InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 1

plangere impotriva incheierii de carte funciara – nu se pot invoca prin actiunea avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara motive ce tine de executarea silita imobiliara, ce pot face numai obiectul contestatiei la executare

(Hotarare nr. 493 din data de 17.01.2017 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1)

Domeniu | Dosare Judecatoria Sectorului 1 | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 1

Deliberand asupra prezentei cauze, in conformitate cu dispozitiile art. 395 alin. 1 Cod procedura civila, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, la data de 14.11.2016, sub nr. ……., petenta M.A.M. a formulat plangere impotriva Incheierii de reexaminare nr. 92180 din Dosarul nr. 92180/21.09.2016 pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, solicitand radierea notarii urmaririi imobilului apartament nr. 1, situat in …….., avand numar cadastral ……, inscrisa in cartea funciara nr. ……., sub A1, conform dosar de executare nr. ……. aflat pe rolul BEJ B.V., acesta nedispunand de o incuviintare de executare silita imobiliara, iar respectivul imobil avand inscrisa in cartea funciara o clauza de inalienabilitate ce indeplineste conditiile de validitate prevazute de art. 627 Cod civil, avand ca efect insesizabilitatea bunului respectiv, conform art. 629 alin. 3 Cod civil.
In motivarea plangerii, petenta a invocat prevederile art. 629 alin. 3, art. 2329 alin. 2 si art. 2324 alin. 1 Cod civil si a afirmat ca executorul judecatoresc nu dispune de o incuviintare de executare silita imobiliara. A mai sustinut ca executarea silita imobiliara este vadit excesiva in raport cu creanta ce urmeaza a fi satisfacuta, vanzarea imobilului ipotecat nefiind de natura sa asigure recuperarea vreunei sume de bani pentru creditorul B.T.S.A.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 629 alin. 3, art. 2329 alin. 2 si art. 2324 alin. 2 Cod civil.
Pentru dovedirea cererii, petenta a depus inscrisuri.
Plangerea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 50 lei, dovada de achitare fiind anulata si atasata la dosar (fila 17).
In temeiul art. 532 alin. 2 Cod procedura civila, instanta a dispus citarea intimatei B.T. S.A., prin imputernicit I.C.C. S.R.L., in calitate de persoana interesata, aceasta fiind titularul inscrierii cu privire la care se solicita radierea.
La data de 5.01.2017, intimata a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata, intrucat notarea urmaririi silite este actiunea legala, avand la baza documentatia prevazuta de art. 195 alin. 3 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului ANCPI nr. 700/2014, iar in cartea funciara nu sunt notate inalienabilitatea si insesizabilitatea imobilului, ci interdictii conventionale de instrainare.
In conformitate cu art. 31 alin. 4 din Legea nr. 7/1996, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1, a inaintat Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti dosarul incheierii atacate.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe prevederile art. 712 si urmatoarele Cod procedura civila.
In dovedirea intampinarii, intimata a solicitat administrarea probei cu inscrisuri.
Instanta a incuviintat si a fost administrata, la solicitarea petentei, proba cu inscrisuri.
Analizand sustinerile partilor si probele administrate in vederea solutionarii plangerii formulate impotriva incheierii de respingere a cererii de reexaminare, instanta retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti Sector 1 sub nr. 85032/01.04.2016 (fila 32), Biroul Executorului Judecatoresc B.V. a solicitat notarea urmaririi silite imobiliare in dosarul nr. …., pentru suma de 27.193,36 lei, pentru suma de 27.193,36 lei, in favoarea creditoarei BT, prin imputernicit I.C.C. S.R.L., asupra imobilului avand numar cadastral 254227-C1-U6, situat in Bucuresti, ..., sector 1.
Prin Incheierea nr. 85032 din 1.09.2016 (fila 24), registratorul de carte funciara a admis cererea cu privire la imobilul cu nr. cadastral ….. inscris in cartea funciara nr. …. si, potrivit art. 822 alin. 1 Cod procedura civila, a dispus notarea urmaririi imobilului.
Impotriva acestei incheieri, petenta a formulat cerere de reexaminare (fila 39), prin care a solicitat radierea notarii urmaririi imobilului, pentru motivele reiterate prin plangerea de carte funciara ce face obiectul prezentei cauze.
Cererea de reexaminare a fost respinsa prin Incheierea de reexaminare nr. 92180 din 23.10.2016 (fila 38), registratorul de carte funciara retinand ca executarea silita a fost incuviintata prin toate formele, precum si ca, la pozitia B9 din cartea funciara, sunt inscrise obligatii de a nu face, iar nu clauza de inalienabilitate si clauza de insesizabilitate.
Plangerea formulata de petenta impotriva Incheierii de reexaminare nr. 92180 din 23.10.2016 emisa de O.C.P.I. Bucuresti – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 in Dosarul nr. 92180/21.09.2016 este netemeinica, notarea inceperii urmaririi silite imobiliare asupra imobilului avand numar cadastral …., situat in Bucuresti, str. ……., realizandu-se cu respectarea prevederilor art. 822 alin. 1 Cod procedura civila, in baza Incheierii din camera de consiliu din data de 5.05.2016 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in Dosarul nr. ….. (fila 34).
Toate motivele invocate de petenta prin plangerea de carte funciara sunt neintemeiate, intrucat acestea nu vizeaza neindeplinirea vreunei conditii pentru efectuarea notarii inceperii executarii silite in temeiul art. 822 alin. 1 Cod procedura civila, ci privesc legalitatea initierii executarii silite imobiliare, care poate fi contestata doar pe calea contestatiei la executare, conform art. 712 Cod procedura civila.
Totodata, invocarea de catre petenta a existentei unei clauze de inalienabilitate a imobilului apare ca fiind neintemeiata, avand in vedere ca in cartea funciara nr. 254227-C1-U6, sub nr. B9, este notata o interdictie de instrainare si grevare, iar nu o clauza de inalienabilitate, nefiind mentionata durata inalienabilitatii prevazuta de art. 627 Cod civil, astfel incat nu sunt aplicabile dispozitiile art. 629 alin. 3 Cod civil.
Invocarea de catre petenta a lipsei incheierii de incuviintare a executarii silite imobiliare este neintemeiata, fiind contrazisa de Incheierea din camera de consiliu din data de 5.05.2016 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in Dosarul nr. ….., prin care s-a incuviintat executarea silita, in oricare dintre formele prevazute de lege, inclusiv executarea silita imobiliara.
Sustinerile petentei privind imposibilitatea realizarii creantei creditorului BT S.A. prin executarea silita a imobilului ipotecat nu privesc legalitatea notarii inceperii executarii silite in cartea funciara, ci oportunitatea masurilor de executare silita.
In concluzie, avand in vedere ca notarea inceperii executarii silite imobiliare s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 902 alin. 2 pct. 17 Cod civil raportat la art. 822 alin. 1 Cod procedura civila, precum si ca motivele de nelegalitate invocate de petenta privesc executarea silita imobiliara, iar nu incheierea emisa de catre registratorul de carte funciara, instanta considera ca a fost corecta solutia de respingere a cererii de reexaminare formulata de petenta, dispusa prin Incheierea atacata.
Atat timp cat executarea silita asupra imobilului aflat in proprietatea petentei nu a incetat si nu a fost anulata ca urmare a formularii unei contestatii la executare, notarea acesteia in cartea funciara este necesara pentru informarea tertilor, conform art. 902 alin. 2 pct. 17 Cod civil.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 31 din Legea nr. 7/1996, instanta va respinge ca neintemeiata plangerea impotriva Incheierii de reexaminare nr. 92180 din 23.10.2016 emisa de O.C.P.I. Bucuresti – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 in Dosarul nr. 92180/21.09.2016.
In conformitate cu art. 31 alin. 6 din Legea nr. 7/1996, prezenta hotarare judecatoreasca se va comunica, din oficiu, biroului teritorial, dupa ramanerea definitiva.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
DISPUNE:

Respinge ca neintemeiata plangerea privind pe petenta M.A.M., si pe intimata B.T. S.A formulata impotriva Incheierii de reexaminare nr. 92180 din 23.10.2016 emisa de O.C.P.I. Bucuresti – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 in Dosarul nr. 92180/21.09.2016.
Prezenta hotarare judecatoreasca se va comunica, din oficiu, biroului teritorial, dupa ramanerea definitiva.
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Apelul si motivele de apel se depun la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 17.01.2017.

PRESEDINTE: GREFIER:
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016