InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca

(Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti  desemnati si persoane juridice  in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca chiar daca sunt intitulate contracte individuale de munca sau de prestari servicii, conform considerentelor deciziei de HP 5/23.06.2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Este aplicabila exceptia de neexecutare a contractului in temeiul art. 278 alin. 1 Codul muncii raportat la art. 1556 Cod civil.

Asupra apelului de fata; .
Constata ca, prin sentinta civila nr.961/30.05.2016, Tribunalul Brasov a dispus urmatoarele.
A admis in parte actiunea formulata de reclamanta B. in contradictoriu cu parata ASOCIATIA A., si in consecinta :
A obligat parata la plata catre reclamanta a drepturilor salariale cuvenite si neacordate pentru perioadele 11.03.2015-31.03.2015 si 01.05.2015- 30.06.2015, actualizate cu rata inflatiei si dobanda legala de la data nasterii drepturilor si pana la data platii efective.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut urmatoarele.
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 25.01.2016, sub nr. de mai sus, reclamanta B. a solicitat instantei ca in contradictoriu cu parata Asociatia A. sa se dispuna obligarea acesteia sa-i calculeze si sa-i plateasca suma de aproximativ 6.000 lei reprezentand drepturi salariale neachitate pentru perioada 11.03.2015-30.06.2015 si la actualizarea acestor sume cu indicele/rata inflatiei si cu rata dobanzii legale de la data la care trebuia efectuata plata si pana la data platii efective.
Reclamanta a fost salariata paratei Asociatia A.,  in temeiul contractului individual de munca incheiat pe durata determinata de 10 luni si inregistrat sub nr. 100/10.03.2015, in functia de expert coordonator, fiind stabilit un salariu de baza brut de 2.800 lei (f.4-5).
Raporturile de munca dintre parti au incetat in data de 30.06.2015, ca urmare a cererii depuse de catre reclamanta prin care a solicitat incetarea contractului cu acordul ambelor parti (f.7).
In drept, tribunalul retine ca potrivit art.161 din Codul muncii salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor iar conform art.168 din acelasi act normativ, plata salariilor se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.
In speta, parata a depus la dosar numai dovada achitarii sumei de 1.587 lei cu titlu de drepturi salariale pentru luna aprilie 2015, suma care a fost recunoscuta si de catre reclamanta.
In ce priveste exceptia de neexecutare a contractului invocata de catre parata, tribunalul retine ca potrivit art.278 alin.1 din Codul muncii, dispozitiile acestui act normativ se intregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia muncii si, in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de munca prevazute de prezentul cod, cu dispozitiile legislatiei civile.
In speta, parata a invocat exceptia de neexecutare a contractului motivat de faptul ca reclamanta nu si-ar fi respectat sarcinile de serviciu, stabilite prin contractul individual de munca si fisa postului ori o astfel de fapta s-ar incadra in notiunea de abatere disciplinara, astfel cum este definita de art.247 alin.2 din Codul muncii.
In aceste conditii, abaterile disciplinare pot fi constatate numai prin urmarea de catre angajator a procedurii speciale reglementate in acest sens de Codul muncii si emiterea unei decizii de sanctionare disciplinara, pe care salariatul sa o poata contesta in fata instantei competente in acest sens.
Asadar, invocare exceptiei de neexecutare a contractului individual de munca este incompatibila cu specificul raporturilor de munca, angajatorul dispunand de prerogativa disciplinara pentru a putea sanctiona eventuale nerespectari a prevederilor contractuale sau legale de catre salariat.
In speta, parata nu a dovedit ca pe parcursul derularii raporturilor de munca ar fi intervenit vreuna din situatiile enuntate anterior care sa o indreptateasca sa nu achite drepturile salariale cuvenite reclamantei iar conform prevederilor pct.M.3 lit. e din contractul individual de munca incheiat intre parti, parata era cea care dispunea de prerogativa disciplinara, pe care insa nu a exercitat-o.
Impotriva acestei sentinte a formulat apel in termen, motivat parata Asociatia A.  criticand sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie. Solicita admiterea apelului formulat, anularea sentintei atacate in temeiul art. 480 alin. 3 Cod procedura civila, aratand ca instanta de fond nu a inteles sa intre in cercetarea fondului. Totodata sustine si solutia schimbarii in tot a sentintei atacate in sensul respingerii cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.
Sustine ca in mod gresit instanta de fond a inlaturat apararea paratei constand in exceptia de neexecutare a contractului, interpretand contractul dintre cele doua parti ca fiind un veritabil contract individual de munca, desi, prin prisma unor drepturi si obligatii directe fata de autoritatea contractanta C., reclamanta se afla sub un raport de munca atipic.
Sustinerile reprezentantului reclamantei cu privire la faptul ca, parata putea sa achite, raportat la activitatile efectiv prestate de catre reclamanti, o parte din drepturile salariale aferente acestor activitati efectiv prestate de catre parata, sunt neintemeiate, intrucat aceste activitati trebuiau si puteau fi efectuate in integralitate, avand in vedere faptul ca, parata la termenele stabilite de catre autoritatea contractanta era obligata a transmite rapoartele de activitate aferente activitatiilor prestate de catre aceasta continand toate datele, informatiile detaliate, precum si toate aspectele necesare asa cum acestea au fost stabilite de catre autoritatea contractanta, aspecte care odata incalcate sau transmise cu intarziere conduc la concluzia clara ca   atributiile nu au fost indeplinite.
In ceea ce priveste sustinerile instantei de fond cu privire la aspectele care vizeaza posibilitatea si chiar necesitatea de a se proceda la demararea procedurii cercetarii disciplinare dispusa asupra reclamantei in calitatea acesteia de angajat al intimatei arata ca aceste raporturi de munca imbraca o forma atipica si trebuie cercetate ca atare si nu interpretate ca si sabloane ale litigiilor de munca. Astfel, motivele care au condus la imposibilitatea de a se proceda la o cercetare disciplinara sunt cele care vizeazeza natura si motivele care au condus la incheierea acestui contract de munca.
Drepturile salariale aferente lunilor in care reclamanta sustine ca si-a indeplinit toate atributiile de serviciu au fost declarate de catre autoritatea contractanta neeligibile si prin urmare nu au fost decontate sumele de bani ce rezultau din desfasurarea relatiilor de munca.
Angajatorul ca urmare a neindeplinrii corespunzatoare a sarcinilor de serviciu  in ceea ce o priveste pe reclamanta intimata, aceasta entitate a suferit un prejudiciu  prin declararea ca neeligibile a unor sume de bani constand printre altele si in drepturile salalriale cuvenite reclamntei intimate din prezenta cauza.
In mod eronat si total nelegal instanta de fond a dispus aplicarea la sumele asa zis restante a dobanzii legale si a indicelui de inflatie, aspecte prevederilor cu privire la imbogatirea fara just temei.
Raportat la toate responsabilitatile trasate in sarcina reclamantei din prisma necesitatii de implementare a Proiectului, invedereaza  instantei de judecata faptul ca, aceasta, cu incalcarea prevederilor contractuale si legale in cauza, nu si-a indeplinit sarcinile si responsabilitatile stabilite in sarcina sa, faptele sale conducand la imposibilitatea de a depune intreaga documentatie care a stat la baza implementarii efective a proiectului.
Intimata B. a formulat intampinare prin care solicita respingerea apelului. Sustine ca a primit de la apelanta cu titlul de salariu pentru activitatea prestata doar suma de 1586 lei, pentru luna aprilie. Arata ca a fost implicata in derularea proiectului GUIDE, insa nu a primit drepturile banesti cuvenite conform contractului individual de munca. Obligatia platii drepturilor salariale revenea Asociatiei A.. Potrivit contractului, intimata sustine ca avea doar atributii de intocmire a Rapoartelor de activitate, lucru pe care l-a realizat, nu si atributia de transmitere a acestor rapoarte.
In apel s-a administrat proba cu interogatoriul intimatei.
Analizand apelul formulat, in raport de motivele de apel invocate si in temeiul art. 476 si art. 477 Cod procedura civila, instanta constata ca este intemeiat.
Solicitarea apelantei de a fi aplicate dispozitiile art. 480 alin. 3 Cod procedura civila privitoare la anularea sentintei pentru necercetarea cauzei in fond, nu se impun a fi aplicate in speta, deoarece, instanta de fond a analizat cererea reclamantei pe fond, stabilind ca este intemeiata, chiar daca a inlaturat apararea paratei Asociatia A. constand in exceptia de neexecutare a contractului.
In concret, instanta de apel constata ca sunt fondate motivele de apel ce tind la schimbarea sentintei pentru criticile ce tin de interpretarea contractului individual de munca nr. 100/10.03.2015.  
Desi parata a explicat la fond  prin intampinare ca prezentul contract de munca incheiat intre parti este un contract atipic avand in vedere ca s-a incheiat tocmai in scopul derularii programului POSDRU, totusi instanta de fond a inlaturat exceptia de neexecutare a contractului pornind de la argumentul ca acest contract individual de munca determina intre parti un veritabil raport de munca supus exclusiv legislatiei codului muncii, ceea ce impune angajatorului obligatia de plata a salariului. Solutia instantei de fond este gresita avand in vedere ca  a nesocotit raporturile contractuale dintre apelanta si finantatorul proiectului POSDRU 184/5.2/S/Axa prioritara 5, proiectul fiind finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, dupa cum rezulta din fisa postului  aflata la fila 30 din dosarul de fond necontestata de parti.  Natura juridica a acestui contract, incheiat intre apelanta si intimata nu este tipica unui contract individual de munca  asa cum a stabilit instanta de fond, iar dezlegari cu privire la caracteristicile si regimul juridic al unor astfel de contracte in care finantarea este efectuata in cadrul unor programe europene cu fonduri europene a fost data de ICCJ prin decizia nr. 5/23.06.2014 pronuntata de completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicata in MO 686/19.09.2014.
Chiar daca situatia de fapt din prezenta speta nu este identica celei din cauza in care s-a pronuntat decizia ICCJ mentionata, dezlegarile date cu privire la natura contractelor incheiate cu  expertii din cadrul acestor proiecte sunt opozabile si prezentei cauze  din moment ce este vorba tot de desfasurarea si plata proiectului POSDRU  Axa prioritara 5.
 Astfel, s-a stabilit ca modalitatea de plata a persoanelor implicate in activitatile din cadrul proiectelor a fost determinata prin incheierea unor contracte, in care sunt prevazute atat activitatea prestata de catre specialistii respectivi in desfasurarea proiectului, cat si suma de bani reprezentand plata acordata pentru prestatie.
Asadar, intrucat prin contractele respective creanta este stabilita in integralitatea ei, fiind determinata exact suma ce reprezinta plata acordata specialistilor, in temeiul unor clauze contractuale asumate de parti, aceasta suma nu mai poate fi modificata, ulterior, prin vointa exclusiva a partilor semnatare ale CIM.
„Contractele, conventiile incheiate cu specialistii implicati in proiecte, desi intitulate contracte de munca, nu prezinta, totusi, caracteristicile tipice ale unor astfel de contracte. Dimpotriva, este vadita natura lor juridica civila, fiind incheiate punctual, in legatura cu activitati si servicii expres individualizate, prestate de specialistii respectivi in cadrul larg al activitatilor desfasurate in temeiul proiectului finantat din fonduri comunitare, respectiv din imprumuturi externe, in schimbul unei contraprestatii, plata cuvenita, care a fost negociata intre parti” s-a stabilit de ICCJ prin decizia indicata.
Prin urmare, contractul in speta  este unul atipic celui de munca, drept pentru care nu-i sunt aplicabile exclusiv dispozitiile din codul muncii, partile putand invoca exceptia neexecutarii contractului aplicabila contractelor civile.
Daca „exceptio non adimpleti contractus" este primita, ca si mijloc de aparare aflat la dispozitia uneia dintre partile contractului sinalagmatic pe care il exercita in cazul in care i se pretinde executarea obligatiei ce-i incumba, fara ca partea care pretinde aceasta executare sa-si execute propriile obligatii, instanta de apel analizand probatoriul administrat la fond, respectiv inscrisurile depuse de parti, constata ca, exista suficiente dovezi care sa stabileasca o neindeplinire corespunzatoare a atributiilor din fisa postului de catre intimata reclamanta. Din corespondenta purtata intre intimata si colaboratoarea sa D. - fila 35-42 dosar fond rezulta ca intimata a intocmit cu intarziere (raportul din luna iunie) dar si defectuos (raportul pe luna martie), rapoartele lunare despre care se facea vorbire si in fisa postului, fiindu-i chiar restituit pentru completari (raportul pentru luna mai).
Tocmai de aceea, sumele solicitate la plata de intimata, in calitate de expert, in baza statelor de plata intocmite de acesta pentru luna martie 2015 nu au fost aprobate la plata efectiva, fiind declarate neeligibile de finantator dupa cum rezulta si din inscrisul fila 72 dosar fond inregistrat sub nr. xx24/17.08.2015 la OIRPOSDRU – Regiunea Centru. Aceeasi situatie a fost prezentata de apelanta parata si pentru sumele pretinse de intimata pentru lunile mai si iunie, fiind declarate neeligibile.  Doar pentru luna aprilie 2015 s-a aprobat ca plata eligibila suma de 1587 lei catre intimata conform aceluiasi inscris fila 72 dosar fond.
Nu se poate retine ca atributiile intimatei constau doar in intocmirea rapoartelor, fara obligatia de transmitere a acestora, avand in vedere ca in fisa postului este descrisa o astfel de atributie. Ori, din corespondenta purtata  intre intimata si D. rezulta ca intocmirea rapoartelor lunare de catre intimata presupunea implicit si trimiterea lor in format editabil, ceea ce nu poate constitui o aparare fondata pentru respingerea apelului.
In consecinta, in temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va admite apelul formulat si va schimba in tot sentinta atacata in sensul respingerii cererii reclamantei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016