InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Legea nr.10/2001. Acte de privatizare incheiate fara respectarea dispozitiilor legale

(Decizie nr. 347 din data de 19.04.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Nationalizare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Legea nr.10/2001. Acte de privatizare incheiate fara respectarea dispozitiilor legale. Consecinte.
        
        Potrivit dispozitiilor art.46 alin. 1 si 4 din Legea  nr.10/2001 privind actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand  ca obiect imobile care cad sub incidenta acestei legi, sunt valabile daca au fost incheiate cu respectarea legilor in vigoare la data instrainarii ori sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrainarii.
        Pentru cazul in care imobilele nationalizate nu au fost intabulate in cartea funciara anterior instrainarii, ne aflam in prezenta incalcarii dispozitiilor art.26 din Decretul Legea  nr.115/1938 si ale art.28 din Legea nr.7/1996.
        Intra in categoria actelor juridice de instrainare incheiate in procesul de privatizare si contractele de vanzare de actiuni daca imobilele in cauza sunt incluse in capitalul social al  societatii comerciale privatizate.
        
        
        Sectia civila – Decizia civila nr. 347/ 19 aprilie 2006
        
        Asupra recursului inregistrat la aceasta instanta la nr. 8291/21.12.2005 venit de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in baza Incheierii civile nr.7017/22 septembrie 2005 pronuntata in dosarul nr.11266/2003 spre competenta solutionare la Curtea de Apel Alba Iulia,Curtea retine:
        Prin decizia civila nr.394/A/2003 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia in dosarul civil nr.3022/2003 a fost respins apelul formulat de reclamantii T. I.,T. L. V.,T. B.,M. D. V. si O. M. impotriva sentintei civile nr.119/19.02.2003 pronuntata de Tribunalul Hunedoara.
        Pentru a hotari astfel instanta de apel a retinut urmatoarele:
        Din prevederile art.46 rezulta ca intra sub incidenta acestui text de lege toate actele de instrainare inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare avand ca obiect imobile preluate cu sau fara titlu valabil,daca au fost incheiate pana la data intrarii in vigoare a Legii 10/2001.
        Din interpretarea acestui text de lege rezulta ca intra sub incidenta acestui text de lege actele juridice de instrainare cu titlu particular,inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare avand ca obiect imobile cu sau fara titlu valabil.
        Prima instanta a dat o corecta interpretare a acestui text de lege si faptului ca nu intra sub incidenta art.46 contractul de vanzare cumparare de actiuni sau parti sociale detinute de stat sau unitatile administrativ teritoriale la societatile comerciale supuse procesului de privatizare,caci obiectul acestora nu il constituie activele imobiliare ale societatii,ci dreptul de proprietate incorporat asupra partii din capitalul social detinut de stat,dupa caz la alte societati.
        Privatizarea societatilor comerciale s-a realizat prin transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor sau partilor sociale apartinand statului iar nu asupra bunurilor inclusiv imobilelor aflate in patrimoniul societatilor comerciale,iar acestea nu reprezinta si o instrainare a bunurilor imobile astfel ca atat imobilul in cauza cat si disp. art.46 nu si-au gasit aplicarea.
        Impotriva acestei hotarari au promovat recurs reclamantii T.I.,T. L. V.,T. B.,M. D. V. si O. M.,pentru T. I. decedat in cursul solutionarii recursului judecata a fost continuata cu T. I.V. mostenitor legal,decizia fiind criticata dupa cum urmeaza:
        Reclamanti au aratat ca pe terenul inscris in CF 497 Deva in suprafata de 1237 mp au fost ridicate doua constructii de catre antecesorii lor,una dintre constructii avand intrare din str. Horea,nr.42 iar cealalta din str. Plevnei,nr.14 avand destinatia de moara agricola.
        Imobilul moara a fost nationalizat si trecut in administrarea succesiva a mai multor institutii si a ajuns in final la parata SC M. SA Deva,unitate la care au facut mai multe demersuri pentru revendicare. Cu adresa nr.232/1002 din 18.05.1998 si nr.232/383/4.02.2000 s-au adresat FPS Deva despre situatia morii informand-o pe FPS (actual APAPS) inclusiv parata SC M. SA Deva cu adresa nr.517/27.04.2001.
        Fata de cele de mai sus recurentii au invederat caracterul abuziv al privatizarii si reaua credinta in incheierea actelor de privatizare prin includerea morii.
        Totodata arata ca actele de instrainare a patrimoniului SC M. SA Deva,inclusiv a morii recurentilor arata ca intra sub incidenta art.46 din Legea nr.10/2001.
        Recurentii explica de asemenea notiunea de „capital” si „actiune” in intelesul Legii 31/1990,aratand ca averea parintilor lor a profitat timp de 55 ani impreuna cu dividendele culese,altor persoane,ca insista pentru anularea privatizarii in privinta bunurilor lor si restituirea in natura a imobilului.
        Recursul este scutit de taxe judiciare.
        Motivele de recurs au fost detaliate si prin precizarile de la filele 6-11 pe numeroase considerente de nelegalitate ale hotararii atacate,aratand,in esenta,ca paratii au instrainat o data cu actiunile si activul „moara”,astfel ca se impune anularea actelor prin care 76,87 % din patrimoniul SC M. SA Deva l-a reprezentat moara Deva.
        Se critica de asemenea prezenta in hotararea atacata a unor considerente contradictorii atat sub aspectul detasarii actiunilor societatii de obiectul material care este moara cat si sub aspectul naturii actului dedus judecatii,neexaminand temeinicia Contractului de vanzare cumparare nr.54/6.11.2000.
        Paratele nu au formulat intampinari la I.C.C.J.
        Nici SC M. SA Deva nu a formulat intampinare in dosarul I.C.C.J.a Romaniei dar a depus concluzii scrise solicitand respingerea recursului si sa se mentina hotararile pronuntate ca temeinice si legale deoarece reclamantii urmaresc un singur bun iar actele incheiate nu justifica actiunea. Se arata ca reclamantii nu au nici interes si nici calitate procesuala pasiva (?) deoarece nu au fost parte in actul juridic al carui nulitate relativa o cer,iar actele nu au incalcat nici un temei de drept la incheierea lor.
        Parata SC M. SA Deva nu a formulat intampinare nici in dosarul de recurs continuat la Curtea de Apel Alba Iulia si a repetat aceleasi concluzii depuse la I.C.C.J.
        Parata SIF Banat-Crisana prin intampinarea depusa in dosarul de fata a invocat lipsa calitatii procesuale pasive intrucat aceasta a avut calitatea de actionar al SC M. SA Deva iar nu de proprietar a bunurilor revendicate si in aceasta calitate nu putea sa dispuna in mod direct de bunuri. Dupa ce si-a instrainat actiunile nu mai detine calitatea de actionar.
        Mai arata ca potrivit pct. 43 din L. 99/1999 de modificare a OUG 88/1997 dispune ca instantele publice implicate asigura repararea prejudiciilor cauzate fostilor proprietari prin restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv.
        Examinand legalitatea hotararii atacate sub aspectul criticilor aduse Curtea retine ca recursul este fondat si in baza art.312 Cod proc. civila se va admite schimband in totalitate decizia atacata in sensul admiterii apelului si admiterii actiunii astfel cum a fost formulata.
        Motivele pentru care se adopta aceasta solutie sunt urmatoarele:
        Reclamantii sunt titulari ai dreptului de proprietate asupra terenului inscris in CF 497 Deva nr. top 1464,1465 consemnat la pozitiile 39,40 din cartea funciara ( f 42-43 dos.6866/2001).
        Inscrierea dreptului in cartea funciara creeaza opozabilitate ergo omnes si potrivit disp. art.17 din Decretul lege nr.115/1938 dobandirea de catre o alta persoana a drepturilor reale poate avea loc numai cu consimtamantul titularului tabular.Prin aceasta partile in litigiu au cunoscut cine este adevaratul proprietar al imobilului teren.
        Moara a fost nationalizata de la proprietarul terenului T. I. prin Legea nr.119/1948 publicata in Monitorul Oficial nr.299/2 octombrie 1948 la pag. 16 A (f 50 verso) act ce probeaza ca reclamantul T. I. impreuna cu T. B.,T. L. si M. L. sunt si proprietarii morii preluate prin acest act abuziv. Astfel ca intrucat proprietatea imobiliara in Ardeal a fost supusa publicitatii imobiliare inca din anul 1938 cumparatorii unui imobil,constructii sau teren,erau obligati sa consulte inscrierile din cartea funciara anterior achizitionarii acestuia.
        In sensul asigurarii opozabilitatii fata de terti facem trimitere si la dispozitiile art.27,28 din Legea nr.7/1996 potrivit carora inscrierea drepturilor reale in cartea funciara produc efecte de opozabilitate fata de terti si nu pot fi transmise legal daca nu au fost intabulate.
        Efectul de opozabilitate fata de terti nu a fost asigurat pentru moara nationalizata de catre paratii vanzatori nici prin inscrierea in cartea funciara si nici prin efectul legii potrivit art.28 alin. 1 si 2 din Legea nr.7/1996 in timp ce pentru proprietarul terenului este atrasa prezumtia legala reglementata de art.1 din Legea nr.7/1996 si de art.492 Cod civil,de proprietar al constructiei.
        In art.36 alin.2 lit.d si art.38 din Legea nr.31/1990 privitoare la societatile comerciale este prevazuta obligativitatea depunerii anexat cererii de inmatriculare a societatii a actelor privind proprietatea asupra aportului in natura si raportul de evaluare astfel ca intrucat parata SC M. SA Deva a emis actiuni pentru imobilul moara inclus in capitalul social se prezuma ca aceasta a indeplinit cerintele art.36.In caz contrar nu putea fi evidentiata moara in actele de privatizare.
        Cum actiunile unei societati comerciale exprima in echivalent valoric bunurile ce compun patrimoniul acesteia si alte valori prevazute de lege,este cert ca la data negocierii hotararii de achizitionare a actiunilor societatii se au in vedere bunurile pe care le exprima.
        Din datele privitoare la situatia patrimoniala consemnate in capitolul 1.2 al Dosarului de prezentare a ofertei de vanzare a actiunilor SC M. SA Deva rezulta ca unul dintre bunurile acesteia a fost moara din Deva str.Plevnei,nr.14 (f.64 dos.7911/2000) in suprafata de 649 mp aceasta fiind mentionata si la 1.2.2 in lista principalelor cladiri (f.65).
        In descrierea din sinteza (f.68) este redata din nou cu localizare in str. Plevnei,nr.14 Deva.
        Reclamantii s-au judecat si au urmarit recuperarea morii in mod constant si s-au adresat cu somatii la toate forurile,precum FPS Deva cu adresa nr.232/1002/18.05.1998 (f.17 dos. 1826/2002) si cu nr.232/383/04.02.2000, SC M. SA Deva cu adresa nr.232/801/3.06.1997 (f.16),Consiliului judetean Hunedoara (f.21),Parlamentului Romaniei (f.22),Senatului Romaniei si Ministerului Justitiei (f.23-25).
        Vazand ca cererea a fost adresata instantei de judecata in timp util,respectiv la 26.10.2001 se constata ca actele de privatizare avand ca obiect moara Deva s-au incheiat cu ignorarea dispozitiilor art.480 Cod civil si ale art.25 din Legea nr.12/1995 care prevedeau aparitia si a altei reglementari legale de restituire a altor imobile care nu au fost prevazute in Legea nr.112/1995 preluate abuziv de catre statul roman.
        Instanta de apel si prima instanta in mod cu totul nejustificat au respins actiunea reclamantilor de restabilire a dreptului de proprietate printr-o detasare formala si cu neobservarea art.36 si 91 (1) din Legea nr.31/1990 a actiunilor vandute de SC M. SA Deva de obiectul material pe care il reprezentau actiunile,sustragandu-le astfel,in mod artificial,de sub incidenta dispozitiilor art.46 din Legea nr.10/2001.
        Reaua credinta a cumparatorului este probata prin obligatia de a fi consultat cartea funciara si avizarile reclamantilor.
        Cum prin dispozitiile art.2 alin.l lit.a imobilele preluate in baza Legii 119/1948 sunt calificate preluari abuzive,terenul de sub moara nu a fost nationalizat ramanand in proprietatea proprietarilor initiali si vanzarea actiunilor aferente imobilului moara s-a facut de catre SC M. SA Deva cu incalcarea dispozitiilor art.28 din Legea nr.7/1996 si ale art.26 din Decretul Lege nr.115/1938 fara a intabula in prealabil imobilul in cartea funciara,sunt lovite de nulitate actele de dispozitie potrivit art.46 alin,1 si 4 din Legea nr.10/2001,in forma in vigoare la data introducerii actiunii.
        Pentru repararea prejudiciului cauzat cumparatorului prin restituirea in natura a imobilului fostilor proprietari institutiile publice implicate in privatizare vor avea calitate procesuala pasiva potrivit dispozitiilor art.32 ind.4 din Legea nr.99/1999.
        Pentru motivele de mai sus Curtea in baza art.312 Cod proc.civila va admite recursul,va modifica decizia civila atacata in sensul ca va admite ca fondat apelul reclamantilor si mostenitorului reclamantului decedat impotriva sentintei civile nr.119/2003 a Tribunalului Hunedoara pe care o schimba in totalitate in sensul ca admite ca fondata actiunea civila impotriva tuturor paratilor si constata nulitatea partiala a actelor juridice de instrainare a capitalului social al SC M. SA Deva cu privire la imobilul moara agricola situata in Deva,str. Plevnei,nr.14 si revenirea la situatia anterioara incheierii actelor de privatizare. Imobilul moara se afla pe terenul inscris in CF 497 Deva nr. top 1464-1465 proprietatea reclamantilor.
        Pentru aceleasi motive pe care le-am dezvoltat mai sus cu privire la acoperirea actiunilor de obiecte materiale constand din bunuri, Curtea, respingand exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata SIF Banat-Crisana,va admite actiunea si in raport cu aceasta parata.
        In baza art.274 Cod proc. civila Curtea le va obliga pe paratele SC M. SA Deva,APAPS-Sucursala regionala Vest Timisoara si APAPS Bucuresti care au beneficiat de incasarea contravalorii bunurilor vandute nelegal prin contractul de privatizare la plata sumei de 300 lei RON cheltuieli de judecata in recurs justificate cu chitanta fiscala (f.62).
        Admite ca fondat recursul civil formulat de reclamantii T. I.,decedat,preluat de mostenitorul legal T. I. V.,T. L. V,T. B.,M. D. V. si O. M. impotriva deciziei civile nr.394/A/2003 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia in dosarul nr.3022/2003 pe care o modifica in sensul ca admite ca fondat apelul civil formulat de reclamantii T. I.,T.L. V,T.B.,M. D. V. si O. M. impotriva sentintei civile nr.119/19.02.2003 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr.7911/2001 pe care o schimba in totalitate si in consecinta:
Admite ca fondata actiunea civila formulata de reclamantii T. I.,T. B.,T. L. si M. L.,decedata,continuata de mostenitorii M. D. V. si O. M.impotriva paratilor SC M. SA Deva,APAPS-Sucursala Regionala Vest Timisoara,APAPS Bucuresti,SIF Banat-Crisana Arad si S. E. I. si in consecinta constata nulitatea partiala a actelor juridice de instrainare a capitalului social al SC M. SA Deva cu privire la imobilul inscris in CF 497 Deva top 1464-1465,reprezentand moara agricola situata in Deva,str. Plevnei,nr.14 si dispune revenirea la situatia anterioara incheierii actelor de privatizare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Nationalizare

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017