InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 1

reziliere contract – pentru o opera rezilierea contractului este necesar sa exista o neindeplinire a obligatiilor contractuale asumate de catre parata, simpla mentiune conform careia parata a adaugat in sarcina reclamantei obligatii suplimentare care nu a

(Hotarare nr. 1657 din data de 14.03.2017 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1)

Domeniu | Dosare Judecatoria Sectorului 1 | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 1

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti la data de 18.10.2016, sub nr. …., reclamanta G.C.  a chemat in judecata pe paratul CMU S.R.L. , solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna rezilierea contractului privind nasterea incheiat la data de 23.02.2016.
In motivare, reclamanta a aratat ca la data de 23.02.2016, in calitate de beneficiar,  a incheiat cu CMU S.R.L. , in calitate de prestator, un contract privind nasterea, avand ca obiect prestarea de catre R.M. in favoarea Pacientei a serviciilor medicale mentionate in anexa nr 1- Oferta Comerciala si Anexa 2. Potrivit Anexei 1 din contract, onorariul personalizat conform optiunilor exprimate si reducerilor aplicate a fost de 9.825 lei.
A mai aratat reclamanta ca, ulterior, au fost emise pe numele sau mai multe facturi, respectiv: factura CMU194/60689/23.02.2016 in valoare de 5.992 lei, factura CMU194/60733 din 24.02.2016 in valoare de 13.918 lei, factura CMU194/61253 din 01.03.2016 in valoare de 450 lei si factura CMU194/61267 din 01.03.2016 in valoare de 11.342,2 lei.
Reclamanta a mai subliniat ca a achitat aproximativ 13.000 lei, in conditiile in care valoarea contractului in baza caruia s-au emis facturile mentionate era de 9.825 lei. Mai mult, la data de 15.09.2016 a fost notificata cu privire la un rest de plata de 11.062,2 lei, rest de plata nejustificat, fara a se mentiona, insa, ce reprezinta acea suma.
In drept, reclamanta  a invocat disp. art. 1.549 si urm. C civ., art 194 si urm. c proc civ.
In dovedire, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, precum si a probei cu interogatoriul.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de658,11 lei, conform art 3 din OUG nr. 80/2013.
La data de 13.12.2016, parata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, ca neintemeiata.
In motivare, parata a aratat, in esenta, ca inainte de semnarea contractului in baza prevederilor art IV paragraful 4.1 lit f, reclamanta a discutat cu reprezentantul Paratului toate clauzele contractuale, si i s-a explicat in amanunt ce insemna semnarea unui contract, care sunt costurile totale, care sunt costurile suplimentare, care sunt serviciile neincluse. A mai aratat ca ulterior nasterii, copilul reclamantei a avut nevoie de continuarea tratamentului de specialitate, fiind prestate servicii medicale neincluse in costurile achitate de reclamanta.
In drept, parata a invocat disp. art. 1549 si urm. c civ.
In dovedire a solictat incuviintarea probei cu inscrisuri, precum si a probei cu interogatoriul.
  In temeiul art 258 rap. la art 255 C proc civ, instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri, precum si proba cu interogatoriul, apreciind ca aceste probe sunt concludente, pertinente si utile solutionarii cauzei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
La data de 23.02.2016, reclamanta, in calitate de beneficiar, a incheiat cu CMU S.R.L. , in calitate de prestator, un contract privind nasterea, avand ca obiect prestarea de catre R.M. in favoarea Pacientei a serviciilor medicale mentionate in anexa nr 1- Oferta Comerciala si Anexa 2. Potrivit Anexei 1 din contract, onorariul personalizat conform optiunilor exprimate si reducerilor aplicate a fost de 9.825 lei. (f. 5-18).
Ulterior, au fost emise pe numele reclamantei mai multe facturi, respectiv: factura CMU194/60689/23.02.2016 in valoare de 5.992 lei, factura CMU194/60733 din 24.02.2016 in valoare de 13.918 lei, factura CMU194/61253 din 01.03.2016 in valoare de 450 lei si factura CMU194/61267 din 01.03.2016 in valoare de 11.342,2 lei.
Potrivit dispozitiilor art. 1270 alin. (1) C.civ., conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante, iar conform art. 1350 alin. (1) C.civ., orice persoana trebuie sa isi execute obligatiile pe care le-a contractat, in cazul in care nu isi indeplineste aceasta indatorire, ea este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata sa repare acest prejudiciu.
Conform art. 1549 C.civ., pentru a opera rezilierea contractului (sanctiune specifica actelor juridice civile cu executare succesiva cum este contractul de leasing) este necesara intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii: sa existe o neexecutare, chiar partiala, dar substantiala, a obligatiilor contractuale asumate de parat, neexecutarea obligatiilor contractuale sa se datoreze culpei acestuia, iar paratul sa fi fost pus in intarziere, afara de cazurile in care este de drept in intarziere.
In speta, prin contractul incheiat la data de 23,02.2016, parata si-a asumat o serie de obligatii enumerat in art.4.1, obligatii care in speta au fost indeplinite.
Prin actiunea formulata, reclamanta nu indica in realitate o neexecutare a contractului, ci, sustine ca parata a stabilit in sarcina sa obligatii suplimentare, care nu au fost convenite prin contract, fiind emise in acest sens facturi fiscale in cuantum total de 11.062,2 lei.
Prin urmare, nu se poate retine o neexecutare culpabila a contractului din data de 23.02.2016 din partea paratei, reclamanta avand eventual, la dispozitie o alta cale procedurala, respectiv o actiune in constatare a unui fapt negativ, respectiv ca nu datoreaza suma de  11.062,2 lei si nu o actiune in rezilierea contractului.
Pentru toate aceste considerente, instanta va respinge, ca neintemeiata actiunea formulata de reclamanta G.C.  in contradictoriu cu  paratul CMU S.R.L..

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge actiunea privind pe reclamanta G.C., si pe parata CMU S.R.L,  ca neintemeiata.
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecatoria Sectorului 1.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 14.03.2017
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016