Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Anulare decizie de concediere

(Sentinta civila nr. 298 din data de 02.04.2015 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Contracte de munca | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de 28.07.2014 sub nr. 2508/104/2014 pe rolul Tribunalului Olt, reclamantul B.D.a chemat in judecata pe parata  SC S. E.  O. SA si SC S. E.  O. SA - PRIN A. J. M.& A. R. & I. S.L, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea deciziei de concediere colectiva nr. 296 emisa de angajator la data de 17.06.2014, repunerea in situatia anterioara, in sensul reintegrarii pe postul detinut anterior incetarii contractului individul de munca , respectiv in functia de inginer in cadrul Serviciului Comercial Achizitii;obligarea paratei la plata de despagubiri banesti, egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si cu celelalte drepturi banesti prevazute in contractul individual de munca si contractul colectiv de munca inregistrat la ITM Dolj sub nr. 100/23.04.2012 de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva.
In fapt arata ca prin instiintarea de preaviz nr. 1969/ 03.03.2014 i-a fost comunicat faptul ca, in urma hotararii Consiliului de Administratie nr. 1/21.02.2014 prin zare s-a aprobat Planul de Reorganizare, locul sau de munca se desfiinteaza , in baza aprobarii noii structurii organizatorice. Prin urmare, in baza prevederilor art. 65 - 67 din Codul Muncii, contractul individual de munca incheiat urmeaza sa inceteze, pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
La data de 17.06.2014 Directorul General al societatii a emis decizia contestata prin care a decis, in temeiul art. 65 si urmatoarele din Codul Muncii, precum si dispozitiile art. 4.90 alin. 3 lit. B. pct. a din Contractul Colectiv de Munca, incetarea contractului individual de munca.
Arata reclamantul ca potrivit prevederilor art. 78 din Codul Muncii "concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lega este lovita de nulitate absoluta.
Astfel angajatorul nu a respectat dispozitiile art. 72 din actul normativ invocat potrivit carora ,, in situatia in care, ulterior consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, potrivit prevederilor art. 69 si 71, angajatorul decide aplicarea masurii de concediere colectiva, acesta are obligatia de a notifica in scris inspectoratul teritorial de munca agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Ori din preambulul deciziei contestate nu rezulta indeplinire de catre angajator a acestei dispozitii legale si nici respectarea termenului legal de cel putin 30 de zile in care trebuia indeplinita obligatia.
Angajatorul a emis decizia de concediere in aceeasi zi in care a primit raspunsul sindicatului cu privire la notificarea adresata sindicatului cu privire la intentia de concediere, respectiv la data de 03.03.2014, data la care a primit si adresa de raspuns a sindicatului cu nr. 20. De asemenea nu rezulta ca, angajatorul ar fi comunicat notificarea cu nr. 1652/25.02.2014 prevazuta la art. 69 alin. 2 din Codul Muncii si inspectoratului teritorial de munca si agentiei de ocupare a fortei de munca la aceeasi data la care a comunicat-o sindicatului, conform art. 70 din acelasi act normativ.
Potrivit art. 4.91 din Actul aditional nr. 4 la contractul colectiv de munca inregistrat la I.T.M. Dolj sub nr. 100/23.04.2012 ,,in cazul in care la nivelul societatii, angajatorul este in situatia de a opera reduceri de personal prin concedieri colective, ca urmare a proceselor de restructurare, reorganizare , se va proceda cu respectarea legislatiei in vigoare.
Angajatorul va anunta in scris organizatia sindicala reprezentativa cu privire la numarul si structura posturilor pe care intentioneaza sa le reduca, asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si a eventualelor posibilitati de redistribuire a acestora.
Anuntul de face astfel: cu 120 zile calendaristice inainte, in cazul lichidarii; cu   60-90   zile   calendaristice   inainte,   daca   reducerea   se   datoreaza
reorganizarii activitatii integrale a societatii, inchiderii operationale partiale
sau reorganizarii societatii, in functie de marimea si amploarea actiunii.
Angajatorul are obligatia ca in interiorul perioadelor prevazute mai sus, cu maxim 30 de zile calendaristice anterior emiterii deciziilor de concediere, sa inainteze organizatiei sindicale reprezentative, toate informatiile privitoare la : numarul total si categoriile de salariati, motivele care determina concedierea preconizata, numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere, masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor, masurile   pentru   atenuarea   consecintelor   concedierii   si   compensatiile   ce
urmeaza a fi acordate salariatilor concediati conform dispozitiilor legale si/sau
Contractului Colectiv de Munca aplicabil, data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile, termenul inlauntrul caruia sindicatul sau dupa caz reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati.
Din decizia contestata reiese ca angajatorul nu a respectat aceasta obligatie in ceea ce priveste termenul de notificare din moment ce notificarea a fost transmisa sindicatului la data de 25.02.2014 iar deciziile de concediere au fost emise la data de 03.03.2014, deci dupa numai 6 zile de la comunicarea notificari.
De asemenea, in decizia contestata nu este mentionat care a fost criteriul din ordinea de prioritate care i-a fost aplicabil, dintre cele stabilite prin prevederile art. 4.95 din Contractul Colectiv de Munca si Metodologia privind concedierea pentru motive ce nu tin de persoana salariatului (concedierea colectiva) aprobata de parteneri sociali prin procesul verbal inregistrat sub numarul 1514/19.02.2014.
Mentioneaza ca nu se incadra in nici unul din criteriile de stabilire a ordinii de prioritati la concedierea colectiva avand in vedere varsta pe care o are si faptul ca nu a facut concurenta neloiala societatii.
Pe de alta parte, potrivit art. 69 alin. 3 din Codul Muncii,, criteriile prevazute la alin. 2 lit. d ) se aplica numai pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta,,. Ori, desi era obligatorie, angajatorul nu a efectuat evaluarea realizarii obiectivelor de performanta in cadrul concedierii, nu a fost facuta o evaluare anuala,  pe categorii si grade profesionale    conform procedurii de evaluare stabilita prin Metodologia privind concedierea potrivit careia - "selectia ce post va fi realizata de catre o comisie numita prin decizie, din care va face parte si un membru al sindicatului reprezentativ din zona in care se afla postul vizat,,.
Art. 69 alin. 4 din Codul Muncii prevede in mod expres ca ,, obligatiile prevazute a alin. 1 si 2 se mentin indiferent daca decizia care determina concedierile colective este luata de catre angajator sau de o intreprindere care detine controlul asupra angajatorului,,.
In drept invoca dispozitiile Legii 53/2003, CCM la nivel de societate.
Au fost depuse la dosar: Hotararea consiliului de administratie nr. 1/2014,organigrama, stat de functii, CCM la nivel de unitate, plan de reorganizare.
Parata a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulate ca neintemeiata.
Se arata ca la nivelul societatii a avut loc o concediere colectiva.
Arata parata ca a respectat dispozitiile legale in ceea ce priveste concedierea colectiva, respectiv art. 69-71 Codul Muncii, si a notificat in scris Inspectoratul Teritorial de Munca si Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca cu cel putin 30 zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere, dar si sindicatului, la aceeasi data.
De asemenea au fost initiate si realizate consultari cu sindicatul reprezentativ privind concedierea.
Locul de munca detinut de contestatoar a fost suprimat din structura angajatorului, fapt impus de dificultati reale de mentinere a postului din punct de vedere economic.
Au fost respectate prevederile art. 65 CM la nivelul societatii, desfiintarea locului de munca fiind efectiva si avand o cauza reala si serioasa.
In drept sunt invocate dispozitiile art. 205 si urmatoarele din  Noul Cod de Procedura Civila, art. 36 din Legea 85/2006.
Au fost depuse la dosar actele de la baza deciziei contestate.
Parata a solicitat si suspendarea judecatii cauzei, avandin vedere deschidera procedurii generale a insolventei impotriva SC Servicii Energetice Oltenia SA.
Instanta, analizand aceasta solicitare retine ca prin sentinta Tribunalului Dolj din 14.05.2014 - dosar 2570/63/2014, in temeiulart. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 s-a dispus deschidera procedurii generale a insolventei impotriva SC S. E. O. SA.
Potrivit art. 36 - De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia actiunilor exercitate in cadrul unui proces penal.
Raportat la capetele de cerere ale prezentei actiuni numai cererea privind obligarea paratei la plata de despagubiri banesti, reprezentand salariile indexate, majorate si reactualizate tinde sa realizeze o creanta astfel ca instanta va  dispune disjungerea capatului de cerere privind obligarea paratei la plata de despagubiri banesti, reprezentand salariile indexate, majorate si reactualizate, mentinand spre solutionare restul pretentiilor.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamantul a fost angajatul paratei SC S. E. O. SA in functia de inginer la S. C. A. in cadrul D. A. E. in baza contractului individual de munca inregistrat sub nr. 15000618/30.01.2012.
 Raporturile de munca au incetat la data de 20.06.2014 prin decizia nr. 296 din 19.06.2014.
Temeiul de drept al incetarii raporturilor de munca este reprezentat de art.65 si urmatoarele din Codul muncii si art. 4.90 alin.3, lit. B pct. a) din CCM la nivel de unitate, avand loc o concediere colectiva.
Codul Muncii reglementeaza concedierea colectiva la art. 68-74.
Astfel potrivit art. 69 - (1) In cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la:
    a) metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati;
    b) atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.
    (2) In perioada in care au loc consultari, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri in timp util, angajatorul are obligatia sa le furnizeze toate informatiile relevante si sa le notifice, in scris, urmatoarele:
    a) numarul total si categoriile de salariati;
    b) motivele care determina concedierea preconizata;
    c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere;
    d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
     e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
    f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de munca aplicabil;
    g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile;
  h) termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati.
Art. 70 - Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a notificarii prevazute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca la aceeasi data la care a comunicat-o sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.
     Art. 71 - (1) Sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati, intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii.
Parata a respectat aceste dispozitii legale in ceea ce priveste concedierea colectiva, respectiv art. 69-71 Codul Muncii, si a notificat in scris I. Teritorial de M. si A. T.de O. a F. de M.cu cel putin 30 zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere, si de asemenea a notificat si sindicatul.
Astfel se regasesc la dosar notificarile 1654/25.02.2014 (catre ITM Dolj) si 1658/25.02.2014 (catre AJOFM Olt).
 Si prin adresa nr. 1652 din 25.02.2014, parata a notificat intentia de concediere colectiva a unui numar de 180 salariati catre I.T.M. Dolj, A.J.O.F.M. Olt si sindicatul reprezentativ prin adresa 1652/25.02.2014 S.L.E.O..
Ulterior acestei notificari, Sindicatul Lucratorilor din Electricitate "Oltenia", prin adresele nr. 15/28.02.2014 si nr. 20/03.03.2014 (aflate la dosar) a comunicat conducerii ca organigrama a fost discutata si analizata in cadrul Comisiei mixte Administratie - Sindicat, iar lista cu propuneri s-a efectuat pe baza unei metodologii elaborate de comun acord, fiind efectuate consultari cu Sindicatul, care si-a exprimat acordul cu privire la derularea programului reorganizare.
Din actele depuse la dosar se poate observa ca parata a urmat si procedura ulterioara acestor consultari, in conformitate cu dispozitiile art. 72 C. muncii.
Ulterior consultarii cu sindicatul reprezentativ, au fost transmise notificarile privind concedierea colectiva a unui nr. de 180 salariati catre ITM Dolj si AJOFM Olt, totodata, aceasta fiind comunicata si sindicatului.
Parata a respectat obligatiile impuse prin dispozitiile legale mai sus invocate.
Art. 65 si urmatoarele din  Codul muncii a reprezentat temeiul de drept al
concedierii reclamantului.
Astfel: art. 65 - (1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
    (2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
    Art. 66 - Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva.
Caracterul efectiv si serios al desfiintarii locului de munca ocupat de salariata rezulta din programul de reorganizare al societatii, Metodologia de concediere (aflata la dosar), organigramele si statele de functii anterioare si ulterioare concedierii.
La nivelul angajatorului, Consiliul de Administratie al SC S. E. O. SA a aprobat prin Hotararea nr. 1 din 21.02.2014, demararea procesului de reorganizare, fiind aprobat programul de reorganizare, Organigrama dupa concediere si Metodologia privind concedierea pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Masura reorganizarii a fost impusa de rezultatele negative obtinute de parata, care la sfarsitul anului 2013 conform Bilantului contabil aferent 2013, a inregistrat o pierdere in suma neta de 7.773 mii lei ceea ce a impus reorganizarea pentru eficientizarea activitatii societatii.
In cadrul Programului de reorganizare s-a stabilit desfiintarea unui numar de 180 posturi.
Din cuprinsul organigramei anterioare concedierii si statelor de functii, rezulta ca locul de munca a1 reclamantului era la Serviciul Comercial Achizitii, la nivelul careia existau un numar de 14 salariati, dintre care 2 ingineri, reclamantul regasindu-se la pozitia 87 din Statul personalului TESA si indirect productiv.
Odata cu aprobarea noii structuri organizatorice, la nivelul Serviciul Comercial Achizitii au fost desfiintate un numar de 7 posturi, astfel: 3 posturi magaziner principal cu loc de munca la Tg. - Jiu, Severin si Slatina, 1 post tehnician cu loc de munca Valcea, 1 post de inginer principal cu loc de munca Alexandria, 1 post inginer cu loc de munca Slatina si 1 post economist cu loc de munca Tg. - Jiu.
 In noua structura organizatorica au ramas 7 posturi.
Observand statul de functii ulterior concedierii se poate vedea ca postul de inginer in cadrul Serviciul Comercial Achizitii, detinut de reclamant a fost desfiintat asa cum reiese din Statul personalului tesa si indirect productiv valabil dupa disponibilizare unde la pozitiile de la nr. 56 la nr. 62 nu se mai regaseste pozitia ocupata de reclamant.
Aspectele invocate de reclamant; privind criteriile de stabilire a ordinii de prioritati nu vizeaza restructurarea postului detinut de acesta, aceste criterii aplicandu-se in situatia in care existau mai multe posturi de aceeasi natura, ori in acest caz s-au desfiintat ambele posturi de inginer, unde in afara de reclamant isi mai desfasura activitatea si un alt inginer principal (loc de munca Alexandria), al carui post a fost desfiintat de asemenea tot in cadrul Programului de restructurare.
Desfiintarea locului de munca are asadar o cauza reala, si se intemeiaza pe imprejurari obiective, dificultati economice si reorganizarea activitatii paratei.
Postul reclamantului a fost desfiintat astfel corect in conformitate Programul de reorganizare si restrangere de activitati precum si de necesitatile actuale ale societatii.
Pentru aceste considerente urmeaza a fi respinsa actiunea formulata de reclamant ca neintemeiata.
Opinia asistentilor judiciari este in conformitate cu hotararea pronuntata si considerentele.
Data publicarii pe portal: 13 iulie 2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca

Litigiu privind functionarii publici - Hotarare nr. 56 din data de 18.01.2018
ESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 258/LM/2010 din data de 10.12.2010
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 535/LM/2010 din data de 10.12.2010
Contract colectiv de munca. Nelegalitatea unor clauze stipulate cu respectarea dispozitiilor legii 130/1996 privind contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 906/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sindicat.Conditiile legale pentru reprezentativitate. - Decizie nr. 976/R/ din data de 28.11.2005
Raspunderea patrimoniala. Prejudiciu creat societatii de catre angajat. Cerere reconventionala. Restituirea garantiei retinuta de angajator. - Sentinta civila nr. 227 din data de 28.02.2012
Contestatie impotriva deciziei de impunere pentru restituirea unor sume incasate necuvenit de catre angajatul cu contract individual de munca. - Sentinta civila nr. 566 din data de 02.05.2012
Raspunderea patrimoniala a angajatilor pentru pagubele produse datorita nerespectarii atributiilor de serviciu. - Sentinta civila nr. 1216 din data de 11.10.2011
Raspunderea disciplinara. Reducerea salariului cu 10 % pe o perioada de 3 luni. - Sentinta civila nr. 203 din data de 01.03.2010
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 95 din data de 25.01.2011
Obligatii asumate prin act aditional la contractul de munca - Sentinta civila nr. 17 din data de 11.01.2011
Drepturi banesti ce decurg din Contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 419 din data de 15.04.2008
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 979 din data de 19.10.2010
Obligarea angajatului la plata unor despagubiri angajatorului pentru prejudiciul cauzat din vina salariatului - Sentinta civila nr. 94 din data de 01.02.2010
Contestatie impotriva deciziei de sanctionare disciplinara - Sentinta civila nr. 392 din data de 30.04.2009
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1386 din data de 16.12.2010
Violenta psihica. Viciu de consimtamant la incheierea actului aditional la CIM - Decizie nr. 83/AP din data de 03.03.2014
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca - Decizie nr. 240/M din data de 03.03.2014
Litigii de munca incetarea suspendarii contractului individual de munca, dispuse in temeiul art. 52 alin. 1 lit. b Codul muncii, va genera consecinte diferite in functie de solutia pronuntata prin hotararea judecatoreasca penala definitiva - Decizie nr. 1743/R din data de 02.10.2013
Fisele de evaluare sunt acte administrative ce se bucura de prezumtia legalitatii si veridicitatii in situatia in care au fost emise de o autoritate publica si nu au fost contestate de persoanele indreptatire in termen legal. - Decizie nr. 2076/R din data de 17.04.2013