii o pot contesta prin formularea unei cereri de reexaminare la OCPI si eventual plangere impotriva incheierii, in conformitate cu disp. art.31 din Legea nr.7/1996.
Pentru aceste considerente, instanta va respinge ca neintemeiata cererea de chemare in judecata.
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, in conformitate cu dispozitiile art. 453 NCPC, cererea paratului de obligare a reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata este intemeiata, avand in vedere faptul ca acestia din urma se afla in ipoteza prevazuta de textul de lege, aceea de a fi pierdut procesul.
Drept urmare, reclamantii urmeaza sa fie obligati la plata catre parat a sumei de 673,29 lei reprezentand onorariu avocat (fila 144).
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii ..., domiciliat in ..., si ..., domiciliat in ..., in contradictoriu cu paratul ..., cu sediul in ....
Obliga reclamantii la plata catre parat a sumei de 673,29 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanta.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 14.10.2014.

      PRESEDINTE,                                             GREFIER,
Red.jud.F.M.I./2 ex./15.10.2014
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Nationalizare

Potrivit dispozitiilor art.26 alin.(3) din Legea nr.10/2001 "decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribuna - Decizie nr. 65 din data de 02.06.2016
Legea nr. 10/2010. Restituirea in natura se poate dispune numai in situatia in care terenul este liber. Interpretarea notiunii de „teren liber” potrivit art. 11 alin.3 din Legea nr. 10/2001 si art. 10.3 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr... - Decizie nr. 56/A din data de 15.04.2010
Legea nr.10/2001. Nesolutionarea litigiului in fond. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 30/A din data de 26.02.2009
Legea nr.10/2001. Obligatia primarului de a emite dispozitie motivata in termenul prevazut de art. 22 din lege - Decizie nr. 190/A din data de 06.06.2007
Legea nr.10/2001. Obligatia de raspuns a unitatii detinatoare. Caracter - Decizie nr. 324 din data de 29.11.2007
Imobil revendicat pe baza dispozitiilor art.23,24 si urmatoarele din Legea nr.10/2001 - Decizie nr. 160 din data de 10.05.2006
Legea nr.10/2001. Acte de privatizare incheiate fara respectarea dispozitiilor legale - Decizie nr. 347 din data de 19.04.2006
Competenta speciala de solutionare a unor litigii in materia Legii nr. 10/2001 - Decizie nr. 202 din data de 09.03.2006
INADMISIBILITATEA ACTIUNII IN REVENDICARE A UNUI IMOBIL NATIONALIZAT, DUPA INTRAREA IN VIGOARE A LEGII NR. 10/2001. - Hotarare nr. 2338 din data de 15.02.2010
Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare-Lg.10/2001 - Hotarare nr. 4580 din data de 23.03.2010
Imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 - Decizie nr. 282R din data de 13.02.2012
Prefectul exercita controlul de legalitate asupra dispozitiilor autoritatilor administratiei publice locale - Decizie nr. 275R din data de 10.02.2012
Nationalizare - Decizie nr. 253R din data de 08.02.2012
Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Finantelor Publice in actiunile prin care fostii proprietari ai unui bun imobil in baza Legii nr.112/1995, deposedati de bun in cadrul unei actiuni in revendicare intentate de fostul proprietar al carui imob... - Decizie nr. 94 din data de 07.06.2011
Masuri reparatorii . Nationalizare - Decizie nr. 188A din data de 05.10.2006
Plangere formulata de persoana vatamata impotriva rezolutiei de scoatere de sub urmarirea penala si aplicarea unei sactiuni administrative faptuitorului nesolutionarea actiunii civile de catre procurer; neobligarea faptuitorului la plata cheltuielilo... - Sentinta penala nr. 158 din data de 28.04.2005
INADMISIBILITATEA ACTIUNII IN REVENDICARE A UNUI IMOBIL NATIONALIZAT, DUPA INTRAREA IN VIGOARE A LEGII NR. 10/2001. - Hotarare nr. 2338 din data de 15.02.2010
Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare-Lg.10/2001 - Hotarare nr. 4580 din data de 23.03.2010
revendicare respinsa - Sentinta civila nr. 6585 din data de 14.07.2008
revendicare admisa - Sentinta civila nr. 3995 din data de 25.04.2008