InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 1

Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate

(Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Judecatoria Sectorului 1 | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 1

Deliberand  asupra  cauzei  de  fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata initial pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a Civila, sub nr…………/3/2010, reclamantii GG si NM in contradictoriu cu paratii Comisia Municipiului Bucuresti pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar prin Presedinte – Prefectul Municipiului Bucuresti si Subcomisia Locala de Fond Funciar a Sectorului 1 din cadrul Primariei Sector 1 Bucuresti, a formulat contestatie impotriva hotararii nr. ………../2010 emisa de Comisia Municipiului Bucuresti, solicitand anularea acesteia si reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul hotararii.
In motivarea cererii, s-a aratat ca dupa intrarea in vigoare a Legii 247/2005, reclamantele au formulat mai multe solicitari de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri si imobile aflate pe raza Sectorului 1 Bucuresti, ce au apartinut autorilor lor, confiscate abuziv de catre stat, pentru care reclamantele au solicitat restituirea in natura.
Prin hotararea contestata s-a dispus respingerea cererii reclamantelor, inregistrata cu nr. ………/………..2005, in baza Legii nr. 247/2005, fara a se mentiona obiectul cererii.
In drept se invoca dispozitiile art. 112 din Codul de procedura civila, Legea 247/2005 de modificare a Legilor nr. 18/1991 si nr. 10/2001.
Anexat cererii s-a depus la dosar Hotararea nr. ………/…….2010 si dovada de comunicare a hotararii.
Parata Comisia Municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, reprezentata prin presedinte – Prefectul Municipiului Bucuresti a depus la dosar intampinare, prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Bucuresti, avand in vedere dispozitiile art. 2 C.pr.civ., coroborate cu cele ale art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 republicata, potrivit carora impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Pe fondul cauzei, parata a aratat ca reclamantele nu au inteles sa dea curs solicitarii de completare a dosarului constituit in baza cererii nr. ……./………2005, cu acte doveditoare necesare solutionarii favorabile a acestuia, motiv pentru care s-a si dispus respingerea cererii.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 115 – 118 din Codul de procedura civila, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 247/2005.
Anexat intampinarii, parata a depus la dosar intreaga documentatie ce a stat la baza emiterii hotararii contestate.
Prin sentinta civila nr. ………./……..2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila, s-a admis exceptia necompetentei materiale si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
Pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti cererea de chemare in judecata a fost inregistrata la data de ………. sub nr. ………./299/2011.
La termenul de judecata din data de 21.09.2011 instanta, in baza art. 1551 din Codul de procedura civila a suspendat judecarea cauzei, iar prin incheierea de sedinta din data de 24.10.2012, instanta a repus cauza pe rol.
La data de 09.01.2013 parata Subcomisia de Aplicare a Legilor Fondului Funciar de pe langa Consiliul Local al Sectorului 1 a formulat intampinare, prin care a invocat lipsa calitatii procesuale pasive a acesteia, avand in vedere ca hotararea a carei anulare se solicita nu a fost emisa de catre aceasta.
In ceea ce priveste fondul cauzei, parata Subcomisia de Aplicare a Legilor Fondului Funciar de pe langa Consiliul Local al Sectorului 1 a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata, ca neintemeiata, intrucat reclamantele nu au depus la dosar toate actele solicitate si nici nu au facut dovada demersurilor efectuate in vederea obtinerii respectivelor acte.
In drept, au fost invocate prevederile art. 1151 din Codul de procedura civila.
La solicitarea instantei, Comisia Municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a comunicat dosarul administrativ nr. ………../2007.
La termenul de judecata din data de 06.03.2013, reclamanta NM a depus la dosarul cauzei o nota de sedinta prin care a invederat ca temeiul juridic al actiunii este art. 53 al. 2 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar.
S-a precizat ca autorul acesteia a dobandit dreptul de proprietate prin doua inscrisuri autentificate de Grefa Tribunalului Ilfov, respectiv actul de vanzare-cumparare nr. ………/28/08.03.1928 prin care a dobandit o suprafata de teren de 68 mp situati in Bucuresti, Str. ……….(actuala ………..) nr. …… si actul de vanzare-cumparare nr. …………/28/08.03.1928, prin care a dobandit o suprafata de un imobil si un teren de 308 mp, situate in Bucuresti, Str. ……….(actuala ………..) nr. …… .
Prin procesul verbal din ………..1947 incheiat de portarelul Tribunalului Ilfov, in exercitarea operatiunii de „identificare a bunurilor celor care au fost condamnati pentru dezastrul tarii”, cu privire la autorul reclamantelor IA, se arata ca a fost identificat imobilul din Bucuresti, Str. ………… nr. ……, pe o suprafata de circa 500 mp.
La termenul de judecata din data de 15.05.2013, instanta a respins exceptia lipsei  calitatii procesuale pasive a paratei Subcomisia de Aplicare a Legilor Fondului Funciar de pe langa Consiliul Local al Sectorului 1, pentru considerentele expuse in incheierea de sedinta de la acea data.
La solicitarea instantei, Arhivele Nationale au depus la dosar copie de pe sentinta penala nr. …./……..1946 a Tribunalului Poporului din Bucuresti (filele 136-272).
La termenul de judecata din data de 11.09.2013 instanta a incuviintat partilor proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin cererea nr. ………./2005, reclamantele GG si NM, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilului situat in Bucuresti, Str. ………… nr. ……, sector 1, ce a apartinut autorului acestora, AI, pe vechiul amplasament, iar in cazul in care nu este posibila restituirea in natura, au solicitat acordarea de despagubiri reprezentand valoarea de circulatie a imobilului (filele 69-70).
Prin adresa nr. ……….. emisa la data de 10.07.2007 de catre Primaria Sectorului 1-Directia de Fond Funciar, Cadastru si Registru Agricol-Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol (fila 67) li s-a solicitat reclamantelor completarea dosarului cu urmatoarele acte: Acte de proprietate/acte doveditoare ale dreptului  de proprietate conform art. 11 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, acte de identitate petent, certificat de mostenitor/acte care dovedesc calitatea de persoana indrepta?ita, plan sc 1:500 cu reconstituirea amplasamentului, plan sc 1:2000 cu incadrare in zona, expertiza topografica, adresa privind situatia investitiilor aprobate, potrivit legii, emisa de Directia de Investitii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, adresa privind situatia urbanistica actuala a ternului, emisa de Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Adresa emisa de Directia Juridica, Contencios si Legislatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, din care sa rezulte daca terenul este notificat in baza Legii nr. 10/2001 si daca au fost sau nu litigii pe rol, adresa emisa de Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti privind situatia juridica a terenului, adresa privind temeiul legal de preluare in proprietatea statului si ultimul detinator de rol emisa de Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 1 sau dovada preluarii terenului de catre Stat, declaratie prevazuta la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, confirmare adresa si numar postal emisa de Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala-Serviciul Nomenclatura Urbana din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
Prin adresa nr. ………. emisa la data de 12.09.2007 de catre Primaria Sectorului 1-Directia de Fond Funciar, Cadastru si Registru Agricol-Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol (fila 68) li s-a comunicat reclamantelor faptul ca nu au completat documentatia, asa cum li s-a solicitat prin adresa mentionata anterior, motiv pentru care Subcomisia de aplicare a Legii Fondului Funciar de pe langa Consiliul Local al Sectorului 1 intrunita la data de 03.09.2007 a propus respingerea cererii ………/2005, avand ca temei documentatie incompleta.
Prin hotararea nr. ………./21.07.2010, Comisia Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legilor fondului funciar a validat propunerea Subcomisiei locale de fond funciar a Sectorului 1 de respingere a cererii formulate de reclamante, intrucat documentatia depusa la dosar a fost incompleta (fila 95).
Instanta retine ca in cuprinsul cererii formulate (filele 69-70), reclamantele au aratat ca dupa urma defunctului AI, decedat la data de ……..1946, in baza certificatului de mostenitor nr. ……./30.10.2002 emis de BNP ………., intreaga masa succesorala a revenit sotiei sale supravietuitoare, A M.
Dupa decesul M A din data de 19.10.1964, au ramas ca mostenitori N A si NM, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor de calitate nr. …./23.09.1997.
In baza certificatului de mostenitor nr. ………../03.02.1977 intreaga masa succesorala a defunctului N A a revenit sotiei supravietuitoare NM.
In urma decesului defunctei NM, in baza certificatului de mostenitor nr. ………/10.09.1991 au ramas unice mostenitoare OI si GG, iar dupa decesul defunctei OI, in baza certificatului de calitate nr. …/05.07.2002 singura succesoare a acesteia a ramas NM.
Examinand actele depuse la dosar, instanta retine ca in mod corect Comisia Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legilor fondului funciar prin hotararea nr. ………/21.07.2010, a validat propunerea Subcomisiei locale de fond funciar a Sectorului 1 de respingere a cererii formulate de reclamanta, intrucat documentatia depusa la dosar a fost incompleta.
Mai mult, instanta retine ca reclamantele nu au facut dovada ca autorul acestora, AI, era proprietarul imobilului asupra caruia s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv cel situat in Bucuresti, Str. ………. nr. …., sector 1.
Intr-adevar, defunctul AI a dobandit prin cumparare respectivul imobil, asa cum rezulta din procesul verbal nr. ………./1940 emis de Comisia pentru infiintarea Cartilor Funciare din Bucuresti (filele 71-72), insa prin hotararea nr. …./17.05.1946 pronuntata de Tribunalul Poporului din Bucuresti- Completul I de judecata (filele 137-272), defunctul AI a fost condamnat, printre altele, la pedeapsa cu moartea, confiscandu-i-se toate bunurile aflate la acea data in patrimoniul sau, in folosul Statului, cu titlu de despagubiri, precum si pe acelea iesite din patrimoniul sau dupa data de 23.08.1944 (fila 235).
Impotriva respectivei hotarari s-a formulat cerere de revizuire, insa Inalta Curte de Casatie si Justitie la data de 06.05.2008 a respins cererea de revizuire.
Potrivit adresei nr. ………../02.08.2013 emisa de SC Herastrau Nord SRL  (fila 309), imobilul situat in Bucuresti, Str. ………nr. ……….., sector 1, a fost vandut numitilor P D M si P I G.
Asadar, instanta retine ca imobilul respectiv nu face obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, nefiind nici teren adus la cooperativa agricola de productie, nici teren expropriat, nici preluat prin lege speciala.
Sub aspect civil, instanta retine ca imobilele confiscate prin hotarari judecatore?ti penale nu se restituie fostilor proprietari sau mo?tenitorilor acestora, intrucat in sens contrar nu s-ar mai respecta dispozitiile hotararii penale, iar masura confiscarii averii nu ar mai avea nici un efect.
De asemenea, instanta mai are in vedere dispozitiile art. 36 al. 5 din Legea nr. 18/1991, potrivit cu care titularii dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate il reprezinta fostii proprietari ai ternurilor din intravilan, terenuri care au fost preluate in baza Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale.
Pentru a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate sunt necesare indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: persoana sa faca dovada ca ea sau autorul sau au fost proprietari ai terenului ce a fost preluat de catre stat baza Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale; terenul se afla in intravilanul localitatii; terenul este fara constructii; terenul sa nu faca parte din domeniul public al statului; terenul sa nu fie afectat de lucrari de investitii aprobate potrivit legii; terenul sa fie preluat cu titlu legal potrivit dispozitiilor legale; terenul sa se afle in administrarea consiliilor locale, la data intrarii in vigoare a legii.
Fata de cele de mai sus, constatand ca nu sunt intrunite cerintele prevazute de Legea nr. 18/1991, instanta apreciaza ca in mod corect Comisia Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legilor fondului funciar prin hotararea nr. …………./21.07.2010 a validat propunerea Subcomisiei locale de fond funciar a Sectorului 1 de respingere a cererii formulate de reclamante si pe cale de consecinta, urmeaza a respinge actiunea, ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
rezolutiune contract - in cazul obligatiilor de rezultat sarcina probei se imparte intre creditor si debitor, in sensul ca dupa ce primul probeaza existenta obligatiei, revine celui de-al doilea sarcina de a dovedi executarea acesteia, neatingerea rezulta - Hotarare nr. 1597 din data de 13.03.2017
pretentii - pentru admiterea unei cereri intemeiate pe prevederile art.628 alin.4 C.proc.civ. trebuie indeplinite urmatoarele conditii: existenta unui titlu executoriu care sa nu stipuleze plata unor dobanzi ori penalitati, creditorul sa solicite plata un - Hotarare nr. 1357 din data de 06.03.2017
evacuare – conform jurisprudentei CEDO se impune interpretarea OUG nr. 40/1999 si, pe cale de consecinta, si a art. 15 din Legea nr. 10/2001, in sensul in care aceste act normative nu mai instituie o prorogare tacita a contractelor de inchiriere, in lipsa - Hotarare nr. 1627 din data de 13.03.2017
pretentii - pentru a obtine despagubiri de la cel care detine paza juridica a lucrului, persoana vatamata trebuie sa probeze existenta prejudiciului si cauzarea prejudiciului de catre lucrul respectiv - Hotarare nr. 4022 din data de 22.05.2017
contestatie la executare – se poate institui poprirea asupra partii din beneficii cuvenite asociatului dupa bilantul contabil doar in situatia in care debitorul este proprietarul actiunilor poprite, nu si atunci cand acesta este doar imputernicit cu admin - Hotarare nr. 1626 din data de 13.03.2017
reziliere contract – pentru o opera rezilierea contractului este necesar sa exista o neindeplinire a obligatiilor contractuale asumate de catre parata, simpla mentiune conform careia parata a adaugat in sarcina reclamantei obligatii suplimentare care nu a - Hotarare nr. 1657 din data de 14.03.2017
pretentii – nu este necesara dovedirea unei fapte ilicite cand actiunea este intemeiata pe raspunderea pentru lucruri si nu pe raspunderea delictuala pentru fapta proprie - Hotarare nr. 2780 din data de 11.04.2017
contestatie dare in plata Legea nr. 77/2016 - dreptul potestativ al consumatorului intemeiat pe aceeasi cauza juridica poate fi exercitat o singura data, in caz contrar transformandu-se intr-un abuz de drept procesual prin posibilitatea debitorului de a f - Hotarare nr. 2205 din data de 28.03.2017
pretentii – exista doua elemente care conditioneaza acoperirea beneficiului nerealizat: prejudiciul sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa si sa existe o reala posibilitatea de evaluare a acestuia; pentru dovedirea existentei beneficiului nereali - Hotarare nr. 2017 din data de 23.03.2017
aplicare amenda civila - Ceea ce sanctioneaza legiuitorul prin art. 627 alin. 2 si 3 Cod procedura civila este ascunderea de catre debitor a elementelor de activ, respectiv neaducerea la cunostinta executorului a bunurilor sau valorilor asupra carora se p - Hotarare nr. 2471 din data de 04.04.2017
contestatie la executare – contestatorul poate invoca compensatia legala ca motiv de contestatie la executare, insa instanta investita cu solutionarea unei atare cereri este chemata, pe de o parte, sa analizeze conditiile de fond ale compensatiei legale, - Hotarare nr. 2467 din data de 04.04.2017
plangere impotriva incheierii de carte funciara – nu se pot invoca prin actiunea avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara motive ce tine de executarea silita imobiliara, ce pot face numai obiectul contestatiei la executare - Hotarare nr. 493 din data de 17.01.2017
sechestru asigurator - Caracterul executoriu al unei hotarari este dobandit de la pronuntarea deciziei, fiind lipsit de relevanta juridica faptul ca hotararea a fost redactata sau nu, deoarece executorialitatea nu depinde nici de momentul redactarii - Hotarare nr. 0 din data de 11.11.2017
actiune in constatarea darii in plata intemeiata pe Legea nr. 77/2016 - comunicarea notificarii prevazute de art. 5 din Legea nr. 77/2016 este obligatorie si in situatia in care consumatorul a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat, respec - Hotarare nr. 475 din data de 17.01.2017
poprire asiguratorie - masura indisponibilizarii sumelor de bani datorate debitorului inainte de solutionarea pe fond a cauzei, este o masura exceptionala ce nu poate fi dispusa de fiecare data cand pe rolul instantei exista o actiune avand ca obiect plat - Hotarare nr. 0 din data de 01.09.2016
contestatie la executare - interdictia de instrainare este o interdictie cu caracter absolut, vizand atat actele de instrainare voluntara, cat si cele efectuate fara consimtamantul proprietarului imobilului, avand in vedere ca textul nu distinge intre mod - Hotarare nr. 3864 din data de 17.05.2017
contestatie la executare – in situatia executarilor silite demarate in temeiul Codului de procedura civila de la 1865, perimarea executarii nu opereaza daca executarea se face prin poprire - Hotarare nr. 4008 din data de 22.05.2017
cerere valoare redusa – caracterul abuziv al clauzei atributive de competenta in contractele cu consumatorii - Hotarare nr. 3668 din data de 11.05.2017
contestatie la executare – in situatia in care nu exista o notificare a cesiunii de creanta dintre cedent si cesionar catre debitorul cedat, cesionarul nu are calitatea de creditor al debitorului cu privire la creanta urmarita. - Hotarare nr. 4026 din data de 22.05.2017