InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene.

(Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Potrivit dispozitiilor art. 267 din Tratat, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, de catre instanta nationala este obligatorie atunci  cand, o astfel de intrebare este formulata in fa?a instan?ei na?ionale ale carei decizii nu pot fi supuse unei cai de atac in dreptul intern (a?a cum este cazul spe?ei dedusa judeca?ii, aflata, in calea de atac a contesta?iei, in etapa camerei preliminare).
Cu toate acestea, instanta nationala nu dispune in mod automat sesizarea Curtii cu o intrebare preliminara, ci potrivit jurisprudentei instantei europene, instanta nationala analizeaza solicitarea de sesizare cu o intrebare preliminara, in functie de criteriile stabilite de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in jurisprudenta sa.
Pentru a se putea dispune sesizarea Curtii cu o intrebare preliminara, instanta nationala trebuie sa verifice, indeplinirea cumulativa a trei conditii : intrebarea adresata sa fie relevanta, dispozi?ia comunitara sa nu fi facut deja obiectul unei interpretari din partea Cur?ii, aplicarea corecta a dreptului comunitar se impune cu o asemenea eviden?a, incat nu mai lasa loc niciunei indoieli rezonabile (hotararea din data de 6 octombrie 1982, SRL CILFIT ?i Lanificio de Gavardo Spa contra Ministerului Sanata?ii )

Prin incheierea nr. 56/CP din data de 05.07.2017, Judecatorul de camera preliminara a respins solicitarea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cu o intrebare preliminara, ca inadmisibila, pentru urmatoarele considerente.
Prin aceeasi incheiere au fost analizate si contestatiile declarate de catre inculpati, impotriva incheierii data de catre judecatorul de camera preliminara de la prima instanta, prin care s-a constatat legalitatea sesizarii si s-a dispus inceperea judecatii, in cauza.
Analiza cererii de sesizare a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, formulata de catre inculpatul A.
Analizand cererea formulata de catre inculpatul A. de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, se constata ca, aceasta este inadmisibila, deoarece nu sunt indeplinite cumulativ, cerintele stabilite de catre aceasta instanta, in jurisprudenta sa, pentru urmatoarele considerente:
Inculpatul A. a solicitat sesizarea Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, invocand prevederile art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene.
Obiectul acestei solicitari de sesizare este dat de directiva 2012/13/UE a Parlamentului European ?i a Consiliului din data de 22 mai 2012, respectiv, inculpatul formuland urmatoarele intrebari.
1.Daca art. 6 paragraful 1 din Directiva trebuie interpretat in sensul ca, prin persoane suspectate sau acuzate se in?elege numai persoana notificata oficial ?i explicit de existen?a unei acuza?ii indreptata impotriva sa sau se in?elege ?i persoana careia i s-a adus la cuno?tin?a in mod implicit existen?a unei acuza?ii indreptate impotriva sa?
2. In cazul infrac?iunilor continuate, care cuprind mai multe acte de executare comise la diferite intervale de timp ?i care, fiecare dintre ele realizeaza con?inutul aceleia?i infrac?iuni, art. 6 par. 3 din Directiva implica o informare detaliata pentru fiecare dintre aceste acte de executare, cu indicarea actului de executare ?i a datei la care a fost comisa fapta?
In sus?inerea acestei cereri, inculpatul a invederat faptul ca, sunt indeplinite cerin?ele prevazute de Tratat ?i jurispruden?a CJUE pentru sesizarea Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul art. 267 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene.
Inculpatul a invocat faptul ca potrivit dispozi?iilor art. 267 din Tratatul Uniunii Europene, dispozi?iile acestuia se aplica cu prioritate fa?a de alta dispozi?ie  de drept intern, prin raportare la dispozi?iile art. 148 din Constitu?ie.
Analizand cererea de sesizare a Cur?ii de Justi?ie, judecatorul de camera preliminara constata ca, aceasta este inadmisibila nefiind indeplinite cerin?ele consacrate in jurispruden?a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara.
Curtea de Justi?ie a statuat in jurispruden?a sa (amintim hotararea din data de 6 octombrie 1982, SRL CILFIT ?i Lanificio de Gavardo Spa contra Ministerului Sanata?ii) care sunt condi?iile pe care trebuie sa le indeplineasca o astfel de cerere, pentru a fi admisibila, iar instan?a na?ionala sa poata dispune sesizarea cu o intrebare preliminara.
Astfel prin hotararea mai sus aratata s-a statuat, in sensul ca, o instan?a na?ionala ale carei decizii nu pot face obiectul unei cai de atac in dreptul intern trebuie, atunci cand i se adreseaza o intrebare de drept comunitar, sa i?i indeplineasca obliga?ia de sesizare a Cur?ii de Justi?ie, cu urmatoarele excep?ii:
1.Intrebarea adresata nu este relevanta.
2.Dispozi?ia comunitara a facut deja obiectul unei interpretari din partea Cur?ii.
3. Aplicarea corecta a dreptului comunitar se impune cu o asemenea eviden?a, incat nu mai lasa loc niciunei indoieli rezonabile.
Curtea de  Justi?ie a mai subliniat faptul ca existen?a unei astfel de posibilita?i trebuie sa fie evaluata in func?ie de caracteristicile proprii dreptului comunitar, de dificulta?ile specifice pe care le presupune interpretarea acestuia ?i de riscul divergen?elor de jurispruden?a din cadrul Comunita?ii.
Intr-adevar, dispozi?iile art. 267 din Tratat prevad obligativitatea instan?ei na?ionale de a adresa intrebarea preliminara, atunci cand, o astfel de intrebare este formulata in fa?a instan?ei na?ionale ale carei decizii nu pot fi supuse unei cai de atac in dreptul intern (a?a cum este cazul spe?ei dedusa judeca?ii, aflata, in calea de atac a contesta?iei, in etapa camerei preliminare).
Insa, instan?a na?ionala in fa?a carei se formuleaza o astfel de solicitare de sesizare a CJUE,  reprezinta un filtru de verificare a indeplinirii condi?iilor  prevazute de jurispruden?a Cur?ii, condi?ii pe care le-am enumerat mai sus.
Judecatorul de camera preliminara, avand in  vedere dispozi?iile legale cu privire la care s-au formulat intrebarile preliminare, obiectul camerei preliminare, cererile ?i excep?iile formulate de catre inculpatul A., in cadrul acestei proceduri ?i con?inutul intrebarilor formulate, constata ca, solicitarea formulata de catre acesta, de sesizare a CJUE cu intrebarile preliminare mai sus aratate este inadmisibila.
Pentru sesizarea Cur?ii de Justi?ie este necesar sa fie indeplinite cumulativ toate cele trei condi?ii, neindeplinirea uneia dintre ele, precum in spe?a, atragand, inadmisibilitatea cererii.
Referitor la prima intrebare preliminara formulata de catre inculpat, cu privire la art. 6 paragaful 1 din Directiva 2012/13/UE, judecatorul de camera preliminara constata ca, nu exista nicio indoiala rezonabila cu privire la aplicarea textului din directiva invocata, dispozi?iile acestuia fiind unele clare, astfel ca nu necesita o intrebare adresata Cur?ii. Neindeplinirea acestei cerin?e pentru sesizarea Cur?ii de Justi?ie determina inadmisibilitatea solicitarii formulate de catre inculpatul A..
Potrivit art. 6 paragraful 1 din Directiva 2012/13/UE, statele membre se asigura ca persoanele suspectate sau acuzate primesc informa?ii cu privire la fapta penala de a carei comitere acestea sunt suspectate sau acuzate. Informa?iile respective se furnizeaza cu promptitudine ?i cu detaliile necesare pentru a se putea garanta caracterul echitabil al procedurilor ?i exercitarea efectiva a dreptului la aparare.
Sunt intemeiate sus?inerile inculpatului din cererea adresata instan?ei de sesizare a Cur?ii in sensul ca potrivit prevederilor art. 267 din Tratatul de func?ionare a Uniunii Europene, dispozi?iile acestuia au prioritate fa?a de dreptul intern, insa in cauza nici un organ judiciar care a realizat activita?i in cauza, nu a negat acest drept al inculpatului.
Judecatorul de camera preliminara constata ca, aceste dispozi?ii se aplica de catre organele judiciare, s-au aplicat ?i in spe?a dedusa judeca?ii, in sensul ca la momentul inceperii urmaririi penale in personam (efectuare in continuare a urmaririi penale) aceste dispozi?ii i-au fost aplicate inculpatului, in sensul ca, i s-a adus la cuno?tin?a in mod direct, explicit ?i amanun?it acuza?ia care i se aduce ?i incadrarea juridica a faptelor de care este acuzat. Prin urmare, inca de la acest moment, inculpatul a fost in masura sa i?i exercite in mod corespunzator un drept la aparare efectiv, cunoscand amanun?it, oficial, explicit, atat acuza?ia adusa in fapt, dar ?i incadrarea juridica a faptelor.
Este evident ca, acuza?ia adusa unei persoane se considera adusa la cuno?tin?a, doar cand aceasta este facuta in mod oficial, explicit, intr-un cadru procesual bine determinat, a?a cum s-a intamplat ?i in spe?a dedusa judeca?ii. Cu ocazia dobandirii calita?ii de suspect inculpatului A., pe langa aspectele pe care le-am enumerat mai sus, referitoare la acuza?ie, i-au fost aduse la cuno?tin?a ?i drepturile procesuale de care acesta dispune, fiind liber sa le exercite.
Mai mult acuza?ia i-a fost adusa la cuno?tin?a, din nou la finalizarea urmaririi penale, dupa momentul trimiterii in judecata ?i sesizarea instan?ei cu rechizitoriu, cand inculpatul potrivit dispozi?iilor procedurale a primit un exemplar al actului de sesizare, cu privire la care a avut timp suficient sa il studieze ?i sa i?i formuleze apararile corespunzatoare in camera preliminara.
In urma solicitarilor efectuate de catre inculpat, actul de sesizare a fost remediat, in sensul ca, procurorul a explicat intr-o maniera detaliata acuzarea, textele de lege pretins a fi incalcate de catre acest inculpat, a?a cum s-a solicitat de catre judecatorul de camera preliminara de la fond.
Prin urmare, la momentul de debut al cercetarii judecatore?ti, inculpatul cunoa?te acuza?ia in mod oficial, explicit, amanun?it, cunoa?te atat starea de fapt, dar ?i incadrarea juridica, astfel ca nu exista nicio indoiala ca nu ar putea sa i?i exercite o aparare efectiva.
Raportat la aceste considerente, se constata inadmisibila cerere de sesizare a Cur?ii de Justi?ie, cu intrebarea preliminara referitoare la art. 6 par. 1 din Directiva 2012/13/UE, deoarece nu este indeplinita cea de-a treia cerinta enumerata, mai sus la analiza conditiilor stabilite de jurisprudenta CJUE, pentru sesizarea cu o intrebare preliminara.
Cea de-a doua intrebare vizeaza art. 6 paragraful 3 din aceea?i directiva, care reglementeaza urmatoarele – statele membre se asigura ca, cel mai tarziu la prezentarea fondului acuzarii in instan?a, se ofera informa?ii detaliate cu privire la acuzare, inclusiv natura ?i incadrarea juridica a infrac?iunii, precum ?i forma de participare a persoanei acuzate.
?i in privin?a acestei intrebari, judecatorul de camera preliminara constata ca nu exista nicio indoiala cu privire la aplicarea acestui text din directiva, deoarece, a?a cum am aratat mai sus, la analiza primei intrebari, inculpatul A., cunoa?te, intr-o maniera detaliata acuzarea care i se aduce, natura acesteia, incadrarea juridica ?i forma de participare penala.
Inculpatul a fost trimis in judecata, pentru savar?irea infrac?iunii de abuz in serviciu daca func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fapta prevazuta de art. 13 ind. 2 din legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 cod penal. In cuprinsul rechizitoriului, iar ulterior, prin ordonan?a de remediere a neregularita?ilor s-a precizat ?i explicat starea de fapt, dar ?i fiecare act material al infrac?iunii continuate, in ce consta ?i in ce perioada a fost comis fiecare dintre actele materiale.
Prin urmare, in spe?a suntem in prezen?a unei acuza?ii prezentate intr-o maniera detaliata, cu indicarea in fapt a acesteia, a actelor materiale, a intinderii in timp a acestora, astfel ca nu exista nicio indoiala cu privire la aplicarea textului din directiva invocata. Garan?iile din dreptul intern cu privire la modalitatea de informare a persoanei acuzate sunt conforme cu textul directivei, motiv pentru care nu se impune sesizarea Cur?ii nici cu cea de-a doua intrebare preliminara, a?a cum solicita inculpatul.
Inculpatul A. a beneficiat pe parcursul derularii procesului penal, pana la acest moment al finalizarii etapei camerei preliminare, de respectarea dispozi?iilor art. 6 paragraful 1 ?i 6 paragraful 3 din directiva invocata ?i cu referire la care s-a solicitat sesizarea CJUE cu o intrebare preliminara.
Judecatorul na?ional este chemat sa interpreteze legisla?ia na?ionala incidenta in spe?a, cu respectarea garan?iilor impuse de legisla?ia europeana, avand in vedere principiul priorita?ii dreptului Uniunii asupra dreptului intern.
In cauza, se constata ca, garan?iile invocate de catre inculpatul A. din cele doua texte ale directivei, au fost respectate, nu ridica indoieli cu privire la modul de interpretare ?i  aplicare al acestora, motiv pentru care nefiind indeplinita una dintre cele trei cerin?e enumerate mai sus, nu se impune sesizarea Cur?ii cu intrebarile preliminare formulate de catre acest inculpat ?i expuse, la inceputul prezentelor considerente.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016