InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 1

contestatie la executare – in situatia in care nu exista o notificare a cesiunii de creanta dintre cedent si cesionar catre debitorul cedat, cesionarul nu are calitatea de creditor al debitorului cu privire la creanta urmarita.

(Hotarare nr. 4026 din data de 22.05.2017 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1)

Domeniu | Dosare Judecatoria Sectorului 1 | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 1

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 30.01.2017, sub nr. ,,,,,,, contestatoarea S.B. a solicitat, in contradictoriu cu intimata S.L.M. prin A.P.S. , anularea executarii silite efectuate in dosarul de executare nr. …. aflat pe rolul BEJA CV si MAD, intoarcerea executarii si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii, contestatoarea a aratat, in esenta, ca intimata nu are calitatea de creditor intrucat nu i-a fost comunicata cesiunea de creanta .
A mai aratat contestatoarea ca contractele de credit si contractele de garantie reala mobiliara isi pastreaza caracterul de titlu executoriu atat timp cat o parte este o institutie bancara si a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a A.P.S. fata de creditoarea S.L.M. pentru nerespectarea prevederilor art.84 alin.1 din C.proc.civ..
In drept au fost invocate prevederile art.712 C.proc.civ.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 800+300 lei conform art.10 alin.2 si 4 din OUG 802013 (fila 81).
Prin adresa din data de 10.02.2017, BEJA CV si MAD a inaintat copii certificate de pe inscrisurile dosarului de executare nr…...
Intimata,legal citata, nu a depus intampinare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt,
La data de 29.01.2016, creditoarea S.L.M. a formulat, prin A.P.S. cererea de executare silita impotriva debitoarei S.B. solicitand punerea in executare a contractului de credit nr.5 834 incheiata intre debitoare si B.(fila 34).
Prin contractul de cesiune de creante nr.14/27.06.2012 (filele 61-71) B. a cesionat creanta detinuta impotriva debitoarei catre A.R.D. SRL.
Prin contractul de cesiune de creanta nr.1/26.07.2012 (filele 50-56) A.R.D. SRL a cesionat creanta detinuta impotriva debitoarei catre S.L.M.
La data de 11.02.2016 s-a depus la BEJA CV si MAD notificarea de cesiune de creanta emisa de BRD prin care debitoarea era informata cu privire la cesionarea creantei detinute impotriva sa catre A.R.D. SRL (fila 37) si a fost comunicata debitoarei la data de 15.02.2016 (fila 38).
La data de 29.02.2016 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a incuviintat executarea silita impotriva debitoarei (fila 29).
Din cuprinsul dosarului de executare silita nu au rezultat sume de bani poprite de catre executorul judecatoresc.
In drept,
Conform art.712 alin.1 C.proc.civ. Impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii.
In ceea ce priveste primul motiv de contestatie referitor la faptul ca contractele de credit si contractele de garantie reala mobiliara isi pastreaza caracterul de titlu executoriu atat timp cat o parte este o institutie bancara instanta constata ca acestei probleme de drept Inalta Curte i-a dat dezlegare prin Decizia 3/2014 pronuntata de completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care desi a respins sesizarea ca inadmisibila a retinut ca modificarea partilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afecteaza substanta titlului executoriu, pozitia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea in legatura cu creanta.
In raport de considerentul Curtii de Casatie instanta va respinge acest motiv de contestatie ca neintemeiat.
Celelalte doua motive de contestatie vizeaza calitatea de creditor cesionarei S.L.M. si calitatea  de reprezentant a A.P.S.
Din situatia de fapt expusa de instanta se constata ca nu exista o notificare a debitorului cedat din partea cedentului A.R.D. SRL catre debitoare, singura notificare efectuata in cauza este cea din data de 15.02.2016, ulterioara formularii cererii de executare silita si care priveste cesiunea de creanta dintre BRD si A.R.D. SRL
Conform art.1578 alin.1 lit.b C.civ. Debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care: primeste o comunicare scrisa a cesiunii, pe suport hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului. In cazul unei cesiuni partiale, trebuie indicata si intinderea cesiunii.
Potrivit art.1578 alin.2 C.civ. Inainte de acceptare sau de primirea comunicarii, debitorul nu se poate libera decat platind cedentului. 
Conform art.645 alin.1 C.proc.civ. Sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debitorul. 
Conform art.664 alin.1 C.proc.civ. Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului, daca prin lege nu se prevede altfel.
Raportul juridic executional se naste intre creditorul care detine o creanta certa, lichida si exigibla constata printr-un titlu executoriu si debitorul obligatiei raportului de drept substantial.
Din dispozitiile precitate instanta retine ca, in absenta notificarii cesiunii de creanta catre debitorul cedat art.1578 alin.2 C.civ. acesta nu poate efectua plata decat cedentului ceea ce presupune in mod necesar ca intre cesionar si debitorul nu se nasc raporturi juridice directe. Consecinta celor expuse este ca nici cesionarul nu poate solicita debitorului plata atat timp cat acesta nu se poate libera decat platind cedentului.
In prezenta cauza nu exista o notificare a cesiunii de creanta dintre A.R.D. SRL si S.L.M. catre debitoare astfel ca S.L.M. nu are calitatea de creditor al debitoarei cu privire la creanta urmarita.
Instanta apreciaza acest motiv de contestatie intemeiat si va dispune anularea executarii silite pentru acest considerent.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii de reprezentant al A.P.S. fata de creditoarea S.L.M. instanta retine urmatoarele:
Judecata si executarea silita nu reprezinta decat doua forme, faze ale aceleiasi institutii - actiunea civila, astfel incat pasind de la o forma sau faza la cealalta, nu se iese din campul dreptului la actiune. Daca acest aspect rezulta cu evidenta in ceea ce presupune executarea unei hotarari judecatoresit, in acest sens existand o vasta jurisprudenta CEDO, nu mai putin adevarat este ca se subsumeaza ideii de actiune civila si punerea in executare a a unui alt titlu executoriu.
Executarea silita se infatiseaza ca o activitate complexa, cu caracter mixt, in care distingem o latura jurisdictionala, reprezentata prin activitatea instantei de executare si o latura adminis-trativa, preponderenta, constand in activitatea executionala a executorului judecatoresc.
Conform art.664 alin.2 C.proc.civ. Cererea de executare silita se depune, personal sau prin reprezentant legal ori conventional, la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.  
Pornind de la considerentele expuse cu privire la faptul ca executarea silita este o faza a procesului civil parte a actiunii civile instanta constata ca, in cartea a V-a din Codul de procedura civila nu exista norme speciale cu privire la reprezentarea partilor in faza executarii silite in consecinta devin incidente dispozitiile art.2 alin.1 si 2 din C.proc.civ. potrivit carora Dispozitiile prezentului cod constituie procedura de drept comun in materie civila. De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in alte materii, in masura in care legile care le reglementeaza nu cuprind dispozitii contrare.
In raport de considerentele anterior expuse instanta constata ca partile, in faza executarii silite, vor putea fi reprezentate in temeiul art.80-89 C.proc.civ.
Cu privire la formularea cererii de executare de catre societatea comerciala A.P.S. pentru creditoarea S.L.M. instanta constata incidenta dispozitiilor art.84 alin.1 C.proc.civ. astfel cum au fost interpretate de catre Inalta Curte completul privind dezlegarea chestiunilor de drept respectiv in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedura civila, cererea de chemare in judecata si reprezentarea conventionala a persoanei juridice in fata instantelor de judecata nu se pot face prin mandatar persoana juridica, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urma.
Instanta constata ca cererea de executare silita a fost formulata de catre o persoana care nu poate angaja in mod legal vointa creditorului, astfel ca instanta apreciaza intemeiat si acest motiv de contestatia ce atrage nulitatea executarii silite.
In temeiul art.45 alin.1 lit.f din OUG 80/2013 dispune restituirea  taxei judiciare de timbru in cuantum de 800 lei catre contestatoare dupa ramanerea definitiva.
In temeiul art. 720 alin. 4 C.pr.civ., prezenta hotarare se va comunica, din oficiu, BEJA CV si MAD, dupa ramanerea definitiva.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite in parte contestatia formulata de contestatoarea S.G.  formulata in contradictoriu cu intimata S.L.M.
Anuleaza executarea silita efectuata in dosarul de executare nr…… al BEJA CV si MAD.
Executorie.
Respinge cererea de intoarcere a executarii silite ca neintemeiata.
In temeiul art.45 alin.1 lit.f din OUG 80/2013 dispune restituirea  taxei judiciare de timbru in cuantum de 800 lei catre contestatoare dupa ramanerea definitiva.
In temeiul art. 720 alin. 4 C.pr.civ., prezenta hotarare se va comunica, din oficiu, BEJA CV si MAD, dupa ramanerea definitiva.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.
Pronuntata in sedinta publica azi, 22.05.2017.

PRESEDINTE, GREFIER,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016