Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Mures

Anularea deciziilor managerului spitalului de desfiintare a postului si de concediere. Reintegrarea directorului administrativ in postul detinut anterior

(Sentinta civila nr. 132 din data de 09.02.2009 pronuntata de Tribunalul Mures)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Tribunalul Mures | Jurisprudenta Tribunalul Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea formulata si inregistrata pe rolul Tribunalului Mures la data de 08.07.2008 sub nr. 3786/2008, reclamantul M M, prin reprezentant legal, Sindicatul Sanitas din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures a chemat in judecata pe paratul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea deciziilor 773 din 11.06.2008, nr.789 din 12.06.2008 si nr. 796 din 13.06.2008, reintegrarea in functia detinuta, prin repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, respectiv pe postul de director administrativ in cadrul unitatii parate, obligarea paratei la plata drepturilor salariale cuvenite, de care a fost lipsit, de la data concedierii pana la reintegrarea efectiva.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin deciziile atacate a fost concediat, ca urmare a desfiintarii functiei de director administrativ, pe care o  ocupa in baza unui contract de administrare, deciziile fiind ilegale, intrucat motivele invocate nu se regasesc printre cele expres si limitativ enumerate in contractul incheiat, care sa poata duce la incetarea acestuia.
Reclamantul a mai aratat ca in cuprinsul deciziilor nu s-au indicat motivele desfiintarii functiei ocupate, decizia de concediere fiind lovita de nulitate din aceasta perspectiva. De asemenea, reclamantul a precizat ca desfiintarea locului de munca nu a fost una efectiva.
Paratul a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Mures, iar pe fond a solicitat, respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand ca deciziile contestate sunt legale si temeinice.
Paratul a aratat ca odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 95/2006 contractul individual de munca al reclamantului a incetat de plin drept, prin acest contract reclamantul fiind angajat anterior incheierii contractului de mandat pe o functie specifica comitetului director. Prin urmare, s-a aratat ca decizia contestata nu poate fi calificata ca o decizie de desfacere a contractului de munca, incetarea acestui contract operand de plin drept la data intrarii in vigoare a Legii nr. 95/2006.
Paratul a mai aratat ca si daca decizia ar fi calificata ca fiind una specifica dreptului muncii, constatarea nulitatii acesteia nu ar conduce la reintegrarea reclamantului pe postul de director administrativ, intrucat s-ar incalca prevederile art. 183 din Legea nr. 185/2006, care prevad expres obligatia exercitarii functiei de director in baza unui contract de administrare, iar nu in baza unui contract individual de munca.
Exceptia necompetentei materiale a fost respinsa in sedinta publica din data de 02.10.2008, pentru considerentele aratate in incheierea de la acea data.
In dovedire, instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, interogatoriul reclamantului (fila 354-355)
In cadrul probei cu inscrisuri, la dosarul cauzei s-au depus, in copie, urmatoarele: decizia nr. 773/11.06.2008 (fila 6), decizia nr. 789 din 12.06.2008 (fila 7), decizia nr. 796 din 13.06.2008 (fila 8), contract individual de munca inregistrat sub nr. 404/2007 (fila 9-11), contract de administrare nr. 6/2007 (filele 12-17), adresa nr. 10185/2008 (fila 18), copia carnetului de munca (filele 36-43), regulament d eordine interioara  (fila 45-66), ordin MSP nr. 15535/2008 (fila 67), ordin MSP nr. 59/2008 (fila 68), organigrama (fila 69), contract de administrare nr. 12/2008 (filele 70-72),  protocol de predare-primire (filele 81-87), organigrama (fila 101).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Reclamantul M M a ocupat prin concurs functia de director administrativ in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Mures, incheind cu unitatea parata un contract de administrare in acest sens pe o perioada de 3 ani (contract de administrare nr. 6, filele 12-17), guvernat de prevederile art.295 alin.2 din Codul muncii. Totodata, s-a incheiat intre reclamant si parat un contract individual de munca pe o perioada determinata de 3 ani, respectiv 01.07.2007 - 01.07.2010, pentru functia de director administrativ (filele 9-11), fiind efectuate mentiunile corespunzatoare in carnetul de munca al reclamantului (fila 43).
La data de 11.06.2008 managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Mures a emis decizia nr. 773 (fila 6), prin care s-a dispus desfiintarea functiei de director administrativ din componenta comitetului director al unitatii sanitare, avand in vedere modificarile aduse art. 13 alin. 1 si art. 16 din Regulamentul de ordine interioara ce vizeaza componenta comitetului director din cadrul spitalului, respectiv modificarile aduse in organigrama unitatii. S-a mai dispus prin aceasta decizie acordarea reclamantului a dreptului de preaviz de 15 zile lucratoare.
Prin decizia nr. 789 din 12.06.2008 (fila 7), s-a indreptat o eroare materiala strecurata in decizia anterioara, in sensul ca dreptul de preaviz este de 20 de zile lucratoare, iar nu de 15.
La data de 13.06.2008 Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Mures a mai emis o decizie, nr. 796 (fila 8), prin care a dispus concedierea reclamantului la data de 11.06.2008, avand in vedere ca acesta avea contract individual de munca pentru functia de director administrativ, datorita desfiintarii functiei ocupate din componenta comitetului director al unitatii sanitare si pe cale de consecinta, incetarea efectelor contractului de administrare pentru functia precizata. S-a mai mentionat acordarea reclamantului unui preaviz de 20 de zile lucratoare.
Prin Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 751 din 02.04.2008 (fila 68) incepand cu aceasta data s-a dispus numirea in functia de director administrativ-tehnic interimar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures a d-lui Pop Sorin, pana la ocuparea postului prin concurs.
De asemenea, prin Ordinul MSP nr. 1345 din 11.09.2008 (fila 67) s-a dispus numirea in functia de director administrativ interimar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures incepand cu data de 12.09.2008 d-lui Florea Stefan, pana la ocuparea postului prin concurs.
Aceste numiri s-au facut in temeiul unor adrese (nr. 3648/02.04.2008, si nr. 9506/11.09.2008) asa cum rezulta din cuprinsul lor, asadar la propunerea managerului spitalului, avand in vedere prevederile art. 179 alin. 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, conform carora pana la ocuparea prin concurs a functiilor de conducere, care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, conducerea interimara a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii Publice se numeste prin ordin al ministrului sanatatii publice
Potrivit prevederilor art. 183 alin. 1  din acelasi act normativ, in cadrul spitalelor publice se organizeaza si functioneaza un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul de cercetare-dezvoltare pentru spitalele clinice, directorul financiar-contabil si, dupa caz, directorul de ingrijiri, precum si alti directori, potrivit normelor interne de organizare a spitalelor. Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.
Fata de prevederile legale mentionate anterior rezulta ca stabilirea componentei comitetului director al spitalului se face prin norme interne de organizare a acestuia, respectiv prin regulamentul de ordine interioara.
Astfel, conform art. 13 din Regulamentul de Ordine Interioara al Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures valabil incepand cu data de 15.10.2007 (filele 45-66) in cadrul spitalului se organizeaza si functioneaza un comitet director format din managerul spitalului, directorul medical, director de cercetare - dezvoltare, director financiar-contabil, directorul de ingrijiri, directorul administrativ  si directorul tehnic. De asemenea, potrivit art. 26 din acelasi regulament structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures este cea prevazuta in Organigrama din anexa nr. 1 si este parte integranta a acestui regulament intern.
Asadar organigrama unitatii sanitare parate cuprindea in cadrul comitetului director functiile de director tehnic si director administrativ.
Prin decizia contestata de reclamant se arata ca urmare a modificarilor aduse art. 13 din Regulamentul de Ordine Interioara, care vizeaza componenta comitetului director si implicit organigrama unitatii, s-a desfiintat functia de director administrativ.
Cu toate acestea instanta constata ca paratul nu a depus la dosarul cauzei niciun document care sa ateste aceasta modificare in compunerea comitetului director.
Astfel, paratul a depus la fila 69 o organigrama, care sustine ca ar fi fost valabila pana la data de 11.09.2008, care insa nu poarta stampila Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures, si nici nu este insotita de o hotarare a comitetului director, semnata de membrii acestuia care sa aprobe o atare modificare a organigramei. Mai mult, o atare modificare nu a fost adusa la cunostinta reclamantului ori a celorlalti angajati, conform prevederilor art. 89 din Regulamentul de Ordine Interioara, prin afisare pe site-ul institutiei.
Prin urmare, sustinerile paratului in sensul ca intre aprilie 2008 si 11.09.2008 ar fi existat o modificare a art. 13 din Regulamentul de Ordine Interioara, in sensul ca s-ar fi  desfiintat cele doua functii, respectiv de director tehnic si director administrativ si s-a infiintat o noua functie, respectiv aceea de director tehnico-administrativ, nu pot fi primite, intrucat nu sunt sustinute de nici un fel de probe.  Prin urmare, instanta constata ca o atare masura a fost luata unilateral de catre managerul spitalului, care de altfel, a si propus numirea in functia de director - tehnic administrativ interimar a d-lui Pop Sorin incepand cu data de 02 aprilie 2008.
Paratul a mai depus la dosarul cauzei  organigrama Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures valabila incepand cu data de 12.09.2008 (fila 101), care de asemenea nu poarta nicio stampila a unitatii parate si nici nu este insotita de  vreo hotarare a comitetului director, semnata de membrii acestuia, care sa aprobe o noua modificare a organigramei, neexistand nici pe site-ul spitalului vreo informare in acest sens, conform careia din data de 12.09.2008 s-au reinfiintat cele doua functii de director tehnic si director administrativ in cadrul comitetului director, pe cea de director administrativ, care intereseaza in cauza, fiind numit interimar incepand cu data de 12.09.2008, d-l Florea Stefan, conform ordinului mai sus mentionat.
Toate aceste modificari aduse organigramei au fost justificate de unitatea parata prin faptul ca prin HG nr. 621 din 27.06.2007 s-a dispus infiintarea Spitalului Clinic Judetean Mures, prin reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures, cu desprinderea unor sectii, compartimente, laboratoare de investigatii si tratament si cabinete medicale de specialitate din structura organizatorica a acestuia.
Prin aceeasi HG s-a stabilit ca pana la numirea prin concurs a conducerii Spitalului Clinic Judetean Mures, managerul si membrii comitetului director se numesc pe o perioada de cel mult 6 luni prin ordin al ministrului sanatatii publice.
Instanta constata ca aceasta reorganizare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures, care a avut ca urmare infiintarea Spitalului Clinic Judetean Mures nu are nicio relevanta in ceea ce priveste conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Mures, mai ales in ceea ce priveste componenta comitetului director si cu precadere in ceea ce priveste situatia reclamantului, care a fost angajat prin concurs pe functia detinuta, la data de 01.07.2007, asadar ulterior publicarii in Monitorul oficial a HG nr. 621/2007 (26.06.2007). Oricum, componenta Comitetului director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg.-Mures nu avea nicio legatura cu componenta Comitetului director a Spitalului Clinic Judetean Mures, nou infiintat, cu atat mai mult cu cat, astfel cum am aratat anterior, componenta acestuia se stabileste si se modifica prin Regulamentul de Ordine Interioara.
Acest regulament insa nu a suferit modificari in ceea ce priveste componenta comitetului director (art. 13), paratul nedepunand la dosarul cauzei o atare dovada, desi instanta a solicitat acest lucru si in scris, prin adresa de la fila 111. Mai mult, reprezentantul acestuia a aratat in sedinta din data de 05.02.2009 ca nu exista modificari ale regulamentului, care este valabil din data de 15.10.2007.
Prin urmare, instanta constata ca din probele administrate nu s-a facut dovada ca functia de director administrativ din componenta comitetului director ar fi fost desfiintata.
Fata de cele retinute mai sus, instanta retine si faptul ca desi prin decizia nr. 773/11.06.2008 (fila 6) s-a decis desfiintarea functiei de director administrativ din componenta comitetului director, o atare masura nu putea fi dispusa de managerul spitalului, ci numai prin modificarea Regulamentul de Ordine Interioara de catre organul colectiv competent (comitetul director).
Pe de alta parte, instanta constata ca atat in contractul de administrare nr. 6- pct. XI, incheiat de reclamant cu paratul, cat si prin art. 183 ind. 3 din Legea nr. 95/2006 se prevad expres si limitativ situatiile in care poate interveni incetarea contractului de administrare, or, niciuna din situatiile enumerate nu se refera la desfiintarea functiei.
In plus, in conditiile in care functia de director administrativ nu s-a desfiintat efectiv, iar contractul de administrare s-a incheiat pe o perioada de 3 ani, respectiv pentru perioada 01.07.2007 - 01.07.2010, acesta din urma trebuia respectat de parti.
Sustinerile paratului in sensul ca natura juridica a contractului de administrare nu este una de dreptul muncii sunt neintemeiate. Astfel, este adevarat ca potrivit art. 183 alin. 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in termen de 30 de zile de la ocuparea postului prin concurs membrii comitetului director incheie cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioada de maxim 3 ani, iar conform alin. 6 al aceluiasi text legal, contractul individual de munca al persoanelor care ocupa functii de conducere specifice comitetului directore in aceeasi unitate sanitara se suspenda de drept pe perioada exercitarii mandatului, insa, aceasta prevedere legala vizeaza ipoteza in care anterior ocuparii prin concurs a functiei in cadrul comitetului director, persoana respectiva a fost angajat al aceleasi unitati sanitare ocupand o alta functie, fiind firesc sa se suspende acel contract individual de munca incheiat anterior, pe perioada exercitarii functiei de conducere, iar dupa incetarea contractului de administrare persoana in cauza sa-si reia postul detinut anterior in cadrul aceleiasi unitati. Cu toate acestea, nu se poate interpreta ca in perioada in care angajatul ocupa functia de conducere in baza contractului de administrare nu i-ar fi aplicabile prevederile legislatiei muncii, deoarece prevederile art.295 alin.2 din Codul muncii stabilesc in mod imperativ incidenta Codului muncii. Contractul de administrare are tot natura juridica a unui contract de munca, insa pe o perioada determinata si in conditiile specificate in cuprinsul acestuia. Ca este asa rezulta si din clauzele conventiei, aceasta cuprinzand dispozitii referitoare la conditiile de munca, durata muncii, salariu, concediu, atributii specifice functiei ocupate. De asemenea, salarizarea este cea stabilita pentru personalul contractual bugetar (O.G. nr.23/2006 si O.G. nr.17/2008 - f.43).
In speta, astfel cum rezulta si  din copia carnetului de munca al reclamantului (filele 36-43) acesta nu a fost angajat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Mures anterior ocuparii functiei de director administrativ prin concurs. Astfel, la aceeasi data s-a incheiat intre parti atat contractul individual de munca nr. 404/2007 cat si contractul de administrare nr. 6, cele doua conventii cuprinzand aceleasi clauze referitoare la functia ocupata, respectiv aceea de director administrativ, perioada de 3 ani in care aceasta urmeaza a fi exercitata, conditiile de munca, durata muncii, salariul, concediul, etc.
Prin urmare, cele trei decizii contestate trebuie analizate si din perspectiva legislatiei muncii.
Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul muncii concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, fara legatura cu persoana acestuia.
De asemenea, conform alin. 2 al aceluiasi text legal desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
In cauza, fata de cele retinute anterior, instanta constata ca nu a existat o modificare a Regulamentul de Ordine Interioara, in sensul modificarii componentei comitetului director, respectiv a organigramei, prin desfiintarea functiei de director administrativ, si infiintarea unei functii de director tehnic-administrativ, fata de imprejurarea ca in perioada aprilie - septembrie 2008 o alta persoana a ocupat functia de director tehnic-administrativ interimar, iar din septembrie a fost numita o alta persoana pe functia de director administrativ interimar, in contextul in care paratul nu a fost in masura sa faca dovada legala a eventualelor modificari intervenite in ceea ce priveste componenta comitetului director in acest interval de timp. Prin urmare, instanta constata ca desfiintarea functiei in discutie nu a fost una efectiva, o atare ipoteza nefiind sustinuta de nici un fel de dovezi.
Cat priveste cauzele reale si serioase care ar fi trebuit sa stea la baza unei eventuale desfiintari a functiei detinute de reclamant, instanta constata ca nici in deciziile contestate si nici pe parcursul procesului paratul nu a indicat astfel de motive, care, de altfel, trebuia sa se regaseasca in continutul deciziei de concediere.
Nu in ultimul rand este de mentionat si faptul ca perioada de preaviz care trebuia acordata conform contractului individual de munca incheiat este de 30 de zile (art. L lit. b-fila 10), iar nu de 20 cum s-a acordat.
Fata de aceste aspecte, instanta constata ca in mod nelegal s-a dispus prin deciziile contestate desfiintarea functiei de director administrativ, incetarea contractului de administrare si concedierea reclamantului.
Prin urmare, instanta va dispune anularea acestor decizii si reintegrarea reclamantului in postul detinut anterior, acela de director administrativ in cadrul unitatii sanitare parate.
In consecinta, in temeiul prevederilor art. 78 din Codul muncii va obliga angajatorul la plata catre reclamant a drepturilor salariale de care acesta a fost lipsit incepand cu data de 11.06.2008, pana la data reintegrarii efective in functie a acestuia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009