Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ineu

Obligatie de a face

(Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012 pronuntata de Judecatoria Ineu)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Judecatoria Ineu | Jurisprudenta Judecatoria Ineu

Romania
Judecatoria Ineu, Judetul Arad                                                  Operator 2826
Dosar nr.
SENTINTA CIVILA NR.2021/2012
Sedinta publica din 19 septembrie 2012
Presedinte :
Grefier   : 

S-a luat in examinare cauza civila privind actiunea formulata de reclamantii L. G. si M. M., in contradictoriu cu paratii P. C. T., C. l. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, C. J. A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, si D. S. A., pentru obligatie de a face-punere in posesie si emiterea titlului de proprietate.
La apelul nominal se prezinta av_., in substituirea av_., pentru reclamanti, lipsa fiind partile.
            Procedura  de citare este legal indeplinita.
            S-a facut referatul cauzei, dupa care reprezentantul reclamantilor arata ca nu inteleg sa se serveasca in probatiune de efectuarea expertizei extrajudiciare privind identificarea terenului ce face obiectul cererii reclamantilor, astfel ca instanta revine asupra probei incuviintate.
            Reprezentantul reclamantilor arata ca nu mai are de formulat alte cereri, astfel ca instanta, constatand ca nu s-au formulat alte cereri, declara incheiata faza probatorie si acorda cuvantul reprezentantului reclamantilor.
            Av_., in substituirea av_., pentru reclamanti solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, fara cheltuieli de judecata.
            Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar potrivit art.15 din Legea nr.146/1997 republicata si Titlului VI pct.43 din Legea nr.247/2005.
J U D E C A T A

             Constata ca prin actiunea inregistrata la aceasta instanta la data de 27.04.2012 scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, reclamantii L. G. domiciliat in _si M. M., domiciliat in_, ambii cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat _au solicitat in contradictoriu cu paratii P. C. T., C. l. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, C. J. A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, si D. S. A., cu sediul_, obligarea C. l. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, la intocmirea documentatiei necesare pentru eliberarea titlului de proprietate in favoarea reclamantilor cu privire la terenul cu vegetatie forestiera in suprafata de 6,02 ha., si obligarea acestei comisii la punerea in posesie a reclamantilor pe amplasamentul initial.
Au mai solicitat a fi obligata D. S. A. de a pune la dispozitia C. l. T. a suprafetei de teren cu vegetatie forestiera mentionat, precum si obligarea in solidar a paratilor P. C. T. si a D. S. A. la plata de daune cominatorii in cuantum de 100 de lei pe zi de intarziere in cazul neindeplinirii acestor obligatii in termen de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii.
             Fara cheltuieli de judecata.
             In fapt, reclamantii arata ca, potrivit "Tabelului nominal cuprinzand fostii proprietari si mostenitorii acestora, persoane fizice, carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, conform art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare" dupa autorul de la punctul 1, M. I., nu s-a reconstituit dreptul de proprietate decat cu privire la un hectar din totalul de 7,02 hectare de padure.
             Dupa cum reiese din Certificatul de mostenitor nr_. /29.07.1982 reclamantul L. G. este mostenitor al autorului trecut in tabelul mentionat, respectiv M. I., iar din certificatul de calitate de mostenitor nr_ /12.03.2012 incheiat la Biroul Notarului Public _rezulta ca reclamantul M. M. este unic mostenitor al defunctului M. I. si a defunctei M. B..
            Desi reclamantii se regasesc in anexa 37 reclamantii se regasesc cu suprafata solicitata, C. L. T. nu a procedat la emiterea titlurilor de proprietate cu privire la aceste terenuri, iar in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 1/2000, C. L.T. avea obligatia emiterii titlului de proprietate si cu privire la restul de padure pentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate.
             Mai arata ca, in anul 2006 s-a realizat un plan de situatie in legatura cu terenul impadurit care face obiectul cererii, fiind identificat amplasamentul initial al acestui teren.
             Reclamantii apreciaza ca sunt astfel incidente prevederile art. 24 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 respectiv ale art.52, art.64 din Legea nr. 18/1991.
             Cu privire la calitatea D. S. A., arata ca potrivit legilor de retrocedare aceasta este obligata sa puna la dispozitia C. L. T. terenul asupra caruia urmeaza sa se emita un nou titlu de proprietate, iar terenurile cu vegetatie forestier asupra carora se va emite titlul de proprietate se afla in posesia Directiei Silvice, care la randul ei are obligatia de a pune aceste terenuri la dispozitia C. L. T..
            In drept, cererea s-a intemeiat pe prevederile art.24 alin.1,4 din Legea nr.1/2000, art.52,64 din Legea nr.18/1991 republicata, fiind incidente si prevederile HG nr.890/2005.
            Parata C. J. A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor prin intampinarea depusa la fila 15 dosar, a aratat ca nu se opune admiterii actiunii reclamantilor, cu conditia intocmirii de catre comisia locala a documentatiei prevazute de lege, iar cu privire la acordarea daunelor cominatorii arata ca acestea constituie un mijloc de constrangere indirect de executare a obligatiilor cu caracter provizoriu si subsidiar, neputand depasi valoarea prejudiciului suferit.
            Prin intampinarea depusa la fila 23-24 dosar, parata D. S. A. a solicitat respingerea  actiunii ca netemeinica si nelegala.
                In sustinerea pozitiei, parata a aratat ca suprafata de teren se afla in proprietatea Statului Roman si in administrarea Directiei Silvice Arad, iar petentii nu fac dovada ca autorii lor au fost proprietari pe acest amplasament. De asemenea, in sustinerea apararilor mai arata ca nu exista dovada amplasamentului initial, iar unitatea amenajistica inscrisa in anexa nr.37 nu exista in cadru unitatii de productie V Nada.
           Parata C. L. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, nu a depus intampinare.
         In probatiune au fost depuse : imputernicire avocatiala f.4,tabel nominal f.6, plan situatie f.7, intampinare f.15,23-24,28-29, certificat de calitate de mostenitor f.17, cerere de amanare f.22,25, adresa nr.1808 din20.06.2012 a C. T. f.31, tabel nominal f.32, adresele nr.2639/31.05.2012. 2484/28.05.2012 a D.S.A-O.S S.-M.f.33,34, adresa 300 din 14.03.2011 a O.S.B. f.35, adresa 593 din 03.03.2011 a C. T. f.36, proces-verbal de punere in posesie f.37, plan situatie f.38,, tabel nominal f.39, hotararea nr,.19 f.40,, hotararea nr.1 f.41,declaratie f.43-45, extras CF _ N. f.46, certificat de mostenitor f.47, copie acte stare civila f.4856, tabel nominal f.57-58, obiective f.61, delegatie de substituire f.63,  cerere de amanare f.65, delegatie f.66 dosar.
Examinand actiunea reclamantilor, fata de considerentele de fapt, a temeiului de drept mentionat, coroborand probele de la dosar, precum si pe baza dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine in fapt urmatoarele:
La aparitia Legii nr.247/2005, prin cererea nr.6 din 23.08.2005, copie fila 42 dosar , reclamantul L. G. si respectiv M. B. si P. M. au solicitat paratei C. L. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 6,02 ha padure de pe raza localitatii Nadas in parcele Tabac, in calitate de mostenitori, respectiv titular.
Cererea a fost admisa astfel ca solicitantii au fost inscrisi in anexa nr.37 a Lucrarii de fond funciar T., la pozitia 1,  cu autor M. I., cu suprafata de 6,02 ha., copie fila 6 dosar.
Conform certificatului de calitate de mostenitor nr_. /12.03.2012 incheiat la Biroul Notarului Public_, se retine ca reclamantul M. M., este unic mostenitor al defunctului M. I. si al defunctei M. B..
Prin Hotararea nr.1 din 4 .01.2010, emisa de C. l. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a dispus refacerea anexelor lucrarii de fond funciar, respectiv a anexei 37, iar prin Hotararea nr_./22.,02.2010 emisa de C. J. A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a fost validata aceasta propunere, copie f.40-41 dosar.
Urmare a acestor hotarari, reclamantii se regasesc inscrisi in anexa 37 a lucrarii de fund funciar T., la pozitia 1, cu suprafata de 6,02 ha, amplasamentul fiind identificat in UP II Nadas-_1 ha UP VI Cigher, u.a. 152-3,92 ha, fila 32 dosar.
Prin procesul-verbal de punere in posesie nr.1 din 09.02.2011, copie fila 37 dosar, intocmit de parata Comisia Locala Taut pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a stabilit ca amplasament privind teren cu vegetatie forestiera reconstituit reclamantilor, in tarla_,  P D _unitate parcelara II unitate amenajistica 148 aflate in administrarea Ocolului Silvic Beliu.
Din inscrisurile depuse la f.33-36 dosar, se retine ca, dupa validarea cererii reclamantilor, respectiv inscrierea acestora in anexa 37 a lucrarii de fond funciar T., parata C. L. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,a efectuat demersuri in vederea punerii in posesie efectiva a reclamantilor pe amplasamentul initial.
Conform adresei nr.300 din 14.03.2011, a  paratei D. S. A., copie fila 35 dosar, rezulta ca amplasamentul stabilit de parata C. L. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, nu a fost acceptat de detinatorul terenului, respectiv O. S. B., deoarece acest amplasament a fost atribuit unor terti.
  De asemenea, procesul-verbal de punere in posesie nr.1 din 09.02.2011 nu a fost semnat de catre detinatorul terenului, respectiv O. S. B..
            Potrivit art.61 din HG nr.890,,Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile amplasamente, din suprafetele de teren cu destinatie forestiera cuprinse in amenajamentele silvice si din terenurile cu destinatie agricola acoperite cu vegetatie forestiera (pasuni impadurite, tufarisuri, zavoaie si altele asemenea). Reconstituirea se va face avand in vedere structura de proprietate existenta la momentul deposedarii abuzive a acestor terenuri de catre regimul comunist. Persoanele fizice, cetateni romani, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate, se inscriu in anexa nr. 37, impreuna cu datele referitoare la suprafata si amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.,,
De asemenea, la art.71 din aceiasi hotarare, se arata ca ,, Punerea in posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Detinatorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedarii pune la dispozitie comisiilor locale sau judetene, dupa caz, terenurile validate, in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite, in termen de ce mult 30 de zile de la validarea cererilor de catre comisia judeteana.,,
In fine,punerea in posesie a proprietarilor - persoane fizice si juridice - in cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locala sau de comisia judeteana, dupa caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice si a masuratorilor topografice, potrivit art.72 din HG nr.890/2005.
             De asemenea, potrivit art.74 din HG nr.890/2005, punerea in posesie a persoanelor juridice se face in prezenta reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic si vanatoare, iar la punerea in posesie participa in mod obligatoriu personalul silvic gestionar si imputernicitii persoanelor juridice detinatoare, precum si ai celor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere in posesie.
  Se mai retine ca, potrivit art.75 din acelasi act normativ, dupa operatiunile de validare si punere in posesie, pe baza documentatiilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, comisia judeteana emite titluri de proprietate.
  Din cele expuse, rezulta ca reclamantii sunt indreptatiti sa solicite atribuirea efectiva a terenului cu vegetatie forestiera in suprafata de 6,02 ha, precum si la obtinerea titlului de proprietate.
  Desi legiuitorul a stabilit ca reconstituirea dreptului de proprietate se face in principal pe vechiul amplasament detinut, in cazul reclamantilor acest amplasament nemaiputand fi atribuit in conditiile in care a fost atribuit unor terti, aspect ce rezulta din adresa nr.300 din 14.03.2011 a Directiei Silvice Arad, fila 35 dosar, iar reclamantii nu au facut dovada ca vechiul amplasament detinut este liber, putand fi atribuit efectiv reclamantilor.
In acest conditii, instanta are in vedere amplasamentul propus de parata C. L. T pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, evidentiat in anexa 37 al lucrarii de fond funciar T., asa cum a fost rectificata prin Hotararea nr.1 din 14.01.2010, validata prin Hotararea nr_. din 22.02.2010, hotarari ce nu au fost contestate pe calea procedurii administrativ jurisdictionale conform prevederilor art.51 din legea nr.18/1991 republicata, respectiv revocate de cele doua comisii parate.
            In ceea ce priveste acordarea daunelor cominatorii, desi reclamantii nu au intrat efectiv in posesia terenului pentru care li s-a reconstituit dreptul de proprietate,    nu au facut dovada ca acestora li s-a produs un prejudiciu in conditiile in care Comisia locala, care are ca principale atributii atribuirea efectiva a acestuia prin identificarea amplasamentului si efectuarea de masuratori in teren a efectuat demersurile necesare intocmirii documentatiei necesare pentru a se elibera reclamantilor titlul de proprietate asupra terenurilor la care indubitabil sunt indreptatiti, astfel ca nu sunt incidente prevederile art.64 din Legea nr.18/1991 republicata.
            Pentru cele expuse, vazand in drept dispozitiile art.5,6 ,art. 72 si urmatoarele din HG nr.890/2005, prevederile art.53,art.64 din Legea nr.18/1991 republicata, cu modificarile ulterioare, instanta va admite in parte actiunea reclamantilor, in sensul ca va obliga parata C. l. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la punerea efectiva in posesie a reclamantilor, privind suprafata de 6,02 ha. teren cu vegetatie forestiera, reconstituit in favoarea reclamantilor in baza Legii nr.247/2005, inscrisa la pozitia nr.1 din anexa 37 a lucrarii de fond funciar, validata prin Hotararea nr.19/22.02.2010 emisa de parata C. J. A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum si la intocmirea documentatiei necesare in vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren.
           De asemenea, va obliga parata C. J. A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, la emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de teren mentionata mai sus, dupa intocmirea documentatiei necesare in vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren de catre parata C. l. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor .
            Se vor respinge restul pretentiilor ca neintemeiate.
           Vazand ca  nu s-au solicitat cheltuieli de judecata nu se vor acorda.
            Pentru aceste motive instanta in numele legii,

H O T A R A S T E,

            Admite in parte actiunea formulata de reclamantii L. G. domiciliat in _ si M. M., domiciliat in_ , ambii cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat_, din _impotriva paratilor P. C. T., C. l. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, C. J. A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, si D. S. A., cu sediul in_, pentru obligatie de a face-punere in posesie si emiterea titlului de proprietate si consecinta:
- obliga parata C. l. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la punerea efectiva in posesie a reclamantilor, privind suprafata de 6,02 ha. teren cu vegetatie forestiera, reconstituit in favoarea reclamantilor in baza Legii nr.247/2005, inscrisa la pozitia nr.1 din anexa 37 a lucrarii de fond funciar, validata prin Hotararea nr_./22.02.2010 emisa de parata C. J. A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum si la intocmirea documentatiei necesare in vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren,
- obliga parata C. J. A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, la emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de teren mentionata mai sus, dupa intocmirea documentatiei necesare in vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren de catre parata C. l. T. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
             Respinge restul pretentiilor.
Fara cheltuieli de judecata.
             Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
             Pronuntata in sedinta publica din 19 septembrie 2012.                              
                             
                Presedinte                                                             Grefier,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Gradul de pericol social ridicat, individualizarea sanctiunii aplicate, primirea persoanelor la munca fara contract - Sentinta civila nr. 1147 din data de 07.10.2013
Proportionalitatea sanctiunii raportat la contraventia comisa - Sentinta civila nr. 1134 din data de 01.10.2013
Conditii pentru aplicarea sanctiunii avertismentului - Sentinta civila nr. 1132 din data de 01.10.2013
Prezumtia de nevinovatie, masurarea valorii vitezei cu aparat omologat - Sentinta civila nr. 959 din data de 17.07.2013
Dovada notificarii debitorului, conditii de admisibilitate a actiunii pentru pronuntarea unei hotarari care tine loc de contract - Sentinta civila nr. 960 din data de 17.07.2013